Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để sử dụng lệnh AT để lịch trình công việc

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:313565
Chú ý
Bài viết này áp dụng cho Windows 2000. Hỗ trợ cho Windows 2000 kết thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm giải pháp cuối cùng hỗ trợ Windows 2000 là một điểm khởi đầu để lập kế hoạch chiến lược của bạn di chuyển từ Windows 2000. Để biết thêm thông tin xem các Chính sách vòng đời hỗ trợ của Microsoft.
Chú ý
Bài viết này áp dụng cho Windows 2000. Hỗ trợ cho Windows 2000 kết thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm giải pháp cuối cùng hỗ trợ Windows 2000 là một điểm khởi đầu để lập kế hoạch chiến lược của bạn di chuyển từ Windows 2000. Để biết thêm thông tin xem các Chính sách vòng đời hỗ trợ của Microsoft.
TÓM TẮT
Trong Windows 2000, bạn có thể sử dụng công cụ lập lịch tác vụ trong bảng điều khiển để lên lịch tác vụ. Bạn cũng có thể sử dụng các tại lệnh để lên lịch tác vụ này bằng tay. Bài viết này mô tả cách sử dụng các tại lệnh để tạo ra và để hủy bỏ tác vụ theo lịch trình.

back to the top

Tổng quan về các lệnh AT

Bạn có thể sử dụng các tại lệnh để lên lịch một lệnh, một tập lệnh, hoặc một chương trình chạy tại một đã chỉ ra ngày tháng và thời gian. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh này để xem tác vụ theo lịch biểu hiện có.

Sử dụng các tại lệnh, dịch vụ lập lịch tác vụ phải chạy, và bạn phải đăng nhập như một thành viên của nhóm quản trị viên địa phương. Khi bạn sử dụng các tại lệnh để tạo tác vụ này, bạn phải cấu hình các tác vụ để cho họ chạy trong cùng một tài khoản người dùng.

Các tại chỉ huy sử dụng cú pháp sau:
tại \\ComputerName thời gian / tương tác | / mỗi:ngày tháng,... / next:ngày tháng,... chỉ huy
tại \\ComputerName id /Delete | /Delete/Yes
Danh sách sau đây mô tả các tham số mà bạn có thể sử dụng với các tại lệnh:
 • \\computername: Sử dụng tham số này để xác định một máy tính từ xa. Nếu bạn bỏ qua các tham số này, công việc được lên kế hoạch để chạy trên máy tính địa phương.
 • thời gian: Sử dụng tham số này để xác định thời gian khi nhiệm vụ là để chạy. Thời gian được quy định như giờ:phút dựa trên 24 giờ đồng hồ. Ví dụ, 0: 00 đại diện cho nửa đêm và 20: 30 đại diện cho 8 giờ 30 chiều
 • / tương tác: Sử dụng tham số này cho phép nhiệm vụ để tương tác với máy tính để bàn sử dụng được đăng nhập vào lúc đó, các nhiệm vụ chạy.
 • / mỗi:ngày tháng,...: Sử dụng tham số này để lên lịch tác vụ để chạy vào ngày được chỉ định hoặc ngày của tuần hoặc tháng, ví dụ, mỗi thứ sáu hoặc ngày thứ tám mỗi tháng. Chỉ định ngày tháng như là một hoặc nhiều ngày trong tuần (sử dụng chữ viết tắt sau đây: M, T, W, Th, F, S, Su) hoặc một hay nhiều ngày của tháng (sử dụng những con số 1 thông qua 31). Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng dấu phẩy để tách nhiều ngày mục. Nếu bạn bỏ qua các tham số này, các nhiệm vụ được lập biểu để chạy trên ngày hiện tại.
 • / next:ngày tháng,...: Sử dụng tham số này để lên lịch tác vụ để chạy trên sự xuất hiện tiếp theo của ngày (ví dụ, tiếp theo thứ hai). Chỉ định ngày tháng như là một hoặc nhiều ngày trong tuần (sử dụng chữ viết tắt sau đây: M, T, W, Th, F, S, Su) hoặc một hay nhiều ngày của tháng (sử dụng những con số 1 thông qua 31). Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng dấu phẩy để tách nhiều ngày mục. Nếu bạn bỏ qua các tham số này, các nhiệm vụ được lập biểu để chạy trên ngày hiện tại.
 • chỉ huy: Sử dụng tham số này chỉ ra lệnh Windows 2000, chương trình (.exe hoặc .com tập tin), hoặc các chương trình batch (.bat hoặc .cmd tập tin) mà bạn muốn chạy. Nếu lệnh yêu cầu một con đường như là đối số, sử dụng tên đường dẫn tuyệt đối (toàn bộ đường dẫn đầu với ký tự ổ đĩa). Nếu lệnh trên một máy tính từ xa, sử dụng tên đường dẫn quy ước đặt tên thống nhất (UNC) (\\ServerName\ShareName). Nếu lệnh không phải là một tập tin thực thi (exe), bạn phải đứng trước lệnh với CMD /c installer.bat/c, ví dụ, CMD /c installer.bat/c bản sao C:\*.* C:\temp.
 • ID: Sử dụng tham số này để xác định số định danh được gán cho một nhiệm vụ theo lịch trình.
 • /Delete: Sử dụng tham số này để hủy bỏ một nhiệm vụ theo lịch trình. Nếu bạn bỏ qua các ID tham số, tất cả đã lập lịch tác vụ trên máy tính đang bị hủy bỏ.
 • /Yes: Sử dụng tham số này để buộc một câu trả lời có cho tất cả các truy vấn từ hệ thống khi bạn hủy bỏ tác vụ theo lịch trình. Nếu bạn bỏ qua các tham số này, bạn được nhắc xác nhận việc hủy bỏ một nhiệm vụ.
Lưu ý Khi bạn sử dụng các tại lệnh, tác vụ theo lịch được chạy bằng cách sử dụng các chứng chỉ của trương mục hệ thống.

