Cách tải Microsoft.NET Framework 1.1 Gói Dịch vụ 1

Các gói dịch vụ là cách Microsoft cung cấp hotfix. Các gói dịch vụ giúp sản phẩm luôn cập nhật. Các gói dịch vụ bao gồm các bản cập nhật và có thể bao gồm công cụ quản trị hệ thống, trình điều khiển và các cấu phần bổ sung. Các gói dịch vụ được đóng gói một cách thuận tiện để tải xuống dễ dàng. Các gói dịch vụ có tính tích luỹ; mỗi gói dịch vụ mới chứa tất cả bản vá đã có trong các gói dịch vụ trước đó và mọi bản vá mới. Bạn không phải cài đặt gói dịch vụ trước đó trước khi cài đặt gói dịch vụ mới nhất.
GIỚI THIỆU
Bài viết này mô tả cách tải Microsoft .NET Framework 1.1 Gói Dịch vụ 1 (SP1).Để biết thêm thông tin về cách xác định xem gói dịch vụ .NET Framework đã được cài đặt chưa, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
318785 Xác định xem gói dịch vụ đã được cài đặt trên .NET Framework chưa
THÔNG TIN THÊM

Microsoft .NET Framework 1.1 Gói Dịch vụ 1

Ngày Phát hành: Ngày 25 tháng 8 năm 2004

Cách tải gói dịch vụ

Để tải .NET Framework 1.1 Gói Dịch vụ 1 (SP1), hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft: Cách tải .NET Framework 1.1 Gói Dịch vụ 1 (SP1) cho các phiên bản Microsoft Windows Server 2003 x86, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Danh sách bản vá

Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
867460 Danh sách lỗi đã được vá trong .NET Framework 1.1 Gói Dịch vụ 1 (S)
sp1 1.1
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Thuộc tính

ID Bài viết: 885055 - Xem lại Lần cuối: 09/29/2011 15:28:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1

  • kbgetsp kbinfo atdownload KB885055
Phản hồi