MS15-118: Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET để địa chỉ nâng cao đặc quyền: ngày 10 tháng 12 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3104507
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Khuôn khổ .NET. Nghiêm trọng nhất của các lỗ hổng có thể cho phép nâng cao đặc quyền nếu kẻ tiêm một kịch bản phía máy tính khách vào trình duyệt của người dùng. Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS15-118.
Thông tin thêm
Quan trọng

 • Bảo mật trong tương lai và không bảo mật Cập Nhật cho Windows Server 2012 R2 Windows 8.1, Windows RT 8.1 và yêu cầu Cập Nhật 2919355 cài đặt chuyên biệt. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật 2919355 trên máy tính chạy Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, hoặc Windows RT 8.1-do đó bạn nhận được bản Cập Nhật trong tương lai.
 • Nếu bạn cài đặt chuyên biệt gói ngôn ngữ sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ Windows.
Thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này
Các bài viết có thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này vì nó liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Các bài viết có thể có sự cố đã biết thông tin.

Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 và 4.6 RC
 • 3098785 MS15-118: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.6 và 4.6 RC Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2: ngày 10 tháng 12 năm 2015
 • 3098000 MS15-118: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.6 và 4.6 RC Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2: ngày 10 tháng 12 năm 2015
 • 3097999 MS15-118: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.6 và 4.6 RC Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012: ngày 10 tháng 12 năm 2015
 • 3098784 MS15-118: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.6 và 4.6 RC trên Windows 8 và Windows Server 2012: ngày 10 tháng 12 năm 2015
 • 3098001 MS15-118: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.6 và 4.6 RC Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2: ngày 10 tháng 12 năm 2015
 • 3098786 MS15-118: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.6 và 4.6 RC Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1: ngày 10 tháng 12 năm 2015

Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5, 4.5.1 và 4.5.2
 • 3098779 MS15-118: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.5.1 và 4.5.2 Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2: ngày 10 tháng 12 năm 2015
  Các vấn đề trong bản Cập Nhật bảo mật này
  • Bạn có thể gặp phải sự cố khi bạn chạy ứng dụng Khuôn khổ .NET trong các trường hợp sau:
   • Bạn tự cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật này trên một hệ thống Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 cài đặt chuyên biệt.
   • Bạn nâng cấp từ Khuôn khổ .NET 4.5.1 hoặc 4.5.2 Khuôn khổ .NET 4.6 sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật này.
   • Bạn cài đặt chuyên biệt Visual Studio 2015 sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật này.
   Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
   3118750 Sự cố cho bản Cập Nhật bảo mật 3098779 và 3097997 cho Khuôn khổ .NET 4.5.1 và 4.5.2 Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 đã biết
 • 3097997 MS15-118: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.5.1 và 4.5.2 Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2: ngày 11 tháng 12 năm 2015
  Các vấn đề trong bản Cập Nhật bảo mật này
  • Bạn có thể gặp phải sự cố khi bạn chạy ứng dụng Khuôn khổ .NET trong các trường hợp sau:
   • Bạn tự cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật này trên một hệ thống Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 cài đặt chuyên biệt.
   • Bạn nâng cấp từ Khuôn khổ .NET 4.5.1 hoặc 4.5.2 Khuôn khổ .NET 4.6 sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật này.
   • Bạn cài đặt chuyên biệt Visual Studio 2015 sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật này.
   Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
   3118750 Sự cố cho bản Cập Nhật bảo mật 3098779 và 3097997 cho Khuôn khổ .NET 4.5.1 và 4.5.2 Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 đã biết
 • 3098780 MS15-118: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.5, 4.5.1 và 4.5.2 Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 R2: ngày 10 tháng 12 năm 2015
 • 3097995 MS15-118: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.5.1 Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012: ngày 10 tháng 12 năm 2015
 • 3097996 MS15-118: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.5.1 trên Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2: ngày 10 tháng 12 năm 2015
 • 3098781 MS15-118: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.5, 4.5.1 và 4.5.2 Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1: ngày 10 tháng 12 năm 2015

Microsoft Khuôn khổ .NET 4
 • 3098778 MS15-118: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4 Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1: ngày 10 tháng 12 năm 2015
 • 3097994 MS15-118: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4 Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1: ngày 10 tháng 12 năm 2015

Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5 và 3.5.1
 • 3097989 MS15-118: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 3.5.1 trên Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1: ngày 10 tháng 12 năm 2015
 • 3097992 MS15-118: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 3.5 Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2: ngày 10 tháng 12 năm 2015
 • 3097991 MS15-118: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 3.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012: ngày 10 tháng 12 năm 2015

