Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để tạo một hộp thư "catchall" tản cho Exchange Server

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:324021
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả cách để tạo ra một sự kiện chìm để nắm bắt tất cả các thư e-mail được gửi đến một miền cụ thể, và sau đó trực tiếp của họ vào một hộp thư duy nhất.

Chú ý Bồn rửa chén sự kiện mẫu được mô tả trong bài viết này chuyển hướng tất cả lưu thư e-mail được gửi đến một tên miền. Để biết thông tin về làm thế nào để tạo ra phức tạp hơn sự kiện chìm, xem Kit phát triển phần mềm trao đổi (SDK).

Tạo ra các tập tin kịch bản

Tạo ra các script năm sau, và sau đó lưu trữ chúng trong một cặp trên máy tính Exchange.

Microsoft cung cấp lập trình ví dụ để minh hoạ chỉ, không có bảo hành hoặc thể hiện hay ngụ ý. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý khả năng bán hàng hoặc cho một mục đích cụ thể. Bài viết này giả định rằng bạn đã quen thuộc với ngôn ngữ lập trình mà đang được chứng minh và với những công cụ được sử dụng để tạo ra và gỡ lỗi thủ tục. Microsoft hỗ trợ các kỹ sư có thể giúp giải thích các chức năng của một thủ tục cụ thể, nhưng họ sẽ không sửa đổi những ví dụ để cung cấp thêm chức năng hoặc xây dựng quy trình để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn.

Catchall.CMD

Các tập tin Catchall.cmd gọi SMTPReg.vbs kịch bản và đăng ký bồn rửa chén Catchall tổ chức sự kiện. Để tạo tập tin .cmd này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Gõ hay dán đoạn mã sau vào một trình soạn thảo văn bản, như vậy như Notepad:
  cscript smtpreg.vbs /add 1 onarrival SMTPScriptingCatchAll CDO.SS_SMTPOnArrivalSink "mail from=*"cscript smtpreg.vbs /setprop 1 onarrival SMTPScriptingCatchAll Sink ScriptName d:\mec\catchall\catchall.vbscscript smtpreg.vbs /delprop 1 onarrival SMTPScriptingCatchAll Source Rule						
  Chú ý Sửa đổi các đường dẫn đến tập tin Catchall.vbs để phản ánh thư mục vị trí của các tập tin Catchall.
 2. Lưu các tập tin nhưCatchall.CMD.

Enum.CMD

Chạy Enum.cmd để danh sách các sự kiện bồn mà được đăng ký vào các hệ phục vụ. Để tạo tệp này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Gõ hay dán đoạn mã sau vào một trình soạn thảo văn bản, như vậy như Notepad:
  cscript smtpreg.vbs /enum |more					
 2. Lưu các tập tin nhưEnum.CMD.

