Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách di chuyển cơ sở dữ liệu giữa các máy tính đang chạy SQL Server

Tóm tắt
Bài viết theo từng bước này mô tả cách di chuyển cơ sở dữ liệu người dùng Microsoft SQL Server và các cấu phần SQL Server phổ biến nhất giữa các máy tính đang chạy SQL Server.

Các bước được mô tả trong bài viết này giả định rằng bạn sẽ không di chuyển cơ sở dữ liệu hệ thống chính, mẫu, tempdb hoặc msdb. Các bước cung cấp các tuỳ chọn khác nhau cho bạn để chuyển thông tin đăng nhập và các cấu phần phổ biến nhất có trong cơ sở dữ liệu chính và msdb.

Để biết thông tin về các mục cụ thể không được chuyển khi bạn làm theo các bước trong bài viết này, hãy xem phần "Thông tin khác".

Chú ý Đối với SQL Server 2008, hãy truy cập trang web Mạng lưới Nhà phát triển Microsoft (MSDN):Quản lý Siêu dữ liệu khi Cung cấp Cơ sở dữ liệu trên Phiên bản Máy chủ Khác.

Chú ý Di chuyển máy chủ từ SQL Server 2000 tới Microsoft SQL Server 2000 (64 bit) được hỗ trợ. Bạn có thể đính kèm cơ sở dữ liệu 32-bit vào cơ sở dữ liệu 64-bit bằng cách sử dụng quy trình hệ thống được lưu trữ sp_attach_db hoặc quy trình hệ thống được lưu trữ sp_attach_single_file_db hoặc bằng cách sử dụng tính năng sao lưu và khôi phục trong Enterprise Manager 32-bit. Bạn có thể di chuyển cơ sở dữ liệu qua lại giữa các phiên bản 32-bit và 64-bit của SQL Server. Bạn cũng có thể di chuyển dữ liệu từ SQL Server 7.0 bằng cách sử dụng cùng các phương pháp. Tuy nhiên, việc giảm cấp dữ liệu xuống SQL Server 7.0 từ SQL Server 2000 (64-bit) không được hỗ trợ. Mô tả về từng phương pháp như sau.

Bước 1: Cách di chuyển cơ sở dữ liệu người dùng
Nếu bạn đang sử dụng SQL Server 2005, bạn có thể sử dụng cùng một phương pháp để di chuyển dữ liệu từ SQL Server 7.0 hoặc từ SQL Server 2000. Tuy nhiên, các công cụ quản lý trong SQL Server 2005 khác với các công cụ quản lý trong SQL Server 7.0 hoặc trong SQL Server 2000. Bạn nên sử dụng SQL Server Management Studio thay vì SQL Server Enterprise Manager. Ngoài ra, bạn nên sử dụng Thuật sĩ Nhập và Xuất của SQL Server (DTSWizard.exe) thay vì instead of the Thuật sĩ Nhập và Xuất Dữ liệu của Dịch vụ Chuyển đổi Dữ liệu.

Để di chuyển cơ sở dữ liệu người dùng, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau.  

Phương pháp 1: Sao lưu và khôi phục cơ sở dữ liệu người dùng
Sao lưu cơ sở dữ liệu người dùng trên máy chủ nguồn rồi khôi phục cơ sở dữ liệu người dùng sang máy chủ đích.
 • Có thể sử dụng cơ sở dữ liệu khi sao lưu đang diễn ra. Nếu người dùng tiến hành câu lệnh CHÈN, CẬP NHẬT hoặc XOÁ trên cơ sở dữ liệu sau khi sao lưu đã hoàn tất, bản sao lưu sẽ không chứa những thay đổi này. Nếu bạn phải chuyển tất cả các thay đổi, bạn có thể chuyển các thay đổi với thời gian ngừng tối thiểu nếu bạn tiến hành cả sao lưu nhật ký giao dịch và sao lưu cơ sở dữ liệu đầy đủ.
  1. Khôi phục bản sao lưu cơ sở dữ liệu đầy đủ trên máy chủ đích và chỉ định tuỳ chọn KHÔNG CÓ PHỤC HỒI.

