Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Danh sách Microsoft phản lực 4,0 dành từ

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:321266
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Để có một phiên bản Microsoft Access 2000 của bài viết này, xem 248738.
TÓM TẮT
Cơ sở dữ liệu Microsoft Jet chạy trong một số chế độ khác nhau tùy thuộc vào việc nó được gọi là Microsoft Access, các đối tượng truy cập dữ liệu, các Microsoft OLE DB Provider for Microsoft phản lực hoặc trình điều khiển Microsoft Access ODBC. Nó có thể chạy trong chế độ ANSI hoặc chế độ (Phồn thể) không ANSI.

Mỗi của các chế độ này kết quả trong một thiết lập hơi khác nhau để dành từ. Truy vấn được viết bằng một chế độ có thể sử dụng một từ thuộc như nhận dạng và thất bại trong một chế độ do.

Bài viết này cung cấp một danh sách các từ được dành riêng để tránh khi lựa chọn định danh tên.
THÔNG TIN THÊM

Dành riêng từ

Một
ABSOLUTE      ACTION       ADD         ADMINDBALL         ALLOCATE      ALPHANUMERIC    ALTERAND         ANY         ARE         ASASC         ASSERTION      AT         AUTHORIZATIONAUTOINCREMENT    AVG				
B
BAND        BEGIN        BETWEEN       BINARYBIT         BIT_LENGTH     BNOT        BORBOTH        BXOR        BY         BYTE				
C
CASCADE       CASCADED      CASE        CASTCATALOG       CHAR        CHARACTER      CHAR_LENGTHCHARACTER_LENGTH  CHECK        CLOSE        COALESCECOLLATE       COLLATION      COLUMN       COMMITCOMP        COMPRESSION     CONNECT       CONNECTIONCONSTRAINT     CONSTRAINTS     CONTAINER      CONTINUECONVERT       CORRESPONDING    COUNT        COUNTERCREATE       CREATEDB      CROSS        CURRENCYCURRENT       CURRENT_DATE    CURRENT_TIME    CURRENT_TIMESTAMPCURRENT_USER    CURSOR				
D
DATABASE      DATE        DATETIME      DAYDEALLOCATE     DEC         DECIMAL       DECLAREDEFAULT       DEFERRABLE     DEFERRED      DELETEDESC        DESCRIBE      DESCRIPTOR     DIAGNOSTICSDISALLOW      DISCONNECT     DISTINCT      DOMAINDOUBLE       DROP				
E
ELSE        END         END-EXEC      ESCAPEEXCEPT       EXCEPTION      EXCLUSIVECONNECT  EXECEXECUTE       EXISTS       EXTERNAL      EXTRACT				
F
FALSE        FETCH        FIRST        FLOATFLOAT4       FLOAT8       FOR         FOREIGNFOUND        FROM        FULL				
G
GENERAL       GET         GLOBAL       GOGOTO        GRANT        GROUP        GUID				
H
HAVING       HOUR				
TÔI
IDENTITY      IEEEDOUBLE     IEEESINGLE     IGNOREIMAGE        IMMEDIATE      IN         INDEXINDICATOR      INHERITABLE     INITIALLY      INNERINPUT        INSENSITIVE     INSERT       INTINTEGER       INTEGER1      INTEGER2      INTEGER4INTERSECT      INTERVAL      INTO        ISISOLATION				
J
JOIN				
K
KEY				
L
LANGUAGE      LAST        LEADING       LEFTLEVEL        LIKE        LOCAL        LOGICALLOGICAL1      LONG        LONGBINARY     LONGCHARLONGTEXT      LOWER				
M
MATCH        MAX         MEMO        MINMINUTE       MODULE       MONEY        MONTH				
N
NAMES        NATIONAL      NATURAL       NCHARNEXT        NO         NOT         NOTENULL        NULLIF       NUMBER       NUMERIC				
O
OBJECT       OCTET_LENGTH    OF         OLEOBJECTON         ONLY        OPEN        OPTIONOR         ORDER        OUTER        OUTPUTOVERLAPS      OWNERACCESS				
P
PAD         PARAMETERS     PARTIAL       PASSWORDPERCENT       PIVOT        POSITION      PRECISIONPREPARE       PRESERVE      PRIMARY       PRIORPRIVILEGES     PROC        PROCEDURE      PUBLIC				
Q
				
R
READ        REAL        REFERENCES     RELATIVERESTRICT      REVOKE       RIGHT        ROLLBACKROWS				
S
SCHEMA       SCROLL       SECOND       SECTIONSELECT       SELECTSCHEMA    SELECTSECURITY   SESSIONSESSION_USER    SET         SHORT        SINGLESIZE        SMALLINT      SOME        SPACESQL         SQLCODE       SQLERROR      SQLSTATESTRING       SUBSTRING      SUM         SYSTEM_USER				
T
TABLE        TABLEID       TEMPORARY      TEXTTHEN        TIME        TIMESTAMP      TIMEZONE_HOURTIMEZONE_MINUTE   TO         TOP         TRAILINGTRANSACTION     TRANSFORM      TRANSLATE      TRANSLATIONTRIM        TRUE				
U
UNION        UNIQUE       UNIQUEIDENTIFIER  UNKNOWNUPDATE       UPDATEIDENTITY   UPDATEOWNER     UPDATESECURITYUPPER        USAGE        USER        USING				
V
VALUE        VALUES       VARBINARY      VARCHARVARYING       VIEW				
W
WHEN        WHENEVER      WHERE        WITHWORK        WRITE				
X
				
Y
YEAR        YESNO				
Z
ZONE				
Border|phải|200px Đây là danh sách các ký tự được dành riêng để tránh khi lựa chọn định danh tên:
. Perod
! Exclamation point
[] Brackets
' Mộ giọng
Hàng đầu thế giới (s)
Không thể in ký tự (ví dụ: một trở về vận chuyển)

Bắt đầu với Microsoft dữ liệu truy cập các thành phần (MDAC) Phiên bản 2.6, MDAC không còn chứa các thành phần máy bay phản lực sau:
 • Microsoft phản lực
 • Máy bay phản lực Microsoft OLE DB nhà cung cấp
 • ODBC máy tính để bàn cơ sở dữ liệu trình điều khiển
Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
239114Làm thế nào để có được gói dịch vụ mới nhất cho cơ sở dữ liệu Microsoft phản lực 4,0
Các MDAC 2.5 Stack và bảo vệ tệp của Windows giấy trắng chứa một danh sách đầy đủ các thành phần được chuyển với MDAC 2.5, cùng với một cuộc thảo luận của bảo vệ tệp của Windows. Đề cập đến giấy trắng này cho biết thêm thông tin về các máy bay phản lực thư liên kết năng động viện (dll) được bao gồm trong MDAC 2.5, đó không còn một phần của MDAC 2.6.

Để biết thêm thông tin về MDAC 2,5 và bảo vệ tệp của Windows, hãy xem cácMicrosoft Web site sau:
kbdsupport kbgrpvbdb inf

Thuộc tính

ID Bài viết: 321266 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 10:39:04 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Access 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbprogramming kbmt KB321266 KbMtvi
Phản hồi