Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách cài bộ điều hợp Microsoft Loopback trong Windows XP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Về phiên bản Microsoft Windows 2000 của bài viết này, hãy xem 236869 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
TÓM TẮT
Bộ điều hợp Microsoft Loopback là một công cụ kiểm tra dành cho môi trường mạng ảo mà tại đó không thể truy cập vào mạng được. Như vậy, bạn phải dùng bộ điều hợp Loopback nếu có xung đột với bộ điều hợp mạng hoặc trình điều khiển bộ điều hợp mạng. Bạn có thể nối kết khách hàng, giao thức mạng, và các mục cấu hình mạng khác với bộ điều hợp Loopback, và bạn có thể cài trình điều khiển của bộ điều hợp mạng hoặc bộ điều hợp mạng lần sau khi vẫn giữ được thông tin cấu hình mạng. Bạn cũng có thể cài đặt bộ điều hợp Loopback trong quá trình cài đặt không giám sát.

Cài đặt thủ công

Để cài đặt thủ công bộ điều hợp Microsoft Loopback trong Windows XP, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Pa-nen Điều khiển.
 2. Nếu bạn đang ở chế độ Truyền thống, bấm Chuyển sang Xem theo Thể loại dưới Pa-nen Điều khiển trong ngăn bên trái.
 3. Bấm đúp Máy in và Phần cứng Khác, rồi bấm Tiếp theo.
 4. Dưới Xem Thêm trong ngăn bên trái, bấm Thêm Phần cứng, rồi bấm Tiếp theo.
 5. Bấm Có, Tôi đã kết nối với phần cứng, rồi bấm Tiếp theo.
 6. Ở cuối danh sách, bấm Thêm thiết bị phần cứng mới, rồi bấm Tiếp theo.
 7. Bấm Cài phần cứng mà tôi chọn thủ công từ danh sách, rồi bấm Tiếp theo.
 8. Bấm Bộ điều hợp mạng, rồi bấm Tiếp theo.
 9. Trong hộp Nhà sản xuất, bấm Microsoft.
 10. Trong hộp Bộ điều hợp Mạng, bấm Bộ điều hợp Microsoft Loopback, rồi bấm Tiếp theo.
 11. Bấm Kết thúc.
Nếu bộ điều hợp được cài thành công, bạn có thể cấu hình theo cách thủ công các tuỳ chọn của nó, cũng như đối với bộ điều hợp khác. Nếu thuộc tính TCP/IP được cấu hình để sử dụng DHCP thì cuối cùng bộ điều hợp sẽ sử dụng địa chỉ mạng tự động (169.254.x.x/16) vì bộ điều hợp không thực sự được kết nối tới bất kỳ phương tiện vật lý nào.

Chú ý Theo mặc định, thuộc tính TCP/IP được cấu hình để dùng DHCP.

Cài đặt không giám sát

Để cài bộ điều hợp Microsoft Loopback, sử dụng tệp mẫu Unattend.txt sau như một mẫu cho tệp Unattend.txt của bạn:
[NetAdapters] Adapter01=Params.Adapter01[Params.Adapter01] InfID="*msloop" ; Microsoft Loopback Adapter ConnectionName ="MS Loopback Adapter"[NetProtocols] MS_TCPIP=Params.MS_TCPIP ; tham số TCP/IP; Sử dụng các giá trị tham số cụ thể cho mạng của bạn[Params.MS_TCPIP] AdapterSections=params.TCPIP.Adapter01 DNS=yes DNSSuffixSearchOrder=mycorp.com EnableLMHosts=No ; Tham số TCP/IP Cụ thể cho Bộ điều hợp ; Sử dụng các giá trị tham số cụ thể cho mạng của bạn[params.TCPIP.Adapter01] SpecificTo=Adapter01 DNSDomain=mycorp.com DNSServerSearchOrder=192.168.5.251 WINS=no DHCP=no IPAddress=192.168.5.10 SubnetMask=255.255.255.0 DefaultGateway=192.168.5.254


THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm thông tin, hãy xem tệp Trợ giúp Tham khảo Trước khi Cài Windows XP trong cặp Support\Tools\Deploy.cab trên đĩa CD_ROM Windows XP của bạn.

Thuộc tính

ID Bài viết: 839013 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 06:43:35 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbnetwork KB839013
Phản hồi