Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Quản trị viên Web site có thể khắc phục sự cố thông báo lỗi "HTTP 500 - Lỗi Nội bộ Máy chủ" trên IIS 4.0 hoặc trên IIS 5.0 bằng cách nào

Chúng tôi khuyên tất cả người dùng nên nâng cấp lên Dịch vụ Thông tin Internet (IIS) của Microsoft phiên bản 7.0 đang chạy trên Microsoft Windows Server 2008. IIS 7.0 tăng đáng kể độ bảo mật cơ sở hạ tầng Web. Để biết thêm thông tin về các chủ đề liên quan đến bảo mật của IIS, hãy truy cập Web site sau của Microsoft:Để biết thêm thông tin về IIS 7.0, hãy truy cập Web site sau của Microsoft:
Tóm tắt
Thông báo lỗi sau cho biết rằng sự cố đã xảy ra trên Máy chủ web lưu trữ Web site tại thời điểm lỗi được trả về:
HTTP 500 - Lỗi Nội bộ Máy chủ
Bài viết này mô tả cách khắc phục sự cố những lỗi này. Bài viết này dành cho quản trị viên Web site. Những lỗi này có một số nguyên nhân và có thể ảnh hưởng đến nhiều cấu hình hệ thống khác nhau. Các quy trình được mô tả trong bài viết này phải được thực hiện bởi thành viên của nhóm Quản trị viên trên máy chủ.

Người dùng cuối gặp phải những lỗi này nên thông báo cho quản trị viên Web site về sự cố.back to the top

Khi bạn cố gắng tải tệp Localstart.asp


Khi một trong những tài liệu mặc định cho Web site, Iisstart.asp, cố gắng tải tệp Localstart.asp, và người dùng cố gắng truy nhập trang không có các quyền phù hợp để chạy đoạn mã chứa trong tệp Localstart.asp, bạn nhận được thông báo lỗi HTTP 500. Nếu bạn bỏ chọn hộp kiểm Hiển thị Thông báo Lỗi HTTP Thân thiện, bạn thấy thông tin tương tự như sau cùng với lỗi HTTP 500:
Loại Lỗi:
Thời gian chạy Microsoft VBScript (0x800A0046)
Từ chối cấp phép: 'GetObject'
/localstart.asp, dòng 19
Sự cố này xảy ra vì tệp Localstart.asp chứa mã Giao diện Dịch vụ Active Directory (ADSI) và Phiên bản Visual Basic Scripting (VBScript) sử dụng Đối tượng Quản trị IIS để truy nhập siêu dữ liệu. Vì lý do bảo mật, quyền truy nhập vào siêu dữ liệu được giới hạn cho các thành viên của nhóm Quản trị viên cục bộ. Hiện tượng này là do thiết kế.

Để giải quyết sự cố này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, trỏ vào Chương trình, trỏ vào Công cụ Quản trị, rồi bấm Dịch vụ Thông tin Internet.
 2. Trong cây điều khiển, bấm Web Site Mặc định. Trong ngăn hiển thị, bấm chuột phải vào Localstart.asp, rồi bấm Thuộc tính.
 3. Trên tab Bảo mật Tệp, bấm vào Sửa trong Truy nhập và kiểm soát xác thực ẩn danh.
 4. Trên trang thuộc tính Phương pháp Xác thực, bấm để bỏ chọn Truy nhập ẩn danh.
back to the top

Khi bạn duyệt trang ASP

Khi bạn duyệt Trang web Trang Máy chủ Hiện hoạt (ASP), bạn nhận được thông báo lỗi "HTTP 500.100 - Lỗi Nội bộ Máy chủ - Lỗi ASP". Nếu bạn bỏ chọn hộp kiểm Hiển thị Thông báo Lỗi HTTP Thân thiện, bạn thấy thông tin tương tự như sau trong phần "Thông tin Kỹ thuật (cho nhân viên hỗ trợ)":
Loại Lỗi:
Thời gian chạy Microsoft VBScript (0x800A01F4)
Biến không được xác định: 'x'
/OptionExplicitError.asp, dòng 9

Trang:
GET /OptionExplicitError.asp
Để giải quyết sự cố này, hãy xoá câu Tuỳ chọn Rõ ràng hoặc sử dụng từ khoá DIM để tuyên bố biến.

