Khắc phục: Thông báo lỗi: "không đủ chính cột thông tin cho việc Cập Nhật" xuất hiện trong SQL Server 2000 SP3

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:814893
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
CPR - SQL 2000 - Hotfix trong SP4
LỖI #: 364087 (SHILOH_BUGS)
TRIỆU CHỨNG
Sau khi bạn áp dụng một trong các cách sau
 • Hotfix được mô tả trong
  321541 Khắc phục: SQL Server có thể trở về Kết quả không chính xác khi bạn sử dụng một tham gia bên ngoài và một lần xem
  trên một máy tính đang chạy Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 2 (SP2).
 • An ninh hotfix được mô tả trongMicrosoft An ninh Bulletin MS02 – 061 cho Microsoft SQL Server 2000 SP2.
 • Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3).
bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:
Không đủ thông tin chính cột cho việc Cập Nhật hoặc làm mới.
GIẢI PHÁP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft SQL Server 2000. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
290211 Làm thế nào để có được SQL Server 2000 service pack mới nhất

Thông tin hotfix

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version    Size       File name  ------------------------------------------------------------------  08-Feb-2003 05:43          786,432 bytes Distmdl.ldf  08-Feb-2003 05:43         2,359,296 bytes Distmdl.mdf  01-Feb-2003 00:32 2000.80.763.0  1,557,052 bytes Dtsui.dll      30-Jan-2003 05:18          746,470 bytes Instdist.sql  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   90,692 bytes Msgprox.dll     08-Feb-2003 03:53         1,065,895 bytes Replmerg.sql  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   221,768 bytes Replprov.dll    08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   307,784 bytes Replrec.dll     30-Jan-2003 05:18         1,084,318 bytes Replsys.sql  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   176,696 bytes Sqlmap70.dll    08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   57,920 bytes Sqlrepss.dll    15-Feb-2003 02:52 2000.80.769.0  7,512,145 bytes Sqlservr.exe    15-Feb-2003 02:52         12,715,008 bytes Sqlservr.pdb  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   45,644 bytes Sqlvdi.dll     08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   82,492 bytes Ssnetlib.dll   				
Chú ý Vì các tệp phụ thuộc, gần đây nhất hotfix hay tính năng có chứa các tập tin cũng có thể chứa thêm tập tin.

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".Vấn đề này lần đầu tiên đã được sửa chữa trong Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4.
THÔNG TIN THÊM
Hotfix thảo luận trong bài viết này regresses sửa chữa mà được thảo luận trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft sau:
321541 Khắc phục: SQL Server có thể quay kết quả không chính xác khi bạn sử dụng một tham gia bên ngoài và một lần xem


Chú ý Để làm cho các hotfix thảo luận trong bài viết này hoạt động, bạn phải cho phép dấu vết cờ - T220, và khởi động lại máy chủ SQL.

Để cho phép các theo dõi cờ, hãy làm theo các bước sau:
 1. Mở bộ quản lý doanh nghiệp SQL trên máy chủ.
 2. Nhấn vào đây để chọn máy chủ đang trải qua những vấn đề.
 3. Nhấp chuột phải vào server và bấmThuộc tính.
 4. Trên các Tổng quát tab, bấm vào Khởi động Tham số.
 5. Trong các Tham số khởi động hộp thoại, loại-T220, sau đó bấm Thêm.
 6. Nhấp vào Ok.
 7. Dừng lại, và sau đó khởi động lại dịch vụ Mssqlserver khởi động lại SQL Server.

Một ví dụ về các vấn đề và những gì vết cờ - T220 hiện sau.
Ví dụ sử dụng hai mẫu bảng tên Test_Table1Test_Table2. Hãy xem xét các bảng sau đây và xem:
CREATE TABLE TEST_TABLE1 ( [CODE] [int] NOT NULL PRIMARY KEY, [DESCRIPTION] [varchar] (50)) CREATE TABLE TEST_TABLE2 ( [CODE] [int] NOT NULL PRIMARY KEY, [DESCRIPTION] [varchar] (50)) goCREATE VIEW dbo.TEST_VIEW AS SELECT CODE, UPPER(DESCRIPTION) AS DESCRIPTION, ISNULL(UPPER(DESCRIPTION), 'DEFAULT') DESCRIPTION_DEF FROM dbo.TEST_TABLE2 go
Bây giờ, hãy chạy mã này:
DECLARE cc CURSOR FOR SELECT TEST_TABLE1.CODE, TEST_VIEW.DESCRIPTION, TEST_VIEW.DESCRIPTION_DEF FROM TEST_TABLE1 LEFT OUTER JOIN TEST_VIEW ON TEST_VIEW.CODE = TEST_TABLE1.CODE FOR UPDATE
 • Cho các phiên bản SQL Server 2000 trước khi SQL Server 2000 SP2, với an ninh hotfix thảo luận trongMicrosoft An ninh Bulletin MS02 – 061 cài đặt, các mã chạy thành công.
 • Cho tất cả các phiên bản SQL Server 2000 sau SQL Server 2000 SP2, với an ninh hotfix thảo luận trongMicrosoft An ninh Bulletin MS02 – 061 cài đặt, các mã không chạy thành công.
 • Cho các phiên bản SQL Server 2000 8.00.0769 và sau này, khi bạn sử dụng dấu vết cờ - T220 hoặc DBCC traceon (220), mã chạy thành công.
Cũng lưu ý rằng bản tuyên bố chọn không cho cùng kết quả.
 • Cho các phiên bản SQL Server 2000 trước khi SQL Server 2000 SP2, với an ninh hotfix thảo luận trongMicrosoft An ninh Bulletin MS02 – 061 cài đặt, hoặc đăng bài 8.00.0769 với dấu vết cờ 220, kết quả là tương tự như:

  CODE    DESCRIPTION                    DESCRIPTION_DEF                  ----------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 1      NULL                        DEFAULT
 • Cho các phiên bản SQL Server 2000 sau SQL Server 2000 SP2, với an ninh hotfix thảo luận trongMicrosoft An ninh Bulletin MS02 – 061cài đặt, kết quả là tương tự như để:

  CODE    DESCRIPTION                    DESCRIPTION_DEF                  ----------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 1      NULL                        NULL

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 814893 - Xem lại Lần cuối: 02/21/2014 00:45:40 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbsqlserv2000presp4fix kbfix kbbug kbmt KB814893 KbMtvi
Phản hồi