Microsoft Khuôn khổ .NET 2.0
 • 3097988 MS15-118: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 2.0 Service Pack 2 trên Windows Vista gói bản ghi dịch vụ 2 và Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2: ngày 10 tháng 12 năm 2015

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Windows Vista (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho Microsoft Khuôn khổ .NET 2.0 Service Pack 2 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
Windows6.0-KB3097988-x86.msu

Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
NDP40-KB3097994-x86.exe
NDP40-KB3098778-x86.exe

Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5/4.5.1/4.5.2 trên tất cả các phiên bản 32-bit được hỗ trợ của Windows Vista:
NDP45-KB3097996-x86.exe
NDP45-KB3098781-x86.exe

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
NDP46-KB3098001-x86.exe
NDP46-KB3098786-x86.exe

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 2.0 Service Pack 2 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Vista:
Windows6.0-KB3097988-x64.msu

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Vista:
NDP40-KB3097994-x64.exe
NDP40-KB3098778-x86.exe

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5/4.5.1/4.5.2 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Vista:
NDP45-KB3097996-x64.exe
NDP45-KB3098781-x64.exe

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Vista:
NDP46-KB3098001-x64.exe
NDP46-KB3098786-x64.exe
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 2844699
Tệp nhật ký Cập NhậtĐối với Microsoft Khuôn khổ .NET 2.0 Service Pack 2:
không áp dụng

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4:

KB3097994_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET 4 Client Profile-MSP0.txt
KB3097994_ * _ * .html

KB3098778_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET 4 Client Profile-MSP0.txt
KB3098778_ * _ * .html

Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5/4.5.1/4.5.2:

KB3097996_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET [Phiên bản .NET đích]-MSP0.txt
KB3097996_ * _ * .html

KB3098781_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET [Phiên bản .NET đích]-MSP0.txt
KB3098781_ * _ * .html

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6:

KB3098001_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6-MSP0.txt
KB3098001_ * _ * .html

KB3098786_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6-MSP0.txt
KB3098786_ * _ * .html
Yêu cầu khởi động lạiBản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt chuyên biệt dừng bản ghi dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại bản ghi dịch vụ. Tuy nhiên, nếu bản ghi dịch vụ yêu cầu không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinNhấp vào Panel điều khiển, và sau đó nhấp vào bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem các bài viết cơ sở kiến thức cá nhân được liệt kê trong phần "Thông tin thêm về bản Cập Nhật bảo mật này".
Xác minh khóa kiểm nhậpĐối với Microsoft Khuôn khổ .NET 2.0 Service Pack 2:
Lưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.

Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khách Profile\KB3097994
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khách Profile\KB3098778
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Vista:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khách Profile\KB3097994
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khách Profile\KB3098778
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5/4.5.1/4.5.2:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET [.NET mục tiêu phiên bản]\KB3097996
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET [.NET mục tiêu phiên bản]\KB3098781
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6\KB3098001
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6\KB 3098786
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows Server 2008 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho Microsoft Khuôn khổ .NET 2.0 Service Pack 2 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2:
Windows6.0-KB3097988-x86.msu

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2:
NDP40-KB3097994-x86.exe
NDP40-KB3098778-x86.exe

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5/4.5.1/4.5.2 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2:
NDP45-KB3097996-x86.exe
NDP45-KB3098781-x86.exe

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2:
NDP46-KB3098001-x86.exe
NDP46-KB3098786-x86.exe

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 2.0 Service Pack 2 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2:
Windows6.0-KB3097988-x64.msu

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2:
NDP40-KB3097994-x64.exe
NDP40-KB3098778-x86.exe

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5/4.5.1/4.5.2 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2:
NDP45-KB3097996-x64.exe
NDP45-KB3098781-x64.exe

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2:
NDP46-KB3098001-x64.exe
NDP46-KB3098786-x64.exe

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 2.0 Service Pack 2 trên tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3097988-ia64.msu

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 trên Windows Server 2008 cho hệ thống dựa trên Itanium Service Pack 2:
NDP40-KB3097994-IA64.exe
NDP40-KB3098778-x86.exe
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 2844699
Tệp nhật ký Cập NhậtĐối với Microsoft Khuôn khổ .NET 2.0 Service Pack 2:
không áp dụng

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4:
KB3097994_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET 4 Client Profile-MSP0.txt
KB3097994_ * _ * .html

KB3098778_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET 4 Client Profile-MSP0.txt
KB3098778_ * _ * .html

Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5/4.5.1/4.5.2:

KB3097996_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET [Phiên bản .NET đích]-MSP0.txt
KB3097996_ * _ * .html

