你目前正处于脱机状态,正在等待 Internet 重新连接

Thông báo lỗi khi khách hàng SoftGrid cố gắng để Bắt đầu một ứng dụng: "mã lỗi: xxxx-xxxxxx0A-20000194"

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 930614
TRIỆU CHỨNG
Khách hàng SoftGrid Microsoft cố gắng để Bắt đầu một ứng dụng. Tuy nhiên, nỗ lực không thành công, và bạn nhận được một thông báo lỗi tương tự với những điều sau đây:
SoftGrid khách hàng có thể không khởi động <application_name></application_name>.
Các gói phần mềm yêu cầu không tìm thấy trong các cửa hàng dữ liệu hệ thống hoặc tệp gắn với gói này không thể được tìm thấy trên máy chủ. Xin vui lòng báo cáo lỗi mã sau đây để hệ thống của bạnNgười quản trị.
Mã lỗi: xxxx-xxxx0A-20000194
Một mục nhập tương tự với những điều sau đây có thể xuất hiện trong các tập tin log khách hàng SoftGrid (Sftlog.txt):

Khách hàng SoftGrid không thể kết nối đến dòng URL '<protocol></protocol>://<server_name></server_name>:<port></port>/<path></path>/<file name=""></file>.SFT' (FS tình trạng: xxxxxx0A-20000194).
Các khách hàng đã không thể kết nối tới một máy chủ SoftGrid (rc xxxxxx0A-20000194)

Một mục nhập tương tự với những điều sau đây có thể xuất hiện trong tập tin kí nhập máy phục vụ ứng dụng ảo SoftGrid (Sft-server.log):

Không 44808 "thể xác định vị trí <provider_policy></provider_policy>."
Không 44811 "thể mở <path></path>\<file name=""></file>.SFT."

NGUYÊN NHÂN
Hành vi này có thể xảy ra nếu một hoặc nhiều hơn các điều kiện sau là đúng:
 • Bạn đang cố gắng để Bắt đầu một ứng dụng cho phép SoftGrid đã không được thêm vào giao diện điều khiển quản lý SoftGrid.
 • Các tập tin .sft được xác định trong tập tin .osd không tồn tại trong cấu trúc mục tin thư thoại nội dung.
 • Đường dẫn hoặc tập đã đặt tên tin .sft được xác định trong các Đường dẫn tương đối tập tin Softricity mục nhập không hợp lệ.
 • Các chính sách cung cấp được xác định trong tập tin .osd không tồn tại.
GIẢI PHÁP
Các thông tin sau đây cung cấp độ phân giải cho mỗi nguyên nhân được đề cập trong phần "Nguyên nhân".
 • Bạn đang cố gắng để Bắt đầu một ứng dụng cho phép SoftGrid đã không được thêm vào giao diện điều khiển quản lý SoftGrid

  Có hai điều kiện theo đó bạn có thể thử để thành công Bắt đầu một ứng dụng cho phép SoftGrid đã không được thêm vào giao diện điều khiển quản lý SoftGrid:
  • Bạn nhấp đúp vào tập tin .osd của một ứng dụng cho phép SoftGrid.
  • Bạn nhấp đúp vào các phím lối tắt của SoftGrid cho phép ứng dụng đã được gỡ bỏ từ SoftGrid khách hàng quản lý.

   Lưu ý Lối tắt không được cắt bỏ khi ứng dụng cho phép SoftGrid được lấy ra từ SoftGrid khách hàng quản lý. Lối tắt không được cắt bỏ nếu bạn theo cách thủ công sao chép các lối tắt tới một vị trí thay thế khi ứng dụng được thêm vào SoftGrid khách hàng quản lý. Khi ứng dụng này sau đó bị loại bỏ, SoftGrid khách hàng quản lý là không biết gì về vị trí thay thế, và lối tắt không được cắt bỏ.
 • Các tập tin .sft được xác định trong tập tin .osd không tồn tại trong cấu trúc mục tin thư thoại nội dung

  Các tập tin .sft không tồn tại trong cấu trúc mục tin thư thoại nội dung. .Sft tập tin này được quy định trong các thuộc tính HREF của nguyên tố CODEBASE của các tập tin .osd.

