Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để sử dụng tinh thể báo cáo 9 để viết hướng tham số báo cáo cho Microsoft CRM 1.2

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:834790
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Ba báo cáo mẫu mô tả làm thế nào để sử dụng chuyên nghiệp, nhà phát triển hoặc các phiên bản nâng cao của Crystal Reports 9 để viết hướng tham số báo cáo cho Microsoft doanh nghiệp giải pháp CRM Phiên bản 1.2 có sẵn để tải về. Để cải thiện hiệu suất của các báo cáo, tham số giới hạn số lượng dữ liệu bao gồm các báo cáo. Vì vậy, tham số-hướng báo cáo giúp cung cấp các báo cáo cung cấp cho bạn chỉ dữ liệu mà bạn cần.
THÔNG TIN THÊM

Tải về báo cáo tham số-hướng mẫu

Để tải về các báo cáo mẫu, truy cập vào Microsoft tải về Trung tâm Web site sau:Để có thêm thông tin về làm thế nào để tải các tập tin hỗ trợ của Microsoft, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được hỗ trợ của Microsoft tập tin từ các dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp phòng ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.

Thông tin cài đạ̃t

Theo các chỉ dẫn trên trang download.

Loại bỏ thông tin

Để loại bỏ các tập tin mẫu, xóa chúng.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn không phải khởi động lại máy tính của bạn sau khi bạn cài đặt các báo cáo mẫu.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của những tập tin báo cáo mẫu có thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Size  File name -------------------------------------------------------------------------------------------20-Jan-2004 09:54 65,024 Account Activity And Notes (specify status, owner, date).rpt20-Jan-2004 09:57 64,000 Case List (specify owner, status, date).rpt02-Jan-2004 10:19 103,936 Opportunity List By Account (specify owner, date, accounts).rpt

Thêm các báo cáo mẫu cho Microsoft CRM

Để xem một báo cáo trong Microsoft CRM, bạn phải lưu báo cáo trong các thư mục hiện có báo cáo Microsoft CRM.

Crystal Reports 9

Để sử dụng tinh thể báo cáo 9 để lưu báo cáo vào Microsoft CRM, hãy làm theo các bước sau:
 1. Cài đặt ba mẫu báo cáo từ Microsoft tải về trang web như được thảo luận trong phần MoreInformation ở trên.
 2. Mở mỗi tập tin trong tinh thể báo cáo 9:
  1. Trên các Tệp trình đơn, nhấp vào Löu laøm.
  2. Nhấp vào Doanh nghiệp.
  3. Gõ thông tin trương mục của bạn và sau đó nhấp vào Ok.
  4. Mở rộng MSCRM1.2.
  5. Mở rộng các Admin báo cáo, báo cáo bán hàng hoặc dịch vụ báo cáo nút.
  6. Bấm vào thư mục con mà bạn muốn đặt báo cáo.
  7. Chỉ rõ tên tệp và bấm Ok.

Microsoft CRM 1.2 quản lý báo cáo

Để biết thêm chi tiết làm thế nào để tải về báo cáo 1.2 của Microsoft CRM Manager, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
834791Thêm, xóa, và đổi tên Microsoft CRM báo cáo bằng cách sử dụng báo cáo 1.2 của Microsoft CRM Manager
Lưu báo cáo trong các thư mục hiện có báo cáo Microsoft CRM, hãy làm theo các bước sau:
 1. Cài đặt ba mẫu báo cáo.
 2. Mở trình quản lý báo cáo Microsoft CRM 1.2.
 3. Đối với mỗi tập tin, hãy làm theo các bước sau:
  1. Xác định thư mục nơi bạn muốn lưu các tập tin.
  2. Nhấp vào Thêm báo cáo.
  3. Chỉ ra tên tập tin và các báo cáo được tải xuống và bấm Thêm báo cáo.

