Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Phiên bản văn bản của Dltpurge.vbs cho bài viết cơ sở kiến thức Microsoft Q312403

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:315229
TÓM TẮT
Bạn có thể sử dụng dịch vụ phân phối liên kết theo dõi trong Windows để theo dõi việc tạo ra và chuyển động của các tập tin được liên kết qua NTFS định dạng khối lượng và máy chủ. Bài viết này chứa một phiên bản văn bản của các Dltpurge.VBS kịch bản được mô tả trong sau đây Microsoft Knowledge Base bài viết:
312403 Phân phối liên kết theo dõi trên bộ kiểm soát miền Windows 2000 dựa trên
THÔNG TIN THÊM
Để sử dụng kịch bản này:
 1. Sao chép tất cả các văn bản giữa <start copy="" here=""> Tag và <end copy="" here="">từ khóa trong bài viết này, và sau đó dán văn bản để soạn thảo một tập tin văn bản ASCII (ví dụ, một tập tin Microsoft Notepad).</end> </start>
 2. Lưu tệp như "Dltpurge.vbs".
 3. Hoàn tất thủ tục được mô tả trong sau đây Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft:
  312403 Phân phối liên kết theo dõi trên bộ kiểm soát miền Windows 2000 dựa trên
<start copy="" here=""><b00></b00></start>
'=============================================================================='=============================================================================='' Copyright (C) 2001 by Microsoft Corporation. All rights reserved.'' This script deletes all Active Directory objects used by the' Distributed Link Tracking Server service.'' It is assumed that the DLT Server service has been disabled,' and you wish to recover the DIT space these objects occupy.'' Usage:  cscript DltPurge.vbs <options>' Options: -s ServerName'     -d distinguishedname dc=mydomain,dc=mycompany,dc=com'     -b BatchSize BatchDelayMinutes'     -t (optional test mode)'' The objects are deleted in batches - BatchSize objects are deleted,' then there is a BatchDelayMinutes delay before the next batch.''=============================================================================='==============================================================================Option Explicit'' Globals, also local to main.'Dim oProviderDim oTargetDim sServerDim sDomainDim bTestDim BatchSizeDim BatchDelayMinutes'' Set defaults'BatchSize = 1000BatchDelayMinutes = 15bTest = False'==============================================================================''  ProcessArgs''  Parse the command-line arguments. Results are set in global variables'  (oProvider, oTarget, sServer, sDomain, BatchSize, and BatchDelayMinutes).''==============================================================================public function ProcessArgs  Dim iCount  Dim oArgs  on error resume next  '  ' Get the command-line arguments  '    Set oArgs = WScript.Arguments  if oArgs.Count > 0 then    '    ' We have command-line arguments. Loop through them.    '    iCount = 0    ProcessArgs = 0    do while iCount < oArgs.Count      select case oArgs.Item(iCount)        '        ' Server name argument        '                case "-s"          if( iCount + 1 >= oArgs.Count ) then            Syntax            ProcessArgs = -1            exit do          end if          sServer = oArgs.Item(iCount+1)          if Len(sServer) > 0 then sServer = sServer & "/"          iCount = iCount + 2        '        ' Enable testing option        '                case "-t"          iCount = iCount + 1          bTest = True        '        ' Domain name option        '                case "-d"          if( iCount + 1 >= oArgs.Count ) then            Syntax            ProcessArgs = -1            Exit Do          end if          sDomain = oArgs.Item(iCount+1)          iCount = iCount + 2        '        ' Batching option (batch size, batch delay)        '        case "-b"          if( iCount + 2 >= oArgs.Count ) then            Syntax            ProcessArgs = -1            exit do          end if          Err.Clear                    BatchSize = CInt( oArgs.Item(iCount+1) )          BatchDelayMinutes = CInt( oArgs.Item(iCount+2) )                    if( Err.Number <> 0 ) then             wscript.echo "Invalid value for -b argument" & vbCrLf            Syntax            ProcessArgs = -1            exit do          end if                    iCount = iCount + 3        '        ' Help option        '                case "-?"          Syntax          ProcessArgs = -1          exit do        '        ' Invalid argument        '                case else                  ' Display the syntax and return an error          wscript.echo "Unknown argument: " & oArgs.Item(iCount) & vbCrLf          Syntax          ProcessArgs = -1          Exit Do                end select   loop  else      '    ' There were no command-line arguments, display the syntax    ' and return an error.    '    Syntax    ProcessArgs = -1  end if  Set oArgs = Nothingend function ' ProcessArgs'==============================================================================''  Syntax''  Show the command-line syntax''==============================================================================public function Syntax  wscript.echo  vbCrLf & _          "Purpose:  Delete Active Directory objects from Distributed Link Tracking" & vbCrLf & _          "      Server service (Assumes that DLT Server has been disabled" & vbCrLf & _          "      on all DCs)" & vbCrLf & _          vbCrLf & _          "Usage:   " & wscript.scriptname & " <arguments>" & vbCrLf & _          vbCrLf & _          "Arguments: -s Server" & vbCrLf & _          "      -d FullyQualifiedDomain" & vbCrLf & _          "      -b BatchSize BatchDelayMinutes (default to 1000 and 15)" & vbCrLf & _          "      -t (optional test mode, nothing is deleted)" & vbCrLf & _          vbCrLf & _          "Note:   Objects are deleted in batches, with a delay between each" & vbCrLf & _          "      batch. The size of the batch defaults to 1000 objects, and" & vbCrLf & _          "      the length of the delay defaults to 15 minutes. But these" & vbCrLf & _          "      values can be overridden using the -b option." & vbCrLf & _          vbCrLf & _          "Example:  " & wscript.scriptname & " -s myserver -d distinguishedname dc=mydomain,dc=mycompany,dc=com "end function  ' Syntax'==============================================================================''  PurgeContainer''  Delete all objects of the specified class in the specified container.'  This subroutine is called once for the volume table and once for'  the object move table.''==============================================================================sub PurgeContainer(ByRef oParent, ByVal strClass)  dim oChild  dim iBatch  dim iTotal  On Error Resume Next  iTotal = 0  iBatch = 0  ' Loop through the children of this container  For Each oChild in oParent    '     ' Is this a DLT object?    '        if oChild.Class = strClass Then      '      ' Yes, this is a DLT object, it may be deleted      '            iTotal = iTotal + 1      iBatch = iBatch + 1      '      ' Delete the object      '            if bTest then        wscript.echo "Object that would be deleted: " & oChild.adspath      else        oParent.Delete oChild.Class, oChild.Name      end if      '      ' If this is the end of a batch, delay to let replication      ' catch up.      '            if iBatch = BatchSize then              iBatch = 0                wscript.stdout.writeline "" ' ignored by wscript        wscript.echo "Deleted " & BatchSize & " objects"        wscript.echo "Pausing to allow processing (will restart at " & DateAdd("n", BatchDelayMinutes, Time) & ")"                wscript.sleep BatchDelayMinutes * 60 * 1000        wscript.echo "Continuing ..."              end if          else          ' oChild.Class didn't match strClass      wscript.echo "Ignoring unexpected class: " & oChild.Class          end if    oChild = NULL  Next  wscript.echo "Deleted a total of " & iTotal & " objects"end sub ' PurgeContainer'=============================================================================='' Main''==============================================================================if (ProcessArgs=-1) then wscript.quiton error resume next'' Explain what's about to happen'wscript.stdout.writeline "" ' ignored by wscriptwscript.echo "This script will purge all objects from the Active Directory" & vbCrLf & _       "used by the Distributed Link Tracking Server service (trksvr)." & vbCrLf & _       "It is assumed that this service has already been disabled on" & vbCrLf & _       "all DCs in the domain."'' When running in cscript, pause to give an opportunity to break out' (These 3 lines are for cscript and ignored by wscript.)'wscript.stdout.writeline ""wscript.stdout.writeline "Press Enter to continue ..."wscript.stdin.readline'' Get an ADSI object'Set oProvider = GetObject("LDAP:")'' Purge the System/FileLinks/ObjectMoveTable'wscript.stdout.writeline "" ' ignored by wscriptwscript.echo "Purging ObjectMoveTable"Set oTarget = oProvider.OpenDSObject( "LDAP://" & sServer & "cn=ObjectMoveTable,CN=FileLinks,CN=System," & sDomain ,_                   vbNullString, vbNullString, _                   1) ' ADS_SECURE_AUTHENTICATIONcall PurgeContainer( oTarget, "linkTrackOMTEntry" )oTarget = NULL'' Purge the System/FileLinks/VolumeTable'wscript.stdout.writeline "" ' ignored by wscriptwscript.echo "Purging VolumeTable"Set oTarget = oProvider.OpenDSObject("LDAP://" & sServer & "cn=VolumeTable,CN=FileLinks,CN=System," & sDomain ,_                   vbNullString, vbNullString, _                   1) ' ADS_SECURE_AUTHENTICATIONcall PurgeContainer( oTarget, "linkTrackVolEntry" )oTarget = NULLoProvider = NULL				
<end copy="" here=""><b00></b00></end>

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 315229 - Xem lại Lần cuối: 08/27/2011 20:53:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbenv kbinfo kbmt KB315229 KbMtvi
Phản hồi