Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để tạo chủ đề trong Visual Basic.NET hoặc Visual Basic 2005

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:315577
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả cách tạo chủ đề trong một Microsoft Visual Basic.NET hoặc Microsoft Visual Basic 2005 Windows ứng dụng. Các System.Threading không gian tên cung cấp các lớp học mà bạn phải có để làm việc với chủ đề.

Yêu cầu

Danh sách sau vạch ra được đề nghị phần cứng, phần mềm, cơ sở hạ tầng mạng và gói dịch vụ mà bạn cần:
 • Microsoft Windows 2000 hoặc Microsoft Windows XP
 • Microsoft Visual Basic.NET hoặc Microsoft Visual Basic 2005
Bài viết này giả định rằng bạn đã quen thuộc với các chủ đề sau:
 • Visual Basic.LƯỚI lập trình hoặc lập trình Visual Basic 2005
 • Visual Studio.Môi NET hoặc Visual Studio 2005 phát triển trường tích hợp (IDE)
 • Chung quen với các đại biểu và luồng
 • Chung quen với Visual Basic.NET hoặc Visual Basic 2005

Tạo một Visual Basic.NET hoặc Visual Basic 2005 ứng dụng với chủ đề

 1. Bắt đầu Microsoft Visual Studio.NET hoặc Microsoft Visual Studio 2005.
 2. Tạo một dự án ứng dụng Windows Visual Basic mới tên là ThreadWinApp.
 3. Thêm một Nút kiểm soát mẫu. Các nút được đặt tên theo Button1 Theo mặc định.
 4. Thêm một ProgressBar thành phần mẫu. Thanh tieán trình được đặt tên theo ProgressBar1 Theo mặc định.
 5. Nhấp chuột phải vào biểu mẫu và bấm Xem mã.
 6. Thêm các tuyên bố sau vào đầu của tập tin:
  Imports System.Threading					
 7. Thêm dưới đây Nhấp vào xử lý sự kiện cho Button1:
  Private Sub Button1_Click( _  ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) _  Handles Button1.Click  MessageBox.Show("This is the main thread")End Sub					
 8. Thêm biến sau đây để các Form1 lớp:
  Private trd As Thread					
 9. Thêm các phương pháp sau đây để các Form1 lớp:
  Private Sub ThreadTask()  Dim stp As Integer  Dim newval As Integer  Dim rnd As New Random()  Do    stp = ProgressBar1.Step * rnd.Next(-1, 2)    newval = ProgressBar1.Value + stp    If newval > ProgressBar1.Maximum Then      newval = ProgressBar1.Maximum    ElseIf newval < ProgressBar1.Minimum Then      newval = ProgressBar1.Minimum    End If    ProgressBar1.Value = newval    Thread.Sleep(100)  LoopEnd Sub						
  LƯU Ý: Đây là mã rằng nền tảng chủ đề. Mã này là một vòng lặp vô hạn ngẫu nhiên gia số hoặc decrements giá trị trong ProgressBar1 và sau đó chờ đợi 100 mili giây trước khi tiếp tục.
 10. Thêm dưới đây Tải xử lý sự kiện cho Form1. Mã này tạo ra một chủ đề mới, làm cho sợi chỉ một chủ đề nền và sau đó bắt đầu thread.
  Private Sub Form1_Load( _  ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) _  Handles MyBase.Load  trd = New Thread(AddressOf ThreadTask)  trd.IsBackground = True  trd.Start()End Sub					

Xác minh rằng nó hoạt động

 1. Xây dựng và chạy các ứng dụng. Chú ý rằng các giá trị trong thanh tieán trình thay đổi ngẫu nhiên. Đây là chủ đề mới trong hoạt động.
 2. Để chứng minh rằng chủ đề chính là độc lập với các chủ đề thay đổi các ProgressBar có giá trị, nhấp vào biểu mẫu. Một hộp thông điệp sẽ hiển thị thông báo sau:
  This is the main thread							
  Chờ đợi cho đầu vào. Chú ý rằng các giá trị trong thanh tieán trình tiếp tục thay đổi.

Khắc phục sự cố

Trong các ứng dụng phức tạp hơn, hãy chắc chắn rằng bạn đồng bộ hóa chủ đề của nhiều khi bạn truy cập vào các biến được chia sẻ. Để biết thêm thông tin, tham khảo các SyncLock tuyên bố và các chủ đề có liên quan trong tài liệu trợ giúp trực tuyến của Visual Basic.
đa luồng

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 315577 - Xem lại Lần cuối: 08/27/2011 18:20:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Visual Basic 2005, Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition, Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition

 • kbvs2005swept kbvs2005applies kbhowtomaster kbmt KB315577 KbMtvi
Phản hồi
style="display: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">