  Xem xét kịch bản sau đây. Các tập tin .osd được cấu hình như trong ví dụ sau:
  HREF="RTSP://%SFT_SOFTGRIDSERVER%:554/Softricity/sft_ea70.v1.SFT"
  mục tin thư thoại nội dung được cấu hình như trong đường dẫn ví dụ sau đây:
  C: Program Files Files\Softricity\SoftGrid Server\content
  Trong trường hợp này, Microsoft SoftGrid không thể khởi động các ứng dụng nếu các sft_ea70.v1.SFT tệp không tồn tại trong mục tin thư thoại Softricity trong đường dẫn mục tin thư thoại nội dung sau đây:
  C: Program Files Files\Softricity\SoftGrid Server\content\Softricity
  .
 • Đường dẫn hoặc tập đã đặt tên tin .sft được xác định trong "Softricity tập tin tương đối đường" là không hợp lệ

  Các Đường dẫn tương đối tập tin Softricity chỉ phải chứa mục tin thư thoại con trong mục tin thư thoại nội dung và tên tệp .sft.Ví dụ, .sft tập tin tên là example.SFT và tồn tại trong các Ví dụ ứng dụng mục tin thư thoại của mục tin thư thoại nội dung. Nếu nội dung mục tin thư thoại c: Program Files Files\Softricity\SoftGrid Server\content, các Đường dẫn tương đối tập tin Softricity là ví dụ Applications\example.sft. Nếu nội dung mục tin thư thoại \\SERVERNAME\content, các Đường dẫn tương đối tập tin Softricity vẫn là ví dụ Applications\example.sft.

  Để kiểm chứng rằng đường dẫn tương đối chỉ chứa mục tin thư thoại con trong mục tin thư thoại nội dung và .sft tập tin tên, hãy làm theo các bước sau: bước:
  1. Từ công cụ quản trị, Bắt đầu bàn giao tiếp quản lý SoftGrid.
  2. Mở rộng Hệ thống SoftGrid<server_name> </server_name>Gói <package version="" of="" the="" application="" that="" does="" not="" start=""> </package>.
  3. Bấm đúp vào bản gói của các ứng dụng không Bắt đầu.
  4. Xác minh rằng các Đường dẫn tương đối tập tin Softricity chỉ chứa mục tin thư thoại con trong mục tin thư thoại nội dung và tên tệp .sft.
 • Các chính sách cung cấp được xác định trong tập tin .osd không tồn tại

  Chính sách nhà cung cấp mà ?Khách hàng = chỉ định không tồn tại. Chính sách này cung cấp được chỉ định trong các thuộc tính HREF của nguyên tố CODEBASE của các tập tin .osd

  Xem xét kịch bản sau đây. Môi trường SoftGrid của bạn có nhiều nhà cung cấp chính sách như là nhà cung cấp mặc định và một chính sách cung cấp tùy chỉnh được đặt tên theo chưa xác định người. Ngoài ra, bạn cần phải cấu hình tập tin .osd để sử dụng các chính sách cung cấp vô danh. Trong trường hợp này, các.Thuộc tính HREF của nguyên tố CODEBASE của các tập tin .osd phải xuất hiện như trong ví dụ sau.
  HREF="RTSP://%SFT_SOFTGRIDSERVER%:554/Softricity/sft_ea70.v1.SFT?Khách hàng = vô danh"
  Lưu ý Nếu tên nhà cung cấp chính sách đó sau ?Khách hàng = không tồn tại, Microsoft SoftGrid không thể khởi động các ứng dụng.
Để biết thêm thông tin về các Điều khoản sử dụng, truy cập Web site sau của Microsoft:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

属性

文章 ID:930614 - 上次审阅时间:07/09/2012 07:32:00 - 修订版本: 1.0

Microsoft SoftGrid for Terminal Services, Microsoft SoftGrid for Windows Desktops

 • kbexpertiseinter kbtshoot kbmt KB930614 KbMtvi
反馈