Làm thế nào để loại bỏ dịch vụ COM Internet (CIS) và RPC qua HTTP Proxy hỗ trợ

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:825819
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả làm thế nào để disable hoặc hủy bỏ mô hình đối tượng thành phần (COM) Internet dịch vụ (CIS) (Windows NT 4.0 hay Windows 2000) và RPC qua HTTP Proxy (Windows Server 2003) hỗ trợ.

RPC qua HTTP Phiên bản 1 (Windows NT 4.0, Windows 2000) và phiên bản 2 (Windows Server 2003) giới thiệu sự hỗ trợ cho một thủ tục từ xa mới gọi giao thức giao thông vận tải (RPC) cho phép RPC để hoạt động trên Transmission Control Protocol (TCP) cổng 80. Phiên bản 2 cũng cho phép RPC để hoạt động trên TCP cổng 443. Hoạt động trên TCP cổng 80 và 443 cho phép một khách hàng và máy chủ để giao tiếp trong sự hiện diện của hầu hết các máy chủ proxy và tường lửa. Dịch vụ Internet COM cho phép DCOM sử dụng RPC qua HTTP (được gọi là đường hầm giao thức TCP/IP trong tiện ích cấu hình DCOM [Dcomcnfg.exe]) để giao tiếp giữa DCOM khách hàng và máy chủ DCOM.

Để biết thêm chi tiết về dịch vụ Internet COM và RPC qua HTTP, xem phần "Tham khảo" sau này trong bài viết này.
THÔNG TIN THÊM
RPC qua HTTP yêu cầu việc sử dụng các máy chủ được cấu hình đặc biệt chạy Internet Information Services (IIS) để cho phép RPC hoạt động qua giao thức HTTP giữa một RPC máy khách và máy chủ đó. Các thủ tục sau đây mô tả làm thế nào để disable hoặc hủy bỏ dịch vụ Internet COM từ Windows NT 4.0 và Windows 2000 và làm thế nào để disable hoặc hủy bỏ RPC qua HTTP Proxy hỗ trợ từ Windows Server 2003.

Chú ý Trên máy tính đang chạy Windows Server 2003, RPC qua HTTP được yêu cầu cho Microsoft Exchange Server 2003 và cho Microsoft Office System nếu Microsoft Office Outlook 2003 đã được cấu hình để sử dụng RPC qua HTTP cho việc kiểm tra e-mail công ty. Vô hiệu hoá hoặc xoá RPC qua HTTP sẽ khiến Office Outlook 2003 khách hàng kết nối với hộp thư của họ bằng cách sử dụng RPC qua HTTP. Nếu bạn yêu cầu RPC qua HTTP chức năng trong môi trường của bạn, bạn có thể nên vô hiệu hóa DCOM thay vì của RPC qua HTTP. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để vô hiệu hóa DCOM, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
826382Làm thế nào để vô hiệu hoá DCOM hỗ trợ trong RPC qua HTTP

Xác định liệu COM Internet dịch vụ hoặc RPC qua HTTP Proxy được cài đặt

Windows NT 4.0

Trên các máy chủ đang chạy Windows NT 4.0 với Windows NT tùy chọn gói được cài đặt, cách dễ nhất để xác định liệu dịch vụ Internet COM cài đặt là để thực hiện một tìm kiếm trên tất cả các phân vùng cho Rpcproxy.dll. MSDN "COM Internet Services" bài viết được bao gồm trong phần "Tham khảo" của bài viết này chỉ thị cho người quản trị để sao chép Rpcproxy.dll vào thư mục C:\Inetpub\Rpc từ thư mục mặc định, C:\Winnt\System32. Nếu bạn tìm thấy Rpcproxy.dll trên máy chủ, dịch vụ Internet COM được cài đặt.

Một phương pháp để xác định xem dịch vụ Internet COM cài đặt và kích hoạt là để tìm các đường hầm giao thức TCP/IP cấu hình DCOM. Để làm điều này, chạy Dcomcnfg.exe, và sau đó bấm các Giao thức mặc định tab. Nếu đường hầm giao thức TCP/IP được liệt kê, hỗ trợ cho dịch vụ Internet COM là cài đặt và kích hoạt.

Windows 2000 và Windows Server 2003

Để xác định xem COM Internet dịch vụ Proxy hay RPC qua HTTP Proxy được cài đặt và kích hoạt, hãy làm theo các bước sau:
 1. Trong bảng điều khiển, nhấp vào Thêm hoặc loại bỏ chương trình, sau đó bấm Thêm/loại bỏ cấu phần Windows.

  Thuật sĩ cấu phần Windows bắt đầu.
 2. Nhấp vào Dịch vụ mạng, sau đó bấm các Thông tin chi tiết nút.

  Nếu COM Internet dịch vụ Proxy (Windows 2000) hoặc RPC qua HTTP Proxy (Windows Server 2003) được chọn, COM Internet dịch vụ Proxy hay RPC qua HTTP Proxy hỗ trợ được cài đặt và kích hoạt trên hệ phục vụ.
Chú ý Từ xa hoặc lập trình xác định liệu COM Internet dịch vụ Proxy hoặc RPC qua HTTP Proxy được cài đặt, bạn có thể tìm kiếm Rpcproxy.dll cài đặt Windows 2000 và Windows Server 2003.