KB3098781_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET [Phiên bản .NET đích]-MSP0.txt
KB3098781_ * _ * .html

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6:

KB3098001_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6-MSP0.txt
KB3098001_ * _ * .html

KB3098786_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6-MSP0.txt
KB3098786_ * _ * .html
Yêu cầu khởi động lạiBản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt chuyên biệt dừng bản ghi dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại bản ghi dịch vụ. Tuy nhiên, nếu bản ghi dịch vụ yêu cầu không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinNhấp vào Panel điều khiển, và sau đó nhấp vào bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem các bài viết cơ sở kiến thức cá nhân được liệt kê trong phần "Thông tin thêm về bản Cập Nhật bảo mật này".
Xác minh khóa kiểm nhậpĐối với Microsoft Khuôn khổ .NET 2.0 Service Pack 2:
Lưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khách Profile\KB3097994
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khách Profile\KB3098778
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khách Profile\KB3097994
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khách Profile\KB3098778
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 trên tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khách Profile\KB3097994
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 trên tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khách Profile\KB3098778
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5/4.5.1/4.5.2:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET [.NET mục tiêu phiên bản]\KB3097996
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET [.NET mục tiêu phiên bản]\KB3098781
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6\KB3098001
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6\KB 3098786
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows 7 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
Gói bản ghi dịch vụ bao gồm trong tương laiBản Cập Nhật cho vấn đề này sẽ được bao gồm trong gói bản ghi dịch vụ trong tương lai hoặc bản Cập Nhật.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5.1 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7 gói bản ghi dịch vụ 1:
Windows6.1-KB3097989-x86.msu

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7 gói bản ghi dịch vụ 1:
NDP40-KB3097994-x86.exe
NDP40-KB3098778-x86.exe

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5/4.5.1/4.5.2 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7 gói bản ghi dịch vụ 1:
NDP45-KB3097996-x86.exe
NDP45-KB3098781-x86.exe

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7 gói bản ghi dịch vụ 1:
NDP46-KB3098001-x86.exe
NDP46-KB3098786-x86.exe

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5.1 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 7 gói bản ghi dịch vụ 1:
Windows6.1-KB3097989-x64.msu

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 7 gói bản ghi dịch vụ 1:
NDP40-KB3097994-x64.exe
NDP40-KB3098778-x64.exe

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5/4.5.1/4.5.2 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 7 gói bản ghi dịch vụ 1:
NDP45-KB3097996-x64.exe
NDP45-KB3098781-x64.exe

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 7 gói bản ghi dịch vụ 1:
NDP46-KB3098001-x64.exe
NDP46-KB3098786-x64.exe
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 2844699
Tệp nhật ký Cập NhậtCho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5.1:
không áp dụng.

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4:
KB3097994_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET 4 Client Profile-MSP0.txt
KB3097994_ * _ * .html

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4:
KB3098778_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET 4 Client Profile-MSP0.txt
KB3098778_ * _ * .html

Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5/4.5.1/4.5.2:

KB3097996_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET [Phiên bản .NET đích]-MSP0.txt
KB3097996_ * _ * .html

Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5/4.5.1/4.5.2:
KB3098781_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET [Phiên bản .NET đích]-MSP0.txt
KB3098781_ * _ * .html

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6:

KB3098001_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6-MSP0.txt
KB3098001_ * _ * .html

KB3098786_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6-MSP0.txt
KB3098786_ * _ * .html
Yêu cầu khởi động lạiBản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt chuyên biệt dừng bản ghi dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại bản ghi dịch vụ. Tuy nhiên, nếu bản ghi dịch vụ yêu cầu không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinNhấp vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập NhậtWindows Updatevà sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem các bài viết cơ sở kiến thức cá nhân được liệt kê trong phần "Thông tin thêm về bản Cập Nhật bảo mật này".
Xác minh khóa kiểm nhậpCho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5.1:
Lưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khách Profile\KB3097994
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khách Profile\KB3098778
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 7:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khách Profile\KB3097994
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 7:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khách Profile\KB3098778
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5/4.5.1/4.5.2:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET [.NET mục tiêu phiên bản]\KB3097996
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET [.NET mục tiêu phiên bản]\KB3098781
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6\KB3098001
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6\KB3098786
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows Server 2008 R2 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
Gói bản ghi dịch vụ bao gồm trong tương laiBản Cập Nhật cho vấn đề này sẽ được bao gồm trong gói bản ghi dịch vụ trong tương lai hoặc bản Cập Nhật.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5.1 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008 R2 gói bản ghi dịch vụ 1:
Windows6.1-KB3097989-x64.msu