back to the top

Làm thế nào để tạo một tác vụ theo lịch trình

 1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Các chương trình, điểm đến Phụ kiện, sau đó bấm Dấu nhắc lệnh.
 2. Tại dấu nhắc lệnh, gõ dòng sau, và sau đó nhấn ENTER để hiển thị danh sách hiện đang chạy dịch vụ:
  net start
  Nếu lập lịch tác vụ không được hiển thị trong danh sách, gõ dòng sau, và sau đó nhấn ENTER:
  net bắt đầu "nhiệm vụ lập lịch biểu tác"
 3. Tại dấu nhắc lệnh, gõ dòng sau (sử dụng các tham số là thích hợp với tình hình của bạn), và sau đó nhấn ENTER:
  tại \\ComputerName thời gian / tương tác | / mỗi:ngày tháng,... / next:ngày tháng,... chỉ huy
back to the top

Ví dụ

 • Để sao chép tất cả các tệp khỏi cặp tài liệu thư mục MyDocs lúc nửa đêm, gõ dòng sau, và sau đó nhấn ENTER:
  lúc 00: 00 cmd /c installer.bat/c sao chép C:\Documents\*.* C:\MyDocs
 • Sao lưu máy chủ sản phẩm lúc 11: 00: 00 mỗi ngày trong tuần, tạo một tập tin thực thi có chứa các lệnh sao lưu (ví dụ, Backup.bat), gõ dòng sau, và sau đó nhấn ENTER để lên lịch sao lưu:
  tại \\products 23: 00 / mỗi: M, T, W, Th, F sao lưu
 • Để lên lịch một mạng chia sẻ lệnh để chạy trên máy chủ bán hàng lúc 6 giờ sáng và chuyển hướng danh sách các tập tin Sales.txt trong báo cáo cặp chia sẻ trên máy chủ Corp, gõ dòng sau, và sau đó nhấn ENTER:
  tại \\sales 06: 00 cmd /c installer.bat/c "lưới báo cáo phần = d:\Documents\reports >> \\corp\reports\sales.txt"
back to the top

Làm thế nào để hủy bỏ một nhiệm vụ theo lịch trình

 1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Các chương trình, điểm đến Phụ kiện, sau đó bấm Dấu nhắc lệnh.
 2. Tại dấu nhắc lệnh, gõ dòng sau, và sau đó nhấn ENTER để hiển thị danh sách hiện đang chạy dịch vụ:
  net start
  Nếu lập lịch tác vụ không được hiển thị trong danh sách, gõ dòng sau, và sau đó nhấn ENTER:
  net bắt đầu "nhiệm vụ lập lịch biểu tác"
 3. Tại dấu nhắc lệnh, gõ dòng sau (sử dụng các tham số là thích hợp với tình hình của bạn), và sau đó nhấn ENTER:
  tại \\ComputerName id /Delete | /Delete/Yes
back to the top

Ví dụ

 • Hủy bỏ tất cả các tác vụ theo lịch trình trên máy tính địa phương, gõ lúc /delete, sau đó nhấn ENTER.
 • Để huỷ bỏ tác vụ ID 8 trên một máy tính được đặt tên "MyServer", gõ lúc \\MyServer 8 /delete, sau đó nhấn ENTER.
back to the top