Catchall.VBS

Các tập lệnh Catchall.vbs được sử dụng để tạo tài khoản Catchall. Tuỳ chỉnh tranh cho môi trường Exchange Server của bạn.
 1. Gõ hay dán đoạn mã sau vào một trình soạn thảo văn bản, như vậy như Notepad. Lưu tệp này như Catchall.VBS.
  <SCRIPT LANGUAGE="VBSCRIPT">'' For information about this namespace, see '  http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/cdosys/html/_cdosys_schema_smtpenvelope.asp'Const RECIP_LIST = "http://schemas.microsoft.com/cdo/smtpenvelope/recipientlist"'' For information about the CdoEventStatus enumeration, see '  http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/cdosys/html/_cdosys_cdoeventstatus_enum.asp'Const CDO_RUN_NEXT_SINK = 0'' OnArrival sink entry point'Sub ISMTPOnArrival_OnArrival(ByVal Msg, EventStatus) On Error Resume Next Dim objFields  Set objFields = Msg.EnvelopeFields objFields(RECIP_LIST).Value = FixupRecipList(objFields(RECIP_LIST).Value) objFields.Update  Msg.DataSource.Save ' Commit changes EventStatus = CDO_RUN_NEXT_SINKEnd Sub'' Change any @example.com recipient(s) to bob@company.com'Function FixupRecipList(strList) On Error Resume Next Dim strFixedList Dim nDomainPart Dim nNamePart Dim nNextAddress strFixedList = strList While (InStr(LCase(strFixedList),"@example.com"))  nDomainPart = InStr(LCase(strFixedList),"@example.com")  nNamePart = InStrRev(strFixedList,";",nDomainPart)  nNextAddress = InStr(nDomainPart+Len("@example.com;"),strFixedList,"SMTP:")  If (0 = nNamePart) Then   ' @example.com is first name in recipient list   If (0 = nNextAddress) Then    ' @example.com is the last name in the recipient list    strFixedList = "SMTP:bob@company.com;"   Else    ' @example.com is not the last name in the recipient list    strFixedList = "SMTP:bob@company.com;" & Right(strFixedList,Len(strFixedList)-nNextAddress+1)   End If  Else   ' @example.com is not the first name in recipient list   If (0 = nNextAddress) Then    ' @example.com is the last name in the recipient list    strFixedList = Left(strFixedList,nNamePart) & "SMTP:bob@company.com;"   Else    ' @example.com is not the last name in the recipient list    strFixedList = Left(strFixedList,nNamePart) & "SMTP:bob@company.com;" & Right(strFixedList,Len(strFixedList)-nNextAddress+1)   End If  End If Wend FixupRecipList = strFixedListEnd Function</SCRIPT>					
 2. Chỉnh sửa tập tin Catchall.vbs để thay thế lần xuất hiện của@example.com với@yourdomain.com, nơiyourdomain.com là tên miền từ mà bạn muốn chuyển hướng thư điện tử.
 3. Thay thế tất cả các lần xuất hiện của Bob@Company.comvới địa chỉ SMTP của hộp thư mà bạn muốn chuyển hướng tất cả e-mail Gửi tin nhắn cho tên miền bạn đã chỉ định trong bước 2.

  Chú ý Địa chỉ thư điện tử mà bạn muốn chuyển tất cả thư phải từ một tên miền khác với tên miền mà bạn muốn chuyển hướng các thư điện tử. Ví dụ, nếu các tên miền mà bạn chỉ định trong Bước 2 là @Company.com, e-mail địa chỉ mà bạn chỉ định trong bước 3 không thểBob@Company.com. Nếu tên miền là như vậy, thông báo sẽ liên tục lặp và cuối cùng sẽ có Quay lại người gửi như là gửi.

  Nếu người nhận phải có Địa chỉ thư điện tử trong phạm vi catchall (các tên miền mà bạn muốn chuyển hướng các thư điện tử), chẳng hạn nhưBob@Company.com, thêm một miền bổ sung như @Company.Local chính sách người nhận cho người sử dụng, và sau đó thêm một địa chỉ SMTP của Bob@Company.Local để Địa chỉ thư điện tử của người dùng. Địa chỉ củaBob@Company.Local sau đó có thể được sử dụng như là thư điện tử Địa chỉ để xác định trong bước 3.