Làm thế nào để sử dụng tinh thể báo cáo 9 để thêm các tham số một báo cáo của Microsoft CRM

Giới thiệu

Để sử dụng tinh thể báo cáo 9 thêm một tham số một báo cáo của Microsoft CRM, bạn phải làm theo các bước sau. Các đoạn trong bài viết này giải thích về mỗi người trong các bước sau.
 1. Xác định các tham số. Để làm như vậy, chỉ định tên của các tham số, văn bản để nhắc người dùng cho, yếu tố danh sách thả xuống, và giá trị mặc định.
 2. Đặt tất cả các lĩnh vực tham số trên báo cáo. Các lĩnh vực có thể được hiển thị hoặc ẩn.
 3. Thêm mã vào công thức lựa chọn hồ sơ mà so sánh dữ liệu người dùng loại trong tham số chống lại các dữ liệu từ Microsoft CRM.
 4. Lưu báo cáo và kiểm tra các tham số mà bạn thêm.
Bạn có thể sử dụng Crystal Reports để thêm nhiều loại thông số. Bài viết này cung cấp chỉ bốn ví dụ. Mỗi ví dụ minh họa một khía cạnh khác nhau của việc sử dụng các tham số với Microsoft CRM dữ liệu. Bài viết này bao gồm các ví dụ sau:
 • Một tham số chủ sở hữu cho phép người dùng chọn một trong hai hồ sơ chỉ của riêng họ, hoặc tất cả hồ sơ. Ví dụ này giải thích cách sử dụng tham số UserID đặc biệt để xác định Microsoft CRM GUID của người sử dụng chạy các báo cáo.
 • Một tình trạng tham số cho phép người dùng chọn giữa tất cả các tình trạng các giá trị cho các thực thể trong Microsoft CRM. Ví dụ này cho thấy làm thế nào để đọc danh sách có sẵn giá trị từ một lĩnh vực trong Microsoft CRM để sử dụng trong những sự lựa chọn thông số.
 • Ngày tạo tham số cho phép người sử dụng chọn từ xác định trước phạm vi ngày: tất cả, trong quá khứ 60 ngày, hoặc năm đến nay. Ví dụ này cho thấy làm thế nào để sử dụng phương pháp tiêu chuẩn ngày trong tinh thể báo cáo 9.
 • Một tham số phạm vi ngày cho phép người dùng xác định những ngày bắt đầu và kết thúc cho phạm vi. Ví dụ này cho thấy làm thế nào để sử dụng một loạt các tham số, và làm thế nào để tạo thêm các lĩnh vực công thức dựa trên một lĩnh vực tham số. Trong trường hợp này, tham số phạm vi ngày là một phạm vi, và hai biến mới, StartDate và EndDate được tạo ra để sử dụng trong tiêu đề trang báo cáo.

Trước khi bắt đầu

Cách báo cáo tinh thể hoạt động với Microsoft CRM 1.2
Trước khi bạn tạo parameterized báo cáo, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu như thế nào báo cáo tinh thể làm việc với Microsoft CRM 1.2:
 • Chỉ báo cáo trong các Doanh nghiệp/MSCRM1.2 nút có sẵn cho người sử dụng Microsoft CRM.
 • Bạn không thể tạo thư mục mới theo các MSCRM1.2 nút.
 • Bạn không thể sử dụng tinh thể báo cáo trực tiếp đổi tên một báo cáo. Để xóa một báo cáo, bạn phải sử dụng báo cáo 1.2 của Microsoft CRM Manager.

  Để thêm thông tin về báo cáo quản lý, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
  834791Thêm, xoá và đổi tên báo cáo sử dụng Microsoft CRM 1.2 Report Manager
 • Bạn không thể sử dụng tinh thể báo cáo trực tiếp đổi tên một báo cáo. Sử dụng báo cáo 1.2 của Microsoft CRM Manager hoặc Crystal Reports để tiết kiệm một báo cáo với tên mới. Những phương pháp này để đổi tên các báo cáo thay đổi tên trong Microsoft CRM, nhưng không thay đổi tiêu đề xuất hiện trong báo cáo của Page Header phần. Để thay đổi tiêu đề, trên các Tệp Nhấp vào trình đơn của Crystal Reports 9, Thông tin tóm tắt, và sau đó chỉnh sửa tiêu đề trong các Báo cáo tiêu đề hộp.
 • Để giúp đỡ trong việc tạo ra các tham số, xem trợ giúp trực tuyến tinh thể báo cáo 9.
Tạo một báo cáo tham số-hướng
Cách đơn giản để tạo ra một báo cáo tham số lái xe là để tiết kiệm một báo cáo Microsoft CRM Phiên bản 1.2 hiện tại với tên mới, và sau đó sửa đổi các bản sao:
 1. Trên các Bắt đầu trình đơn, điểm đến Chương trình, sau đó bấm Crystal Reports 9.
 2. Trên các Chào mừng đến với tinh thể báo cáo Trang, nhấp vào Hủy bỏ.
 3. Trên các Tệp trình đơn, nhấp vào Mở.
 4. Nhấp vào Doanh nghiệp, sau đó bấm Ok.
 5. Gõ thông tin xác thực của bạn cho bạn Crystal APS, sau đó bấm Ok.
 6. Mở rộng MSCRM1.2, nhấp vào báo cáo mà bạn muốn sửa đổi, và sau đó nhấp vào Mở.
 7. Trên các Tệp trình đơn, nhấp vào Löu laøm, tìm vị trí nơi bạn muốn lưu các tập tin dưới các MSCRM1.2 nút, chỉ tên và bấm Ok.
Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng tinh thể báo cáo 9 để sửa đổi Microsoft CRM báo cáo, bạn có vấn đề kết nối, hoặc bạn không thể lưu báo cáo, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
834789 Câu hỏi thường gặp về báo cáo trong Microsoft doanh nghiệp giải pháp CRM Phiên bản 1.2