Để tái tạo hiện tượng này, hãy chạy tệp ASP chứa mã sau trong thư mục ảo cho phép thực thi đoạn mã:
<% Tuỳ chọn Rõ ràng %>  <HTML>  <HEAD>  <TITLE>500-100 Biến Chưa tuyên bố</TITLE>  <HEAD>  <BODY>  <P>Giới thiệu về cách sử dụng biến chưa tuyên bố</P>  <%   x = 5  %>  </B></P>  </BODY>  </HTML>				
Để sửa lỗi trong ví dụ này, hãy sử dụng câu DIM để tuyên bố biến X, như sau:
<% Tuỳ chọn Rõ ràng %>  <HTML>  <HEAD>  <TITLE>500-100 Biến Chưa tuyên bố</TITLE>  <HEAD>  <BODY>  <P>Giới thiệu về cách sử dụng biến chưa tuyên bố</P>  <%   DIM x   x = 5  %>  </B></P>  </BODY>  </HTML>				
back to the top

Khi IIS 5.0 trả về thông báo lỗi Server.GetLastError

Khi ứng dụng web hoặc trang web không khả dụng, IIS trả về thông báo lỗi. Kết quả là trang ASP tuỳ chỉnh xử lý phản hồi cho lỗi đoạn mã phía máy chủ. Trang này trả về trạng thái "500 Lỗi Nội bộ Máy chủ", khiến ứng dụng con tạo đoạn mã từ xa phía máy khách không trả về dữ liệu cho đối tượng tạo đoạn mã từ xa.

Để giải quyết sự cố này, hãy tạo một trang lỗi tuỳ chỉnh trả về trạng thái "200 OK", rồi tham chiếu trang này trong phần "Lỗi Tuỳ chỉnh" của trang hoặc ứng dụng máy chủ tạo đoạn mã từ xa. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

LƯU Ý: Bạn có thể đặt trang lỗi tuỳ chỉnh này cho các trang riêng lẻ, cho toàn bộ ứng dụng hoặc cho toàn bộ Web site hoặc Máy chủ web.
 1. Tạo bản sao của %SystemRoot%\Help\IISHelp\Common\500-100.asp, và lưu vào cùng thư mục như tệp gốc. Đặt tên cho tệp mới là 500-100-OK.asp.
 2. Bấm Bắt đầu, trỏ chuột tới Chương trình, trỏ chuột tới Các tiện ích rồi bấm Notepad.
 3. Trong Notepad, bấm Mở trên menu Tệp. Trong hộp Tìm trong thả xuống, duyệt tới tệp 500-100-OK.asp, rồi bấm Mở.
 4. Thay thế mã sau
  Response.Status = "500 Lỗi Nội bộ Máy chủ"					
  với mã sau:
    Response.Status = "200 OK"					
  LƯU Ý: Nếu thông báo lỗi không được sửa đổi trước đó, dòng ban đầu của mã là dòng 12.

 5. Trên menu Tệp, bấm Lưu.
 6. Trong Trình quản lý Dịch vụ Internet, bấm vào Máy chủ web trong cây điều khiển. Nếu trang ASP tạo đoạn mã từ xa của bạn nằm trong Ứng dụng web trong một trong các Web site, hãy mở rộng Ứng dụng web.
 7. Trong ngăn Chi tiết, bấm chuột phải vào trang ASP máy chủ tạo đoạn mã từ xa, rồi bấm Thuộc tính.
 8. Bấm Lỗi Tuỳ chỉnh. Trong danh sách, xác định vị trí mục nhập cho 500;100. Theo mặc định, mục này được đặt thành URL và tham chiếu đến Help/Common/500-100.asp. Bấm Sửa Thuộc tính.
 9. Sửa đổi đường dẫn để trỏ tới /IISHelp/Common/500-100-OK.asp, bấm OK, rồi bấm lại vào OK.
back to the top back to the top

Khi bạn sử dụng tệp 500-100.asp để xử lý lỗi trên Web site không phải mặc định

Khi bạn sử dụng tệp 500-100.asp để xử lý lỗi trên Web site không phải mặc định, bạn nhận được thông báo lỗi HTTP 500.

