Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

No appropriate Microsoft Office updates are displayed when you use Microsoft Update or Windows Server Update Services

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

SYMPTOMS
When you try to update an installation of Microsoft Office, no appropriate updates are displayed if the following conditions are true:
  • You use Microsoft Update or Microsoft Windows Server Update Services (WSUS). This includes Microsoft Baseline Security Analyzer 2.0 (MBSA 2.0) and Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU).
  • The client computer is configured to use a Microsoft Office administrative installation point as an installation source.
However, the same client computer may display available Office updates if you use the Office Update Web site.

Note The Office Update Web site informs you that one or more of the updates cannot be installed because Office was first installed from an updated administrative installation point. Also, Microsoft Update or Windows Server Update Services may offer updates that have already been applied to the updated administrative installation point.
CAUSE
This behavior occurs if a client computer uses an updated Office administrative installation point as the installation source and has binary or optimized updates applied. Updates can only be correctly detected by Microsoft Update or by WSUS if only full-file updates were applied directly to a client computer.

For Office XP, Microsoft Update or WSUS can be used to update a client computer only if the installation source has not been updated.

For Office 2003, Microsoft Update or WSUS can be used to update a client computer only if the installation source has not been updated or if the installation source has been updated to Microsoft Office 2003 Service Pack 2 (SP2) or Microsoft Office 2003 Service Pack 3 (SP3).

Because of the availability of binary/optimized updates before the release of Office 2003 SP2, the only supported Office 2003 administrative installation point configuration for use with Microsoft Update and WSUS is an administrative installation point that is at the original baseline source, is at Service Pack 2 level, or is at Service Pack 3 level.
WORKAROUND
To work around this issue, use one of following methods:
  • Revert the updated administrative installation point to an unaltered installation source for Office XP.
  • For Office 2003 only, revert the administrative installation point to an unaltered installation source. Alternatively, update the administrative installation point to Office 2003 SP2 or to Office 2003 SP3.
Important In the future, you must use the methods in the previous list when you use the following services to apply updates:
  • Microsoft Update
  • Microsoft Systems Management Server 2003 Inventory Tool for Microsoft Update
  • Automatic Update
  • WSUS
MORE INFORMATION
For more information about how to update Office XP installations by using a patched administrative installation point, visit the following Microsoft Web site: For more information about how to update Office 2003 installations by using a patched administrative installation point, visit the following Microsoft Web site: For more information, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
902349 How to change the source for a client computer from an updated administrative installation point to an Office 2003 original baseline source or Service Pack 3
Note The steps that are covered in this article apply to Office 2003 SP2 or to Office 2003 SP3.
922665 How to change the source for a client computer from an updated administrative installation point to an Office XP original release version baseline source
Thuộc tính

ID Bài viết: 903773 - Xem lại Lần cuối: 02/15/2008 22:39:46 - Bản sửa đổi: 9.2

Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office XP Professional, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Students and Teachers, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002

  • kbtshoot kbprb KB903773
Phản hồi