Thêm một tham số chủ sở hữu

Với một số chủ sở hữu, người dùng có thể chọn giữa các hồ sơ người dùng sở hữu và tất cả hồ sơ. Vì vậy, người dùng không có lựa chọn từ danh sách thả xuống của tất cả người dùng.

Để phân biệt các bản ghi người đã chạy các báo cáo của sở hữu, các báo cáo phải có khả năng nhận biết Microsoft CRM GUID của người chạy báo cáo. Nếu các nhà văn của báo cáo tạo ra một tham số UserID, Microsoft CRM tự động gán Microsoft CRM GUID của người chạy báo cáo như là giá trị của nó. Không giống như các tham số khác, người sử dụng không được nhắc nhở để nhập giá trị.

Tạo ra một tham số chủ sở hữu chứa các giá trị "Mine" hoặc "Tất cả." Khi người dùng chạy các báo cáo và nhấp chuột Mỏ, nếu tham số UserId phù hợp với các thực thể.owner hộp, các hồ sơ người dùng sở hữu được lựa chọn. Nếu người dùng nhấp chuột Tất cả các, tất cả các hồ sơ được bao gồm.

Ví dụ sau sử dụng một báo cáo được dựa trên các Tài khoản thực thể.
Bước 1: Xác định các thông số UserID để lưu trữ Microsoft CRM GUID của người dùng hiện thời
Để xác định các thông số UserID để lưu trữ Microsoft CRM GUID của người dùng hiện thời, hãy làm theo các bước sau:
 1. Trên các Lĩnh vực Explorer Nhấp chuột phải vào ô trong tinh thể báo cáo 9, Tham số Fields, sau đó bấm Mới.
 2. Trong các Tên hộp, loại UserID, sau đó bấm Ok.
Bước 2: Xác định tham số chủ sở hữu
Để xác định một tham số chủ sở hữu sẽ nhắc người dùng nhấp vào Mỏ hoặc Tất cả các, hãy làm theo các bước sau:
 1. Trên các Lĩnh vực Explorer cửa sổ, bấm chuột phải vào Tham số Fields, sau đó bấm Mới.
 2. Trong các Tên hộp, loại Chủ sở hữu.
 3. Trong các Nhắc văn bản hộp, gõ dấu nhắc sẽ xuất hiện cho người dùng. Ví dụ, gõ:
  Chỉ định những hồ sơ bao gồm
 4. Nhấp vào Thiết lập giá trị mặc định.
 5. Nhập các giá trị mà bạn muốn trong danh sách thả xuống. Ví dụ này sử dụng "Mine" và "Tất cả." Sử dụng các > nút để di chuyển mỗi giá trị vào các Giá trị mặc định danh sách.
 6. Đối với mỗi giá trị, bấm vào Xác định mô tả, rồi gõ văn bản mà bạn muốn xuất hiện trong danh sách thả xuống cho các Chủ sở hữu tham số.
 7. Trong các Màn hình danh sách thả-xuống, bấm vào Mô tả, sau đó bấm Ok.
 8. Trong các Tạo ra lĩnh vực tham số hộp thoại, rõ ràng các Cho phép chỉnh sửa các giá trị mặc định khi có nhiều hơn một giá trị hộp kiểm.
 9. Nhấp vào Ok để tiết kiệm tham số mới của bạn.
Đối với các Chủ sở hữu tham số để làm việc, bạn phải cho nó vào báo cáo. Để làm như thế, kéo các tham số từ các Lĩnh vực Explorer ô để bất kỳ điểm nào trên báo cáo. Đó là một ý tưởng tốt để thêm bất kỳ thông số mới cho các báo cáo Tiêu đề trang keá tieáp. Nếu tất cả các thông số được liệt kê trên các Tiêu đề trang phần, người dùng có thể nhanh chóng xác định những gì dữ liệu bao gồm các báo cáo. Nếu bạn không muốn giá trị của các Chủ sở hữu tham số xuất hiện trên các báo cáo, kéo nó vào một khu vực ẩn trên báo cáo.
