Làm thế nào để tạo ra một siêu liên kết từ một trang HTML để dấu kiểm trang trong Word

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 310520
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài viết này cung cấp một hướng dẫn từng bước để tạo ra một siêu liên kết trong một Ngôn ngữ đánh dấu kiểm siêu văn bản (HTML) trang một đánh dấu kiểm trong một Tài liệu Microsoft Word.

Xác định một dấu kiểm vị trí hoặc lựa chọn của văn bản mà bạn đặt tên và xác định để tham khảo trong tương lai. Chæ muïc trong một từ tài liệu có thể được sử dụng như một điểm đến cho một siêu liên kết trong web site. Khi bạn bấm vào các siêu liên kết trong web site, tài liệu từ khai trương tại của bạn trình duyệt Web tại địa điểm được chỉ định bởi dấu kiểm trang.

back to the top

Tạo dấu kiểm trang trong tài liệu Word

Để thêm một trang đánh dấu kiểm vào một tài liệu Word, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bắt đầu từ, và sau đó mở tài liệu mà bạn muốn thêm dấu kiểm trang.
 2. Chọn khoản mục mà bạn muốn gán một trang đánh dấu kiểm hoặc bấm vào vị trí trong tài liệu của bạn nơi bạn muốn để chèn một đánh dấu kiểm.
 3. Trên các Chèn trình đơn, nhấp vào Đánh dấu kiểm.
 4. Trong các Bookmark_name hộp, gõ tên cho dấu kiểm trang.

  Đánh dấu kiểm tên phải Bắt đầu với một bức thư và có thể chứa số điện thoại. Bạn không thể sử dụng không gian, nhưng bạn có thể sử dụng các kí tự đại diện gạch dưới (_) để riêng biệt từ.
 5. Nhấp vào Thêm.
back to the top

Hiển thị các trang đánh dấu kiểm trong tài liệu Word

 1. Bắt đầu từ, và sau đó mở tài liệu có chứa các dấu kiểm trang mà bạn muốn hiển thị.
 2. Trên các Công cụ trình đơn, nhấp vào Tùy chọn, và sau đó bấm vào các Xem tab.
 3. Nhấn vào đây để chọn các dấu kiểm trang hộp kiểm.

  Nếu bạn chỉ định dấu kiểm trang cho một mục, các đánh dấu kiểm được hiển thị như là dấu kiểm ngoặc trong tài liệu của bạn. Nếu bạn chỉ định một dấu kiểm để vị trí, dấu kiểm trang được hiển thị như một I-beam.
back to the top

Tạo ra một siêu liên kết trong web site

Sử dụng bất kỳ các phương pháp sau đây để tạo ra một siêu liên kết liên kết rằng một đánh dấu kiểm trong một tài liệu Word.

back to the top

Phương pháp 1: Tạo các siêu liên kết trong Word

Nếu bạn muốn sử dụng từ như là trình soạn thảo HTML để tạo ra các siêu liên kết, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bắt đầu từ, và sau đó mở các web site mà bạn muốn tạo ra một siêu liên kết. (Click vào Mở trên các Tập tin Menu, xác định vị trí các web site, và sau đó nhấp vào Mở.)
 2. Chọn văn bản hoặc đối tượng mà bạn muốn tạo ra một siêu liên kết hoặc nhấp vào vị trí trên trang mà bạn muốn để chèn các siêu liên kết.
 3. Trên các Chèn trình đơn, nhấp vào Siêu liên kết.
 4. Dưới Liên kết với trong các Chèn siêu liên kết hộp thoại hộp xuất hiện, nhấp vào Hiện có tập tin hoặc các web site Trang.
 5. Xác định vị trí và chọn tài liệu Word có chứa các dấu kiểm trang bạn muốn liên kết đến.

  Đường dẫn và tên tệp của từ tài liệu được hiển thị trong các Địa chỉ hộp.
 6. Nhấp vào Đánh dấu kiểm.

