Khắc phục: Bạn cant cài đặt MSDE 2000 nếu dịch vụ hệ phục vụ không chạy

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:829386
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Nếu bạn cố gắng để cài đặt Microsoft SQL Server 2000 Desktop công cụ (cũng gọi là MSDE 2000) trên một máy tính mà không có các dịch vụ máy chủ đang chạy, MSDE 2000 có thể không thành công cài. Nếu bạn chỉ định một tệp sổ ghi tiết để thiết lập, các thông báo lỗi sau đây có thể được đăng trong đăng nhập cài đặt:
Bắt đầu hành động tùy chỉnh InstallSQLAgentSecurityInstallSQLAgentSecurity thất bại (MyComputerName, LocalSystem, 87).
Hành động chấm dứt 11: 26: 02: InstallFinalize. Giá trị trả lại 3.
Chú ý Bạn có thể cho phép ghi sổ tiết để thiết lập bằng cách sử dụng các / L * v chuyển đổi. Ví dụ, xem các báo cáo dòng lệnh sau đây:
setup.exe /L*v <Setup Log File Path>
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để làm việc xung quanh vấn đề này, cho phép các dịch vụ máy chủ trên máy tính nơi bạn muốn cài đặt MSDE 2000. Trước để kích hoạt các dịch vụ Server, bạn phải tiên cài đặt chia sẻ máy in và tệp cho mạng của Microsoft. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để kích hoạt tính năng chia sẻ máy in và tệp, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
325860Làm thế nào để cài đặt và cấu hình máy phục vụ in và tệp trong Windows Server 2003
GIẢI PHÁP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft SQL Server 2000. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
290211 Làm thế nào để có được SQL Server 2000 service pack mới nhất

Thông tin hotfix

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version    Size    File name  ------------------------------------------------------------------  31-May-2003 18:45 2000.80.818.0   78,400 Console.exe  02-Oct-2003 20:59 2000.80.867.0   33,340 Dbmslpcn.dll  25-Apr-2003 02:12          786,432 Distmdl.ldf  25-Apr-2003 02:12         2,359,296 Distmdl.mdf  30-Jan-2003 01:55            180 Drop_repl_hotfix.sql  12-Sep-2003 03:26 2000.80.859.0 1,905,216 Dtspkg.dll  26-Aug-2003 20:16 2000.80.854.0  528,960 Dtspump.dll  23-Jun-2003 22:40 2000.80.837.0 1,557,052 Dtsui.dll  23-Jun-2003 22:40 2000.80.837.0  639,552 Dtswiz.dll  24-Apr-2003 02:51          747,927 Instdist.sql  03-May-2003 01:56           1,581 Inst_repl_hotfix.sql  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   90,692 Msgprox.dll  01-Apr-2003 02:07           1,873 Odsole.sql  05-Apr-2003 01:46 2000.80.800.0   62,024 Odsole70.dll  07-May-2003 20:41 2000.80.819.0   25,144 Opends60.dll  02-Apr-2003 21:48 2000.80.796.0   57,904 Osql.exe  02-Apr-2003 23:15 2000.80.797.0  279,104 Pfutil80.dll  04-Aug-2003 18:17          550,780 Procsyst.sql  12-Sep-2003 00:37          12,305 Qfe469315.sql  22-May-2003 22:57          19,195 Qfe469571.sql  06-Sep-2003 01:36         1,090,932 Replmerg.sql  06-Sep-2003 07:18 2000.80.858.0  221,768 Replprov.dll  06-Sep-2003 07:18 2000.80.858.0  307,784 Replrec.dll  06-Sep-2003 00:00         1,087,150 Replsys.sql  13-Aug-2003 16:28          986,603 Repltran.sql  22-Oct-2003 00:08 2000.80.871.0   57,916 Semnt.dll  29-Jul-2003 20:13 2000.80.819.0  492,096 Semobj.dll  31-May-2003 18:27 2000.80.818.0  172,032 Semobj.rll  05-Aug-2003 21:06          127,884 Sp3_serv_uni.sql  01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0 4,215,360 Sqldmo.dll  07-Apr-2003 17:44          25,172 Sqldumper.exe  19-Mar-2003 18:20 2000.80.789.0   28,672 Sqlevn70.rll  27-Sep-2003 04:42 2000.80.865.0  180,792 Sqlmap70.dll  03-Sep-2003 02:56 2000.80.857.0  188,992 Sqlmmc.dll  02-Sep-2003 23:03 2000.80.857.0  479,232 Sqlmmc.rll  22-Oct-2003 00:08 2000.80.871.0  401,984 Sqlqry.dll  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   57,920 Sqlrepss.dll  22-Oct-2003 00:08 2000.80.871.0 7,602,257 Sqlservr.exe  25-Jul-2003 21:44 2000.80.845.0  590,396 Sqlsort.dll  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   45,644 Sqlvdi.dll  02-Oct-2003 20:59 2000.80.867.0   33,340 Ssmslpcn.dll  01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   82,492 Ssnetlib.dll  01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   25,148 Ssnmpn70.dll  01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0  158,240 Svrnetcn.dll  31-May-2003 18:59 2000.80.818.0   76,416 Svrnetcn.exe  30-Apr-2003 23:52 2000.80.816.0   45,132 Ums.dll  02-Jul-2003 00:19 2000.80.834.0   98,816 Xpweb70.dll
Chú ý Vì của phụ thuộc tập tin, gần đây nhất hotfix hoặc tính năng có chứa những tập tin này cũng có thể chứa tệp bổ sung.

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho". Vấn đề này lần đầu tiên đã được sửa chữa trong Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4.
THÔNG TIN THÊM
Để cài đặt hotfix này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Giải nén tất cả các tập tin từ trình cài đặt hotfix, và sau đó xác định vị trí tệp Semnt.dll.
 2. Tạo sau hai thư mục trên máy tính đích (nơi InstallPath vị trí nơi bạn muốn cài đặt MSDE 2000 [thường c: Program Files Microsoft SQL Server] và Instance_Name là tên của trường hợp mà bạn muốn sử dụng):
  • InstallPath>\Instance_Name> \Binn
  • InstallPath> \80\Tools\Binn
 3. Sao chép các tập tin Semnt.dll cho cả hai của các thư mục mà bạn đã tạo ở bước 2.
 4. Chạy thiết lập 2000 MSDE.
Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 829386 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 04:52:54 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition, Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbsqlserv2000presp4fix kbfix kbbug kbmt KB829386 KbMtvi
Phản hồi