Bạn không thể đăng nhập vào Web site hoặc hoàn thành giao dịch trên Internet, hoặc bạn nhận được trang Web HTTP 500 (Lỗi bên trong máy phục vụ)

Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Bạn không thể đăng nhập vào Web site hoặc hoàn thành giao dịch trên Internet sau khi bạn cài đặt bản cập nhật bảo mật 832894 (MS04-004). Ví dụ: khi bạn gửi tên người dùng và mật khẩu của mình tới Web site được bảo mật SSL bằng một mẫu trên trang Web HTTPS, bạn có thể nhận được trang Web HTTP 500 (Lỗi bên trong máy phục vụ).
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này có thể xảy ra sau khi bạn áp dụng bản cập nhật bảo mật 832894 (MS04-004) hoặc hotfix 821814 ở máy tính chạy Microsoft Windows XP, Windows 2000, Windows Nt 4.0, Windows Millennium Edition, hoặc Windows 98.

Để biết thêm thông tin về HCL Windows, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
832894 MS04-004: Cập nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
821814 Bạn nhận được một thông báo lỗi "không thể hiển thị trang̣" khi bạn đăng lên một trang yêu cầu xác thực (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Bản cập nhật bảo mật 832894 (MS04-004) và hotfix 821814 thay đổi cách phần mở rộng Internet cho Windows (Wininet.dll) thử lại yêu cầu ĐĂNG khi máy phục vụ Web cài lại kết nối. Các chương trình sử dụng chức năng giao diện lập trình ứng dụng (API) Windows Internet (Wininet) để đăng dữ liệu (chẳng hạn tên người dùng hoặc mật khẩu) vào máy phục vụ Web truy thử lại yêu cầu ĐĂNG không bao gồm dữ liệu ĐĂNG nếu máy phục vụ Web đóng (hoặc cài lại) yêu cầu kết nối ban đầu.

Chú ý Yêu cầu ĐĂNG không bao gồm dữ liệu ĐĂNG nếu chiều dài nội dung của nó được cài là 0 hoặc trống.

Đôi khi, hành vi này ngăn chặn cài đặt khác và cho phép xác thực để hoàn thành. Tuy nhiên, bạn có thể nhận được trang Web HTTP 500 (Lỗi bên trong máy phục vụ) nếu máy phục vụ Web phải có dữ liệu ĐĂNG đi kèm khi Wininet thử lại yêu cầu ĐĂNG.
GIẢI PHÁP

Thông tin cập nhật

Để tải xuống và cài đặt bản cập nhật này, ghé thăm Web site Microsoft Windows Update, sau đó cài đặt bản cập nhật tối thiết 831167: Quản trị viên có thể tải xuống bản cập nhật này từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft hoặc từ Danh mục Cập nhật Microsoft Windows để triển khai ở nhiều máy tính. Nếu sau này bạn muốn cài đặt bản cập nhật này ở một hoặc nhiều máy tính, tìm số ID bài viết này bằng tính năng Tuỳ chọn Tìm kiếm Nâng cao trong Danh mục Cập nhật Windows.

Để có thêm thông tin về cách tải xuống bản cập nhật từ Danh mục Cập nhật Windows, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
323166 Cách tải xuống bản cập nhật và trình điều khiển Windows từ Danh mục Cập nhật Windows (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Các tệp sau đây sẵn có để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:
Tải xuốngTải xuống gói Q831167.exe (32-bit) bây giờ.
Tải xuốngTải xuống gói Q831167.exe (64-bit) bây giờ.
Ngày Phát hành: 12/02/2004

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách lấy những tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyến (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Điều kiện Tiên quyết

Để cài đặt bản cập nhật này, bạn phải đang chạy Internet Explorer 6 SP1 (phiên bản 6.00.2800.1106) trên một trong những phiên bản Windows sau đây:
 • Microsoft Windows XP Gói Dịch vụ 1
 • Microsoft Windows Xp 64-Bit Edition, Gói Dịch vụ 1
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows 2000 Gói Dịch vụ 2, Gói Dịch vụ 3, Gói Dịch vụ 4
 • Microsoft Windows NT Workstation, Server, và Terminal Server Edition 4.0 Gói dịch vụ 6a
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition
Chú ý Bởi vì bản cập nhật bảo mật 832894 (MS04-004) hỗ trợ Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition, và Windows 2000 SP2, bản cập nhật này cũng sẽ được hỗ trợ ở những hệ điều hành đó.

Yêu cầu Khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính của mình sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản 821814 cho Windows XP, Windows 2000, Windows Nt 4.0, Windows Millennium Edition, Windows 98 Second Edition, và Windows 98.

Chú ý Bản cập nhật này không thay thế bản 821814 cho Windows Server 2003 bởi vì sự cố được mô tả trong bài viết này không xuất hiện ở các máy tính dùng Windows Server 2003.

