Mô tả của các điểm và hạn chế in chính sách thiết lập trong Windows Server 2003 và Windows XP

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:319939
TÓM TẮT
Nếu bạn đang sử dụng Windows XP, bạn có thể sử dụng điểm và Chức năng in để in trên máy in chia sẻ được lưu trữ trên máy vi tính đó đang chạy Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 2000, Windows XP, và Windows Server 2003. Nếu bạn sử dụng các chức năng điểm và in để kết nối tới máy in được chia sẻ, trình điều khiển in cho rằng máy in được chia sẻ tự động tải về máy trạm của bạn. Bài viết này mô tả cách sử dụng các điểm và hạn chế in thiết lập chính sách.

Chú ý Đó là có thể cho người sử dụng độc hại để nhúng virus hay khác mã độc hại vào một trình điều khiển in. Nếu bạn nhận được một người lái xe bị hư hỏng từ một chia sẻ máy in, máy tính của bạn có thể được thỏa hiệp.
THÔNG TIN THÊM
Windows Server 2003 và Windows XP Service Pack 1 (SP1) bao gồm các thiết lập chính sách điểm và hạn chế in. Nếu bạn là một quản trị viên, bạn có thể sử dụng thiết đặt chính sách này để kiểm soát các máy chủ mà người dùng có thể kết nối đến cho in ấn. Thiết đặt chính sách này không ảnh hưởng đến người dùng Ai là thành viên của nhóm người quản trị. Ngoài ra, thiết đặt chính sách này không ảnh hưởng đến người sử dụng có sử dụng các điểm và Chức năng in ấn với máy in chia sẻ được lưu trữ bởi máy tính chạy hoặc Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Ấn bản thứ hai, hoặc Microsoft Windows Millennium Edition (Me) (những tảng không thể cung trình điều khiển). Trong trường hợp này, bạn phải có quyền quản trị để tạo kết nối.

Điểm và in Chính sách hạn chế nằm ở vị trí sau trong đối tượng chính sách nhóm Biên tập viên:
User Configuration Templates\Control Panel\Printers
Bạn có thể cấu hình các điểm và in những hạn chế chính sách nhóm cài đặt trong bất kỳ các cách sau:
 • Nếu bạn đặt các thiết lập chính sách Được kích hoạt và bạn chọn những Người dùng có thể chỉ điểm và in để máy trong rừng của họ hộp kiểm tra, người dùng có thể sử dụng điểm và in chức năng để chọn chỉ những máy tính có tài khoản máy tính đang hoạt động trong rừng tương tự như người sử dụng.

  Chú ý Cross-rừng ủy thác các mối quan hệ không được hỗ trợ bởi chính sách này thiết lập. Điều này do đó, rằng thiết đặt chính sách này có thể có hiệu quả để chia sẻ máy in trong Windows NT 4.0 và môi trường sau này.
 • Nếu bạn đặt các thiết lập chính sách Được kích hoạt và bạn chọn những Người dùng có thể chỉ điểm và in để các máy chủ hộp kiểm tra, người dùng có thể sử dụng điểm và in chức năng để chọn chỉ là các máy chủ được liệt kê. Khi bạn thêm các máy chủ vào danh sách này, bạn phải sử dụng tên miền hoàn toàn đủ điều kiện của họ (FQDNs) và sử dụng một Semi-Colon (;) để phân cách các FQDNs. Ngoài ra, bạn không thể đặt bất kỳ không gian giữa các FQDNs và dấu chấm phẩy);). Ví dụ:
  server1.domain1.Microsoft.com; server2.domain1.microsoft.com
  Để xác định vị trí FQDN của hệ phục vụ, bấm các Tên máy tính tab trong thuộc tính hệ thống.
 • Nếu bạn thiết lập chính sách để Được kích hoạt và bạn chọn cả hai các Người dùng có thể chỉ điểm và in để máy trong rừng của họ hộp kiểm và các Người dùng có thể chỉ Điểm và in để các máy chủ hộp kiểm tra, người dùng có thể sử dụng điểm và in chức năng chọn bất kỳ máy chủ trong rừng của họ, và bất kỳ máy chủ đó một cách rõ ràng được liệt kê. Bạn có thể dùng cấu hình này cấp người dùng khả năng sử dụng các chức năng điểm và in chọn bất kỳ máy chủ trong rừng và các máy chủ cụ thể bên ngoài các rừng của họ.
 • Nếu bạn thiết lập chính sách để Bị vô hiệu hoá, người dùng có thể sử dụng các chức năng điểm và in để chọn bất kỳ chia sẻ máy in, họ có quyền truy cập vào.
 • Theo mặc định, thiết lập chính sách này không được cấu hình. Nếu bạn không phải cấu hình các thiết đặt chính sách này, người dùng không thể tải về điểm và in trình điều khiển từ máy tính đang không ở trong rừng Active Directory của họ. Kết quả của không cấu hình các thiết lập là giống như tạo điều kiện cho các chính sách và thiết lập nó để Người dùng có thể chỉ điểm và in cho máy tại rừng của họ.
 • Chính sách cũng có thể được thiết lập theo sau registry subkey:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\PointAndPrint


  Giá trị: InForest
  Type: REG_DWORD
  Dữ liệu: 0 hay 1
  Thiết đặt của 0 vô hiệu hóa mục này. Thiết đặt 1 hạn chế truy nhập máy in để máy in trong rừng.

