Làm thế nào để loại bỏ trùng lặp hàng từ một bảng SQL Server bằng cách sử dụng một kịch bản

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:70956
TÓM TẮT
Bạn có thể sử dụng kịch bản sau đây để loại bỏ trùng lặp hàng từ một Microsoft SQLHệ phục vụ bàn:
  SELECT DISTINCT *   INTO duplicate_table   FROM original_table   GROUP BY key_value   HAVING COUNT(key_value) > 1  DELETE original_table   WHERE key_value   IN (SELECT key_value       FROM duplicate_table)  INSERT original_table   SELECT *     FROM duplicate_table   DROP TABLE duplicate_table				
Khi kịch bản này được thi hành, nó theo các bước sau:
 1. Nó di chuyển một trường hợp của bất kỳ hàng trùng lặp trongBan đầu bảng vào một bảng trùng lặp.
 2. Nó xóa tất cả các hàng từbảng ban đầu cũng nằm trong bảng trùng lặp.
 3. Nó di chuyển cáccác hàng trong bảng trùng lặp trở lại vào ban đầu bảng.
 4. Nó xuống bảng trùng lặp.
THÔNG TIN THÊM
Phương pháp này rất đơn giản. Tuy nhiên, nó đòi hỏi rằng bạn có đủkhông gian sẵn dùng trong cơ sở dữ liệu để tạm thời xây dựng bản saobảng.
Windows NT

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 70956 - Xem lại Lần cuối: 08/17/2011 12:42:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition, Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition, Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition, Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition, Microsoft SQL Server 6.5 Standard Edition, Microsoft SQL Server 6.0 Standard Edition, Microsoft SQL Server 4.21a Standard Edition

 • kbprogramming kbmt KB70956 KbMtvi
Phản hồi