General information regarding Windows Server 2003 Service Pack 2

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

INTRODUCTION
This article discusses the current documentation for Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2).
MORE INFORMATION
To obtain the release notes for Windows Server 2003 SP2, visit the following Microsoft Web site:For more information about how to obtain Windows Server 2003 Service Pack 2, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
889100 How to obtain the latest service pack for Windows Server 2003
Note The x64-based versions of Windows Server 2003 and of Microsoft Windows XP Professional x64 Edition are based on the Windows Server 2003 code tree. Service and support activities for Windows XP Professional x64 Edition use the Windows Server 2003 tree and do not use the Windows XP client tree.

For more information about the x64-based versions of Windows Server 2003 and about Windows XP Professional x64 Edition, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
888733 A description of the x64-based versions of Windows Server 2003 and of Windows XP Professional x64 Edition
For product information about Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, visit the following Microsoft Web site: For product information about x64-based versions of Microsoft Windows Server 2003, visit the following Microsoft Web site:
Thuộc tính

ID Bài viết: 914961 - Xem lại Lần cuối: 10/11/2007 02:34:40 - Bản sửa đổi: 5.4

 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Compute Cluster Edition
 • Microsoft Windows Storage Server 2003 R2 x64 Enterprise
 • Microsoft Windows Storage Server 2003 R2 x64 Standard
 • kbhowto kbinfo KB914961
Phản hồi