  Giá trị: nhập bị giới hạn
  Type: REG_DWORD
  Dữ liệu: 0 hay 1
  Thiết đặt của 0 vô hiệu hóa mục này. Thiết đặt 1 hạn chế tất cả máy in.

  Giá trị: TrustedServers
  Type: REG_DWORD
  Dữ liệu: 0 hay 1
  Thiết đặt của 0 vô hiệu hóa mục này. Thiết đặt 1 cho phép máy in từ máy chủ trong danh sách máy chủ.

  Giá trị: ServerList
  Loại: String
  Dữ liệu: Tin cậy danh sách máy chủ được phân tách bằng dấu chấm phảy
Nếu bạn cố gắng kết nối tới máy in được chia sẻ đang chạy trên một máy tính cài đặt chính sách này không cho phép bạn truy cập, Windows cố tìm và cài đặt trình điều khiển thích hợp và các tập tin Driver.cab trên các của bạn máy tính cục bộ. Nếu Windows không tìm thấy trình điều khiển thích hợp, bạn nhận được các thông báo lỗi sau, trong đó chỉ ra rằng một thiết lập chính sách ngăn hành động này:
Một chính sách có hiệu lực trên máy tính của bạn mà ngăn cản bạn kết nối vào hàng chờ in này. Vui lòng liên hệ của bạn quản trị hệ thống.
Chú ý Thông điệp này cũng xảy ra khi bạn sử dụng trình điều khiển in OEM nếu khu vực đảo ngược tra cứu cho hệ phục vụ in là không làm việc một cách chính xác, và nếu khách hàng không thể giải quyết địa chỉ IP của hệ phục vụ in để tên miền hoàn toàn đủ tiêu chuẩn (FQDN). Nếu NSLOOKUP<ip_address_of_printserver></ip_address_of_printserver> bộ chỉ huy không giải quyết tên hệ phục vụ, khách hàng không thể giải quyết địa chỉ IP của hệ phục vụ in để FQDN.

Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
323445Làm thế nào để tạo ra một khu vực mới trên hệ phục vụ DNS trong Windows Server 2003
Tương tự, nếu bạn đang sử dụng một máy tính mà không phải là một thành viên một tên miền, máy tính là không phụ thuộc vào bất cứ các cấu hình thiết đặt chính sách này. Bạn nhận được dưới đây thông tin thư:
Bạn đang định kết nối tới máy in trên - SERVERNAME-, mà sẽ tự động cài đặt trình điều khiển in trên máy của bạn. Trình điều khiển máy in có thể chứa vi-rút hoặc kịch bản mà có thể gây hại cho máy tính của bạn. Điều quan trọng là phải tin chắc rằng máy tính chia sẻ máy in này là đáng tin cậy. Bạn có muốn tiếp tục?
Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
314073Làm thế nào để gỡ rối các vấn đề về in ấn mạng trong Windows XP
Nếu bạn là một người sử dụng điện thoại di động và bạn đi du lịch với máy tính xách tay của bạn máy tính, Microsoft khuyến cáo rằng bạn hoặc đặt chính sách này Bị vô hiệu hoá hoặc là bạn yêu cầu quản trị của bạn để cung cấp cho bạn quyền quản trị trên máy tính của bạn để cho bạn có thể kết nối tới máy in chia sẻ trong khi bạn đang đi du lịch.

Thiết đặt chính sách sau đây có liên quan đến điểm và In thiết đặt chính sách hạn chế:
 • Thiết lập chính sách: thêm máy trạm cho tên miền
  Địa điểm: Máy tính Configuration\Windows Settings\Security Policies Policies\User Chuyển nhượng quyền
 • Thiết lập chính sách: ngăn chặn người dùng từ cài đặt máy in Trình điều khiển
  Địa điểm: Máy tính Configuration\Windows Settings\Security Tùy chọn Local Policies

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 319939 - Xem lại Lần cuối: 08/27/2011 17:31:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbproductlink kbinfo kbprint kbmt KB319939 KbMtvi
Phản hồi