Thông báo lỗi "Lỗi 1722" khi một chương trình sử dụng chức năng NetUserGetLocalGroups trong Windows Server 2003

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:829359
TRIỆU CHỨNG
Khi một chương trình đang chạy trên Microsoft Windows Server 2003 dựa trên máy tính, máy tính dựa trên Microsoft Windows 2000, hoặc một Microsoft Windows XP trên máy tính sử dụng các NetUserGetLocalGroups chức năng để truy vấn Active Directory trong vùng khác, và các tên người dùng các Tên miền\Người sử dụng Tên định dạng, bạn có thể nhận được các lỗi sau thông báo:
Một hệ thống báo lỗi đã xảy ra: 1722
Bạn không nhận được một thông báo lỗi nếu tên người dùng không bao gồm tên miền. Ví dụ, truy vấn được thành công nếu bạn sử dụng các Tên người dùng định dạng thay vì các Tên miền\Tên người dùngđịnh dạng.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra nếu NetBIOS trên TCP/IP bị vô hiệu hóa trên máy tính, hoặc nếu độ phân giải tên Netbios là không làm việc vì comuter đã không có máy chủ thắng được xác định hoặc có thiếu mục bằng tệp LMHOSTS.
GIẢI PHÁP
Chú ýNếu NetBIOS trên TCP/IP vô hiệu hoá, hoặc nếu không có hệ phục vụ WINS được định nghĩa, các Tên miền một phần các định dạng tên người dùng Tên miền\Tên người dùng nên là một tên miền hoàn toàn đủ tiêu chuẩn (FQDN). Ví dụ, nếu tên người dùng tên người dùng tại testdomain.Microsoft.com, tên người dùng nên testdomain.Microsoft.com\username Đối với các cuộc gọi đến NetUserGetLocalGroups() để thành công. Nếu bạn sử dụng một tên miền mà không phải là một FQDN, như một phần của tên người dùng, bạn sẽ nhận được lỗi mà được ghi nhận trong phần "Triệu chứng". Ví dụ, nếu bạn sử dụng testdomain\username như tên người dùng, bạn sẽ nhận được lỗi này.

Chú ý Vấn đề này đã được giải quyết trong Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) và trong Windows Server 2000 Service Pack (SP4) Rollup 1.

Windows Server 2003

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows Server 2003. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
889100 Làm thế nào để có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows Server 2003

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng bản vá nóng này cho các hệ thống đang gặp sự cố như đã mô tả trong bài viết này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.
Điều kiện tiên quyết
Không có điều kiện tiên quyết được yêu cầu.
Khởi động lại yêu cầu
Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng điều này hotfix.
Thông tin thay thế bản vá nóng
Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào khác.
Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ tab trong các Ngaøy giôø mục trong bảng điều khiển.
  Date     Time  Version    Size   File name Platform  --------------------------------------------------------------  24-Feb-2004 20:06 5.2.3790.132 852,480 Netapi32.dll IA-64  24-Feb-2004 20:05 5.2.3790.132 324,608 Netapi32.dll  x86

Windows XP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows XP. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng bản vá nóng này cho các hệ thống đang gặp sự cố như đã mô tả trong bài viết này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.
Điều kiện tiên quyết
Không có điều kiện tiên quyết được yêu cầu.
Khởi động lại yêu cầu
Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng điều này hotfix.
Thông tin thay thế bản vá nóng
Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào khác.
Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ tab trong các Ngaøy giôø mục trong bảng điều khiển.
  Date     Time  Version    Size   File name Platform  ---------------------------------------------------------------  01-Apr-2004 19:39 5.1.2600.1502 903,168 Netapi32.dll IA-64  01-Apr-2004 19:38 5.1.2600.1502 306,176 Netapi32.dll  x86

Windows 2000

Cập nhật thông tin rollup

Để giải quyết vấn đề này, có được Update Rollup 1 cho Windows 2000 SP4. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
891861 Cập Nhật Rollup 1 cho Windows 2000 SP4 và vấn đề đã biết

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.
Điều kiện tiên quyết
Không có điều kiện tiên quyết được yêu cầu.
Khởi động lại yêu cầu
Bạn không cần phải khởi động lại máy tính của bạn sau khi bạn áp dụng điều này hotfix.
Thông tin thay thế bản vá nóng
Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào khác.
Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ tab trong các Ngaøy giôø mục trong bảng điều khiển.
  Date     Time  Version    Size   File name  --------------------------------------------------------  06-Apr-2004 08:50 5.0.2195.6921 309,008 Netapi32.dll
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để làm việc xung quanh vấn đề này, cho phép NetBIOS trên TCP/IP. Để làm điều này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, sau đó bấmBảng điều khiển.
 2. Bấm đúp Mạng Kết nối.
 3. Nhấp đúp vào kết nối khu vực địa phương phải được cấu hình, sau đó bấm Thuộc tính.
 4. Trong danh sách các thành phần, bấm Giao thức Internet (TCP/IP), sau đó bấm Thuộc tính.
 5. Nhấp vào Nâng cao, sau đó bấm cácĐOẠT GIẢI tab.
 6. Nhấp vào Kích hoạt NetBIOS trên TCP/IP, và sau đó Nhấp vào Ok.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
829359Thông báo lỗi "Lỗi 1722" khi một chương trình sử dụng chức năng NetUserGetLocalGroups trong Windows Server 2003
Để có thêm thông tin về thuật ngữ được sử dụng trong bài viết này, bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

属性

文章 ID:829359 - 上次审阅时间:08/30/2011 10:31:00 - 修订版本: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbwinservds kbactivedirectory kberrmsg kbbug kbfix kbqfe kbwinserv2003presp1fix kbmt KB829359 KbMtvi
反馈