   Chú ý Để ngăn chặn sửa đổi cơ sở dữ liệu bổ sung, hướng dẫn người dùng dừng hoạt động cơ sở dữ liệu trên máy chủ nguồn.
  2. Tiến hành sao lưu nhật ký giao dịch và khôi phục nhật ký giao dịch đến máy chủ đích bằng cách sử dụng tuỳ chọn CÓ PHỤC HỒI. Thời gian ngừng được giới hạn đến thời gian của việc sao lưu và khôi phục nhật ký giao dịch. Để biết thêm thông tin, hãy xem chủ đề con "KHÔI PHỤC" trong chủ đề "Tham chiếu Transact-SQL" của Sách Trực tuyến về SQL Server.
 • Cơ sở dữ liệu trên máy chủ đích sẽ có cùng kích thước như cơ sở dữ liệu trên máy chủ nguồn. Để giảm kích thước của cơ sở dữ liệu, bạn phải giảm cơ sở dữ liệu nguồn trước khi tiến hành sao lưu hoặc giảm cơ sở dữ liệu đích sau khi hoàn tất khôi phục. Để biết thêm thông tin, hãy xem chủ đề con "Thu hẹp Cơ sở dữ liệu" trong đề mục "Tạo và Quy trì Cơ sở dữ liệu" của Sách Trực tuyến về SQL Server.
 • Nếu bạn khôi phục cơ sở dữ liệu đến một vị trí tệp khác với cơ sở dữ liệu nguồn, bạn phải chỉ định tuỳ chọn CÓ DI CHUYỂN. Ví dụ: trên máy chủ nguồn, cơ sở dữ liệu nằm trong thư mục D:\Mssql\Data. Máy chủ đích không có ổ đĩa D và bạn muốn khôi phục cơ sở dữ liệu đến thư mục C:\Mssql\Data. Để biết thêm thông tin về cách khôi phục cơ sở dữ liệu đến một vị trí khác, hãy bấm vào các số bài viết sau để xem các bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  221465 Sử dụng tuỳ chọn CÓ DI CHUYỂN cùng với câu lệnh KHÔI PHỤC
  304692 Di chuyển cơ sở dữ liệu SQL Server 7.0 đến vị trí mới với SAO LƯU và KHÔI PHỤC
 • Nếu bạn muốn ghi đè cơ sở dữ liệu đã có từ trước trên máy chủ đích, bạn phải chỉ định tùy chọn CÓ THAY THẾ. Để biết thêm thông tin, hãy xem chủ đề con "KHÔI PHỤC" trong chủ đề "Tham chiếu Transact-SQL" của Sách Trực tuyến về SQL Server.
 • Tuỳ thuộc vào phiên bản SQL Server mà bạn khôi phục, bộ ký tự, thứ tự sắp xếp và đối chiếu Unicode có thể phải giống nhau trên cả máy chủ nguồn và máy chủ đích. Để biết thêm thông tin, hãy xem "Chú ý về đối chiếu” sau trong phần này.