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008 R2 gói bản ghi dịch vụ 1:
NDP40-KB3097994-x64.exe
NDP40-KB3098778-x64.exe

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5/4.5.1/4.5.2 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008 R2 gói bản ghi dịch vụ 1:
NDP45-KB3097996-x64.exe
NDP45-KB3098781-x64.exe

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008 R2 gói bản ghi dịch vụ 1:
NDP46-KB3098001-x64.exe
NDP46-KB3098786-x64.exe

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5.1 trên Windows Server 2008 R2 cho hệ thống dựa trên Itanium bản ghi dịch vụ gói 1:
Windows6.1-KB3097989-ia64.msu

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 trên Windows Server 2008 R2 cho hệ thống dựa trên Itanium bản ghi dịch vụ gói 1:
NDP40-KB3097994-IA64.exe
NDP40-KB3098778-IA64.exe
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 2844699
Tệp nhật ký Cập NhậtCho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5.1:
không áp dụng

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4:
KB3097994_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET 4 Client Profile-MSP0.txt
KB3097994_ * _ * .html

KB3098778_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET 4 Client Profile-MSP0.txt
KB3098778_ * _ * .html

Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5/4.5.1/4.5.2:

KB3097996_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET [Phiên bản .NET đích]-MSP0.txt
KB3097996_ * _ * .html

Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5/4.5.1/4.5.2:
KB3098781_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET [Phiên bản .NET đích]-MSP0.txt
KB3098781_ * _ * .html

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6\KB3098001
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6\KB3098786
"ThisVersionInstalled" = "Y"
Yêu cầu khởi động lạiBản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt chuyên biệt dừng bản ghi dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại bản ghi dịch vụ. Tuy nhiên, nếu bản ghi dịch vụ yêu cầu không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinNhấp vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập NhậtWindows Updatevà sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem các bài viết cơ sở kiến thức cá nhân được liệt kê trong phần "Thông tin thêm về bản Cập Nhật bảo mật này".
Xác minh khóa kiểm nhậpCho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5.1:
Lưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khách Profile\KB3097994
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khách Profile\KB3098778
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5/4.5.1/4.5.2:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET [.NET mục tiêu phiên bản]\KB3097996
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET [.NET mục tiêu phiên bản]\KB3098781
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6\KB3098001
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6\KB3098786
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows 8 và Windows 8.1 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
Gói bản ghi dịch vụ bao gồm trong tương laiBản Cập Nhật cho vấn đề này sẽ được bao gồm trong gói bản ghi dịch vụ trong tương lai hoặc bản Cập Nhật.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5 trên Windows 8 cho hệ thống 32-bit:
Windows8-RT-KB3097991-x86.msu

Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5/4.5.1/4.5.2 trên Windows 8 cho hệ thống 32-bit:
Windows8-RT-KB3097995-x86.msu
Windows8-RT-KB3098780-x86.msu

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 trên Windows 8 cho hệ thống 32-bit:
Windows8-RT-KB3097999-x86.msu
Windows8-RT-KB3098784-x86.msu

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5 trên Windows 8 cho hệ thống dựa trên x 64:
Windows8-RT-KB3097991-x64.msu

Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5/4.5.1/4.5.2 trên Windows 8 cho hệ thống dựa trên x 64:
Windows8-RT-KB3097995-x64.msu
Windows8-RT-KB3098780-x64.msu

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 trên Windows 8 cho hệ thống dựa trên x 64:
Windows8-RT-KB3097999-x64.msu
Windows8-RT-KB3098784-x64.msu

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5 trên Windows 8.1 cho hệ thống 32-bit:
Windows8.1-KB3097992-x86.msu

Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5.1/4.5.2 Windows 8.1 cho hệ thống 32-bit:
Windows8.1-KB3097997-x86.msu
Windows8.1-KB3098779-x86.msu

Cho Microsoft .NET Framework 4.6 Windows 8.1 cho hệ thống 32-bit:
Windows8.1-KB3098000-x86.msu
Windows8.1-KB3098785-x86.msu

Cho Microsoft .NET Framework 3.5 trên Windows 8.1 cho hệ thống dựa trên x 64:
Windows8.1-KB3097992-x64.msu

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.1/4.5.2 Windows 8.1 cho hệ thống dựa trên x 64:
Windows8.1-KB3097997-x64.msu
Windows8.1-KB3098779-x64.msu

Cho Microsoft .NET Framework 4.6 Windows 8.1 cho hệ thống dựa trên x 64:
Windows8.1-KB3098000-x64.msu
Windows8.1-KB3098785-x64.msu
Cài đặt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 2844699
Yêu cầu khởi động lạiBản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt dừng dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại dịch vụ. Tuy nhiên, nếu dịch vụ yêu cầu không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinNhấp vào Bảng điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, nhấp vào chế độ xem lịch sử Cập NhậtWindows Updatevà sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem các bài viết cơ sở kiến thức cá nhân được liệt kê trong phần "Thông tin thêm về bản Cập Nhật bảo mật này".
Xác minh khóa đăng kýCho Microsoft .NET Framework 3.5:
Lưu ý: Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2:
Lưu ý: Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.

