Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thông tin: Thường gặp câu hỏi BCP tiện ích trong SQL

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:67409
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Chương trình sao chép hàng loạt (BCP) là một tiện ích cho việc sao chép một lượng lớndữ liệu vào hoặc ra khỏi máy chủ SQL. BCP chủ yếu được sử dụng để sao chép dữ liệu từ mộtSQL Server để sử dụng với các chương trình khác (bảng tính), tải lên dữ liệutập tin từ cơ sở dữ liệu khác nhau, và sao chép thông tin từ một SQLMáy chủ để khác SQL Server. Dưới đây danh sách các thường gặpcâu hỏi và vấn đề mà người dùng kinh nghiệm trong khi sử dụng BCPTiện ích.
THÔNG TIN THÊM

Bằng cách sử dụng chương trình sao chép hàng loạt

Q. Could you please explain how to use the BCP format file?A. The BCP format file provides an alternative way to use the BCP  utility and adds flexibility to the program. The following example  of a format file illustrates the use of BCP on an ASCII data file   BCP Format File   ---------------   4.2   4   1  sybchar 0   12    ""    1  f_name   2  sybchar 0   15    ""    2  l_name   3  sybchar 0   15    ","    3  city   4  sybchar 0   2     "\r\n"     4  state  where:   Row Description   --- -----------   1  Indicates the version number of BCP.   2  Represents the number of fields in the data file. Column Description ------ -----------   1  Designates the field number of the data file.   2  Indicates the data type that is stored in the particular     field of the data file. For ASCII data files, use "sybchar";     and for native format data files, use the default data     types.   3  Indicates the prefix length, which is used to provide the     most compact file storage. For ASCII data files, use 0.   4  Represents the length of the particular data file field.   5  Represents the field terminator. Common field terminators     are commas and end of line characters (\r\n).   6  Indicates the column number of the table in the SQL Server     database.   7  Gives the name of the field taken from the SQL table. It is     not necessary to use the actual name of the field. However,     the only condition is that it cannot be blank.Q. What is the difference between data in ASCII format and data in  native format, and how does the data format relate to BCP?A. The information in BCP data files can be stored in two ways: ASCII  and native format.  In ASCII data files, the information is stored as ASCII characters.  This format is useful if the data will be used with another  program, such as a spreadsheet, or if the data is to be uploaded to  SQL Server from some other database. The BCP format file described  in question 1 is an example of a format file that could be used to  BCP ASCII data out of or into SQL Server. Note that all data types  are defined to be "sybchar" and have a prefix length of 0. The SQL  Server engine performs all the data type conversions.  The native format file contains the data's "native" data types as  defined in the SQL Server database. Native format proves to be most  useful when information is to be BCP'd out of one SQL Server and  into a different SQL Server. The use of the native format saves  time by eliminating the unnecessary conversion of data types into  and out of character format. The following is an example of a  native format BCP format file:   BCP Format File   ---------------   4.2   5   1  sybchar 1   512    ""    1  discnttype   2  sybchar 1   512    ""    2  stor_id   3  sybint2 1   2     ""    3  lowqty   4  sybint2 1   2     ""    4  highqty   5  sybflt8 0   8     ""    5  discount  This particular format file was created by BCP'ing data out of the  "discount" table from the "pubs" database and taking all default  values for the fields.Q. What is the proper way to use the field length column and the  delimiter column? How can they work with or against each other?A. Data can be field delimited either by a character set or by a  specified fixed length. It can also be delimited using a  combination of both character set and fixed length. However,  caution must be taken. The BCP utility will take the first form of  the delimiter it finds. For example, if the field is comma  delimited and all elements in the field have at least 10  characters, and the length is set at 8, BCP will copy only the  first 8 characters of all elements in that field. This mistake will  most likely result in an error message from BCP. It is easiest to  use the default option of fixed-length terminators for native  format files.Q. What is the best way to create a format file to BCP my ASCII data  into SQL Server?A. To create a format file that is easily modified, start the BCP  utility by using the following command line:   bcp <db_name>.<owner>.<table> out <data_file> /S<server> /Usa /P<password>  When you start the program, a series of questions is asked. Choose  all the default options. When prompted to save the information in a  BCP format file, press Y, then ENTER. Then edit the format file to  have data types of "sybchar" and a prefix length of 0 (zero), and  enter the proper length and/or field terminators.  After this process is completed, run the BCP utility with the  /f <bcp.fmt> option. This option tells BCP to use the specified BCP  format file.Q. Now that I know the structure and usage of the BCP format file, how  can I use it to ignore extra columns in my ASCII file?A. If you have a data file that contains more fields than the table on  SQL Server, you can redirect these unneeded fields to a null field,  as in the following example, where the user wants to copy in the  fields "f_name", "l_name", and "state", but does not want to make  use of the "city" field that exists in the data file. The following  is an example of both the data file and the BCP format file:   ASCII Data File   ---------------   Howard    Jones  San Jose,CA   William   Smith  Seattle,WA   Anthony   Henry  Portland,OR   BCP Format File   ---------------   4.2   4   1  sybchar 0   10    ""    2  f_name   2  sybchar 0   10    ""    1  l_name   3  sybchar 0   15    ","    0  city   4  sybchar 0   2     "\r\n"     3  state  Please note that on the fifth line of the BCP format file, the SQL  Server table field designation (column 6) is 0 and the table field  name (column 7) still has some form of an entry. The use of 0 in  column 6 will allow any information between column 20 and the comma  in the data file to be placed in the null field device (the city  fields). The use of column 7 is to avoid a BCP syntax error and is  useful in self documentation.Q. What are the most common problems seen when using BCP? What are the  symptoms? And how do you solve the problems?A. The most common problems users have when using BCP fall into the  following categories:  * Trying to load native format.   Users often try to load an ASCII file using the SQL Server   native format. This results in all the hexadecimal values of the   ASCII file being misinterpreted. An "unexpected end of file"   error message is very common in this instance. The proper way to   load the ASCII file is to represent the fields as character   strings and to let SQL Server perform the data conversion.  * Using the default size of the data type.   Using the default size can sometimes lead to the same error as   above ("unexpected end of file"). This is most common with the   SQL Server money and date data types. For example, if the user   does not insert the entire date string, but only a fraction of   the entire date (that is, mm/dd/yy with no time), the default   size option reads 25 characters, the length of the date type.   The solution is to use delimiters or a user-defined, fixed-   length ASCII file.  * Hidden characters in the data file.   Often a hidden character in an ASCII data file can cause   problems when the BCP command is used. This problem usually   masks itself in an "unexpected null found" error. This character   usually can be found at the bottom of the file. Many utilities   display hidden characters; finding and removing this hidden   character should resolve the problem.  * Using spaces for delimiters in a data file.   Using the BCP command with the format file on a data file   delimited with spaces returns the following error message "dblib   error: column number out of range." To avoid this problem, run   BCP without a format file by using the -t option on the command   line. For example:    bcp dbase..table out file.out -SServer -Usa -P -r\r\n -c -t" "				

Khi đúng cách hiểu, BCP có thể được sử dụng để chuyển một lượng lớndữ liệu vào hoặc ra khỏi máy chủ SQL. Bằng cách sử dụng ứng dụng lưu ý điều này vàMicrosoft SQL Server "Quản trị hệ thống hướng dẫn" sẽ giúp bạnsử dụng BCP thành công.
Hỏi đáp hỏi đáp

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 67409 - Xem lại Lần cuối: 12/04/2015 09:05:37 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft SQL Server 4.21a Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB67409 KbMtvi
Phản hồi