Bước 3: Sử dụng tham số chủ sở hữu trong tiêu đề trang
 1. Bởi vì chủ sở hữu là tham số đầu tiên mà bạn đang thêm vào tiêu đề trang, bạn cần phải tạo một hộp văn bản để giữ hiện tại Báo cáo tiêu đề hộp. Để làm như vậy, hãy làm theo các bước sau:
  1. Nhấp chuột phải vào các Báo cáo tiêu đề hộp trên báo cáo, và sau đó nhấp vào Xóa bỏ.
  2. Trên các Chèn trình đơn, nhấp vào Đối tượng văn bản, và đặt các đối tượng văn bản mới mà các Báo cáo tiêu đề trường.
  3. Trên các Lĩnh vực Explorer cửa sổ, mở rộng Các lĩnh vực đặc biệt.
  4. Kéo các Báo cáo tiêu đề hộp đặc biệt của bạn đối tượng văn bản mới.
 2. Kéo các Chủ sở hữu tham số từ các Tham số Fields phần của các Lĩnh vực Explorer ô để đối tượng văn bản mới của bạn.
 3. Thêm bất kỳ phân cách văn bản hoặc không gian để tách các tiêu đề từ các tham số chủ sở hữu.
 4. Để làm cho phông phù hợp với báo cáo của Microsoft CRM khác, bấm chuột phải vào các đối tượng văn bản mới, nhấp vào Định dạng văn bản, trên các Phông chữ tab, bấm vào Verdana, bấm Đậm, bấm Màu vàng, sau đó bấm Ok.
Bước 4: Thêm tham số chủ sở hữu để công thức lựa chọn hồ sơ
Công thức lựa chọn hồ sơ

Công thức lựa chọn hồ sơ xác định hồ sơ nào được bao gồm trong báo cáo. Công thức sau cấu trúc sau đây:
(if {?Parameter1} = "Parameter1_Option1" and {table.field} = "value1" then true else if {?Parameter1} = "Parameter1_Option2" and {table.field} = "value2" then true)
Để biết thêm thông tin về công thức lựa chọn hồ sơ, trong đó có mẫu cho các loại khác nhau tham số, xem "Công thức lựa chọn hồ sơ" trong trợ giúp trực tuyến tinh thể báo cáo 9.

Trong thủ tục sau đây, một công thức lựa chọn hồ sơ được tạo ra để kiểm chứng giá trị tham số chủ sở hữu người dùng nhấp chuột. Nếu người dùng nhấp chuột Mỏ, chỉ các tài khoản người dùng hiện tại sở hữu được bao gồm trong báo cáo.

Nếu báo cáo mà bạn đang sửa đổi không phải là dựa trên các Tài khoản thực thể, thay thế account.ownerid với thực thể.ownerid.

Thêm tham số chủ sở hữu để công thức lựa chọn hồ sơ

Để thêm các tham số chủ sở hữu công thức lựa chọn hồ sơ, hãy làm theo các bước sau:
 1. Trên các Báo cáo trình đơn, nhấp vào Công thức lựa chọn, sau đó bấm Kỷ lục.
 2. Tối đa hóa cửa sổ.
 3. Nếu không có gì liệt kê trong ngăn bên phải dưới cùng, gõ công thức sau đây mà không có "và" trong dòng đầu tiên. Nếu mã là đã có, hãy thêm tất cả ba dòng bao gồm "và" xuống cuối danh sách mã.
  and(if {?Owner} = "Mine" then {account.ownerid} = {?UserID}    else true)
  Khi các báo cáo được điều hành, các Chủ sở hữu dấu nhắc sẽ xuất hiện với các văn bản nhanh chóng đã chỉ định. Khi người dùng nhấp chuột Ok, dữ liệu báo cáo xuất hiện.
 4. Nhấp vào Lưu, sau đó bấm Đóng.

