Tùy chọn HAL sau khi thiết lập Windows XP hoặc Windows Server 2003

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

TÓM TẮT
Bài viết này mô tả các tùy chọn Lớp phần cứng ảo (HAL) có trong Bộ quản lí Thiết bị và các tùy chọn có sẵn sau khi bạn chạy Thiết lập Microsoft Windows XP hoặc Microsoft Windows Server 2003.
THÔNG TIN THÊM
Bộ quản lí Thiết bị Windows XP và Bộ quản lí Thiết bị Windows Server 2003 liệt kê những lựa chọn có giới hạn cho việc thay đổi kiểu HAL khi bạn bấm Cập nhật Trình điều khiển. Bộ quản lí Thiết bị của Microsoft Windows 2000 cho phép bạn lựa chọn bất kỳ kiểu HAL nào. Nếu bạn chọn một HAL không đúng, bạn có thể không khởi động được Windows 2000, hoặc có thể bạn có những vấn đề khác. Mặc dù hiện tại các chọn lựa đã được giới hạn, nhưng bạn chỉ nên thay đổi HAL nếu bạn chắc chắn rằng HAL được chọn sẽ hoạt động tốt trên hệ thống của bạn. Các tùy chọn trình bày ở đây được biết là tương thích với hầu hết các hệ thống. Tuy nhiên, một số hệ thống có thể gặp sự cố.

Khi bạn cài đặt các HAL sau đây trên máy tính dựa trên Windows XP hoặc Windows Server 2003, các tuỳ chọn HAL của Bộ quản lý Thiết bị sau sẽ xuất hiện:

"PC Chuẩn", Non-ACPI PIC HAL (Hal.dll)

 • PC Chuẩn

"PC đơn bộ xử lý MPS", Non-ACPI APIC UP HAL (Halapic.dll)

 • PC Chuẩn
 • Đơn bộ xử lý MPS
 • Đa bộ xử lý MPS

"Máy tính cá nhân đa bộ xử lý MPS", Non-ACPI APIC MP HAL (Halmps.dll)

 • PC Chuẩn
 • Đa bộ xử lý MPS

"Cấu hình Nâng cao và Giao diệ̣n mạnh (ACPI) PC", ACPI PIC HAL (Halacpi.dll)

 • PC Chuẩn
 • Cấu hình Nâng cao và Giao diện mạnh (ACPI) PC

"PC Đơn bộ xử lý ACPI", ACPI APIC UP HAL (Halaacpi.dll)

 • PC Chuẩn
 • Cấu hình Nâng cao và Giao diện mạnh (ACPI) PC
 • Đơn bộ xử lý ACPI
 • Đa bộ xử lý ACPI

"PC đa bộ xử lý ACPI", ACPI APIC MP HAL (Halmacpi.dll)

 • PC Chuẩn
 • Cấu hình Nâng cao và Giao diện mạnh (ACPI) PC
 • Đa bộ xử lý ACPI
 • Đa bộ xử lý MPS