Để giải quyết sự cố này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Trong cây điều khiển của phần đính vào Dịch vụ Thông tin Internet, bấm chuột phải vào Web site phù hợp, bấm Mới, rồi bấm Thư mục Ảo.
 2. Trong Thuật sĩ Tạo Thư mục Ảo, bấm Tiếp. Trong hộp văn bản Biệt hiệu, gõ IISHelp, rồi bấm Tiếp.
 3. Khi bạn được nhắc đường dẫn tới thư mục nội dung, bấm Duyệt, chọn thư mục WINNT\Help\IisHelp, rồi bấm Tiếp.
 4. Trên trang Quyền Truy nhập, chấp nhận tất cả các mặc định, bấm Tiếp, rồi bấm Kết thúc.
 5. Bấm chuột phải lại vào Web site, rồi bấm Thuộc tính.
 6. Trên tab Lỗi Tuỳ chỉnh, chọn dòng lỗi "500;100", rồi bấm Sửa Thuộc tính.
 7. Trong hộp danh sách Loại Thông báo, gõ /iisHelp/common/500-100.asp trong hộp văn bản URL.
 8. Bấm OK, rồi bấm lại vào OK.
back to the top

Khi bạn thực thi truy vấn trong Máy chủ Chỉ mục

Sau khi bạn bấm Bắt đầu để thực thi truy vấn trong Máy chủ Chỉ mục, bạn có thể nhận được thông báo lỗi HTTP 500.

Lỗi này xảy ra vì không có điểm bắt đầu ứng dụng mặt định nào được xác định cho thư mục chứa trang truy vấn.

Để giải quyết sự cố này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Trong phần đính vào Dịch vụ Thông tin Internet, bấm chuột phải vào gốc của site chứa trang truy vấn trong cây điều khiển, rồi bấm Thuộc tính.
 2. Trên tab Thư mục Gốc, bấm Tạo.
 3. Bấm OK, rồi thử lại truy vấn.
back to the top

Khi bạn tiếp cận nhà cung cấp từ trong trang ASP

Nếu bạn bỏ chọn hộp kiểm Hiển thị Thông báo Lỗi HTTP Thân thiện, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau khi bạn cố gắng tiếp cận nhà cung cấp từ trong trang ASP:
ADODB.Connection (0x800A0E7A) Không thể tìm thấy nhà cung cấp. Có thể nhà cung cấp chưa được cài đặt đúng cách. /Nwind.asp, dòng 10
Lỗi này xảy ra vì thư viện liên kết động (DLL) mà Cấu phần Truy nhập Dữ liệu Microsoft (MDAC) yêu cầu chưa được đăng ký.
 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, rồi gõ cmd.
 2. Tại dấu nhắc lệnh, gõ cd %systemroot%:\Program Files\Common Files\System\Ole.
 3. Tại dấu nhắc lệnh, gõ regsvr32 sqloledb.dll.
 4. Khi bạn nhận được xác nhận rằng DLL đã được đăng ký thành công, bấm OK.LƯU Ý: Giải pháp này sử dụng Microsoft SQL Server OLE Provider DLL, Sqloledb.dll, làm ví dụ. Vì DLL chưa đăng ký có thể thay đổi dựa trên nhà cung cấp OLE DB mà bạn đang sử dụng, bạn phải sửa đổi bước 2 theo tình huống của mình.
back to the top

Khi bạn đặt nhận dạng ứng dụng COM+ trên IIS 5.0

Khi bạn cố gắng đặt nhận dạng ứng dụng COM+ trên IIS 5.0, bạn nhận được thông báo lỗi HTTP 500.

