Các ứng dụng bỏ qua hội chúng cạnh nhau trên toàn cầu dịch vụ có thể dễ bị tổn thương đến các vấn đề được cố định bởi một cập nhật phần mềm Microsoft

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:835322
GIỚI THIỆU
Trên Microsoft Windows Server 2003 dựa trên máy tính, quản trị viên có thể bỏ qua bất kỳ hội chúng cạnh nhau trên toàn cầu Cập Nhật cho một ứng dụng cụ thể. Trên Microsoft Windows XP trên máy tính, phát triển phần mềm và quản trị viên có thể bỏ qua bất kỳ hội chúng cạnh nhau trên toàn cầu Cập Nhật cho một ứng dụng cụ thể. Tuy nhiên, tính năng bypass này có thể làm cho ứng dụng của bạn dễ bị tổn thương đến các vấn đề mà nếu không sẽ được cố định bằng cách cài đặt một cập nhật phần mềm Microsoft toàn cầu. Vì vậy, chúng tôi đề nghị rằng các nhà phát triển phần mềm và quản trị viên không sử dụng tính năng này.

Chúng tôi không khuyên bạn sử dụng hội chúng cạnh nhau được trộn lẫn với chuyển hướng DLL/COM vào Windows kỹ thuật. Hãy xem phần "Thông tin thêm" để tìm chi tiết.
THÔNG TIN THÊM
Lắp ráp cạnh nhau có chứa một tập hợp các nguồn lực khác mà có thể bao gồm một hoặc nhiều tập tin DLL, các lớp học windows, COM máy chủ, loại thư viện hoặc giao diện. Các nguồn tài nguyên luôn luôn được cung cấp với nhau cho các ứng dụng. Lắp ráp cạnh nhau được chọn bởi một vận đơn XML có thể tồn tại trong bất kỳ một trong những địa điểm sau:
  • Một nguồn tài nguyên trong tập tin thực thi để áp dụng.
  • Một tập tin với một ". exe.manifest" phần mở rộng được cài đặt trong thư mục tương tự như các ứng dụng tập tin thực thi.
  • Một thiết lập trong ứng dụng của Microsoft cơ sở dữ liệu khả năng tương thích. Nếu một ứng dụng vận được cung cấp bởi cơ sở dữ liệu Microsoft Application Compatibility, manifest sẽ ưu tiên hơn những gì được cung cấp bởi các ứng dụng.
Sau khi triển khai, phát triển phần mềm hoặc quản trị viên có thể Cập Nhật lắp ráp cấu hình trên một cơ sở cho mỗi ứng dụng cấu hình bằng cách sử dụng một tập tin cấu hình ứng dụng. Tệp cấu hình ứng dụng là một tập tin với một ". exe.config" tiện ích mở rộng đó là trong cùng một thư mục như tập tin thực thi của ứng dụng. Tệp cấu hình ứng dụng có thể được dùng để chuyển hướng một ứng dụng cụ thể từ việc sử dụng một phiên bản hội cạnh nhau để sử dụng một phiên bản của hội đồng tương tự, mà không có việc ứng dụng. Ví dụ, một người quản trị hoặc nhà phát triển có thể Cập Nhật, hoặc "opt-in" để, một ứng dụng riêng lẻ để sử dụng một hội cạnh nhau mới hơn mà không buộc trên tất cả các ứng dụng bằng cách sử dụng một chính sách của nhà xuất bản. Y Cynulliad cạnh nhau mới hơn sau đó phải mất hơn cho phiên bản trước đó lắp ráp cho các ứng dụng đã chỉ định.

Ngoài ra, người quản trị cho Windows Server 2003, hoặc một người quản trị hoặc nhà phát triển phần mềm cho Windows XP, có thể bỏ qua, hoặc "opt-out" của, bất kỳ trên toàn cầu Cập Nhật hội chúng cạnh nhau cho một ứng dụng cụ thể, thay vì loại bỏ hội đồng Cập Nhật trên toàn cầu cho tất cả các ứng dụng. Để làm điều này, người quản trị có thể Cập Nhật tập tin cấu hình ứng dụng bao gồm một <publisherpolicy apply="no"></publisherpolicy> nguyên tố.