Cho Microsoft .NET Framework 4.6:
Lưu ý: Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
Gói dịch vụ bao gồm trong tương laiBản Cập Nhật cho vấn đề này sẽ được bao gồm trong gói dịch vụ trong tương lai hoặc bản Cập Nhật.
Tên tập tin Cập Nhật bảo mậtCho Microsoft .NET Framework 3.5 trên Windows Server 2012:
NDP46-KB3098001-x64.exe

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2 trên Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3097995-x64.msu
Windows8-RT-KB3098780-x64.msu

Cho Microsoft .NET Framework 4.6 trên Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3097999-x64.msu
Windows8-RT-KB3098784-x64.msu

Cho Microsoft .NET Framework 3.5 trên Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3097992-x64.msu

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.1/4.5.2 trên Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3097997-x64.msu
Windows8.1-KB3098779-x64.msu

Cho Microsoft .NET Framework 4.6 trên Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3098000-x64.msu
Windows8.1-KB3098785-x64.msu
Cài đặt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 2844699
Yêu cầu khởi động lạiBản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt dừng dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại dịch vụ. Tuy nhiên, nếu dịch vụ yêu cầu không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinNhấp vào Bảng điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, nhấp vào chế độ xem lịch sử Cập NhậtWindows Updatevà sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem các bài viết cơ sở kiến thức cá nhân được liệt kê trong phần "Thông tin thêm về bản Cập Nhật bảo mật này".
Xác minh khóa đăng kýCho Microsoft .NET Framework 3.5:
Lưu ý: Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2:
Lưu ý: Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.

Cho Microsoft .NET Framework 4.6:
Lưu ý: Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows RT và Windows RT 8.1 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
Triển khaiĐối với Microsoft .NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2 trên Windows RT:
Có sẵn thông qua Cập Nhật 3097995 Windows Update.
Có sẵn thông qua Cập Nhật 3098780 Windows Update.

Cho Microsoft .NET Framework 4.6 trên Windows RT:
Có sẵn thông qua Cập Nhật 3097999 Windows Update.

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.1/4.5.2 trên Windows RT 8.1:
Có sẵn thông qua Cập Nhật 3097997 Windows Update.
Có sẵn thông qua Cập Nhật 3098779 Windows Update

Cho Microsoft .NET Framework 4.6 trên Windows RT 8.1:
Có sẵn thông qua Cập Nhật 3098000 Windows Update.
Khởi động lại yêu cầuCó, bạn phải khởi động lại hệ thống của bạn sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Loại bỏ thông tinNhấp vào Bảng điều khiển, bấm hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, nhấp vào cài đặt bản Cập Nhậtxem, và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem các bài viết cơ sở kiến thức cá nhân được liệt kê trong phần "Thông tin thêm về bản Cập Nhật bảo mật này".

Windows 10 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
Tên tập tin Cập Nhật bảo mậtĐối với tất cả ảnh hưởng .NET Framework phiên bản trên tất cả các phiên bản 32-bit được hỗ trợ của Windows 10:
Windows10.0-KB3105213-x86.msu
Đối với tất cả ảnh hưởng .NET Framework phiên bản trên tất cả hỗ trợ x 64 dựa trên phiên bản của Windows 10:
Windows10.0-KB3105213-x64.msu
Cài đặt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiKhởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Loại bỏ thông tinDỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall hoặc nhấp vào Bảng điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, bấm cài đặt bản Cập Nhật trong xemvà sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3105213
Xác minh khóa đăng kýLưu ý: Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Thông tin băm tệp

