Không thể cài đặt thiết bị Bluetooth sau khi bạn cài đặt Windows XP Gói Dịch vụ 2

Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Sau khi bạn cài đặt Microsoft Windows XP Gói Dịch vụ 2 (SP2), bạn gặp những hiện tượng sau đây:
 • Bạn không thể cài đặt bộ điều hợp Bluetooth, và bạn gặp một hoặc nhiều hiện tượng sau :
  • Nếu bạn cài đặt thiết bị Bluetooth, cài đặt thiết bị dường như hoạt động đúng cách. Tuy nhiên, khi bạn xem các thiết bị xuất hiện dưới radio Bluetooth trong Bộ quản lý Thiết bị, thiết bị được xác định không chính xác.
  • Nếu bạn cố gắng cấu hình thiết bị, bạn nhận được thông báo lỗi tương tự như thông báo lỗi sau:
   Không tìm thấy thiết bị
 • Nếu bạn thực hiện nâng cấp tích hợp Windows XP SP2 bằng cách sử dụng Winnt32.exe, thiết bị Bluetooth hiện tại có thể dừng hoạt động đúng cách. Ví du: một số tính năng của thiết bị Bluetooth có thể dừng hoạt động.
NGUYÊN NHÂN
Hành vi này có thể xảy ra nếu một trong những điều kiện sau là đúng:
 • Bạn cài đặt Windows XP SP2 trên máy tính có cài đặt bộ điều hợp Bluetooth nhưng chưa cài đặt trình điều khiển bên thứ ba cho bộ điều hợp đó. Hoặc, bạn thực hiện nâng cấp tích hợp Windows XP SP2 trên máy tính đã cài đặt thiết bị Bluetooth có sử dụng trình điều khiển của bên thứ ba.
 • Bộ điều hợp Bluetooth có ID Nhà cung cấp (VID) hoặc mã định dạng sản phẩm (PID) phù hợp với cả xếp chồng Bluetooth của bên thứ ba và xếp chồng Bluetooth có trong Windows XP SP2.
Sự cố này xảy ra vì Windows XP SP2 tự động cài đặt trình điều khiển thiết bị có trong Windows XP SP2 thay vì trình điều khiển bên thứ ba mà bạn muốn cài đặt. Trong khi nâng cấp tích hợp, Windows XP SP2 ghi đè trình điều khiển Bluetooth bên thứ ba hiện tại bằng trình điều khiển thiết bị có trong Windows.
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để giải quyết sự cố này và cài đặt thành công trình điều khiển bên thứ ba cho bộ điều hợp Bluetooth của bạn, sử dụng một trong các các phương pháp được mô tả trong các phần sau đây.

Phương pháp 1: Đổi tên tệp Bth.inf

Đổi tên tệp %WINDIR%\inf\Bth.inf thành Bth.bak trước khi bạn cài đặt hoặc cài đặt lại xếp chồng hoặc thiết bị bên thứ ba. Khi bạn đổi tên tệp, bạn ngăn không cho Windows Cắm và Chạy PNP sử dụng tệp INF đó để cài đặt trình điều khiển Bluetooth có trong Windows XP SP2. Để đổi tên tệp, làm theo những bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ %windir%\inf trong ô Mở, sau đó bấm OK.
 2. Bấm chuột phải Blue.inf, rồi bấm Đổi tên.
 3. Đổi tên Bth.inf thành Bth.bak, rồi nhấn ENTER.
 4. Cài đặt trình điều khiển Bluetooth bên thứ ba.

Phương pháp 2: Cập nhật trình điều khiển Bluetooth trong Bộ quản lý Thiết bị

Để thay thế việc cài đặt xếp chồng Bluetooth của Windows XP SP2, cập nhật trình điều khiển trong Bộ quản lý Thiết bị. Khi bạn làm điều này, chỉ định trình điều khiển bên thứ ba của bạn. Để cập nhật trình điều khiển trong Bộ quản lý Thiết bị, làm theo những bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ devmgmt.msc trong ô Mở, sau đó bấm OK.
 2. Định vị thiết bị.
 3. Bấm chuột phải vào thiết bị, rồi bấm Cập nhật Trình điều khiển.
 4. Làm theo các bước xuất hiện trên màn hình trong Thuật sĩ Cập nhật Phần cứng để chỉ định trình điều khiển bên thứ ba của bạn cho thiết bị Bluetooth.
THÔNG TIN THÊM
Khi bạn cài đặt Windows XP SP2 trên máy tính đã cài đặt trình điều khiển bộ điều hợp Bluetooth bên thứ ba, Windows XP SP2 không ghi đè trình điều khiển đó. Ngoại lệ cho hành vi này là khi bạn thực hiện nâng cấp tích hợp Windows XP SP2. Tuy nhiên, nếu bạn cài đặt Windows trên máy tính chưa cài đặt trình điều khiển bên thứ ba, hoặc nếu bạn thực hiện nâng cấp tích hợp, Windows sẽ cài đặt trình điều khiển có trong Windows XP SP2 cho bộ điều hợp Bluetooth.

Khi bạn cố gắng cài đặt trình điều khiển bên thứ ba, bạn không thành công vì trình điều khiển Windows XP cho bộ điều hợp Bluetooth đã được ký. Vì phiên bản Windows XP SP2 của trình điều khiển này đã được ký, Windows xếp hạng nó cao hơn trong lược đồ Cắm và Chạy so với trình điều khiển không được ký hoặc trình điều khiển được ký của bên thứ ba.
winxpsp2 xpsp2
Thuộc tính

ID Bài viết: 840635 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 06:58:22 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbperformance kbhardware kbsetup kbprb kb3rdparty kbdriver KB840635
Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)