Cách tải gói dịch vụ Visual Studio 2005 mới nhất

GIỚI THIỆU
Microsoft phân phối bản vá trong các gói dịch vụ. Các gói dịch vụ giúp sản phẩm luôn cập nhật. Chúng bao gồm hotfix và bản cập nhật phần mềm. Các gói dịch vụ cũng có thể bao gồm công cụ quản trị hệ thống, trình điều khiển và các cấu phần bổ sung. Các bản cập nhật và cấu phần này được đóng gói một cách thuận tiện để tải xuống dễ dàng.

Các gói dịch vụ có tính tích lũy. Mỗi gói dịch vụ mới chứa tất cả bản vá trong các gói dịch vụ trước đó cùng với mọi bản vá mới. Bạn không phải cài đặt gói dịch vụ trước đó trước khi cài đặt gói dịch vụ mới nhất.
THÔNG TIN THÊM

Microsoft Visual Studio 2005 Gói Dịch vụ 1

Ngày phát hành: Ngày 14 tháng 12 năm 2006

Cách tải gói dịch vụ

Để tải Visual Studio 2005 Gói Dịch vụ 1, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Danh sách bản vá

Để có danh sách lỗi đã được vá trong Visual Studio 2005 SP1, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
918526 Danh sách các lỗi đã được vá trong Visual Studio 2005 Gói Dịch vụ 1

Chú thích phát hành

Để xem chú thích phát hành dành cho Visual Studio 2005 SP1, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
928957 Chú thích phát hành dành cho Visual Studio 2005 Gói Dịch vụ 1
vs2005sp1
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Thuộc tính

ID Bài viết: 929697 - Xem lại Lần cuối: 09/29/2011 15:33:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Architects, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Developers, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Testers, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Database Professionals, Microsoft Visual Studio 2005 Team Foundation Server, Microsoft Visual Studio 2005 Team Suite, Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition, Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition

  • kbhowto atdownload kbgetsp kbinfo KB929697
Phản hồi