Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Các tùy chọn dòng lệnh cho Microsoft Windows cài đặt công cụ Msiexec.exe

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:314881
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Để có một phiên bản Microsoft Windows 2000 của bài viết này, xem 227091.
TÓM TẮT
Bài viết này có danh sách các tùy chọn dòng lệnh cho công cụ Windows Installer, Msiexec.exe. Msiexec.exe là một chương trình diễn giải gói và cài đặt sản phẩm.
THÔNG TIN THÊM
Đây là những tùy chọn dòng lệnh có sẵn cho Msiexec.exe. Bạn không thể chạy chương trình Msiexec.exe mà không có chỉ định ít nhất một tùy chọn.
  Option Parameters                Description  ------------------------------------------------------------------------  /i   Package|ProductCode           Installs or configures                          a product.  /f   [p|o|e|d|c|a|u|m|s|v]Package|ProductCode Repairs a product.                           p - Reinstalls a                          product only if a                           file is missing.                          o - Reinstalls a                          product if a file                          is missing or if an                           older version of a file                          is installed.                          e - Reinstalls a                          product if a file                          is missing or an equal                           or older version of a                           file is installed.                          d - Reinstalls a                          product if a file                          is missing or a                           different version of                          a file is installed.                                                    c - Reinstalls a                          product if a file                           is missing or if the                           stored checksum value                           does not match the                           calculated value.                          a - Forces all files to                          be reinstalled.                          u - Rewrites all                          required user-                          specific registry                           entries.                          m - Rewrites all                           required                          computer-specific                           registry entries.                          s - Overwrites all                           existing shortcuts.                          v - Runs from the                           source file and re-                           caches the local                           package.  /a   Package                 Administrative                          installation option.                          Installs a product on                           the network.  /x   Package|ProductCode           Uninstalls a product.  /j   [u|m]Package               Advertises a product.      or [u|m]Package /t Transform Li     The property values      or[u|m]Package /g LanguageID       used on the command                          line are ignored.                          u - Advertises a                          product to the                          current user.                           m - Advertises a                          product to all users.                           g - Language ID.                          t - Applies a transform                          list to an advertised                          package.  /l   [i|w|e|a|r|u|c|m|p|v|+|!]Logfile     Specifies the log                           file path and                          indicates the flags                           to be logged.                          i - Status messages.                          w - Non-fatal warnings.                          e - All error messages.                          a - Startup of actions.                          r - Action-specific                          records                          u - User requests.                          c - Initial User                          Interface (UI)                           parameters                          m - Out-of-memory.                           p - Terminal                          properties.                          v - Verbose output.                          + - Appends to the                          existing file.                                ! - Clears each line in                          the log file.                          "*" - Wildcard.                          Logs all information,                          but the use of the v                          option is not included.                          To include the v                          option, type "/l*v."  /p   Patch/Package              Applies a patch. To                           apply a patch to an                           installed Administrator                          image, type the                           following options:                          /p [PatchPackage]                          /a [Package]  /q   n|b|r|f                 Sets the UI level.                          q , qn - No UI.                          qb - Basic UI.                          qr - Reduced UI. A                          modal dialog box is                          displayed at the end                          of the installation.                          qf - Full UI. A                           modal dialog box is                           displayed at the end                          of the installation.                          qn+ - No UI. However,                           a modal dialog box is                          displayed at the end                          of the installation.                          qb+ - Basic UI. A modal                          dialog box is displayed                          at the end of the                           installation. If you                           cancel the instal-                          lation, a modal dialog                          box is not displayed.                          qb- - Basic UI with no                          modal dialog boxes.                           The "/qb+-" switch                          is not a supported UI                           level.  /y   module                  Calls the system                          Application Program-                           ming Interface (API)                           DllRegisterServer,                          which registers                          modules that are                          typed on the command                           line (for example,                          "msiexec /y                          my_file.dll").                          This option is only                           used for registry                          information that can-                          not be added by using                           the registry tables of                           the .msi file.  /z   module                  Calls the system API                           DllUnRegisterServer,                          to unregister modules                           that are typed on the                          command line (for                           example, "msiexec /z                           my_file.dll").                          This option is only                           used for registry                          information that can-                          not be removed by                          using the registry                           tables of the .msi                          file.
Để biết thêm thông tin và ví dụ, xem chủ đề "Tùy chọn dòng lệnh" trong trợ giúp cài đặt của Windows, hoặc ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Thuộc tính

ID Bài viết: 314881 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 08:26:33 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo kbmt KB314881 KbMtvi
Phản hồi