Phương pháp 2: Sử dụng các quy trình được lưu trữ sp_detach_db và sp_attach_db
Để sử dụng các quy trình được lưu trữ sp_detach_dbsp_attach_db, hãy làm theo các bước sau:
 1. Tách cơ sở dữ liệu trên máy chủ nguồn bằng cách sử dụng quy trình được lưu trữ sp_detach_db. Bạn phải sao chép các tệp .mdf, .ndf, and .ldf được liên kết với cơ sở dữ liệu vào máy chủ đích. Xem bảng này để biết mô tả các loại tệp:
  Phần mở rộng tên tệpMô tả
  .mdf Tệp dữ liệu chính
  .ndf Tệp dữ liệu phụ
  .ldf Tệp nhật ký giao dịch
 2. Tách cơ sở dữ liệu trên máy chủ đích bằng cách sử dụng quy trình được lưu trữ sp_attach_db và trỏ vào các tệp mà bạn đã sao chép vào máy chủ đích trong bước trước. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng nhưng phương pháp này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  224071 Cách di chuyển cơ sở dữ liệu SQL Server đến vị trí mới bằng cách sử dụng chức năng Tách và Đính kèm trong SQL Server
 • Không thể truy nhập cơ sở dữ liệu sau khi tách và bạn không thể sử dụng cơ sở dữ liệu khi bạn sao chép các tệp. Tất cả dữ liệu có trong cơ sở dữ liệu tại thời điểm tách sẽ được di chuyển.
 • Bộ ký tự, thứ tự sắp xếp và đối chiếu Unicode có thể phải giống nhau trên cả hai máy chủ khi bạn sử dụng phương pháp Đính kèm hoặc Tách. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chú ý sau về đối chiếu.
Chú ý Nếu bạn di chuyển cơ sở dữ liệu giữa các máy chủ SQL Server 7.0 bằng cách sử dụng sao lưu và khôi phục hoặc phương pháp Đính kèmTách, bộ ký tự, thứ tự sắp xếp và đối chiếu Unicode phải giống nhau trên cả hai máy chủ. Nếu bạn di chuyển cơ sở dữ liệu từ SQL Server 7.0 sang SQL Server 2000 hoặc giữa các máy chủ SQL Server 2000, cơ sở dữ liệu duy trì đối chiếu của cơ sở dữ liệu nguồn. Điều này có nghĩa là nếu máy chủ đích đang chạy SQL Server 2000 có đối chiếu khác với cơ sở dữ liệu nguồn, cơ sở dữ liệu đích có đối chiếu khác với cơ sở dữ liệu chính, mô hình, tempdbmsdb của máy chủ đích. Để biết thêm thông tin, hãy xem chủ đề "Môi trường đối chiếu hỗn hợp" trong Sách Trực tuyến về SQL Server 2000.Phương pháp 3: Sử dụng Thuật sĩ Nhập và Xuất Dữ liệu để sao chép đối tượng và dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu SQL Server
Bạn có thể sao chép toàn bộ cơ sở dữ liệu hoặc sao chép chọn lọc các đối tượng và dữ liệu từ cơ sở dữ liệu nguồn vào cơ sở dữ liệu đích bằng cách sử dụng Thuật sĩ Nhập và Xuất Dữ liệu của Dịch vụ Chuyển đổi Dữ liệu.
 • Có thể sử dụng cơ sở dữ liệu nguồn trong quá trình chuyển. Nếu cơ sở dữ liệu nguồn được sử dụng trong quá trình chuyển, bạn có thể thấy hiện tượng chặn khi quá trình chuyển đang diễn ra.
 • Khi bạn sử dụng Thuật sĩ Nhập và Xuất Dữ liệu, các bộ ký tự, thứ tự sắp xếp và đối chiếu không cần phải giống nhau trên máy chủ nguồn và máy chủ đích.
 • Vì không gian không sử dụng trong cơ sở dữ liệu nguồn không di chuyển, cơ sở dữ liệu đích có thể không cần phải lớn bằng cơ sở dữ liệu nguồn. Tương tự, nếu bạn chỉ di chuyển một số đối tượng, cơ sở dữ liệu đích có thể không cần phải lớn bằng cơ sở dữ liệu nguồn.
 • Dịch vụ Chuyển đổi Dữ liệu của SQL Server 7.0 không thể chuyển chính xác dữ liệu văn bản và hình ảnh dài hơn 64 KB. Sự cố này không xảy ra đối với Dịch vụ Chuyển đổi Dữ liệu của phiên bản SQL Server 2000. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  257425 KHẮC PHỤC SỰ CỐ: Chuyển đối tượng DTS không chuyển dữ liệu BLOB lớn hơn 64 KB (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)