Chú ý

 1. Một hiện tượng phổ biến khi triển khai ảnh không đúng vào một máy tính là ảnh Sysprep dừng đáp ứng khi khởi động lại hoặc báo cáo thông báo lỗi sau đây:
  Stop 0x0000007b
 2. Nếu một HAL không đúng bị bắt buộc xuất hiện khi Thiết lập hoặc do sử dụng một Ảnh Chuẩn bị Hệ thống (Sysprep), bạn chỉ có thể xem danh sách chính xác các HAL khi bạn thực hiện cài đặt mới Windows XP hoặc Windows Server 2003. Bạn không thể thay đổi sang một HAL khác ngoài những gì đã được liệt kê trong Bộ quản lý thiết bị.
 3. Bộ quản lí Thiết bị không cho phép việc thay đổi từ một Non-ACPI HAL sang một ACPI HAL. Bạn phải cài đặt mới Windows XP hoặc Windows 2003 cho kiểu thay đổi này. Chỉ thay đổi từ một ACPI HAL sang Non-ACPI HAL vì mục đích khắc phục sự cố.
 4. Trên phiên bản Windows XP hoặc các phiên bản mới hơn, HAL Đơn bộ xử lý ACPI và HAL Đơn bộ xử lý MPS nhận ra sự tồn tại của nhiều bộ xử lý và báo cáo ID MP. Cắm và Chạy phát hiện danh sách ID phần cứng của devnode máy tính đã thay đổi và di chuyển devnode trở lại qua quy trình phát hiện "tìm thấy phần cứng mới". Do đó, khi bạn thêm một bộ xử lý thứ hai, các tệp MP (HAL và lõi) được tự động cài đặt, và bạn không phải cập nhật bằng tay trình điều khiển trong Bộ quản lý Thiết bị .
 5. Microsoft không hỗ trợ chạy HAL khác ngoài HAL mà Thiết lập Windows thường cài đặt trên máy tính. Ví du:, chạy một PIC HAL trên một máy tính APIC không được hỗ trợ. Mặc dù cấu hình này có thể hoạt động, nhưng Microsoft không kiểm tra cấu hình này và bạn có thể gặp các vấn đề về hoạt động và vấn đề tạm dừng. Microsoft cũng không hỗ trợ trao đổi các tệp được HAL sử dụng để thay đổi bằng tay các kiểu HAL .
 6. Microsoft khuyên bạn chỉ dù̀ng các HAL vì mục đích khắc phục sự cố hoặc để xử lý một sự cố phần cứng.
 7. Khi bạn tạo một ảnh Sysprep, ảnh này phải chứa kiểu HAL dành cho máy tính đích. Danh sách sau đây mô tả các máy tính mà bạn có thể triển khai một ảnh Sysprep đặc biệt lên dựa trên kiểu HAL trong máy tính nguồn:
  • Bạn có thể triển khai một ảnh Sysprep đã được tạo trên một máy tính sử dụng PC Chuẩn, Non-ACPI PIC HAL (Hal.dll) lên một máy tính sử dụng các kiểu HAL sau đây:
   • PC Chuẩn, Non-ACPI PIC HAL (Hal.dll)
  • Bạn có thể triển khai một ảnh Sysprep đã được tạo trên một máy tính có sử dụng Cấu hình Nâng cao và Giao diện mạnh (ACPI) PC, ACPI PIC HAL (Halacpi.dll) lên một máy tính có sử dụng các kiểu HAL sau đây:
   • Cấu hình Nâng cao và Giao diện mạnh (ACPI) PC, ACPI PIC HAL (Halacpi.dll)
  • Bạn có thể triển khai một ảnh Sysprep đã tạo trên một máy tính có sử dụng mộtPC đơn bộ xử lý MPS, Non-ACPI APIC UP HAL (Halapic.dll) lên một máy tính có sử dụng các kiểu HAL sau đây:
   • PC đơn bộ xử lý MPS, Non-ACPI APIC UP HAL (Halapic.dll)
   • PC đa bộ xử lý MPS, Non-ACPI APIC MP HAL (Halmps.dll)
  • Bạn có thể triển khai một ảnh Sysprep đã được tạo trên một máy tính có sử dụng mộtPC đa bộ xử lý MPS, Non-ACPI APIC MP HAL (Halmps.dll) lên một máy tính có sử dụng các kiểu HAL sau đây:
   • PC đơn bộ xử lý MPS, Non-ACPI APIC MP HAL (Halmps.dll)
   • PC đơn bộ xử lý MPS, Non-ACPI APIC UP HAL (Halapic.dll)
  • Bạn có thể triển khai một ảnh Sysprep đã được tạo trên một máy tính có sử dụng một PC đơn bộ xử lý ACPI, ACPI APIC UP HAL (Halaacpi.dll) lên một máy tính có sử dụng các kiểu HAL sau đây:
   • PC đơn bộ xử lý ACPI, ACPI APIC UP HAL (Halaacpi.dll)
   • PC đa bộ xử lý ACPI , ACPI APIC MP HAL (Halmacpi.dll)
  • Bạn có thể triển khai một ảnh Sysprep đã được tạo trên một máy tính có sử dụng một PC đa bộ xử lý ACPI, ACPI APIC MP HAL (Halmacpi.dll) lên một máy tính có sử dụng các kiểu HAL sau đây:
   • PC đa bộ xử lý ACPI , ACPI APIC MP HAL (Halmacpi.dll)
   • PC đơn bộ xử lý ACPI, ACPI APIC UP HAL (Halaacpi.dll)
Chú ý Hiện thời, các tuỳ chọn trong Bộ quản lý Thiết bị không liệt kê một phiên bản APIC của HAL này khi bạn thay đổi HAL trên hệ thống APIC. Mặc dù PIC HAL được cài đặt có thể hoạt động, nhưng bạn có thể chọn phiên bản APIC yêu thích sau khi bạn cài đặt một hotfix cho các máy tính đang chạy trên Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 1.

Để biết thêm thông tin về hotfix dùng cho Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 1, bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
923425 Bạn không có lựa chọn để giảm cấp xuống một lớp phần cứng ảo được thiết lập để sử dụng một trì̀nh điề̀u khiển ngắt có thể lậ̣p trình nâng cao một bộ̣ xử lý́ khi bạn thay đổi kiểu máy tính bằng cách sử dụng Bộ quản lý Thiết bị trong Windows Server 2003 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
THAM KHẢO
299340 Cách thức áp đặt một Lớp phần cứng ảo trong quá trình nâng cấp hoặc cài đặt Windows XP (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Để biết thêm thông tin về cách thức cài đặt lại Windows XP, bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
315341 Cách thức thực hiện một nâng cấp tại chỗ (cài đặt lại) Windows XP
trá́i phép
Thuộc tính

ID Bài viết: 309283 - Xem lại Lần cuối: 12/03/2007 07:59:00 - Bản sửa đổi: 7.3

Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbinfo kbenv KB309283
Phản hồi