Bản cập nhật phần mềm 898461 cài đặt bản sao thường xuyên của Bộ cài đặt gói cho phiên bản Windows 6.1.22.4

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
GIỚI THIỆU
Bộ cài đặt gói cho Windows được sử dụng để cài đặt bản cập nhật phần mềm cho hệ điều hành Microsoft Windows và các sản phẩm khác của Microsoft. Bản cập nhật phần mềm 898461 cài đặt bản sao thường xuyên của bộ cài đặt gói cho phiên bản Windows 6.1.22.4 trên máy tính nên bản cập nhật phần mềm tiếp theo có kích cỡ tải xuống khá nhỏ hơn.
THÔNG TIN THÊM

Tính năng mới trong bộ cài đặt gói cho phiên bản Windows 6.1.22.4

Hiện tại, các tệp trong bộ cài đặt gói cho Windows được tải xuống mỗi khi bạn sử dụng trang Windows Update hoặc Cập nhật Tự động để cập nhật cho máy tính. Có thể tránh tải xuống những bản không cần thiết nếu tệp trình cài đặt được tạo ra nằm trên máy tính, vì những bản cập nhật tiếp theo có thể sử dụng những tệp lưu trú này. Bản cập nhật phần mềm 898461 cài đặt các tệp của Bộ cài đặt gói cho phiên bản Windows 6.1.22.4 trên máy tính.

Chú ý Thay đổi trong hành vi này chỉ áp dụng để tải nhanh gói cài đặt được tải xuống từ trang Windows Update hoặc qua Cập nhật Tự động cho Microsoft Windows XP. Bản tải xuống từ trang Danh mục Cập nhật Windows không bị ảnh hưởng.

Thông tin cập nhật

Các tệp của bộ cài đặt gói cho Windows được cài đặt trong cặp sau đây:
%windir%\System32\PreInstall\WinSE\WXP_%lcid%_v1
Chú ý Vùng dành sẵn %windir% thể hiện vị trí của thư mục hệ thống Windows. Vùng dành sẵn %lcid% thể hiện mã nhận dạng ngôn ngữ cho hệ điều hành mà máy tính đang chạy. Để có thêm thông tin về mã nhận dạng ngôn ngữ, ghé thăm Web site sau của Microsoft :Các tệp sau đây được cài đặt trong cặp này:
  • Update.exe.ref
  • Updspapi.dll.ref
  • Spuninst.exe.ref
  • Spcustom.dll.ref
  • Spmsg.dll.ref
  • Spupdsvc.exe.ref

Ảnh hưởng đối với bản cập nhật tương lai

Bản cập nhật phần mềm 898461 đầu tiên được đưa ra là bản cập nhật tối thiết. Tuy vậy, bản cập nhật phần mềm này hiện nay là bắt buộc.

Một số bản cập nhật phần mềm được phát hành vào và sau ngày 26/07/2005 và được cung cấp ở trang Windows Update hoặc thông qua Cập nhật tự động sẽ không bao gồm bộ cài đặt gói cho Windows. Thay vào đó, những bản cập nhật này sử dụng bản sao thường xuyên của Bộ cài đặt gói đối với Windows mà bản cập nhật phần mềm 898461 cài đặt.

Những bản cập nhật phần mềm đã được phát hành trước bản cập nhật phần mềm 898461 sẽ không có sửa đổi và tiếp tục được cung cấp nguyên trạng. Những bản cập nhật có sẵn ở trang Danh mục Cập nhật Windows sẽ tiếp tục có chứa trình cài đặt và do vậy sẽ không phụ thuộc vào sự hiện diện của bản cập nhật phần mềm 898461 trên hệ thống.

Thông tin tải xuống

Tệp sau đây được cung cấp để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:
Tải xuốngTải xuống gói 898461 bây giờ.Ngày Phát hành: 28/06/2005

Để có thêm thông tin về cách tải xuống tệp Hỗ trợ của Microsoft, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách lấy những tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Tài nguyên bổ sung

Để biết thêm thông tin về Bộ cài đặt gói cho Windows, ghé thăm Web site sau của Microsoft:
Thuộc tính

ID Bài viết: 898461 - Xem lại Lần cuối: 12/09/2015 02:27:42 - Bản sửa đổi: 2.7

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP Service Pack 2

  • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbpubtypekc kbwindowsinstaller kbdownload kbadmin kbexpertiseadvanced atdownload kbupdate kbinfo KB898461
Phản hồi