Mô tả về Windows XP và Bộ kiểm tra Tệp Hệ thống Windows Server 2003 (Sfc.exe)

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Về phiên bản Microsoft Windows 2000 của bài viết này, hãy xem 222471 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả Bộ kiểm tra Tệp Hệ thống (Sfc.exe), đây là một tiện ích dòng lệnh được sử dụng với tính năng Bảo vệ Tệp của Windows (WFP).
THÔNG TIN THÊM
Bộ kiểm tra Tệp Hệ thống giúp quản trị viên có khả năng quét các tệp được bảo vệ để kiểm chứng các phiên bản của chúng. Nếu Bộ kiểm tra Tệp Hệ thống phát hiện thấy một tệp bảo vệ bị ghi đè, nó truy xuất phiên bản đúng của tệp từ cặp đệm ẩn (%Systemroot%\System32\Dllcache) hoặc các tệp nguồn cài đặt Windows, và sau đó thay thế tệp không đúng. Bộ kiểm tra Tệp Hệ thống cũng kiểm tra và phục hồi lại cặp đệm ẩn. Bạn phải đăng nhập vào với tư cách là quản trị viên hoặc một thành viên của nhóm Quản trị viên để chạy Bộ kiểm tra Tệp Hệ thống. Nếu cặp đệm ẩn bị hỏng hoặc không sử dụng được, bạn có thể sử dụng các lệnhsfc /scannow, sfc /scanonce, hoặc sfc /scanboot để sửa chữa nội dung.

Cú pháp của Công cụ Bộ kiểm tra Tệp Hệ thống

Sfc [/Scannow] [/Scanonce] [/Scanboot] [/Revert] [/Purgecache] [/Cachesize=x]
 • /Scannow: Quét tất cả các tệp hệ thống được bảo vệ ngay lập tức và thay thế các phiên bản không đúng với phiên bản đúng của Microsoft. Lệnh này có thể yêu cầu truy nhập vào tệp nguồn cài đặt Windows.
 • /Scanonce: Quét tất cả các tệp hệ thống được bảo vệ một lần khi bạn khởi động lại máy tính. Lệnh này có thể yêu cầu truy nhập vào tệp nguồn cài đặt Windows khi bạn khởi động lại máy tính. Giá trị DWORDSfcScan được đặt là 2 trong khóa đăng ký sau khi bạn chạy lệnh này:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 • /Scanboot: Quét tất cả các tệp hệ thống được bảo vệ mỗi lần bạn khởi động máy tính. Lệnh này có thể yêu cầu truy nhập vào tệp nguồn cài đặt Windows mỗi lần bạn khởi động máy tính. Giá trị DWORDSfcScan được đặt là 1 trong khóa đăng ký sau đây khi bạn chạy lệnh này:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 • /Revert: Chuyển quét sang thiết đặt mặc định (không quét các tệp được bảo vệ khi bạn khởi động máy tính). Khi bạn chạy lệnh này dung lượng bộ đệm ẩn mặc định không được đặt lại . Lệnh này tương ứng với khóa chuyển đổi /Enable trong Windows 2000.
 • /Purgecache: Dọn bộ đệm ẩn tệp và quét tất cả các tệp được bảo vệ ngay lập tức. Lệnh này có thể yêu cầu truy nhập vào tệp nguồn cài đặt Windows.
 • //Cachesize=x: Đặt kích thước bộ đệm ẩn tệp đếnx megabyte (MB). Kích thước mặc định của bộ đệm ẩn là 50 MB. Lệnh này yêu cầu bạn khởi động lại máy tính, rồi chạy lệnh /purgecache để điều chỉnh kích thước bộ đệm ẩn trên ổ đĩa. Lệnh này đặt giá trị DWORDSfcScan là x trong khóa đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Để biết thêm thông tin về tính năng Bảo vệ Tệp của Windows, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
222193 Mô tả Tính năng Bảo vệ Tệp của Windows Windows 2000 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
compatguidechange wfp sfp khóa chuyển đổi công cụ
Thuộc tính

ID Bài viết: 310747 - Xem lại Lần cuối: 12/01/2007 02:04:00 - Bản sửa đổi: 4.5

Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

 • kbinfo KB310747
Phản hồi