Một phương pháp để xác định liệu RPC qua HTTP hỗ trợ được cài đặt và kích hoạt là để tìm các đường hầm giao thức TCP/IP cấu hình DCOM. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Chạy Dcomcnfg.exe.
 2. Nếu bạn đang sử dụng Windows Server 2003, hãy làm theo các bước bổ sung:
  1. Dưới Giao diện điều khiển gốc, bấmThành phần dịch vụ.
  2. Cho máy tính cục bộ, bấm chuột phải vào Máy tính của tôi, sau đó bấm Thuộc tính.
 3. Bấm vào các Giao thức mặc định tab.

  Nếu đường hầm giao thức TCP/IP được liệt kê, hỗ trợ cho RPC qua HTTP hỗ trợ được kích hoạt.

Loại bỏ dịch vụ COM Internet hoặc RPC qua HTTP

Loại bỏ dịch vụ COM Internet trong Windows NT 4.0

 1. Loại bỏ thư mục ảo RPC trong quản lý dịch vụ Internet IIS:
  1. Trên các Bắt đầu trình đơn, điểm đến Chương trình, điểm đến Windows NT 4.0 tùy chọn Pack, điểm đến Máy chủ thông tin Internet của Microsoft, sau đó bấm Quản lý máy chủ Internet.
  2. Trong cây giao diện điều khiển, nhấp vào Giao diện điều khiển Root/IIS /ComputerName/ Trang Web mặc định.
  3. Mở rộng Trang Web mặc định, và sau đó xóa các RPC thư mục ảo.
 2. Loại bỏ bộ lọc RPC Proxy ISAPI trong quản lý dịch vụ Internet cho IIS:
  1. Trong cây giao diện điều khiển, nhấp vào Giao diện điều khiển Root/IIS /ComputerName, bấm chuột phải vào ComputerName, bấm Thuộc tính, chọn Dịch vụ WWW trong các Master Properties danh sách hộp, và sau đó bấm vào để chọn các Chỉnh sửa nút.
  2. Bấm vào các Các bộ lọc ISAPI tab, bấm vào các RpcProxy ISAPI lọc, và sau đó bấm các Gỡ bỏ nút.
 3. Loại bỏ Tunneling TCP/IP danh sách giao thức DCOM và vô hiệu hoá dịch vụ Internet COM hỗ trợ tại Dcomcnfg.exe:
  1. Chạy Dcomcnfg.exe.
  2. Bấm vào các Thuộc tính mặc định tab.
  3. Nhấn vào đây để xóa các Kích hoạt tính năng dịch vụ Internet COM trên máy tính này hộp kiểm.
  4. Bấm vào các Giao thức mặc định tab.
  5. Nếu Đường hầm TCP/IP giao thức được liệt kê, hãy bấm vào nó và sau đó bấm các Gỡ bỏ nút.
  6. Khởi động lại máy chủ để thay đổi có hiệu lực.

Loại bỏ dịch vụ COM Internet trong Windows 2000 hoặc loại bỏ RPC qua HTTP trong Windows Server 2003

 1. Vô hiệu hoá COM Internet dịch vụ Proxy và RPC qua HTTP Proxy:
  1. Trong bảng điều khiển, nhấp vào Thêm hoặc loại bỏ chương trình, sau đó bấm Thêm/loại bỏ cấu phần Windows.

   Thuật sĩ cấu phần Windows bắt đầu.
  2. Nhấp vào Dịch vụ mạng, sau đó bấm các Thông tin chi tiết nút.
  3. Nhấp vào Xoá COM Internet dịch vụ Proxy (đối với Windows 2000) hoặc RPC qua HTTP Proxy (đối với Windows Server 2003), và sau đó nhấp vào Tiếp theo hai lần.
 2. Loại bỏ Tunneling TCP/IP danh sách giao thức DCOM, và vô hiệu hoá dịch vụ Internet COM:
  1. Chạy Dcomcnfg.exe.
  2. Nếu bạn đang sử dụng Windows Server 2003, hãy làm theo các bước bổ sung:
   1. Dưới Giao diện điều khiển gốc, bấm Thành phần dịch vụ.
   2. Bấm đúp vào các Máy vi tính thư mục để mở nó.
   3. Đối với một máy tính cục bộ, bấm chuột phải vào Máy tính của tôi, sau đó bấm Thuộc tính

    Đối với máy tính từ xa, bấm chuột phải vào các Máy vi tính thư mục, nhấp vào Mới, bấm Máy tính, gõ tên máy tính, bấm chuột phải vào tên máy tính đó và sau đó nhấp vào Thuộc tính,
  3. Bấm vào các Thuộc tính mặc định tab.
  4. Nhấn vào đây để xóa các Kích hoạt tính năng dịch vụ Internet COM trên máy tính này hộp kiểm.
  5. Bấm vào các Giao thức mặc định tab.
  6. Nếu Đường hầm TCP/IP giao thức được liệt kê, hãy bấm vào nó và sau đó bấm các Gỡ bỏ nút.
  7. Khởi động lại máy chủ để thay đổi có hiệu lực.
THAM KHẢO


Để thêm thông tin về RPC qua HTTP hỗ trợ trong Windows Server 2003, ghé thăm Web site sau của Microsoft:Để biết thêm chi tiết về dịch vụ Internet COM, ghé thăm Web site sau của Microsoft:
Vô hiệu hoá COM COM MS03-026 CIS RPC HTTP làm thế nào để

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 825819 - Xem lại Lần cuối: 08/29/2011 08:57:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition

 • kbhowto kbmt KB825819 KbMtvi
Phản hồi