Làm thế nào để sử dụng chức năng SHGetFileInfo để có được các biểu tượng liên kết với các tập tin trong Visual C#.NET

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:319350
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài từng bước này mô tả cách sử dụng các SHGetFileInfo chức năng để có được các biểu tượng liên kết với các tập tin.

back to the top

Tạo một ứng dụng Windows Forms

 1. Bắt đầu Microsoft Visual Studio.NET.
 2. Trên các Tệp trình đơn, điểm đến Mới, sau đó bấm Dự án.
 3. Trong các Dự án mới hộp thoại hộp, bấm vào Visual C# các dự án dưới Các loại dự án, sau đó bấm Ứng dụng Windows dưới Khuôn mẫu.
 4. Trong các Tên hộp, loại GetIconSample.
back to the top

Sử dụng chức năng SHGetFileInfo

 1. Thêm mã sau trong tập tin Form1.cs ở phần cuối của các BẰNG CÁCH SỬ DỤNG phát biểu.
  using System.Runtime.InteropServices;					
 2. Thêm mã sau đây sau khi các Form1 lớp học của các GetIconSample không gian tên.
  [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]public struct SHFILEINFO {	public IntPtr hIcon;	public IntPtr iIcon;	public uint dwAttributes;	[MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = 260)]	public string szDisplayName;	[MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = 80)]	public string szTypeName;};class Win32{	public const uint SHGFI_ICON = 0x100;	public const uint SHGFI_LARGEICON = 0x0; // 'Large icon	public const uint SHGFI_SMALLICON = 0x1; // 'Small icon			[DllImport("shell32.dll")]	public static extern IntPtr SHGetFileInfo(string pszPath, uint dwFileAttributes, ref SHFILEINFO psfi, uint cbSizeFileInfo, uint uFlags);}					
 3. Thêm mã sau trong các Form1 lớp sau khi các TƯ NHÂN báo cáo:
  private int nIndex = 0;					
 4. Thêm một listView kiểm soát, một nút kiểm soát, và một imageList kiểm soát mẫu. Tên mặc định là listView1, button1 và imageList1 tương ứng.
 5. Trong cửa sổ thuộc tính của button1, thiết lập các văn bản nút để Chọn một tập tin, và sau đó thêm mã sau đây trong các button1_click sự kiện:
  IntPtr hImgSmall; //the handle to the system image listIntPtr hImgLarge; //the handle to the system image liststring fName; // 'the file name to get icon fromSHFILEINFO shinfo = new SHFILEINFO();  OpenFileDialog openFileDialog1 = new OpenFileDialog();openFileDialog1.InitialDirectory = "c:\\temp\\";openFileDialog1.Filter = "All files (*.*)|*.*";openFileDialog1.FilterIndex = 2;openFileDialog1.RestoreDirectory = true ;listView1.SmallImageList = imageList1;listView1.LargeImageList = imageList1;			if(openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) {   fName = openFileDialog1.FileName;   //Use this to get the small Icon   hImgSmall = Win32.SHGetFileInfo(fName, 0, ref shinfo,(uint)Marshal.SizeOf(shinfo),Win32.SHGFI_ICON |Win32.SHGFI_SMALLICON);  //Use this to get the large Icon  //hImgLarge = SHGetFileInfo(fName, 0,   //	ref shinfo, (uint)Marshal.SizeOf(shinfo),   //	Win32.SHGFI_ICON | Win32.SHGFI_LARGEICON);  //The icon is returned in the hIcon member of the shinfo struct  System.Drawing.Icon myIcon = System.Drawing.Icon.FromHandle(shinfo.hIcon);				  imageList1.Images.Add(myIcon);				  //Add file name and icon to listview  listView1.Items.Add(fName, nIndex++); }					
back to the top

Chạy các dự án

 1. Biên dịch dự án: trên các Xây dựng trình đơn, nhấp vào Xây dựng giải pháp.
 2. Nhấn F5 để chạy các dự án.
 3. Nhấp vào Chọn một tập tin, và sau đó chọn một tập tin trong các Mở hộp thoại. Tên của tệp và biểu tượng đó là liên kết với các tập tin xuất hiện trong các ListView kiểm soát.
back to the top
THAM KHẢO
Để biết thêm thông tin trong một Microsoft Visual Basic.NET Phiên bản của bài viết này, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
319340Làm thế nào để sử dụng chức năng SHGetFileInfo để có được các biểu tượng có liên quan đến tác phẩm trong Visual Basic.NET
back to the top

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 319350 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 09:15:54 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbmt KB319350 KbMtvi
Phản hồi