Các lỗi liên quan đến kết nối tạm thời có thể xảy ra khi bạn sử dụng Windows Update hoặc Microsoft Update

Khi sử dụng website Windows Update hoặc website Microsoft Update để kiểm tra hoặc cài đặt các bản cập nhật, bạn có thể gặp một trong các lỗi được liệt kê trong phần "Triệu chứng".

Để khắc phục sự cố này, hãy sử dụng Trình khắc phục sự cố Windows Update để kiểm tra và khắc phục có hệ thống.

Windows 8 hoặc Windows 7

Microsoft fix it banner
Tính năng Tự động chẩn đoán và khắc phục các sự cố phổ biến bằng trình khắc phục sự cố của Windows Update có thể tự động khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này.

Trình khắc phục sự cố này khắc phục được nhiều sự cố.
tìm hiểu thêm
chạy bây giờ

Windows Vista hoặc Windows XP

Microsoft fix it banner
Tự động chẩn đoán và khắc phục các sự cố phổ biến bằng trình khắc phục sự cố của Windows Update có thể tự động khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này.

Trình khắc phục sự cố này đã xử lý nhiều sự cố.
tìm hiểu thêm
chạy bây giờ
Để biết thêm thông tin về trình khắc phục sự cố, hãy truy cập Trang web sau của Microsoft:
Quan trọng Trong hầu hết các trường hợp, những lỗi này là do những lần gián đoạn kết nối nhỏ giữa máy tính được cập nhật và bản cập nhật được tải xuống. Các sự cố này thường tự khắc phục. Trước khi bạn thử các phương pháp khắc phục sự cố trong bài viết này, hãy thử một hoặc cả hai điều sau.
  • Thoát Windows Update, chờ 10 đến 15 phút rồi khởi động lại Windows Update để kiểm tra các bản cập nhật.
  • Bật Windows Automatic Update để các bản cập nhật được cài đặt tự động 24 giờ một lần.

Lưu ý Các lỗi này có thể xảy ra ngay cả nếu không có thay đổi về thiết đặt mạng.


Triệu chứng
Khi bạn sử dụng trang web Windows Update hoặc trang web Microsoft Update để kiểm tra và cài đặt các bản cập nhật, bạn có thể nhận được một trong các mã lỗi sau trong thông báo lỗi:
Mã Lỗi Thập lục phân Mã Lỗi Thập phânMô tả Lỗi API
0x80070008-2147024888ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY
0x800705B4-2147023436Error_Timeout
0x8007000E-2147024882E_OUTOFMEMORY
0x80072EE2-2147012894ERROR_INTERNET_TIMEOUT
0x80072EFD-2147012867ERROR_INTERNET_CANNOT_CONNECT
0x80072EE7-2147012889ERROR_INTERNET_NAME_NOT_RESOLVED
0x80072EEF-2147012881ERROR_INTERNET_LOGIN_FAILURE
0x80072EFE-2147012866ERROR_INTERNET_CONNECTION_ABORTED
0x8024400E-2145107954SUS_E_PT_SOAP_SERVER
0x80072F76-2147012746ERROR_WINHTTP_HEADER_NOT_FOUND
0x80244016-2145107946SUS_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_REQUEST
0x80072F78-2147012744ERROR_WINHTTP_INVALID_SERVER_RESPONSE
0x80244022-2145107934SUS_E_PT_HTTP_STATUS_SERVICE_UNAVAIL
0x80090305-2146893051SEC_E_SECPKG_NOT_FOUND
0x8024402F-2145107921WU_E_PT_ECP_SUCCEEDED_WITH_ERRORS
0x8009033F-2146892993SEC_E_Shutdown_IN_Progress
0xC80003FA-939523078hrReadVerifyFailure
0x80244008-2145107960SUS_E_PT_SOAPCLIENT_PARSEFAULT
0xC800042D-939523027HrVersionStoreOutOfMemory
0x8024400A -2145107958SUS_E_PT_SOAPCLIENT_PARSE
0x80071A90-2147018096ERROR_TRANSACTIONAL_CONFLICT
0x8024400D-2145107955SUS_E_PT_SOAP_CLIENT
Nguyên nhân
Các lỗi này có thể do bất kỳ sự cố nào sau đây gây ra:
  • Chương trình hoặc quá trình làm cản trở giao tiếp Internet
  • Sự cố về tài nguyên trên máy tính
  • Hoạt động Internet cao
  • Lỗi cơ sở dữ liệu có thể khôi phục
Tham khảo
Nếu thông tin trong bài viết này không giúp ích cho bạn, hãy chọn một trong các tài liệu tham khảo sau:
属性

文章 ID:836941 - 上次审阅时间:03/26/2014 21:31:00 - 修订版本: 30.0

Microsoft Update

  • kbresolve kbhowto kbacwsurvey kbwindowsupdatev6 kbwindowsupdate kberrmsg kbprb kbcip kbvideocontent KB836941
反馈