Sự cố này xảy ra khi nhận dạng cho ứng dụng COM+ hoặc gói Máy chủ Giao dịch Microsoft (MTS) được đặt cấu hình cho Người dùng tương tác - người dùng đang được đăng nhập. Vì hiện không có người dùng nào được đăng nhập vào bảng điều khiển IIS, ứng dụng không thể chạy.

Để giải quyết sự cố này, hãy đặt nhận dạng cho ứng dụng COM+ hoặc gói MTS thành Người dùng Này, rồi chỉ định tài khoản người dùng. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, trỏ vào Chương trình, trỏ vào Công cụ Quản trị, rồi bấm Dịch vụ Cấu phần.
 2. Trong cây điều khiển, mở rộng Dịch vụ Cấu phần, mở rộng Máy tính, mở rộng Máy tính của tôi, rồi mở rộng Ứng dụng COM+. Xác định vị trí ứng dụng có nhận dạng mà bạn muốn thay đổi.
 3. Bấm chuột phải vào ứng dụng COM+ phù hợp, rồi bấm Thuộc tính.
 4. Trên tab Nhận dạng, bấm Người dùng Này, nhập tài khoản hợp lệ cho máy tính, rồi bấm OK.
back to the top

Khi bạn đặt nhận dạng ứng dụng MTS trên IIS 4.0

Khi bạn đặt nhận dạng ứng dụng MTS trên IIS 4.0, bạn nhận được thông báo lỗi HTTP 500.

Để giải quyết sự cố này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Trong phần đính vào Dịch vụ Thông tin Internet, mở rộng Máy tính, mở rộng Máy tính của tôi, rồi mở rộng Máy chủ Giao dịch Microsoft. Xác định vị trí gói có nhận dạng mà bạn muốn thay đổi. Ứng dụng được liệt kê trong thư mục Gói Đã cài đặt.
 2. Bấm chuột phải vào gói, rồi bấm Thuộc tính.
 3. Trên tab Nhận dạng, bấm Người dùng Này, nhập tài khoản hợp lệ, rồi bấm Áp dụng.
back to the top

Khi IIS 4.0 chạy trên không gian bộ nhớ riêng

Bạn có thể nhận được thông báo lỗi HTTP 500 khi bất kỳ điều nào sau đây đúng:
 • Web site mặc định của IIS phiên bản 4.0 đang chạy như một quá trình được cách ly trong không gian bộ nhớ riêng.
 • Microsoft Internet Explorer được đặt cấu hình để sử dụng uỷ quyền Web trên Máy chủ Uỷ quyền 2.0.
 • Internet Explorer trên BackOffice Small Business Server phiên bản 4.5 được đặt cấu hình để sử dụng máy chủ uỷ quyền và tính năng lọc gói máy chủ uỷ quyền được bật.
Để giải quyết sự cố này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, trỏ chuột tới Chương trình, trỏ chuột tới Máy chủ Uỷ quyền Microsoft rồi bấm Bảng điều khiển Quản lý Microsoft.
 2. Trong cây điều khiển, mở rộng thư mục Máy chủ Thông tin Internet, rồi mở rộng đối tượng máy chủ.
 3. Bấm chuột phải vào Web Site Mặc định, rồi bấm Thuộc tính.
 4. Trên tab Thư mục Gốc, xác định vị trí của vùng Thiết đặt Ứng dụng, rồi bấm để bỏ chọn Chạy trong không gian bộ nhớ riêng (quá trình được cách ly).
 5. Bấm Áp dụng, rồi bấm OK.
 6. Bấm chuột phải vào Web Site Mặc định, rồi bấm Dừng.
 7. Bấm chuột phải vào Web Site Mặc định, rồi bấm Bắt đầu.
back to the top

Tham khảo
Để biết thêm thông tin về tuỳ chọn Hiển thị Thông báo Lỗi HTTP Thân thiện, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
218155 Mô tả về thông báo lỗi Giao thức Truyền Siêu văn bản
back to the top
Thuộc tính

ID Bài viết: 311766 - Xem lại Lần cuối: 10/31/2012 17:18:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Microsoft Internet Information Services 5.0

 • kbresolve atdownload kbdownload kbhowtomaster KB311766
Phản hồi