SMTPReg.vbs

Tạo một kịch bản để đăng ký Catchall sự kiện chìm. Để làm điều này, thực hiện theo các bước sau:
 1. Gõ hay dán đoạn mã sau vào một trình soạn thảo văn bản, như vậy như Notepad:
  'THIS CODE AND INFORMATION IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT 'WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, 'INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES 'OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR 'PURPOSE'------------------------------------------------------------------------------'FILE DESCRIPTION: Script for registering for SMTP Protocol sinks. ''File Name: smtpreg.vbs' '' Copyright (c) Microsoft Corporation 1993-1998. All rights reserved.'------------------------------------------------------------------------------Option Explicit''' the OnArrival event GUIDConst GUIDComCatOnArrival = "{ff3caa23-00b9-11d2-9dfb-00C04FA322BA}"' the SMTP source typeConst GUIDSourceType = "{FB65C4DC-E468-11D1-AA67-00C04FA345F6}"' Const GUIDCat = "{871736c0-fd85-11d0-869a-00c04fd65616}"Const GUIDSources = "{DBC71A31-1F4B-11d0-869D-80C04FD65616}"' the SMTP service display name. This is used to key which service to' editConst szService = "smtpsvc"' the event manager object. This is used to communicate with the ' event binding database.Dim EventManagerSet EventManager = WScript.CreateObject("Event.Manager")'' register a new sink with event manager'' iInstance - the instance to work against' szEvent - OnArrival' szDisplayName - the display name for this new sink' szProgID - the progid to call for this event' szRule - the rule to set for this event'public sub RegisterSink(iInstance, szEvent, szDisplayName, szProgID, szRule)	Dim SourceType	Dim szSourceDisplayName	Dim Source	Dim Binding	Dim GUIDComCat	Dim PrioVal	' figure out which event they are trying to register with and set	' the comcat for this event in GUIDComCat	select case LCase(szEvent)		case "onarrival"			GUIDComCat = GUIDComCatOnArrival		case else			WScript.echo "invalid event: " & szEvent			exit sub	end select	' enumerate through each of the registered instances for the SMTP source	' type and look for the display name that matches the instance display	' name	set SourceType = EventManager.SourceTypes(GUIDSourceType)	szSourceDisplayName = szService & " " & iInstance	for each Source in SourceType.Sources		if Source.DisplayName = szSourceDisplayName then			' You have found the instance that you want. Now add a new binding			' with the right event GUID. by not specifying a GUID to the			' Add method you get server events to create a new ID for this			' event			set Binding = Source.GetBindingManager.Bindings(GUIDComCat).Add("")			' set the binding properties			Binding.DisplayName = szDisplayName			Binding.SinkClass = szProgID			' register a rule with the binding			Binding.SourceProperties.Add "Rule", szRule			' register a priority with the binding			PrioVal = GetNextPrio(Source, GUIDComCat)			If PrioVal < 0 then				WScript.Echo "assigning priority to default value (24575)"				Binding.SourceProperties.Add "Priority", 24575			else					WScript.Echo "assigning priority (" & PrioVal & " of 32767)"				Binding.SourceProperties.Add "Priority", PrioVal			end if			' save the binding			Binding.Save			WScript.Echo "registered " & szDisplayName			exit sub		end if	nextend sub'' iterate through the bindings in a source, find the binding' with the lowest priority, and return the next priority value.' If the next value exceeds the range, return -1.'public function GetNextPrio(oSource, GUIDComCat)	' it's possible that priority values will not be	' numbers, so you add error handling for this case	on error resume next	Dim Bindings	Dim Binding	Dim nLowestPrio	Dim nPrioVal	nLowestPrio = 0	set Bindings = oSource.GetBindingManager.Bindings(GUIDComCat)	' if the bindings collection is empty, then this is the first	' sink. It receives the highest priority (0).	if Bindings.Count = 0 then		GetNextPrio = 0	else		' get the lowest existing priority value		for each Binding in Bindings			nPrioVal = Binding.SourceProperties.Item("Priority")			if CInt(nPrioVal) > nLowestPrio then				if err.number = 13 then					err.clear				else					nLowestPrio = CInt(nPrioVal)				end if			end if		next 		' assign priority values in increments of 10 so priorities		' can be shuffled later without the need to reorder all		' binding priorities. Valid priority values are 0 - 32767		if nLowestPrio + 10 > 32767 then			GetNextPrio = -1		else			GetNextPrio = nLowestPrio + 10		end if	end ifend function '' Search for a previously registered sink with the passed in name'' iInstance - the instance to work against' szEvent - OnArrival' szDisplayName - the display name of the event to check' bCheckError - Any errors returnedpublic sub CheckSink(iInstance, szEvent, szDisplayName, bCheckError)	Dim SourceType	Dim GUIDComCat	Dim szSourceDisplayName	Dim Source	Dim Bindings	Dim Binding	bCheckError = FALSE	select case LCase(szEvent)		case "onarrival"			GUIDComCat = GUIDComCatOnArrival		case else			WScript.echo "invalid event: " & szEvent			exit sub	end select	' find the source for this instance	set SourceType = EventManager.SourceTypes(GUIDSourceType)	szSourceDisplayName = szService & " " & iInstance	for each Source in SourceType.Sources		if Source.DisplayName = szSourceDisplayName then			' find the binding by display name. to do this, enumerate			' all of the bindings and try to match on the display name			set Bindings = Source.GetBindingManager.Bindings(GUIDComCat)			for each Binding in Bindings				if