lỗi "0xc1800118" khi bạn nhấn Windows 10 phiên bản 1607 bằng cách sử dụng WSUS

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3194588
Triệu chứng
Xem xét tình huống sau:

 • Bạn có Windows Server Update Services (WSUS) cấu hình trong môi trường của bạn.
 • Trên WSUS, bạn cài đặt chuyên biệt Cập Nhật 3159706 để cho phép giải mã của bản cập nhật tính năng mới cho Windows 10.
 • Bạn chấp nhận bản cập nhật tính năng cho Windows 10 phiên bản 1607.
 • Bạn thấy WSUS khách hàng phát hiện và tải bản cập nhật tính năng C:\Windows\ccmcache và tệp xác định chính xác trong C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore.
Trong trường hợp này, Bắt đầu cài đặt chuyên biệt và tệp được sau đó được giải nén để C:\$Windows.~BT. Tuy nhiên, quá trình thất bại và trả về mã lỗi sau:

0xC1800118

Ngoài ra, các mục sau đây có thể được ghi vào Nhật ký Setup.err và Setup.cct:

From Setup.err
<Date> <Time>, Error SP CSetupPlatform::ResurrectNewSystem: Cannot resurrect new system.: Win32Exception: \\?\C:\$Windows.~BT\Sources\NewSystem.dat: The system cannot find the file specified. [0x00000002] __cdecl UnBCL::FileStream::FileStream(const class UnBCL::String *,enum UnBCL::FileMode,enum UnBCL::FileAccess,enum UnBCL::FileShare,unsigned long)[gle=0x00000002]<Date> <Time>, Error CONX Windows::Compat::Appraiser::SetupAppraiser::StopEtlLogger (2884): Waiting on generaltel process failed: [258].[gle=0x00000102]<Date> <Time>, Error MOUPG RecoverCrypto: File is encrypted, but no key was provided.<Date> <Time>, Error MOUPG CDlpActionRecoverCrypto::DoCrypto(1713): Result = 0xC1800118<Date> <Time>, Error MOUPG CDlpActionRecoverCrypto::ExecuteRoutine(2465): Result = 0xC1800118<Date> <Time>, Error MOUPG CDlpActionImpl<class CDlpErrorImpl<class CDlpObjectInternalImpl<class CUnknownImpl<class IDlpAction> > > >::Execute(441): Result = 0xC1800118
From Setup.act
<Date> <Time>, Error MOUPG RecoverCrypto: File is encrypted, but no key was provided.<Date> <Time>, Error MOUPG CDlpActionRecoverCrypto::DoCrypto(1713): Result = 0xC1800118<Date> <Time>, Error MOUPG CDlpActionRecoverCrypto::ExecuteRoutine(2465): Result = 0xC1800118<Date> <Time>, Warning MOUPG CSetupDiagnostics::ReportData - Not reporting WINDLP data point [0x2101]<Date> <Time>, Warning MOUPG CSetupDiagnostics::ReportData - Not reporting WINDLP data point [0x2100]<Date> <Time>, Error MOUPG CDlpActionImpl<class CDlpErrorImpl<class CDlpObjectInternalImpl<class CUnknownImpl<class IDlpAction> > > >::Execute(441): Result = 0xC1800118<Date> <Time>, Info MOUPG RecoverCrypto: Leaving Execute Method<Date> <Time>, Error MOUPG CDlpTask::ExecuteAction(3243): Result = 0xC1800118
Error Details
Hex code - 0xc1800118Symbolic Name - WINDLP_E_RECOVERCRYPTO_WIM_DECRYPTKEY_MISSINGError Description - No key was provided to decrypt the specified WIM file
Nguyên nhân
Sự cố này xảy ra nếu bản cập nhật Windows 10 phiên bản 1607 được mã hóa nhưng hình như không được mã hoá trong bộ máy cơ sở dữ liệu WSUS. Sự cố có thể xảy ra nếu các bản Cập Nhật được đồng bộ hóa trước khi bạn áp dụng KB3159706.
Cách giải quyết khác
Để khắc phục sự cố này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Phát hiện xem WSUS đang ở trạm đậu không hợp lệ. Để thực hiện việc này, hãy chạy truy vấn sau đây:

  chọn TotalResults = tổng số(*)
  từ tbFile
  vị trí (IsEncrypted = 1 và DecryptionKey NULL) hoặc (FileName như '% 14393%.esd' và IsEncrypted = 0)

  Lưu ý trạm đậu không được chỉ định bởi một "TotalResults chủ 0" kết quả.

 2. Nếu WSUS ở trạm đậu không hợp lệ, thực hiện thao tác sau theo thứ tự được liệt kê và chỉ định vị trí:

  1. Vô hiệu hoá phân loại "Nâng cấp" (USS hoặc độc lập WSUS)
  2. Xoá các bản nâng cấp trước đó synched (Tất cả WSUS - khởi động trên máy chủ)
  3. Kích hoạt phân loại "Nâng cấp" (USS hoặc độc lập WSUS)
  4. Xoá tệp khỏi bảng tbFile trong bộ máy cơ sở dữ liệu WSUS (Tất cả WSUS - khởi động trên máy chủ)
  5. Thực hiện đồng bộ hoá đầy đủ (USS hoặc độc lập WSUS)

  Lưu ý
  Đảm bảo rằng bạn thực hiện bước xoá đầu tiên trên WSUS cao nhất trong hệ thống của bạn. Sau đó, hoạt động theo cách của bạn xuống. Ngoài ra, bạn xóa có thể được thay thế bằng USS trên cố gắng đồng bộ hoá tiếp theo.

  Để thực hiện các thao tác, sử dụng lệnh sau:

  // disable Upgrades classification on local WSUS serverGet-WsusClassification | Where-Object -FilterScript {$_.Classification.Title -Eq “Upgrades”} | Set-WsusClassification -Disable// delete all update content on the current server belonging to the 1607 release$s = Get-WsusServer$1607Updates = $s.SearchUpdates(“version 1607”)$1607Updates | foreach { $_.Decline() }$1607Updates | foreach { $s.DeleteUpdate($_.Id.UpdateId) }// enable Upgrades classificationGet-WsusClassification | Where-Object -FilterScript {$_.Classification.Title -Eq “Upgrades”} | Set-WsusClassification// delete files from tbFile tabledeclare @NotNeededFiles table (FileDigest binary(20) UNIQUE);insert into @NotNeededFiles(FileDigest) (select FileDigest from tbFile where FileName like '%14393%.esd' except select FileDigest from tbFileForRevision);deletefrom tbFileOnServer where FileDigest in (select FileDigest from @NotNeededFiles)delete from tbFile where FileDigest in (select FileDigest from @NotNeededFiles)// perform full sync$sub = $s.GetSubscription()$sub.StartSynchronization()


 3. Nếu khách hàng quét thất bại và trả lại một lỗi 0xc1800118, làm theo các bước trên máy tính khách hàng:

  1. Dừng bản ghi dịch vụ Cập nhật Windows, và sau đó xoá bản Cập Nhật DataStore. Để thực hiện việc này, hãy chạy lệnh sau từ một cửa sổ nhắc lệnh quản trị:

   net stop wuauserv
   del %windir%\SoftwareDistribution\DataStore\*


  2. Quét bản cập nhật một lần nữa.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3194588 - Xem lại Lần cuối: 09/24/2016 01:04:00 - Bản sửa đổi: 1.0

 • kbmt KB3194588 KbMtvi
Phản hồi