Thêm một tham số trạng thái

Phần này mô tả làm thế nào để thêm một tham số trạng thái dựa trên giá trị của các thực thể.statecode hộp trong Microsoft CRM. Các tùy chọn mà bạn cung cấp cho người sử dụng dựa trên các giá trị của hộp này trong Microsoft CRM. Ví dụ này sử dụng các Hoạt động thực thể.
Bước 1: Xác định tham số trạng thái
Để xác định tham số trạng thái, hãy làm theo các bước sau:
 1. Trên các Lĩnh vực Explorer cửa sổ, bấm chuột phải vào Tham số Fields, sau đó bấm Mới.
 2. Trong các Tên hộp, loại Trạng thái.
 3. Trong các Khiến cho văn bản hộp, gõ dấu nhắc bạn muốn xuất hiện. Ví dụ, gõ:
  Bao gồm các hoạt động với một tình trạng của
 4. Nhấp vào Thiết lập giá trị mặc định.
 5. Trong các Duyệt qua bảng hộp, bấm vào tên của bảng chứa các hộp tình trạng. Ví dụ này sử dụng các Hoạt động thực thể. Vì vậy, bấm vào hoạt động.
 6. Trong các Duyệt qua lĩnh vực hộp, bấm vào statecodename.
 7. Trong các Kết nối thông tin Trang, rõ ràng các Kết nối tới máy tính cục bộ hộp kiểm.
 8. Nạp danh sách của tất cả các giá trị hiện tại trong Microsoft CRM. Làm như vậy, trong những Máy chủ hộp, thay thế tên máy tính của bạn với tên máy chủ Microsoft CRM của bạn. Ví dụ, nếu hộp này nói http://mycomputer/ MSCRMServices, thay đổi nó để http://Your_CRMServer/ MSCRMServices, và sau đó nhấp vào Kết thúc.

  Chú ý Crystal Reports 9 lần đọc trong tất cả các giá trị của các thực thể.statecode hộp được sử dụng trong dữ liệu mới trong Microsoft CRM. Các giá trị này có thể không đại diện cho tất cả các giá trị có thể xuất hiện trong hộp này trong Microsoft CRM. Xem danh sách đầy đủ của các giá trị mặc định cho các hộp thả xuống, các phụ "lục A" của các Kinh doanh Microsoft giải pháp CRM thực hiện hướng dẫn. Nếu bạn đã thay đổi một hộp thả xuống, xem hộp ở Microsoft CRM để đảm bảo rằng bạn bao gồm tất cả các giá trị trong tham số của bạn.
 9. Bấm vào mỗi giá trị mà bạn muốn trong danh sách thả xuống, và sau đó bấm các > nút để di chuyển mỗi giá trị vào các Giá trị mặc định danh sách.
 10. Đối với mỗi giá trị, bấm vào Xác định mô tả, rồi gõ văn bản mà bạn muốn xuất hiện trong danh sách thả xuống cho tham số chủ sở hữu.
 11. Đặt các giá trị như vậy mà các tùy chọn mà bạn muốn như là giá trị mặc định là đầu tiên trên danh sách này.
 12. Trong các Màn hình thả xuống hộp, bấm Mô tả, sau đó bấm Ok.
 13. Trong các Tạo ra lĩnh vực tham số hộp thoại, rõ ràng các Cho phép chỉnh sửa các giá trị mặc định khi có nhiều hơn một giá trị hộp kiểm.
 14. Nhấp vào Ok để tiết kiệm tham số mới của bạn.
Đối với tham số trạng thái mới để làm việc, bạn phải cho nó vào báo cáo. Để làm như thế, kéo các tham số từ các Lĩnh vực Explorer ô để bất kỳ điểm nào trên báo cáo. Thủ tục sau đây (bước 2) giả định rằng bạn đã tạo ra một hộp văn bản trong tiêu đề báo cáo để giữ các Báo cáo tiêu đề hộp và tham số chủ sở hữu.
Bước 2: Sử dụng tham số trạng thái trong tiêu đề trang
Để sử dụng tham số trạng thái trong tiêu đề trang, hãy làm theo các bước sau:
 1. Kéo các Trạng thái tham số từ các Tham số Fields phần của các Lĩnh vực Explorer ô để đối tượng văn bản trong các Tiêu đề trang keá tieáp.
 2. Thêm bất kỳ phân cách văn bản hoặc không gian để tách các tham số trạng thái từ tham số chủ sở hữu.
Trong thủ tục sau đây (bước 3), một công thức lựa chọn hồ sơ được tạo ra để kiểm chứng giá trị tham số trạng thái người dùng chọn. Nếu người dùng nhấp chuột Tất cả các, tất cả hoạt động được bao gồm. Nếu không, chỉ có hồ sơ mà giá trị của trường trong Microsoft CRM phù hợp với các tham số người dùng đã nhấp vào được bao gồm.