Để xác định liệu một tập tin cấu hình ứng dụng đang được sử dụng để vượt qua bất kỳ trên toàn cầu updated hội chúng cạnh nhau cho một ứng dụng cụ thể trên một máy tính dựa trên Windows XP, nhìn cho các <publisherpolicy apply="no"></publisherpolicy> yếu tố trong một tập tin .config với tên tập tin giống như tập tin thực thi ứng dụng. Ví dụ, tìm kiếm các <publisherpolicy apply="no"></publisherpolicy> yếu tố trong các Ứng dụng. exe.config tập tin để xác định liệu Cập Nhật trên toàn cầu hội đồng cạnh nhau khác nhau đang được bỏ qua cho một ứng dụng có sử dụng Ứng dụngexe như tập tin thực thi của nó. Điều này Ứng dụng. exe.config tệp được cài đặt trong cùng một vị trí như các ứng dụng ứng dụng vận.

Tính năng này cho phép các nhà phát triển phần mềm và quản trị viên có chọn lọc tắt một cập nhật phần mềm Microsoft cho một ứng dụng cụ thể không làm việc một cách chính xác khi cập nhật phần mềm được cài đặt. (Vì vậy, các nhà phát triển phần mềm hoặc quản trị viên không phải loại bỏ bản cập nhật phần mềm cho tất cả các ứng dụng.) Tuy nhiên, nếu một ứng dụng bao gồm bypass như vậy, các ứng dụng có thể dễ bị tổn thương đến bất kỳ vấn đề đó được cố định bởi Cập nhật phần mềm.

Chú ý Bỏ qua này đòi hỏi phải có một mục nhập trong ứng dụng của Microsoft Compatibility cơ sở dữ liệu trên máy tính dựa trên Windows Server 2003. Thiết đặt này có thể được thêm vào bởi người quản trị hoặc bởi Microsoft trong một cập nhật phần mềm.

Có nhiều phương pháp bổ sung rằng tác giả ứng dụng, hoặc ai đó với kiểm soát của thư mục ứng dụng, có thể bỏ qua việc Cập Nhật toàn cầu.

Thận trọng về cách sử dụng chuyển hướng DLL/COM vào Windows kỹ thuật

Kỹ thuật này thường cuộc gọi cho một tập tin .local được triển khai với các ứng dụng. Yêu cầu này giúp giảm vấn đề tương thích ứng dụng.

Chú ý Taäp tin .local làm cho hệ thống thích các bản sao của tệp DLL trong thư mục ứng dụng thay vì của bản sao toàn cầu, có thể là một Cập Nhật dịch vụ có giá trị. Chúng tôi đề nghị rằng phát triển phần mềm và quản trị viên sử dụng tính năng này cẩn thận, hoặc không phải ở tất cả, khi ứng dụng sử dụng một hội cạnh nhau.

Để biết thêm thông tin về việc chuyển hướng DLL/COM vào Windows kỹ thuật, truy cập Web site sau của Microsoft:

Thực hành được đề nghị cho các nhà phát triển phần mềm người sử dụng hội chúng cạnh nhau
  • Tàu với một biểu hiện ứng dụng danh sách các phiên bản của hội đồng cạnh nhau rằng ứng dụng của bạn được xây dựng hoặc thử nghiệm với ứng dụng của bạn.
  • Luôn luôn triển khai tệp kê hội cạnh nhau với DLLs cạnh nhau, ngay cả khi bạn chọn để triển khai thư mục ứng dụng.
  • Nếu bạn cài đặt ứng dụng của bạn trên một máy tính đang chạy Microsoft Windows 2000 hay phiên bản trước của cửa sổ, không tàu hội đồng cạnh nhau trong thư mục ứng dụng để những hệ điều hành. Thay vào đó, mặt bằng bên hội đồng nên được sử dụng từ cặp hệ thống.
  • Không sử dụng các tính năng .local, còn được gọi là DLL/COM Redirection trên Windows.
  • Không chạy các chức năng LoadLibrary ngày hội DLLs cạnh nhau với một đường dẫn đầy đủ rõ ràng. Thay vào đó, sử dụng liên kết tĩnh hoặc sử dụng chức năng LoadLibrary với tên tập tin DLL nguyên. Ví dụ, sử dụng "Gdiplus.dll" như là tên tập tin.
Để biết thêm chi tiết, ghé thăm Web site sau của Microsoft:
THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết về các ứng dụng bị cô lập và hội chúng cạnh nhau, ghé thăm Web site sau của Microsoft:Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 835322 - Xem lại Lần cuối: 09/12/2011 09:43:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

  • kbsecurity kbtshoot kbinfo kbprb kbmt KB835322 KbMtvi
Phản hồi