Cách tải gói dịch vụ mới nhất của ISA Server 2004

GIỚI THIỆU
Bài viết này mô tả cách tải gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004.

Các gói dịch vụ là phương pháp điển hình để cung cấp hotfix và sửa đổi của ISA Server 2004. Bạn có thể cài đặt gói dịch vụ mới nhất để giúp sản phẩm của mình luôn cập nhật. Các gói dịch vụ bao gồm các bản cập nhật, công cụ quản trị và các cấu phần khác. Các mục này được đóng gói cùng nhau trong một gói duy nhất mà bạn có thể tải xuống.

Các gói dịch vụ có tính tích lũy. Mỗi gói dịch vụ mới chứa tất cả bản vá trong các gói dịch vụ trước đó cùng với mọi bản vá mới. Bạn không phải cài đặt gói dịch vụ trước đó trước khi cài đặt gói dịch vụ mới nhất.
Để biết thêm thông tin về cách cài đặt hotfix và bản cập nhật của ISA Server 2004, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
885957 Cách cài đặt hotfix và bản cập nhật của ISA Server
THÔNG TIN THÊM

Gói Dịch vụ 3

Thông tin kỹ thuật

Chú thích Phát hành cho Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 Gói Dịch vụ 3
Tài liệu về Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 Gói Dịch vụ 3

Thông tin tải xuống

Bạn có thể tải xuống các tệp sau đây từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:
Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004 Standard Edition Gói Dịch vụ 3

Tải xuốngTải xuống gói ISA2004SE-KB924406-x86-ENU.msp ngay bây giờ.
Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004 Enterprise Edition Gói Dịch vụ 3

Tải xuốngTải xuống gói ISA2004EE-KB924406-x86-ENU.msp ngay bây giờ.

Ngày Phát hành: 01.05.2007

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách tải xuống tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Gói Dịch vụ 2

Thông tin kỹ thuật

Để biết thêm thông tin về các khía cạnh kỹ thuật và khía cạnh chung của ISA Server 2004 Gói Dịch vụ 2 (SP2), hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Thông tin Tải xuống

Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004 Standard Edition Gói Dịch vụ 2


Tệp sau đây sẵn có để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft :
Tải xuốngTải xuống gói Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004 Standard Edition Gói Dịch vụ 2 ngay bây giờ.Ngày Phát hành: 31.01.2006

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.
Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004 Enterprise Edition Gói Dịch vụ 2


Tệp sau đây sẵn có để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft :
Tải xuốngTải xuống gói Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004 Enterprise Edition Gói Dịch vụ 2 ngay bây giờ.Ngày Phát hành: 31.01.2006

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp. 

Gói Dịch vụ 1


Tệp sau đây sẵn có để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft :
Tải xuốngTải xuống gói Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004 Standard Edition Gói Dịch vụ 1 (Shttp://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=69C5D85C-5C80-473C-9CB4-60DDA75D568D) ngay bây giờ.Ngày Phát hành: 01.03.2005

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

firewall proxy FIX SP bugfix
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Thuộc tính

ID Bài viết: 891024 - Xem lại Lần cuối: 09/29/2011 15:32:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 Standard Edition, Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 Enterprise Edition

  • kbisa2006swept kbfirewall atdownload kbinfo KB891024
Phản hồi