Thông tin Triển khai

Các gói cho bản cập nhật này hỗ trợ những khoá chuyển Thiết lập sau đây:
 • /q : Sử dụng Chế độ Im lặng hoặc triệt tiêu thông báo khi các tệp được giải nén.
 • /q:u : Sử dụng chế độ Người dùng Im lặng. Chế độ Người dùng Im lặng hiển thị vài hộp thoại đối với người dùng.
 • /q:a Sử dụng chế độ Quản trị viên Im lặng. Chế độ Quản trị viên Im lặng không hiển thị bất kỳ hộp thoại nào cho người dùng.
 • /t: đường dẫn Chỉ định vị trí của cặp tạm thời được dùng bởi Thiết lập hoặc cặp đích để giải nén tệp (khi sử dụng /c).
 • /c Giải nén tệp mà không cần cài đặt chúng. Nếu /t: đường dẫn không được định rõ, bạn được nhắc tới cặp đích.
 • /c: đường dẫn Chỉ định đường dẫn và tên tệp Setup .inf hoặc tệp .exe.
 • /r:n Không bao giờ khởi động lại máy tính sau khi cài đặt.
 • /r:i Nhắc người dùng khởi động lại máy tính nếu khởi động là bắt buộc, trừ khi khoá chuyển này được dùng với khoá chuyển /q:a.
 • /r:n Luôn khởi động lại máy tính sau khi cài đặt.
 • /r:s Khởi động lại máy tính sau khi cài đặt mà không nhắc người dùng.
 • /n:v Không kiểm tra phiên bản. Sử dụng khoá chuyển có cảnh báo để cài đặt bản cập nhật này ở mọi phiên bản của Internet Explorer.
Ví dụ: để cài đặt bản cập nhật này mà không đòi hỏi bất kỳ sự can thiệp nào của người dùng và không cần khởi động lại, sử dụng lệnh sau đây:
q831167.exe /q:a /r:n

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản cập nhật này có các thuộc tính tệp (hoặc mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm kiếm sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi giờ ở công cụ Ngày và Giờ trong Pa-nen Điều khiển.
  Ngày     Thời gian  Phiên bản   Kích thước    Tên tệp  -------------------------------------------------------------------  Ngày 06/02/2004 18:05 6.0.2800.1405  588,288 Wininet.dll  Ngày 07/02/2004 01:41 6.0.2800.1405 1,796,608 Wininet.dll IA-64
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Nếu bạn không thể áp dụng bản cập nhật được đề cập trong phần Giải pháp, bạn có thể sử dụng một trong những hành động sau đây ở phía máy phục vụ để tìm ra sự cố:
 • Tăng khoảng thời gian đáp ứng của HTTP ở máy phục vụ Web hoặc máy phục vụ proxy. Không có thiết đặt nào trong Dịch vụ Thông tin Internet Microsoft (IIS) để kiểm soát thời gian đáp ứng trừ giá trị Thời gian đáp ứng của sổ đăng ký của Windows. Nhưng với một số máy phục vụ Web và máy phục vụ proxy, bạn có thể chỉ định thời gian hết hạn kết nối. Nếu bạn có thể chỉ định thời gian hết hạn kết nối trong máy phục vụ Web hoặc máy phục vụ proxy, tăng khoảng thời gian đáp ứng. Xem tài liệu máy phục vụ Web để có giá trị và tên thiết đặt đúng. Giá trị quá thời gian đáp ứng mặc định cho Internet Explorer là một phút (60 giây). Tuy nhiên bạn phải sử dụng khoảng thời gian đáp ứng HTTP ở máy phục vụ Web hoặc máy chủ proxy nhiều hơn một phút.

  Để biết thêm thông tin về tham số Khoảng thời gian đáp ứng của Windows, tham số Thời gian đáp ứng của Windows, và tham số Thời gian đáp ứng của Internet Explore, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  314053 Tham số cấu hình TCP/IP và NBT cho Windows XP (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
  120642 Tham số cấu hình TCP/IP và NBT cho Windows 2000 hoặc Windows NT (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
  813827 Cách thay đổi giá trị thời gian đáp ứng mặc định trong Internet Explorer (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
 • Vô hiệu hoá "kết nối duy trì" HTTP ở máy phục vụ. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  238210 Tiêu đề duy trì HTTP được gửi bất kỳ khi nào bộ đệm ASP được kích hoạt (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận có sự cố trong Microsoft Internet Explorer 6.
THÔNG TIN THÊM
Cảnh báo Nếu bạn sử dụng Registry Editor không đúng cách, bạn có thể gây ra các sự cố nghiêm trọng khiến bạn phải cài đặt lại hệ điều hành. Microsoft không thể bảo đảm bạn có thể giải quyết vấn đề do sử dụng Registry Editor không đúng cách gây ra. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng Registry Editor .

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật phần mềm 831167 được mô tả trong bài viết này, các chương trình sử dụng chức năng Wininet để đăng dữ liệu lên máy phục vụ Web sẽ gửi lại yêu cầu hoàn thành ĐĂNG khi một kết nối với máy phục vụ Web được cài.

Để kích hoạt hành vi chỉ đăng tiêu đề, tạo giá trị DWORD có tênSampleApp.exe, trong đó SampleApp là tên của tệp thi hành chạy chương trình. Đặt dữ liệu giá trị của giá trị DWORD là 1 trong một những khoá đăng ký sau đây:
 • Đối với tất cả người dùng chương trình, cài giá trị trong khoá đăng ký sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Retry_HeaderOnlyPOST_OnConnectionReset
 • Riêng với người dùng hiện tại của chương trình, cài giá trị trong khoá đăng ký sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Retry_HeaderOnlyPOST_OnConnectionReset
Ví dụ: để kích hoạt hành vi chỉ đăng tiêu đề trong Internet Explorer và trong Windows Explorer, tạo giá trị DWORD cho Ieexplore.exe và cho Explorer.exe ở một trong những khoá đăng ký này, và sau đó đặt dữ liệu giá trị là 1.

Chú ý Để kích hoạt hành vi chỉ đăng tiêu đề cho tất cả chương trình sử dụng chức năng Wininet để đăng dữ liệu lên máy phục vụ Web, tạo một giá trị DWORD có tên * vào cùng khoá đăng ký, và đặt giá trị dữ liệu của giá trị là 1.
Thuộc tính

ID Bài viết: 831167 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 05:15:31 - Bản sửa đổi: 6.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe atdownload kbie600sp2fix kbie600presp2fix kbfix kbbug KB831167
Phản hồi