Binding.DisplayName = szDisplayName then					' you have found the binding, now log an error					WScript.Echo "Binding with the name " & szDisplayName & " already exists"					exit sub 				end if			next		end if	next	bCheckError = TRUEend sub'' unregister a previously registered sink'' iInstance - the instance to work against' szEvent - OnArrival' szDisplayName - the display name of the event to remove'public sub UnregisterSink(iInstance, szEvent, szDisplayName)	Dim SourceType	Dim GUIDComCat	Dim szSourceDisplayName	Dim Source	Dim Bindings	Dim Binding	select case LCase(szEvent)		case "onarrival"			GUIDComCat = GUIDComCatOnArrival		case else			WScript.echo "invalid event: " & szEvent			exit sub	end select	' find the source for this instance	set SourceType = EventManager.SourceTypes(GUIDSourceType)	szSourceDisplayName = szService & " " & iInstance	for each Source in SourceType.Sources		if Source.DisplayName = szSourceDisplayName then			' find the binding by display name. to do this, enumerate			' all of the bindings and try to match on the display name			set Bindings = Source.GetBindingManager.Bindings(GUIDComCat)			for each Binding in Bindings				if Binding.DisplayName = szDisplayName then					' you have found the binding, now remove it					Bindings.Remove(Binding.ID)					WScript.Echo "removed " & szDisplayName & " " & Binding.ID				end if			next		end if	nextend sub'' add or remove a property from the source or sink propertybag for an event'' iInstance - the SMTP instance to edit' szEvent - the event type (OnArrival)' szDisplayName - the display name of the event' szPropertyBag - the property bag to edit ("source" or "sink")' szOperation - "add" or "remove"' szPropertyName - the name to edit in the property bag' szPropertyValue - the value to assign to the name (ignored for remove)'public sub EditProperty(iInstance, szEvent, szDisplayName, szPropertyBag, szOperation, szPropertyName, szPropertyValue)	Dim SourceType	Dim GUIDComCat	Dim szSourceDisplayName	Dim Source	Dim Bindings	Dim Binding	Dim PropertyBag	select case LCase(szEvent)		case "onarrival"			GUIDComCat = GUIDComCatOnArrival		case else			WScript.echo "invalid event: " & szEvent			exit sub	end select	' find the source for this instance	set SourceType = EventManager.SourceTypes(GUIDSourceType)	szSourceDisplayName = szService & " " & iInstance	for each Source in SourceType.Sources		if Source.DisplayName = szSourceDisplayName then			set Bindings = Source.GetBindingManager.Bindings(GUIDComCat)			' find the binding by display name. to do this, enumerate			' all of the bindings and try to match on the display name			for each Binding in Bindings				if Binding.DisplayName = szDisplayName then					' figure out which set of properties you want to modify					' based on the szPropertyBag parameter					select case LCase(szPropertyBag)						case "source"							set PropertyBag = Binding.SourceProperties						case "sink"							set PropertyBag = Binding.SinkProperties						case else							WScript.echo "invalid propertybag: " & szPropertyBag							exit sub					end select					' figure out what operation you want to perform					select case LCase(szOperation)						case "remove"							' they want to remove szPropertyName from the							' property bag							PropertyBag.Remove szPropertyName							WScript.echo "removed property " & szPropertyName						case "add"							' add szPropertyName to the property bag and 							' set its value to szValue. if this value							' already exists then this will change the value							' it to szValue.							PropertyBag.Add szPropertyName, szPropertyValue							WScript.echo "set property " & szPropertyName & " to " & szPropertyValue						case else							WScript.echo "invalid operation: " & szOperation							exit sub					end select					' save the binding					Binding.Save				end if			next		end if	nextend sub'' this helper function takes an IEventSource object and a event category' and dumps all of the bindings for this category under the source'' Source - the IEventSource object to display the bindings for' GUIDComCat - the event category to display the bindings for'public sub DisplaySinksHelper(Source, GUIDComCat)	Dim Binding	Dim propval	' walk each of the registered bindings for this component category	for each Binding in Source.GetBindingManager.Bindings(GUIDComCat)		' display the binding properties		WScript.echo "  Binding " & Binding.ID & " {"		WScript.echo "   DisplayName = " & Binding.DisplayName		WScript.echo "   SinkClass = " & Binding.SinkClass		if Binding.Enabled = True then			WScript.echo "   Status = Enabled"		else			WScript.echo "   Status = Disabled"		end if		' walk each of the source properties and display them		WScript.echo "   SourceProperties {"		for each propval in Binding.SourceProperties			WScript.echo "    " & propval & " = " & Binding.SourceProperties.Item(propval)		next		WScript.echo "   }"		' walk each of the sink properties and display them		WScript.echo "   SinkProperties {"		for each Propval in Binding.SinkProperties			WScript.echo "    " & propval & " = " & Binding.SinkProperties.Item(Propval)		next		WScript.echo "   }"		WScript.echo "  }"	nextend sub'' dumps all of the information in the binding database related to SMTP'public sub DisplaySinks	Dim SourceType	Dim Source	' look for each of the sources registered for the SMTP source type	set SourceType = EventManager.SourceTypes(GUIDSourceType)	for each Source in SourceType.Sources		' display the source properties		WScript.echo "Source " & Source.ID & " {"		WScript.echo " DisplayName = " & Source.DisplayName		' display all of the sinks registered for the OnArrival event		WScript.echo " OnArrival Sinks {"		call DisplaySinksHelper(Source, GUIDComCatOnArrival)		WScript.echo " }"	nextend sub'' enable/disable a registered sink'' iInstance - the instance to work against' szEvent - OnArrival' szDisplayName - the display name for this new sink'public sub SetSinkEnabled(iInstance, szEvent, szDisplayName, szEnable)	Dim SourceType	Dim GUIDComCat	Dim szSourceDisplayName	Dim Source	Dim Bindings	Dim Binding	select case LCase(szEvent)		case "onarrival"			GUIDComCat = GUIDComCatOnArrival		case else			WScript.echo "invalid event: " + szEvent			exit sub	end select	' find the source for this instance	set SourceType = EventManager.SourceTypes(GUIDSourceType)	szSourceDisplayName = szService + " " + iInstance	for each Source in SourceType.Sources		if Source.DisplayName = szSourceDisplayName then			' find the binding by display name. to do this, enumerate			' all of the bindings and try to match on the display name			set Bindings = Source.GetBindingManager.Bindings(GUIDComCat)			for each Binding in Bindings				if Binding.DisplayName = szDisplayName then					' You have found the binding, now enable/disable it					' You do not need "case else' because szEnable's value					' is set internally, not by users					select case LCase(szEnable)						case "true"							Binding.Enabled = True							Binding.Save							WScript.Echo "enabled " + szDisplayName + " " + Binding.ID						case "false"							Binding.Enabled = False							Binding.Save							WScript.Echo "disabled " + szDisplayName + " " + Binding.ID						end select				end if			next		end if	nextend sub' ' display usage information for this script'public sub DisplayUsage	WScript.echo "usage: cscript smtpreg.vbs <command> <arguments>"	WScript.echo " commands:"	WScript.echo "  /add <Instance> <Event> <DisplayName> <SinkClass> <Rule>"	WScript.echo "  /remove <Instance> <Event> <DisplayName>"	WScript.echo "  /setprop <Instance> <Event> <DisplayName> <PropertyBag> <PropertyName> "	WScript.echo "       <PropertyValue>"	WScript.echo "  /delprop <Instance> <Event> <DisplayName> <PropertyBag> <PropertyName>"	WScript.echo "  /enable <Instance> <Event> <DisplayName>"	WScript.echo "  /disable <Instance> <Event> <DisplayName>"	WScript.echo "  /enum"	WScript.echo " arguments:"	WScript.echo "  <Instance> is the SMTP instance to work against"	WScript.echo "  <Event> can be OnArrival"	WScript.echo "  <DisplayName> is the display name of the event to edit"	WScript.echo "  <SinkClass> is the sink class for the event"	WScript.echo "  <Rule> is the rule to use for the event"		WScript.echo "  <PropertyBag> can be Source or Sink"	WScript.echo "  <PropertyName> is the name of the property to edit"	WScript.echo "  <PropertyValue> is the value to assign to the property"end subDim iInstanceDim szEventDim szDisplayNameDim szSinkClassDim szRuleDim szPropertyBagDim szPropertyNameDim szPropertyValuedim bCheck'' this is the main body of our script. it reads the command line parameters' specified and then calls the appropriate function to perform the operation'if WScript.Arguments.Count = 0 then	call DisplayUsageelse 	Select Case LCase(WScript.Arguments(0))		Case "/add"			if not WScript.Arguments.Count = 6 then				call DisplayUsage			else				iInstance = WScript.Arguments(1)				szEvent = WScript.Arguments(2)				szDisplayName = WScript.Arguments(3)				szSinkClass = WScript.Arguments(4)				szRule = WScript.Arguments(5)				call CheckSink(iInstance, szEvent, szDisplayName, bCheck)				if bCheck = TRUE then					call RegisterSink(iInstance, szEvent, szDisplayName, szSinkClass, szRule)				End if			end if		Case "/remove"			if not WScript.Arguments.Count = 4 then				call DisplayUsage			else				iInstance = WScript.Arguments(1)				szEvent = WScript.Arguments(2)				szDisplayName = WScript.Arguments(3)				call UnregisterSink(iInstance, szEvent, szDisplayName)			end if			Case "/setprop"			if not WScript.Arguments.Count = 7 then				call DisplayUsage			else				iInstance = WScript.Arguments(1)				szEvent = WScript.Arguments(2)				szDisplayName = WScript.Arguments(3)				szPropertyBag = WScript.Arguments(4)				szPropertyName = WScript.Arguments(5)				szPropertyValue = WScript.Arguments(6)				call EditProperty(iInstance, szEvent, szDisplayName, szPropertyBag, "add", szPropertyName, szPropertyValue)			end if		Case "/delprop"			if not WScript.Arguments.Count = 6 then				call DisplayUsage			else				iInstance = WScript.Arguments(1)				szEvent = WScript.Arguments(2)				szDisplayName = WScript.Arguments(3)				szPropertyBag = WScript.Arguments(4)				szPropertyName = WScript.Arguments(5)				call EditProperty(iInstance, szEvent, szDisplayName, szPropertyBag, "remove", szPropertyName, "")					end if		Case "/enable"			if not WScript.Arguments.Count = 4 then				call DisplayUsage			else				iInstance = WScript.Arguments(1)				szEvent = WScript.Arguments(2)				szDisplayName = WScript.Arguments(3)				call SetSinkEnabled(iInstance, szEvent, szDisplayName, "True")			end if		Case "/disable"			if not WScript.Arguments.Count = 4 then				call DisplayUsage			else				iInstance = WScript.Arguments(1)				szEvent = WScript.Arguments(2)				szDisplayName = WScript.Arguments(3)				call SetSinkEnabled(iInstance, szEvent, szDisplayName, "False")			end if		Case "/enum"			if not WScript.Arguments.Count = 1 then				call DisplayUsage			else				call DisplaySinks			end if		Case Else			call DisplayUsage	End Selectend if					
 2. Lưu các tập tin nhưSmtpreg.VBS.