Tên góiGói băm sa 1Gói băm sa 2
Windows6.0-KB3097988-ia64.msu2AF28BB6A63D1E9461C983CB2D93311C3A7295E3EAAB7B479B9D6F89230C1E09D50DA4C9CA9193FB122B2861AE06E27B579711BB
Windows6.0-KB3097988-x64.msu39FAE2882E3795676B267746F125AD9052652290EE3C74AE0F7854A03BD1C7987E40D49EE672D1114F95D0DEF1CCA7E920347E23
Windows6.0-KB3097988-x86.msuA14B0C44A3E1AE64579AC4114F433DFF8B58D113ABD4A70D783392E109069923D1F84B90A5D6BD8042A92CF84ECE94904972A19E
Windows6.1-KB3097989-ia64.msu981115B13DDF632A4C29019DAB27C04ACBD441BEC6659ABE76A0F26387D0CFBE10332DD496D5AC7CD5190B296B5CA67DA8EC1865
Windows6.1-KB3097989-x64.msu4B1EE651904FAD58EC31DD9AA3F6DE89B7577D47F58FD331A3FA32D0E42B6F2F1790F7491AF95FC0EC423E0904C131A7FB70D567
Windows6.1-KB3097989-x86.msu6E8B76304C2A9530929B42676357472C034F06FB91D2E7ACB4C04503159F4F3CE386FC837CB092BF2389C8805E0F283A2002F0DD
Windows8-RT-KB3097991-x64.msuEF2A5F78D877F9B06014113B73E65B8895D2F2AB11872F853F47ECC0E2B224DA1F7A48E47D89D02045895EDFB1B75444ECDF732E
Windows8-RT-KB3097991-x86.msu6241066640F0864EB13498871958A69A43AC57D3D4F1F6995098C479383E214747CB3DA85B238FE677B37BAC99D518603E77666A
Windows8.1-KB3097992-x64.msuDF6C3C9B272EBE747A8DA9CB827FA6B8C475B45CDD5332E21996C56CCB8BEB8DD4747872F4195D8ED804B85DCD24F17EE4167CD0
Windows8.1-KB3097992-x86.msuF390C9B31108E4E3BE1F07C96A3F34CFD3CDF2470632DBE19A7DAF7414724FF93F0DB59360C68F1BBCD813D02E8CF2F5B10E1894
NDP40-KB3097994-IA64.exe09E9DEDC2AC10F1C870EA7F10F12A784A96B44A100BB3783F6313FA843EAB2C6B38E42569F49483355FC73250EBDD43E8C3E3D76
NDP40-KB3097994-x64.exe82412F8C4D509A3E20EF430BC9407FCA69910B3276B1DD56CDF8BCA4E55D31CB6A1BD46846612E7C56A4B085B1C21E8EFAAA95E4
NDP40-KB3097994-x86.exe03B0B3FCDF2F6765846D8506455A9A654024F907BEC5E5854A8FE1091243B4A33B4ED55116313BB89B6ABA8D6532FAFE6ECDCBBD
Windows8-RT-KB3097995-arm.msu47946FA2ECDFDA18123C63D351650982FEAAEB64FE7AA6F1AF98EE7AD7D58097D77EE077133ED33C22F3C280F059E4B06F79F186
Windows8-RT-KB3097995-x64.msuC8983C1894EA6ABBAFCAE5B6C7A9A1EA3A46714718F983F2DEA894E5F2E97D6BF89C92781CE3408728F84211F4F14C29D86AD259
Windows8-RT-KB3097995-x86.msuDFF375B8ECE85D2DAD1CE02FBFFF50AE96D9DCDFACAA762B492FEFBB5B8CF0BCC6BCDCA0B3B7BAC459253CB266C55FDB7303415D
NDP45-KB3097996-x64.exe806921496D45749C631BD52EFEFA8EB98C58754471AE1864F87D594FEB16E043683DF8238E72E736738048B59E7D7F57827B107E
NDP45-KB3097996-x86.exeEBC17E2BF6E2CCF26E82EB37393CBB46979FC9D3BC75BAE731CED433C92E50C3B04449256F49C0614B3C13F531E34F39015AE873
Windows8.1-KB3097997-arm.msuFDF7842258AF47E8F0BA763275250DEEDA6D7883EDEE7D99D33D28B9C5F56997B4DC8978CCAAD01C9D9669D882C2B75CD9C09CA6
Windows8.1-KB3097997-x64.msuAAF2CAB13C492CC688CA6F0CC31BF3EE623493D04117CB0F5F2BC4A9F2F8811531E10E473001E91EBDAA3765DC444B21F82DAA08
Windows8.1-KB3097997-x86.msu7604483B6C845F30975F86E79038B8EEFB4ECE9CFE80B20BBC8C6BEE0D2AD5D5263EADD3D912B3D28766EBE043ECAFE9BB6B9016
Windows8-RT-KB3097999-arm.msuBA5DBE8FD7DF7CB918D8199FB680D67DA583D74C190D52EC5816369C26F6B5F51F536710833FF7F6B7382A6647ECAE83309A09BF
Windows8-RT-KB3097999-x64.msu1478B4BB09F97A32F6ABF1EE4C6E1EFC44AF740000B6610E131E1182C614D10542A563FE6B9BCC2B7ACBD73FB941190D99D89D9A
Windows8-RT-KB3097999-x86.msu9BB10B6DE59B9AFB9110EB294E3A29140DA29348ED202207DC7BADDF7C34BF0DB0F144FDBDB2381212628CEC2976CAF578664D94
Windows8.1-KB3098000-arm.msu89F1C1B46C477D1B2D2893F1E87DFD56CF2ABD2BA407562B5CC649EA1193AE28496A79508E2A7C5D01CDACC402511085E49FBB4C
Windows8.1-KB3098000-x64.msu3C1721A0433C3BF6FF5C606AD36E4626BD1E3925DC75B300F341E7B53CCA37561B0DECA4BD015AB7BC368A1C8A8F416F5782D70F