  Đánh dấu kiểm trong tài liệu Word bạn đã chọn trong bước 5 được liệt kê trong các Chọn vị trí trong tài liệu hộp thoại hộp xuất hiện.
 7. Nhấp vào dấu kiểm trang bạn muốn như là điểm đến cho siêu liên kết của bạn, và sau đó nhấp vào Ok.

  Lưu ý rằng từ nối #bookmark_name để kết thúc đường dẫn và tên tệp được hiển thị trong các Địa chỉ thanh.
 8. Trong các Văn bản để hiển thị hộp, nhập văn bản bạn muốn hiển thị cho các siêu liên kết.
 9. Nếu bạn muốn sửa đổi ScreenTip cho siêu liên kết của bạn, Nhấp vào ScreenTip, văn bản được gõ mà bạn muốn ScreenTip để hiển thị, và sau đó Nhấp vào Ok.

  theo mặc định, Word sử dụng đường dẫn đến tập tin, bao gồm cả đánh dấu kiểm tên, như ScreenTip.
 10. Nhấp vào Ok.
 11. Nhấp vào Tiết kiệm trên các Tập tin Menu để lưu web site của bạn.
 12. Nhấp vào Xem trước web site trên các Tập tin Menu để xem trước các web site của bạn trong một trình duyệt.
back to the top

Phương pháp 2: Tạo các siêu liên kết trong Microsoft FrontPage

Nếu bạn muốn sử dụng FrontPage như là trình soạn thảo HTML để tạo các siêu liên kết, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bắt đầu FrontPage, và sau đó mở các web site mà bạn bạn muốn tạo ra một siêu liên kết. (Click vào Mở trên các Tập tin Menu, xác định vị trí các web site, và sau đó nhấp vào Mở.)
 2. Trong Trang xem, thực hiện một trong những điều sau đây:
  • Nhập văn bản mà bạn muốn sử dụng như là một siêu liên kết, và sau đó chọn nó.

   - hay -
  • Vị trí điểm chèn nơi bạn muốn để chèn các siêu liên kết, nếu bạn muốn sử dụng vị trí như các văn bản siêu liên kết. Cho Ví dụ, bạn có thể sử dụng một văn bản siêu liên kết trong các hình thức sau đây:
   tệp: / /computer_name/chia sẻ/tên tệp >
 3. Trên các Chèn trình đơn, nhấp vào Siêu liên kết.
 4. Tiến tới một trong hai cách sau, nếu thích hợp để các phiên bản của FrontPage.

  Microsoft FrontPage 2000

  1. Bấm vào các Làm cho một siêu liên kết đến một tập tin trên của bạn máy tính nút chọn một mà là ở bên phải của các URL hộp.
  2. Trong các Chọn tập tin hộp thoại hộp, xác định vị trí và sau đó nhấp vào từ tài liệu mà bạn muốn, và sau đó nhấp vào Ok.
  3. Bấm chuột phải vào các siêu liên kết, và sau đó nhấp vào Siêu liên kết thuộc tính.

   Đường dẫn và tên tệp của tài liệu Word là hiển thị trong các URL hộp.
  4. Vị trí điểm chèn vào cuối của đường dẫn và tập đã đặt tên tin sẽ được hiển thị trong các URL hộp, và sau đó gõ dòng sau:
   #bookmark_name
   nơi bookmark_name là tên của các đánh dấu kiểm trong tài liệu Word bạn muốn liên kết.

   Đảm bảo đó là không có không gian giữa cuối tập đã đặt tên tin và trang đánh dấu kiểm tên, cho Ví dụ:
   tệp: / /computer_name/chia sẻ/file_name.doc#bookmark_name
  5. Nhấp vào Ok.
  6. Nhấp vào Tiết kiệm trên các Tập tin Menu để lưu web site của bạn.
  7. Nhấp vào Xem trước trong trình duyệt trên các Tập tin Menu để xem trước các web site của bạn trong một trình duyệt.

  Microsoft FrontPage 2002

  1. Dưới Liên kết với trong các Chèn siêu liên kết hộp thoại hộp xuất hiện, nhấp vào Hiện có tập tin hoặc các web site Trang.
  2. Xác định vị trí và chọn tài liệu Word có chứa các dấu kiểm trang mà bạn muốn liên kết.

