Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

CÁCH THỨC: Tắt Bóng chú thích trong Khu vực Thông báo trong Windows XP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Quan trọng Bài viết này chứa thông tin về cách sửa đổi sổ đăng ký. Trước khi bạn sửa đổi sổ đăng ký, bảo đảm sao lưu sổ đăng ký và bảo đảm rằng bạn nắm rõ cách khôi phục sổ đăng ký nếu có sự cố xảy ra. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu, khôi phục, và sửa đổi sổ đăng ký, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
256986 Mô tả về Sổ đăng ký của Microsoft Windows (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
TÓM TẮT
Bài viết này giải thích cách tắt bóng chú thích trong Khu vực Thông báo.


quay lại đầu trang

Để Tắt Bóng chú thích trong Khu vực Thông báo

Cảnh báo Nếu bạn sử dụng Registry Editor không đúng cách, bạn có thể gây ra các sự cố nghiêm trọng khiến bạn phải cài đặt lại hệ điều hành. Microsoft không thể bảo đảm rằng bạn có thể giải quyết vấn đề do sử dụng Registry Editor không đúng cách gây ra. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng Registry Editor .
  1. Bấm Khởi động, bấm Chạy, gõ regedit, và sau đó bấm ENTER.
  2. Dẫn hướng tới khoá con sau:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
  3. Bấm chuột phải vào ngăn bên phải, tạo giá trị DWORD mới, rồi đặt tên là EnableBalloonTips.
  4. Bấm đúp mục mới này, rồi cho nó một giá trị số hệ 16 của 0.
  5. Thoát khỏi Registry Editor. Đăng xuất khỏi Windows, rồi đăng nhập lại.
Các bước này sẽ vô hiệu hoá tất cả bóng chú thích trong Khu vực Thông báo dành cho người dùng. Không có cách nào để vô hiệu hoá bóng chú thích chỉ dành cho những chương trình cụ thể.

quay lại đầu trang

THAM KHẢO
Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
282962 Công cụ Trợ năng chương trình Tường thuật viên Không Đọc được Bóng Chú thích (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
quay lại đầu trang
bọt
Thuộc tính

ID Bài viết: 307729 - Xem lại Lần cuối: 09/25/2011 03:35:00 - Bản sửa đổi: 5.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Scalable Networking Pack, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard

  • kbhowtomaster KB307729
Phản hồi