Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Khắc phục: Chức năng fn_get_sql trả về SQL văn bản cho xử lý trong Sysprocesses hệ thống bảng

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:325607
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài viết này thảo luận về một hotfix chức năng cho SQL Server 2000 mà thực hiện những thay đổi sau:
 • Các hotfix tạo ra một mới fn_get_sql hệ thống bảng có giá trị chức năng.
 • Các hotfix thêm ba cột mới vào cuối các bậc thầy...sysprocesses hệ thống bảng:
  • sql_handle(nhị phân)
  • stmt_start(int)
  • stmt_end(int)
 • Các hotfix tạo ra một mới water cờ, quốc kỳ water 2861.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft SQL Server 2000. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
290211 Làm thế nào để có được SQL Server 2000 service pack mới nhất
Chú ý Hotfix sau đây được tạo ra trước khi phát hành của Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3.

Tập tin hotfix

Có một hotfix cho SQL Server 2000 mà thực hiện các fn_get_sql chức năng.

Liên hệ với dịch vụ hỗ trợ sản phẩm của Microsoft để có được sửa chữa. Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time   Version  Size       File name  -----------------------------------------------------------------  07/01/2002  4:50 PM  8.00.652  7,285 kilobytes  Sqlservr.exe				
Chú ý Vì các tệp phụ thuộc, gần đây nhất hotfix hay tính năng có chứa các tập tin cũng có thể chứa tệp bổ sung.

Quan trọngNếu bạn muốn các chức năng của sửa chữa, bạn phải áp dụng một xây dựng Sqlservr.exe chậm hơn hoặc bằng với 8.00.652, và bạn phải chạy Sp2_qfe_serv_uni.sql tập tin được bao gồm trong sửa chữa. Để biết thêm chi tiết, xem Readme.txt tập tin được bao gồm trong các tập tin sửa chữa.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê ở đầu bài viết này.Vấn đề này đã được sửa chữa đầu tiên trong Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3.
THÔNG TIN THÊM
Đây là một định nghĩa và cú pháp cho các fn_get_sql hệ thống bảng có giá trị chức năng.

fn_get_sql

Trở về văn bản SQL gọi cho xử lý đã chỉ định.

Cú pháp

fn_get_sql ([@ SqlHandle = ]SqlHandle)

Đối số

[@ SqlHandle = ] SqlHandle

Giá trị nhị phân xử lý. SqlHandle là Binary(20) với mặc định không có.

Bảng quay trở lại

Cột tênKiểu dữ liệuMô tả
dbidsmallintCơ sở dữ liệu của bạn. NULL trong trường hợp của quảng cáo-hoc SQL phát biểu.
objectidintID của đối tượng cơ sở dữ liệu. NULL trong trường hợp của quảng cáo-hoc SQL phát biểu.
sốsmallintSố thủ tục nhóm nếu nhóm lại. 0 cho các mục mà không phải là thủ tục. NULL trong trường hợp của quảng cáo-hoc SQL phát biểu.
mật mã hóachútCho biết nếu các đối tượng được mã hóa:
0 = Không được mã hóa
1 = Encrypted
Văn bảnvăn bảnSQL văn bản. NULL trong trường hợp của các đối tượng được mã hóa.

Nhận xét

Fn_get_sql là một bảng có giá trị hàm hệ thống mà trả về cho SQL, văn bản SQLHANDLE đã chỉ ra. Bạn có thể có được một SQLHANDLE hợp lệ từ các sql_handle cột của các sysprocesses hệ thống bảng.

Nếu bạn vượt qua một xử lý mà không còn tồn tại trong bộ nhớ cache, fn_get_sql sẽ trở lại một thiết lập kết quả có sản phẩm nào. Nếu bạn vượt qua một tác không hợp lệ, lô đầu sẽ hủy bỏ, và bạn nhận được lỗi sau thông báo:
Máy chủ: Msg 569, cấp 16, nhà nước 1, Thủ tục fn_get_sql, dòng 12 xử lý thông qua để fn_get_sql là không hợp lệ.
SQL Server không thể nhớ cache một số Transact-SQL phát biểu, ví dụ như số lượng lớn báo cáo hoạt động và phát biểu với chuỗi literals lớn hơn 8 KB. Xử lý đến những lời tuyên bố là không retrievable thông qua các fn_get_sql chức năng.

Cột văn bản được lọc cho các văn bản có thể chứa mật khẩu. Xem xét lại chủ đề "Hạn chế Traces" trong SQL Server Books Lưu trữ trực tuyến để biết chi tiết về việc bảo mật liên quan đến thủ tục không Giám sát.

Cấp phép

Chỉ có thành viên của các Ilos vai trò máy chủ cố định có thể chạy các fn_get_sql chức năng.