   Đường dẫn và tên tệp của từ tài liệu được hiển thị trong các Địa chỉ hộp.
  3. Vị trí điểm chèn vào cuối của đường dẫn và tập đã đặt tên tin sẽ được hiển thị trong các Địa chỉ quầy bar, và sau đó gõ dòng sau:
   #bookmark_name
   nơi bookmark_name là tên của các đánh dấu kiểm trong tài liệu Word bạn muốn liên kết.

   Đảm bảo đó là không có không gian giữa cuối tập đã đặt tên tin và trang đánh dấu kiểm tên, cho Ví dụ:
   tệp: / /computer_name/chia sẻ/file_name.doc#bookmark_name
  4. Nếu bạn muốn sửa đổi văn bản mà bạn muốn hiển thị Đối với các siêu liên kết, nhập văn bản mà bạn muốn trong các Văn bản hiển thị hộp.
  5. Nếu bạn muốn thêm một ScreenTip cho các siêu liên kết, hãy nhấp vào ScreenTip, sau đó văn bản được gõ mà bạn muốn ScreenTip để hiển thị, và sau đó bấm Ok.
  6. Nhấp vào Ok.
  7. Nhấp vào Tiết kiệm trên các Tập tin Menu để lưu web site của bạn.
  8. Nhấp vào Xem trước trong trình duyệt trên các Tập tin Menu để xem trước các web site của bạn trong một trình duyệt.
back to the top

Phương pháp 3: Tạo các siêu liên kết trong một biên tập HTML

Nếu bạn sử dụng một trình soạn thảo HTML khác hơn là từ hoặc FrontPage, tạo siêu liên kết, và sau đó gõ dòng sau vào cuối của đường dẫn và tập tin tên của tài liệu Word mà các siêu liên kết của bạn điểm:
#bookmark_name
nơi bookmark_name là tên của các đánh dấu kiểm trong tài liệu Word bạn muốn liên kết.

Đảm bảo là không có không gian giữa cuối cùng của tên tệp và dấu kiểm trang Tên.

Ví dụ, các siêu liên kết trong web site của bạn có thể được biểu diễn trong HTML như sau
<a href="file://<I BRACKET=&quot;YES&quot;>computer_name</Formatting>/<I BRACKET=&quot;YES&quot;>share</Formatting>/<I BRACKET=&quot;YES&quot;>file_name.doc</Formatting>#<I BRACKET=&quot;YES&quot;>bookmark_name</Formatting>">My Hyperlink</a>				
nơi tệp: / /computer_name/chia sẻ/file_name.doclà đường dẫn và tên tệp của tài liệu Word, và bookmark_name là tên của dấu kiểm trang trong các Tài liệu Word bạn muốn liên kết.

back to the top

Giải đáp thắc mắc

Với Word 2000, trình duyệt của bạn có thể không hiển thị tài liệu Word một cách chính xác khi bạn Click vào một siêu liên kết trên một web site mà điểm đến một trang đánh dấu kiểm. Để có thêm thông tin về vấn đề này, bấm vào những con số bài viết dưới đây để xem các bài viết trong các Cơ sở kiến thức Microsoft:
211222 WD2000: Siêu liên kết đến trang đánh dấu kiểm trong tài liệu Word không thành công bằng cách sử dụng trình duyệt
224672 WD2000: Siêu liên kết đến neo hoặc đánh dấu kiểm đi vào đầu của tài liệu
back to the top
THAM KHẢO
Cho thêm thông tin về làm việc với các siêu liên kết trong Word 2000, Click vào bài viết số dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
211955 WD2000: Thông tin chung về siêu liên kết trong Word
Cho thêm thông tin về làm việc với các siêu liên kết trong Word 2002, Click vào bài viết số dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
291182 WD2002: Thông tin chung về siêu liên kết trong Word
back to the top

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 310520 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 08:01:47 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbmt KB310520 KbMtvi
Phản hồi