Bước 2: Cách chuyển thông tin đăng nhập và mật khẩu
Nếu bạn không chuyển các thông tin đăng nhập từ máy chủ nguồn sang máy chủ đích, người dùng SQL Server hiện tại của bạn có thể không đăng nhập vào máy chủ đích được. Bạn có thể chuyển thông tin đăng nhập và mật khẩu bằng cách sử dụng hướng dẫn trong bài viết sau trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
246133 Cách chuyển thông tin đăng nhập và mật khẩu giữa các phiên bản của SQL Server
Cơ sở dữ liệu mặc định cho các thông tin đăng nhập trên máy chủ đích có thể khác với cơ sở dữ liệu mặc định cho các thông tin đăng nhập trên máy chủ nguồn. Bạn có thể thay đổi cơ sở dữ liệu mặc định cho một đăng nhập bằng quy trình được lưu trữ sp_defaultdb. Để biết thêm thông tin, hãy xem chủ đề con "sp_defaultdb" của chủ đề "Transact-SQL Reference" trong Sách Trực tuyến về SQL Server.


Bước 3: Cách giải quyết sự cố người dùng đơn lẻ
Sau khi bạn chuyển thông tin đăng nhập và mật khẩu tới máy chủ đích, người dùng có thể không truy cập được cơ sở dữ liệu. Thông tin đăng nhập được kết hợp với người dùng bằng mã định danh bảo mật (SID), và nếu SID không nhất quán sau khi bạn di chuyển cơ sở dữ liệu, SQL Server có thể từ chối truy nhập của người dùng vào cơ sở dữ liệu. Sự cố này được gọi là người dùng đơn lẻ. Nếu bạn chuyển thông tin đăng nhập và mật khẩu bằng cách sử dụng tính năng Chuyển Thông tin đăng nhập DTS của SQL Server 2000, bạn sẽ có thể có người dùng đơn lẻ. Ngoài ra, thông tin đăng nhập được tích hợp đã cấp quyền truy nhập trên máy chủ đích trong một miền khác không phải máy chủ nguồn sẽ gây ra người dùng đơn lẻ.
 1. Tìm kiếm người dùng đơn lẻ. Mở Query Analyzer trên máy chủ đích, rồi chạy mã sau trong cơ sở dữ liệu mà bạn đã di chuyển:
  <![CDATA[exec sp_change_users_login 'Report']]>
  Quy trình này liệt kê bất kỳ người dùng đơn lẻ nào mà bạn không liên kết với thông tin đăng nhập. Nếu không có người dùng nào được liệt kê, hãy bỏ qua bước 2 và bước ra, rồi chuyển đến bước 4.
 2. Giải quyết người dùng đơn lẻ. Nếu một người dùng bị đơn lẻ, người dùng cơ sở dữ liệu có thể đăng nhập vào máy chủ thành công nhưng không có quyền truy nhập cơ sở dữ liệu. Nếu bạn cấp quyền truy nhập đăng nhập vào cơ sở dữ liệu, bạn nhận được thông báo lỗi sau vì người dùng đã tồn tại:
  Microsoft SQL-DMO (ODBC SQLState: 42000) Lỗi 15023: Người dùng hoặc vai trò '%s' đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu hiện tại.
  Để biết thêm thông tin về cách giải quyết người dùng đơn lẻ, hãy bấm vào các số bài viết sau để xem các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của Microsoft:
  240872 Cách giải quyết các vấn đề về quyền khi bạn di chuyển cơ sở dữ liệu giữa các máy chủ đang chạy SQL Server

  Bài viết Cơ sở Kiến thức Microsoft sau đây chứa hướng dẫn về cách ánh xạ thông tin đăng nhập tới người dùng cơ sở dữ liệu và giải quyết người dùng bị đơn lẻ từ thông tin đăng nhập SQL Server tiêu chuẩn và thông tin đăng nhập được tích hợp:

  274188 Chủ đề "Khắc phục sự cố Người dùng Đơn lẻ" trong Sách Trực tuyến không hoàn chỉnh

  Bài viết này mô tả cách sử dụng quy trình được lưu trữ sp_change_users_login để hiệu chỉnh từng người dùng đơn lẻ. Quy trình được lưu trữ sp_change_users_login chỉ giải quyết được người dùng bị đơn lẻ từ đăng nhập SQL Server tiêu chuẩn.
 3. Nếu chủ sở hữu cơ sở dữ liệu (dbo) được liệt kê là đơn lẻ, hãy chạy mã này trong cơ sở dữ liệu người dùng:
  <![CDATA[exec sp_changedbowner 'sa']]>
  Quy trình được lưu trữ thay đổi chủ sở hữu cơ sở dữ liệu cho dbo và giải quyết sự cố. Để thay đổi chủ sở hữu cơ sở dữ liệu cho một người dùng khác, chạy lại sp_changedbowner với người dùng bạn muốn. Để biết thêm thông tin, hãy xem chủ đề con "sp_changedbowner" trong chủ đề "Tham chiếu Transact-SQL" của Sách Trực tuyến về SQL Server.
 4. Nếu máy chủ đích của bạn đang chạy SQL Server 2000 Gói Dịch vụ 1, chủ sở hữu cơ sở dữ liệu có thể không có trong danh sách trong thư mục Người dùng trong Enterprise Manager sau khi bạn tiến hành đính kèm hoặc khôi phục hay cả hai. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  305711 LỖI: Người dùng DBO không hiển thị trong Enterprise Manager (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)
 5. Bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau đây nếu bạn cố gắng thay đổi mật khẩu quản trị viên hệ thống (SA) qua Enterprise Manager nếu đăng nhập đã được ánh xạ tới dbo trên máy chủ nguồn không tồn tại trên máy chủ đích:
  Lỗi 21776: [SQL-DMO] Không tìm thấy tên 'dbo' trong tập hợp Người dùng. Nếu tên đó là tên đủ điều kiện, hãy sử dụng [] để tách các phần khác nhau của tên và thử lại.
  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  218172 Không thể thay đổi mật khẩu SA trong Enterprise Manager (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)
Cảnh báo Nếu bạn lưu trữ hoặc đính kèm lại cơ sở dữ liệu, người dùng cơ sở dữ liệu có thể bị đơn lẻ lại và bạn phải thực hiện lại bước 3.

Bước 4: Cách di chuyển công việc, cảnh báo và các toán tử
Bước 4 là tùy chọn. Bạn có thể tạo ra các mã lệnh cho tất cả công việc, cảnh báo và toán tử trên máy chủ nguồn, sau đó chạy mã lệnh đó trên máy chủ đích.
 • Để di chuyển công việc, cảnh báo và các toán tử, hãy làm theo các bước sau:
  1. Mở Enterprise Manager của SQL Server, rồi mở rộng thư mục Quản lý.
  2. Bung rộng Tác nhân SQL Server, rồi bấm chuột phải vào Cảnh báo, Công việc, hoặc Toán tử.
  3. Bấm vào Tất cả Tác vụ, rồi bấm vào Tạo Script SQL. Đối với SQL Server 7.0, bấm Tạo mã lệnh cho Tất cả Công việc, Cảnh báo hoặc Toán tử.
  Bạn sẽ có tùy chọn tạo mã lệnh cho Tất cả Cảnh báo, Tất cả Công việc hoặc Tất cả Toán tử dựa trên mục bạn bấm chuột phải.
 • Bạn có thể di chuyển công việc, cảnh báo và các toán tử từ SQL Server 7.0 đến SQL Server 2000 hoặc giữa các máy chủ của máy tính đang chạy SQL Server 7.0 và SQL Server 2000.
 • Nếu bạn có các toán tử được thiết lập cho thông báo của SQLMail trên máy chủ nguồn, bạn phải thiết lập SQLMail trên máy chủ đích để có cùng chức năng. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  263556 Cách đặt cấu hình SQL Mail


Bước 5: Cách di chuyển các gói DTS
Bước 5 là tùy chọn. Nếu các gói DTS được lưu trữ trên máy chủ nguồn trên SQL Server hoặc kho lưu trữ, bạn có thể di chuyển chúng nếu muốn. Để di chuyển các gói DTS giữa các máy chủ, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau.