Nếu báo cáo mà bạn đang sửa đổi không phải là dựa trên các Hoạt động thực thể, thay thế activity.statecodename với thực thể.statecodename.
Bước 3: Thêm tham số trạng thái công thức lựa chọn hồ sơ
Để thêm các tham số trạng thái công thức lựa chọn hồ sơ, hãy làm theo các bước sau:
 1. Trên các Báo cáo trình đơn, nhấp vào Công thức lựa chọn, sau đó bấm Kỷ lục.
 2. Tối đa hóa cửa sổ.
 3. Nếu không có gì liệt kê trong ngăn bên phải dưới cùng, gõ công thức sau đây mà không có "và" trên dòng đầu tiên. Nếu mã đã có, thêm tất cả ba dòng vào cuối danh sách mã.
  and   (if {?Status} = "All" then true   else {activity.statecodename}={?Status})
 4. Nhấp vào Lưu, sau đó bấm Đóng.
Khi người dùng chạy các báo cáo, các Trạng thái dấu nhắc sẽ xuất hiện với các văn bản nhanh chóng đã chỉ định. Khi người dùng nhấp chuột Ok, dữ liệu báo cáo xuất hiện.

Thêm tham số ngày

Phần này mô tả cách sử dụng một tham số để buộc người sử dụng để chỉ định một phạm vi ngày. Phạm vi ngày phải được dựa trên các giá trị của một hay nhiều hộp ngày Microsoft CRM. Mỗi thực thể có một thực thể.CreatedOn hộp và một thực thể.modifiedon hộp. Một số thực thể có hộp ngày khác. Ví dụ, hoạt động có ngày tháng dựa trên thời gian theo lịch trình và thực tế.

Bạn có thể tạo ra một tham số mà sẽ nhắc người dùng bấm vào khoản mục trong danh sách thả xuống có chứa được xác định trước ngày phạm vi như vậy như trong vòng 60 ngày và năm nay, hoặc để xác định cụ thể bắt đầu và kết thúc ngày.

Hai ví dụ sau sử dụng các Sự kiện (trường hợp) thực thể.
Thêm một tham số ngày tạo
Ngày tạo thông số sẽ nhắc người dùng với một danh sách các phạm vi ngày cụ thể được xác định trước. Thêm một tham số ngày tạo, hãy làm theo các bước sau:
 1. Để xác định tham số ngày tạo, hãy làm theo các bước sau:
  1. Trên các Lĩnh vực Explorer cửa sổ, bấm chuột phải vào Tham số Fields, sau đó bấm Mới.
  2. Trong các Tên hộp, loại Ngày tháng tạo.
  3. Trong các Nhắc văn bản hộp, gõ dấu nhắc bạn muốn xuất hiện. Ví dụ, gõ:
   Xác định hồ sơ tạo:
  4. Nhấp vào Thiết lập giá trị mặc định.
  5. Nhập các giá trị mà bạn muốn trong danh sách thả xuống. Ví dụ này sử dụng "Trong vòng 60 ngày qua," "Năm đến ngày" và "Tất cả." Sử dụng các > nút để di chuyển mỗi giá trị vào các Giá trị mặc định danh sách.
  6. Đối với mỗi giá trị, bấm vào Xác định mô tả, rồi gõ văn bản mà bạn muốn xuất hiện trong danh sách thả xuống cho các Ngày tháng tạo tham số.
  7. Trong các Màn hình danh sách thả-xuống, bấm vào Mô tả, sau đó bấm Ok.
  8. Trong các Tạo ra lĩnh vực tham số hộp thoại, rõ ràng các Cho phép chỉnh sửa các giá trị mặc định khi có nhiều hơn một giá trị hộp kiểm.
  9. Nhấp vào Ok để tiết kiệm tham số mới của bạn.
 2. Để sử dụng tham số ngày tạo trong tiêu đề trang, hãy làm theo các bước sau:
  1. Kéo các Ngày tháng tạo tham số từ các Tham số Fields phần của các Lĩnh vực Explorer ô để đối tượng văn bản trong các Tiêu đề trang keá tieáp.
  2. Thêm bất kỳ phân cách văn bản hoặc không gian để tách các tham số ngày tạo từ các tham số trạng thái.
 3. Nếu báo cáo mà bạn đang tạo không phải là dựa trên các Vụ việc thực thể, thay thế incident.createdon với thực thể.CreatedOn.