Windows8.1-KB3098000-x86.msu2D081765E11C8EDE63CE8ECB099AD66234F3C1432E6A7F8EF2789A78DF628070748BE3894B40DAD2A93B962DFF687BEDDA0E335B
NDP46-KB3098001-x64.exe094A1D68C0DC59FC6AE5505AAAB4BE198625F0F509C087CF1E112AE261A9686C3ABD13EB62E1CA306C81554816289243A67BDF86
NDP46-KB3098001-x64.exe6BC91FB7A58EB2F089356C52E55404F43B97BF5A840EF812920BF8594C713EC5EF0B4247CCF3ED36B6747F6C91A4D2A6BBECDA08
NDP46-KB3098001-x86.exe6BF68FF3C1DA519A1B8E3846990A73D2E1C90DC33FC8175731B5524373CA7A66C8030F1D743498895A3D5577DE3D0FA934E1D78E
NDP46-KB3098001-x86.exeFB742BA4818B24978F6DF139CE92EE8E405DD5353B9C794186CD9287C2B6049ED5A7F185956B430677B5F7548E91A32967F11082
MSIPatchRegFix-AMD64.exe5011CB29B096FB674A4795EE8FC2F7FDAD33863ABA62C33DD90ECC3C945AE4F52EEEB2FA07D2C53FB975263B483D09D80F02230D
MSIPatchRegFix-IA64.exeCB861EAF1F4CDFFAD5F83604C7250CD9EDD9643361867793FC7556B79E5833CC18F493A5611EDE94E0D944575E89BAA76B223A0D
MSIPatchRegFix-X86.exe94A84B80B8B45A1AC53A0E5D085513DA0F099655C83C5EE1D4FBFF5260A7D984471EAF4C6004431C21B4F661018BDB92CC124290
NDP40-KB3098778-IA64.exeE1136507B33446F7FDC5BDD47E1652474B7D8025BF47A8143473659230B698FD12A9D0A30FF31FE1F32BB78A35B0FA8452A9E8AF
NDP40-KB3098778-x64.exeF88FC40C19E91A7C1E86DB2BACBE1D2C28251FC4BCD62FD5802BA2D2EFFD65C97BD781CF4A194AFE15A92B2AECB1CEA822E7DF55
NDP40-KB3098778-x86.exe0CAC0A1D839D5DB8363ADB9D0D0633782E72CD9EAAACF792B9F7596CE9888EDA0A8593DD553B44A0615109FC068E1F96212C43F4
Windows8.1-KB3098779-arm.msu14F2833486E56C70A2BCB9DF0D4CA8E25EDD6C1AFDB79DA01C79EAC98D05575DC00F0E74E11467F697042C23E21A1D4B2A28F5A2
Windows8.1-KB3098779-x64.msuC0320C7DC1040D4B837C9AE643CC5A35296A14411C5806C8D949FE9FCA9D9F798A830BEC13E7274771F7D53B8E9423FAAE9C3ED4
Windows8.1-KB3098779-x86.msu23534B5CABEBD971B7D9990A4C3A345A54661C5EB7748C5C2600C3B703EF52A456B42374EBE731BCA4576E01AB49B2A09DE86580
Windows8-RT-KB3098780-arm.msuE7104E61AC70E37C3F45234BD5474809C34D530781998745D43B314DDB608EC6927753EC5A9502C4F043922136FD29DFEBF2E68E
Windows8-RT-KB3098780-x64.msuC85881D88ABD770A291AD8214E95D90C54B96C307AEC8215041767774D1F038DE623BC7C6CFFFA3414E38B5D00A04319E3102D83
Windows8-RT-KB3098780-x86.msu60ECBF8CD7E8B30DE06FCF31AC21AC47BAED8F38114D361E0B88DD1BFE0D108B3148E5B7234A4765FCF185ADA16317747B46227A
NDP45-KB3098781-x64.exe58803DDF78E057B6F43E44B6B1B2B482441A6EB780D5D4B6B5172B39E1F4ABCD740905F4AFF5CA6FEF8FCE7F0F54468D5C3AE3EC
NDP45-KB3098781-x86.exeBA885F061C719C1EE41999825926438DBB0798327F96477CC70065818408DCCE561CB95943AC08765A19350A218657556C905C66
Windows8-RT-KB3098784-arm.msu79DFEA88425A754A188CA4F7F150FE9FF1468F2D6C5931861FDAF1BCAA22F582483BC123481192DCCD4279E3A89C10049CBF0CB1
Windows8-RT-KB3098784-x64.msu5E3AB52E74840EC46861C145BC6EE043DB8B23C820A9BC3E0B668F07D2822A76B9D59067C75BFE46E7187963B696FEBA5B596C76
Windows8-RT-KB3098784-x86.msu061C2B6FA9EA5D4A62E8CF8B05767930B73A80F938973DB8573A9647FE7715999998D07201685382B6FABE3AA9BA15D9B137E3B5
Windows8.1-KB3098785-arm.msuBEDCE22A97870C45D19885C3ECC9399B2014518773FD63E9B9FB847A69A06B572D33BF7F920B9D072840C06AD57CC6E54A802623
Windows8.1-KB3098785-x64.msu9B4AEE824E284CD9284B23FD4B8CB118BB98D75CDA48E39C07D6B745A893708744AB47C7464AAE6565BA6A96428CFC0DC3584A38
Windows8.1-KB3098785-x86.msu29E9A888E3D589D26E4440104BBB882F32D19EF0D618E32ADA4ED0B8245BDF2AA9408DCCD3EE436AFE2F0BDD2C729995B01E15CC
NDP46-KB3098786-x64.exeA0D5008A7455C75F0A918A576816F8A095F190BFFE460522909382F2144AD39B6B413EC8AF306744582B014B67489533B48E1BE5
NDP46-KB3098786-x86.exeB79B9C5F4C15D0C69C86D2E8D5DA6FBE8732570E8D4C8C3B17B56E892B7F485EC1CF47C394F0AB38A3F3A4CAFFBC9C492960CD18