Removecatchall.CMD

Tạo một tập tin .cmd để loại bỏ (gỡ bỏ cài đặt) bồn rửa chén Catchall tổ chức sự kiện Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể gỡ bỏ nó sau này. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Gõ hay dán đoạn mã sau vào một trình soạn thảo văn bản, như vậy như Notepad:
  cscript smtpreg.vbs /remove 1 onarrival SMTPScriptingCatchAll					
 2. Lưu tệp này nhưRemovecatchall.CMD.

  Chú ý Nếu bạn muốn loại bỏ bồn rửa chén Catchall tổ chức sự kiện, bạn có thể làm như vậy bằng chạy Removecatchall.CMD từ một lệnh dấu nhắc.

Đăng ký sự kiện catchall sink

 1. Kiểm chứng rằng bạn đã tạo ra một tài khoản thư điện tử hợp lệ với thư điện tử đó để thu thập các chuyển hướng.
 2. Chạy Catchall.cmd từ thư mục có chứa các .VBS tập tin mà bạn đã tạo.
 3. Khởi động lại dịch vụ SMTP trong hệ thống trao đổi Người quản lý.
 4. Kiểm tra sự kiện sink bằng cách gửi thư điện tử đến một e-mail địa chỉ catchall miền bạn đã chỉ định trong bước 2 của các "Catchall.vbs" phần của bài viết này. Gửi thư đến các hộp thư người nhận địa chỉ đã chỉ định trong bước 3 của cùng một nghĩa bài viết phần.
THAM KHẢO
Để thêm thông tin về làm thế nào để có được việc trao đổi 2000 SDK, ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 324021 - Xem lại Lần cuối: 08/27/2011 12:24:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbhowtomaster kbmt KB324021 KbMtvi
Phản hồi