  Trong bước 4, một công thức lựa chọn hồ sơ được tạo ra để kiểm chứng các ngày tạo thông số giá trị mà người dùng chọn. Nếu người dùng nhấp chuột Tất cả các, tất cả các hồ sơ được bao gồm. Nếu không, chỉ những hồ sơ phù hợp với các tiêu chuẩn được định nghĩa trong công thức lựa chọn hồ sơ xuất hiện. Mã công thức lựa chọn sử dụng ba phương pháp được xác định trước ngày từ Crystal Reports, Aged0To30Days, Aged31To60Days, và YearToDate.
 4. Thêm tham số ngày tạo ra công thức lựa chọn hồ sơ. Để làm như vậy, hãy làm theo các bước sau:
  1. Trên các Báo cáo trình đơn, nhấp vào Công thức lựa chọn, sau đó bấm Kỷ lục.
  2. Tối đa hóa cửa sổ.
  3. Nếu không có gì liệt kê trong ngăn bên phải dưới cùng, gõ công thức sau đây mà không có "và" trên dòng đầu tiên. Nếu mã đã có, thêm tất cả những dòng cuối cùng của danh sách mã.
   and(if {?Date Created}="Within Past 60 Days" and  {incident.createdon} in Aged0To30Days or {incident.createdon} in Aged31To60Days then trueelse if {?Date Created}="Year To Date" and {incident.createdon}in YearToDate then true)
  4. Nhấp vào Lưu, sau đó bấm Đóng.
  Khi người dùng chạy các báo cáo, các Ngày tháng tạo dấu nhắc sẽ xuất hiện với các văn bản nhanh chóng đã chỉ định. Khi người dùng nhấp chuột Ok, dữ liệu báo cáo xuất hiện.
Thêm một tham số phạm vi ngày
Tham số phạm vi ngày sẽ nhắc người dùng cụ thể bắt đầu và kết thúc ngày.

Chú ý Khi người dùng in báo cáo mà sử dụng một tham số phạm vi, chúng bị nhắc cho khoảng khi họ xem báo cáo và sau khi họ nhấp vào In Ấn.

Thêm một tham số phạm vi ngày, hãy làm theo các bước sau:
 1. Xác định tham số phạm vi ngày. Để làm như vậy, hãy làm theo các bước sau:
  1. Trên các Lĩnh vực Explorer cửa sổ, bấm chuột phải vào Tham số Fields, sau đó bấm Mới.
  2. Trong các Tên hộp, loại Phạm vi ngày.
  3. Trong các Nhắc văn bản hộp, gõ dấu nhắc bạn muốn xuất hiện. Ví dụ, gõ:
   Bao gồm các trường hợp tạo giữa
  4. Nhấp vào Phạm vi Value(s), sau đó bấm Ok.
  Đối với tham số phạm vi ngày để làm việc, bạn phải cho nó vào báo cáo. Bạn có thể kéo các tham số từ các Lĩnh vực Explorer ô để bất kỳ điểm nào trong báo cáo của bạn.
 2. Nếu bạn muốn hiển thị các ngày bắt đầu và kết thúc của dãy núi trong tiêu đề báo cáo của bạn, bạn phải tạo hai lĩnh vực công thức mới, StartDateEndDate. Để làm như vậy, hãy làm theo các bước sau:
  1. Trên các Lĩnh vực Explorer cửa sổ, bấm chuột phải vào Các lĩnh vực công thức, sau đó bấm Mới.
  2. Trong các Tên hộp, loại StartDate, sau đó bấm Sử dụng trình soạn thảo.
  3. Trong Công thức hộp, loại:
   Tối thiểu ({?Phạm vi ngày})
  4. Nhấp vào Lưu, và sau đó Đóng.
  5. Trên các Lĩnh vực Explorer cửa sổ, bấm chuột phải vào Các lĩnh vực công thức, sau đó bấm Mới.
  6. Trong hộp Name, gõ EndDate, sau đó bấm Sử dụng trình soạn thảo.
  7. Trong các Công thức hộp, loại:
   Tối đa ({?Phạm vi ngày})
   .
  8. Nhấp vào Lưu, sau đó bấm Đóng.
 3. Sử dụng StartDate và EndDate trong tiêu đề báo cáo. Để làm như vậy, hãy làm theo các bước sau:
  1. Kéo các StartDateEndDate tham số từ các Các lĩnh vực công thức phần của các Lĩnh vực Explorer ô để đối tượng văn bản trong các Tiêu đề trang keá tieáp.
  2. Thêm bất kỳ phân cách văn bản hoặc không gian để riêng biệt và xác định các lĩnh vực.
  Trong bước 4, một công thức lựa chọn hồ sơ được tạo ra để kiểm chứng giá trị tham số phạm vi ngày người dùng nhấp chuột. Nếu người dùng nhấp chuột Tất cả các, tất cả hoạt động được bao gồm. Nếu không, chỉ có hồ sơ mà giá trị của hộp trong Microsoft CRM phù hợp với các tham số người dùng nhấp chuột được bao gồm.