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho сайт Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Áp dụng cho

Bài viết này áp dụng sau:
 • Microsoft .NET Framework 4.6 RC và Microsoft .NET Framework 4.6 khi sử dụng:
  • Windows 10
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows RT 8.1
  • Windows 8.1
  • Windows Server 2012
  • Windows RT
  • Windows 8
  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1
  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1
  • Windows Server 2008 gói dịch vụ 2
  • Windows Vista Gói Dịch vụ 2
 • Microsoft .NET Framework 4.5.2 khi sử dụng:
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows 8.1
  • Windows RT 8.1
  • Windows Server 2012
  • Windows 8
  • Windows RT
  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1
  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1
  • Windows Server 2008 gói dịch vụ 2
  • Windows Vista Gói Dịch vụ 2
 • Microsoft .NET Framework 4.5.1 khi sử dụng:
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows 8.1
  • Windows RT 8.1
  • Windows Server 2012
  • Windows 8
  • Windows RT
  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1
  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1
  • Windows Server 2008 gói dịch vụ 2
  • Windows Vista Gói Dịch vụ 2
 • Microsoft .NET Framework 4.5 khi sử dụng:
  • Windows Server 2012
  • Windows 8
  • Windows RT
 • Microsoft .NET Framework 4 khi được dùng với:
  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1
  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1
  • Windows Server 2008 gói dịch vụ 2
 • Microsoft .NET Framework 3.5.1 khi sử dụng:
  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1
  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1
 • Microsoft .NET Framework 3.5 khi sử dụng:
  • Windows 10
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows 8.1
  • Windows Server 2012
  • Windows 8
 • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2, khi được dùng với:
  • Windows Server 2008 gói dịch vụ 2
  • Windows Vista Gói Dịch vụ 2

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3104507 - Xem lại Lần cuối: 11/19/2015 12:41:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft .NET Framework 4.6, Microsoft .NET Framework 4.6 RC, Microsoft .NET Framework 4.5.2, Microsoft .NET Framework 4.5.1, Microsoft .NET Framework 4.5, Microsoft .NET Framework 4.0, Microsoft .NET Framework 3.5.1, Microsoft .NET Framework 3.5, Microsoft .NET Framework 2.0

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3104507 KbMtvi
Phản hồi