Phương pháp 1: Lưu các gói DTS trên SQL Server
 1. Lưu gói DTS trên máy chủ nguồn vào một tệp, rồi mở tệp gói DTS trên máy chủ đích.
 2. Lưu gói trên máy chủ đích vào SQL Server hoặc kho lưu trữ.
  Chú ý Bạn phải di chuyển từng gói một trong các tệp riêng lẻ.


Phương pháp 2: Mở gói DTS trong DTS Designer
 1. Mở từng gói DTS trong DTS Designer.
 2. Trên menu Gói, bấm vào Lưu với tên.
 3. Chỉ định SQL Server đích.
Chú ý Gói có thể không chạy chính xác trên máy chủ mới. Bạn có thể phải thay đổi gói và thay đổi bất kỳ tham chiếu nào trong gói đối với các kết nối, tệp, nguồn dữ liệu, hồ sơ và các thông tin khác nằm trên máy chủ nguồn cũ, để tham chiếu máy chủ đích mới. Bạn phải thực hiện những thay đổi này trên từng gói một dựa trên thiết kế của từng gói.

Bước 6: Thay đổi các thiết lập sp_configure để phù hợp với máy tính trước
Bạn phải thay đổi các thiết lập đó để chúng phù hợp với các thiết lập trong máy tính mới. Ví dụ: nếu máy tính mới có nhiều bộ nhớ hơn hoặc nếu máy tính đang chạy phiên bản và ứng dụng SQL khác, bạn có thể muốn thay đổi thiết lập bộ nhớ máy chủ nhỏ nhất hoặc lớn nhất hoặc các thiết lập AWE. Bạn có thể phải thay đổi thiết lập MAXDOP nếu số lượng lõi CPU được hiển thị cho hệ điều hành đã thay đổi.
Thông tin thêm
Bạn cũng có thể muốn di chuyển các mục khác như máy chủ đã liên kết, nhân bản, sao chép, di chuyển nhật ký, danh mục văn bản đầy đủ, thiết bị sao lưu có tên, kế hoạch bảo trì, sơ đồ cơ sở dữ liệu, ảnh chụp nhanh cơ sở dữ liệu, thông tin đăng nhập và tài khoản proxy, điểm cuối, trình kích hoạt DDL phạm vi máy chủ (như trình kích hoạt đăng nhập) hoặc các mục khác liên quan đến cơ sở dữ liệu chính hoặc msdb. Kiểm tra máy chủ nguồn đối với những cấu hình này và thực hiện các bước để thiết lập chúng theo cách thủ công trên máy chủ đích, nếu bạn muốn.

Để biết thêm thông tin về cách di chuyển các cấu phần văn bản đầy đủ, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
240867 Cách di chuyển, sao chép và sao lưu các thư mục và tệp danh mục văn bản đầy đủ
Sơ đồ cơ sở dữ liệu cùng với lịch sử sao lưu và khôi phục không được di chuyển nếu bạn làm theo các bước trong bài viết này. Nếu bạn phải di chuyển thông tin này, hãy di chuyển cơ sở dữ liệu hệ thống msdb. Để biết thông tin về cách di chuyển cơ sở dữ liệu msdb, hãy xem các bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft được tham chiếu trong phần "Bước 1: Cách di chuyển cơ sở dữ liệu người dùng”. Nếu bạn di chuyển cơ sở dữ liệu msdb, bạn không cần phải làm theo "Bước 4: Cách di chuyển công việc, cảnh báo và toán tử” hoặc “Bước 5: Cách di chuyển gói DTS".
Tham khảo
Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
320125 Cách di chuyển sơ đồ cơ sở dữ liệu
dump load
Thuộc tính

ID Bài viết: 314546 - Xem lại Lần cuối: 07/30/2013 12:25:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition, Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2000 64-bit Edition, Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition

 • kbsqlsetup kbhowtomaster KB314546
Phản hồi