  Nếu báo cáo mà bạn đang tạo không phải là dựa trên các Vụ việc thực thể, thay thế incident.createdon với thực thể.CreatedOn.
 4. Thêm tham số phạm vi ngày đến công thức lựa chọn hồ sơ. Để làm như vậy, hãy làm theo các bước sau:
  1. Trên các Báo cáo trình đơn, nhấp vào Lựa chọn công thức,, sau đó bấm Kỷ lục.
  2. Tối đa hóa cửa sổ.
  3. Nếu không có gì liệt kê trong ngăn bên phải dưới cùng, gõ công thức sau đây mà không có "và" trên dòng đầu tiên. Nếu mã đã có, thêm tất cả ba dòng vào cuối danh sách mã.
   and(if {incident.createdon} in {?Date Range} then trueelse false)
   Trong dòng thứ hai, sử dụng trường ngày mà bạn muốn so sánh với phạm vi ngày. Tùy thuộc vào các thực thể, nó có thể là một ý tưởng tốt để sử dụng các modifiedon hộp thay vì các CreatedOn hộp. Bạn có thể dùng chỉ những ngày tháng tồn tại trong một trong những thực thể được bao gồm trong báo cáo.
  4. Nhấp vào Lưu, sau đó bấm Đóng.
  Khi người dùng chạy các báo cáo, các Phạm vi ngày dấu nhắc sẽ xuất hiện với các văn bản nhanh chóng đã chỉ định. Khi người dùng chọn các ngày bắt đầu và kết thúc cho khoảng, và sau đó nhấp chuột Ok, dữ liệu báo cáo xuất hiện.
Các bộ lọc báo cáo với các tham số-hướng báo cáo
Nếu bạn sử dụng các bộ lọc báo cáo với các tham số-hướng báo cáo, bạn phải chọn các tham số hai lần. Trước tiên, người sử dụng chạy báo cáo tham số-hướng và chỉ định các thông số. Sau đó, họ nhấp vào biểu tượng ở rìa bên phải của các Báo cáo lọc thanh công cụ để mở báo cáo lọc, nhập các bộ lọc, nhấp vào Bộ lọc, vào lại các tham số khi họ bị nhắc, và sau đó nhấp vào Ok.
THAM KHẢO
Để tải về một danh sách các câu hỏi thường gặp về Microsoft CRM báo cáo, ghé thăm Web site sau của Microsoft:Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sử dụng Microsoft CRM 1.2 báo cáo quản lý để sửa đổi các báo cáo, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
834791Làm thế nào để sử dụng Microsoft CRM 1.2 báo cáo quản lý để sửa đổi các báo cáo
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để in hướng tham số báo cáo trong Microsoft CRM 1.2, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
834913Làm thế nào để in hướng tham số báo cáo trong Microsoft CRM 1.2
CRM, báo cáo, hiệu suất, time-out

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 834790 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 05:58:41 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft CRM 1.2

 • kbnosurvey kbarchive kbmbsreports kbmbsmigrate kbfile kbhowto kbmt KB834790 KbMtvi
Phản hồi