Làm thế nào để xem lịch trình công việc

Để xem các tác vụ mà bạn đã tạo bằng cách sử dụng các tại lệnh, hãy làm theo các bước sau:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Các chương trình, điểm đến Phụ kiện, sau đó bấm Dấu nhắc lệnh.
 2. Tại dấu nhắc lệnh, gõ dòng sau, và sau đó nhấn ENTER để hiển thị danh sách hiện đang chạy dịch vụ:
  net start
  Nếu lập lịch tác vụ không được hiển thị trong danh sách, gõ dòng sau, và sau đó nhấn ENTER:
  net bắt đầu "nhiệm vụ lập lịch biểu tác"
 3. Tại dấu nhắc lệnh, thực hiện một trong các bước sau:
  • Để xem danh sách các tác vụ mà bạn theo lịch trình bằng cách sử dụng các tại lệnh, gõ dòng sau đây và sau đó nhấn ENTER:
   tại \\ComputerName
   - hay -

  • Để xem một nhiệm vụ theo lịch trình cụ thể, gõ dòng sau, và sau đó nhấn ENTER:
   tại \\ComputerName id
back to the top

Ví dụ

 • Xem tất cả lập lịch tác vụ trên máy tính địa phương, gõtại, sau đó nhấn ENTER.
 • Xem tất cả các tác vụ theo lịch trình trên một máy tính được đặt tên "Hỗ trợ", gõlúc \\support, sau đó nhấn ENTER.
 • Xem tác vụ ID 18 trên máy tính địa phương, gõ lúc 18, sau đó nhấn ENTER.
back to the top

Giải đáp thắc mắc

 • Khi bạn gõ tại \\computername để xem danh sách các tác vụ đã lập lịch, một số (hoặc tất cả) của các tác vụ theo lịch biểu mà bạn đã tạo bằng cách sử dụng các tại lệnh không được liệt kê.

  Hành vi này có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi các tác vụ trong cặp tác vụ theo lịch trình sau khi bạn đã sử dụng các tại lệnh để tạo tác vụ. Khi bạn sử dụng các tại lệnh để lên lịch một tác vụ, nhiệm vụ được hiển thị trong cặp tác vụ theo lịch trình trong Control Panel. Bạn có thể xem hoặc sửa đổi công việc. Tuy nhiên, nếu bạn sửa đổi công việc, khi bạn sử dụng các tại lệnh, bạn không thể xem nhiệm vụ.

  Chỉnh sửa hành vi này, xem hoặc sửa đổi tác vụ trong cặp tác vụ theo lịch trình trong Control Panel.Để biết thêm chi tiết về hành vi này, nhấp vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
  220149 TẠI nhiệm vụ không thể được xem bằng cách sử dụng các công cụ lập lịch tác vụ
 • Khi bạn sử dụng các tại lệnh để lên lịch một tác vụ, nhiệm vụ không chạy lúc thời gian nhất định hoặc ngày.

  Hành vi này có thể xảy ra nếu một trong các điều kiện sau là đúng:
  • Cú pháp lệnh không chính xác.

   Sau khi bạn lên lịch một tác vụ, gõ tại \\computername để xác nhận rằng cú pháp là chính xác. Nếu thông tin sẽ được hiển thị dưới Dòng lệnh không chính xác, hủy bỏ công việc, và sau đó tạo lại nó.

   - hay -
  • Bạn đã lên lịch một tác vụ chạy lệnh không phải là một file exe.

   Các tại bộ chỉ huy không tự động tải CMD (các thông dịch viên chỉ huy) trước khi nó chạy lệnh. Trừ khi bạn đang chạy một file exe, bạn phải nạp Cmd.exe vào đầu của lệnh, ví dụ, tại cmd /c installer.bat/c dir > c:\test.txt.
Đối với thông tin bổ sung về khắc phục sự cố lệnh AT, bấm vào những con số bài viết dưới đây để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
142040 Giải đáp thắc mắc AT lệnh bằng cách sử dụng /k Switch
121562 Các ứng dụng bắt đầu với AT là không tương tác
back to the top


THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết về cách sử dụng lệnh AT trong Windows 2000, xem trợ giúp Windows 2000. Để làm điều này, bấm Bắt đầu, bấm Trợ giúp, bấm vào các Chỉ số tab, và sau đó loại lệnh.

Để biết thêm chi tiết về làm việc với lệnh AT Windows 2000, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
103650 Kết nối mạng được thực hiện với lệnh AT đang liên tục
back to the top

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 313565 - Xem lại Lần cuối: 08/27/2011 22:11:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition

 • kbhowtomaster kbmt KB313565 KbMtvi
Phản hồi