Ví dụ

Thông tin quay trở lại bởi các fn_get_sql chức năng là tương tự như DBCC INPUTBUFFER lệnh. Sử dụng các fn_get_sql chức năng trong các tình huống nơi DBCC INPUTBUFFER là hạn chế, chẳng hạn như:
 • Khi các sự kiện có hơn 255 ký tự.
 • Khi bạn có để trở về làm tổ hiện tại cao nhất mức độ một thủ tục được lưu trữ. Ví dụ, bạn có hai thủ tục được lưu trữ mà được đặt tên sp_1sp_2. Nếu sp_1 lưu trữ các cuộc gọi thủ tục các sp_2 thủ tục được lưu trữ, và bạn có được xử lý từ các sysprocesses hệ thống bảng trong khi sp_2 đang chạy, các fn_get_sql chức năng sẽ trở lại thông tin về sp_2. Ngoài ra, các fn_get_sql chức năng trả về các thủ tục được lưu trữ toàn bộ lúc cao nhất hiện làm tổ cấp.
Cơ sở dữ liệu quản trị viên có thể sử dụng các fn_get_sql chức năng để giúp chẩn đoán vấn đề quy trình. Sau khi một quản trị viên xác định một vấn đề máy chủ quá trình ID (SPID), các quản trị viên có thể lấy SQLHANDLE cho rằng dịch vụ SPID, và sau đó gọi những fn_get_sql chức năng với xử lý và sử dụng các offsets bắt đầu và kết thúc để xác định các văn bản SQL của vấn đề dịch vụ SPID. Ví dụ:
DECLARE @Handle binary(20)SELECT @Handle = sql_handle FROM sysprocesses WHERE spid = 52SELECT * FROM ::fn_get_sql(@Handle) 				
Bạn cũng có thể sử dụng các fn_get_sql chức năng liên tục giám sát máy chủ. Ví dụ, một công cụ khách hàng định kỳ truy SQLHANDLE và bắt đầu tuyên bố và kết thúc offsets từ các sysprocesses hệ thống bảng. Công cụ duy trì một bộ nhớ cache của SQL văn bản, với các SQL xử lý như là quan trọng duy nhất và các kết quả của các fn_get_sql chức năng như giá trị. Đối với mỗi hàng trong các sysprocesses hệ thống bảng rowset, công cụ trông lên các văn bản trong bộ nhớ cache của nó dựa trên SQLHANDLE. Nếu văn bản không phải là trong bộ nhớ cache công cụ, công cụ sau đó các cuộc gọi các fn_get_sql chức năng để có được văn bản và lưu nó vào bộ nhớ cache của nó.

Theo dõi cờ 2861

Water cờ 2861 chỉ thị cho SQL Server để giữ số không kế hoạch chi phí trong bộ nhớ cache, SQL Server sẽ thường không nhớ cache (chẳng hạn như đơn giản quảng cáo-hoc truy vấn, đặt câu, cam kết giao dịch và những người khác).
 • Nếu dấu vết cờ 2861 được bật, các fn_get_sql chức năng có thể trở lại các văn bản SQL cho các hoạt động có 0 chi phí kế hoạch. Nếu dấu vết cờ 2861 bị tắt, các fn_get_sql chức năng không thể trở về SQL văn bản cho các hoạt động với zero chi phí kế hoạch.
 • Theo mặc định, dấu vết cờ 2861 tắt khi bạn áp dụng sửa chữa.

Nhận xét

Số lượng các đối tượng trong bộ nhớ cache thủ tục tăng khi dấu vết cờ 2861 đã được bật. Bởi vì các đối tượng bổ sung quá nhỏ, bạn sẽ nhìn thấy một gia tăng nhỏ trong bộ nhớ, mà được đưa lên bởi bộ nhớ cache của thủ tục.

SQL Server 2000 có một thuật toán hiệu quả để tìm bất kỳ hiện có thực hiện kế hoạch cho bất kỳ lệnh SQL được chỉ định. Tuy nhiên, vì của các tăng số lượng các đối tượng được lưu trữ trong bộ nhớ cache của thủ tục, có thể mà có thể là thời gian cho động cơ quan hệ để tìm kiếm cho một kế hoạch hiện tại làm suy giảm và có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống của bạn.

Thông thường, trên các hệ thống mà kích thước cơ sở dữ liệu là lớn hơn nhiều so với bộ nhớ Kích thước, hệ thống này là dưới một số áp lực bộ nhớ dự kiến. Nếu áp lực bộ nhớ như vậy mà bộ nhớ được yêu cầu cho các đối tượng khác, các lazywriter quá trình sẽ deallocate các đối tượng trong bộ nhớ cache thủ tục. Điều này sẽ ràng buộc kích thước của các thủ tục bộ nhớ cache và sẽ giảm thiểu tiềm năng ảnh hưởng bất lợi của sự thay đổi này.

Tuy nhiên, trên các hệ thống mà kích thước bộ nhớ là lớn hơn các Kích thước cơ sở dữ liệu, hệ thống là nói chung không chịu áp lực bộ nhớ. Vì vậy, các đối tượng không được deallocated từ bộ nhớ cache của thủ tục do nhu cầu bộ nhớ, và kích thước bộ nhớ cache thủ tục có thể phát triển đến một điểm mà nó sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất.

Nếu bạn lưu ý ảnh hưởng bất lợi về hiệu năng hệ thống, thực hiện theo các bước sau:
 1. Tắt water cờ 2861.
 2. Chạy lệnh DBCC FREEPROCCACHE từ truy vấn Analyzer. Bạn không phải khởi động lại máy chủ SQL.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 325607 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 11:41:50 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbSQLServ2000sp3fix kbfix kbinfo kbsqlserv2000presp3fix kbmt KB325607 KbMtvi
Phản hồi