Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách tạo và sử dụng ổ gắn vào NTFS trong Windows XP và trong Windows Server 2003

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

GIỚI THIỆU
Bài viết này mô tả cách tạo ổ gắn vào bằng cách sử dụng Quản lý Đĩa trong Microsoft Windows XP và Microsoft Windows Server 2003.

Ổ gắn vào là một ổ được ánh xạ tới một cặp trống trên ổ có sử dụng hệ thống tệp NTFS. Ổ gắn vào có chức năng như các ổ khác, nhưng chúng được gán đường dẫn ổ thay vì tên ổ đĩa. Khi bạn xem ổ gắn vào trong Windows Explorer, ổ gắn vào xuất hiện dưới dạng biểu tượng ổ đĩa trong đường dẫn mà nó được gắn vào. Vì ổ gắn vào không phải tuân theo giới hạn 26 tên ổ đĩa dành cho ổ cục bộ và kết nối mạng được ánh xạ̣, sử dụng ổ gắn vào khi bạn muốn tiếp cận tới hơn 26 ổ đĩa trong máy tính của bạn. Ví dụ, nếu bạn có một ổ CD-ROM với tên ổ đĩa là E, và một ổ NTFS với tên ổ đĩa là F, gắn ổ CD-ROM là F:\CD-ROM. Sau đó bạn có thể giải phóng tên ổ đĩa E, và truy nhập vào ổ CD-ROM bằng cách sử dụng F:\CD-ROM.

Bạn cũng có thể sử dụng ổ gắn vào khi bạn cần thêm dung lượng lưu trữ trên một ổ. Nếu bạn ánh xạ một cặp trên ổ đó tới một ổ khác với nhiều không gian đĩa sẵn có hơn (ví dụ, 2 gigabyte), bạn mở rộng dung lượng lưu trữ ổ thêm 2 gigabyte (GB). Với ổ gắn vào, bạn không bị giới hạn do kích thước của ổ tạo cặp.

Ổ gắn vào giúp dễ tiếp cận dữ liệu hơn và bạn có thể linh hoạt quản lý lưu trữ dữ liệu dựa trên môi trường làm việc và sử dụng hệ thống của bạn. Sau đây là các ví dụ bổ sung mà bạn có thể sử dụng ổ gắn vào:
 • Để cung cấp thêm không gian đĩa cứng cho tệp tạm thời của bạn, bạn có thể tạo cặp C:\Temp làm ổ gắn vào.
 • Khi dung lượng bắt đầu xuống thấp trên ổ C, bạn có thể di chuyển cặp Tài liệu của Tôi đến ổ khác với nhiều không gian đĩa sẵn có sẵn hơn, rồi gắn là C:\My Documents.
Sử dụng phần đính vào của Quản lý Đĩa để gắn một ổ trên một cặp trong ổ cục bộ. Cặp mà bạn gắn vào ổ đĩa phải trống, và phải được định vị trên một ổ NTFS động hoặc cơ sở.

THÔNG TIN THÊM

Cách tạo ổ gắn vào

Để gắn vào một ổ:
 1. Bấm Bắt đầu, bấmChạy, rồi gõcompmgmt/msc trong hộp Mở.
 2. Trong ngăn trái, bấm Quản lý Đĩa.
 3. Bấm chuột phải vào phân hoạch hoặc ổ đĩa mà bạn muốn gắn, rồi bấm Thay đổi Tên Ổ đĩa và Đường dẫn.
 4. Bấm Thêm.
 5. Bấm Gắn trong cặp NTFS trống sau (nếu vẫn chưa được chọn), rồi sử dụng một trong các bước sau:
  • Gõ đường dẫn tới một cặp trống trên một ổ NTFS, rồi bấm OK.
  • Bấm Duyệt, định vị cặp NTFS trống, bấmOK, rồi bấm OK.
  • Nếu bạn chưa tạo một cặp trống , bấm Duyệt, bấm Cặp Mới để tạo một cặp mới trên một ổ NTFS, gõ tên cho cặp mới, bấm OK, rồi bấm OK.
 6. Thoát khỏi phần đính vào của Quản lý Đĩa.

Cách loại bỏ ổ gắn vào

Để loại bỏ ổ gắn vào:
 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, rồi go ̃compmgmt/msc trong hộp Mở.
 2. Trong ngăn trái, bấm Quản lý Đĩa.
 3. Bấm chuột phải vào phân hoạch hoặc ổ đĩa mà bạn muốn tháo gắn kết, rồi bấm Tên Ổ đĩa Thay đổi và Đường dẫn.
 4. Bấm đường dẫn ổ gắn vào mà bạn muốn loại bỏ, rồi bấm Loại bỏ.
 5. Bấm Có khi bạn được nhắc loại bỏ đường dẫn ổ.
 6. Thoát khỏi phần đính vào của Quản lý Đĩa.

Khắc phục sự cố

 • Khi bạn cố gắn một ổ trên một cặp trong một ổ NTFS, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:
  Cặp bạn chỉ định không trống. Chỉ có thể gắn một ổ theo một cặp trống.
  Thông báo này được hiển thị khi cặp mà bạn muốn gắn ổ không trống. Để giải quyết sự cố này, tạo một cặp trống mới để gắn ổ, hoặc xoá nội dung của cặp, rồi gắn ổ.

 • Khi bạn cố gắn một ổ trên một cặp trong một ổ NTFS, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:
  Đường dẫn được cung cấp trên một hệ thống tệp không hỗ trợ đường dẫn ổ.
  Thông báo này được hiển thị nếu ổ không được định dạng với hệ thống tệp NTFS. Để giải quyết sự cố này, hãy chắc chắn rằng ổ mà bạn muốn lưu trữ ổ gắn vào là một ổ NTFS.
THAM KHẢO
Để biết thêm thông tin về cách thay đổi việc gán tên ổ, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
307844 Cách thay đổi việc gán tên ổ trong Windows XP
Để biết thêm thông tin về cách cấu hình đĩa cơ sở, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
309000 Cách sử dụng Quản lý Đĩa để cấu hình các đĩa cơ sở trong Windows XP
Để biết thêm thông tin về cách cấu hình đĩa động, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
308424 Cách sử dụng Quản lý Đĩa để cấu hình đĩa động trong Windows XP (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Thuộc tính

ID Bài viết: 307889 - Xem lại Lần cuối: 10/11/2007 02:29:44 - Bản sửa đổi: 3.7

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbhowtomaster KB307889
Phản hồi