Danh sách các thay đổi và sự cố được khắc phục trong .NET Framework 3.5 Gói Dịch vụ 1

TÓM TẮT
Bài viết này mô tả các khía cạnh sau của Microsoft .NET Framework 3.5 Gói Dịch vụ 1 (SP1):
  • Hotfix được bao gồm trong gói dịch vụ này
  • Các tính năng và chức năng mới
Chú ý Bản cập nhật này cũng bao gồm các bản cập nhật dịch vụ tích luỹ cho các cấu phần con phụ thuộc của .NET Framework 2.0 và .NET Framework 3.0. Bài viết này áp cho cho các phiên bản 32 bit của .NET Framework và cho các phiên bản 64 bit của .NET Framework.
THÔNG TIN THÊM
.NET Framework 3.5 SP1 là bản cập nhật tích luỹ đầy đủ chứa nhiều tính năng mới. Các tính năng mới này cải tiến dần trên .NET Framework 2.0, .NET Framework 3.0 và .NET Framework 3.5. Bản cập nhật này cũng bao gồm các bản cập nhật dịch vụ tích luỹ cho các cấu phần con phụ thuộc của .NET Framework 2.0 và .NET Framework 3.0.Bản cập nhật này phải được dùng làm bản cập nhật quan trọng cho .NET Framework 2.0 và các phiên bản mới hơn và nên được sử dụng cho tất cả các hệ điều hành được hỗ trợ khác.

Hotfix được bao gồm trong gói dịch vụ này

Bài viết trong Cơ sở Kiến thức MicrosoftMô tả
925492KHẮC PHỤC SỰ CỐ: Thông báo lỗi khi bạn thêm tham chiếu Web vào dự án trong Visual Studio 2005: "Công cụ tuỳ chỉnh 'MSDiscoCodeGenerator' không thành công"
928563KHẮC PHỤC SỰ CỐ: Lớp System.Net.HttpWebRequest có thể không duy trì kết nối liên tục với proxy trong .NET Framework 2.0
943175KHẮC PHỤC SỰ CỐ: Lớp XmlSerializer dẫn đến kết quả không mong muốn khi bạn sử dụng lớp XmlSerializer để sắp xếp thành chuỗi thuộc tính đến trong .NET Framework 2.0
943412KHẮC PHỤC SỰ CỐ: Bạn có thể phải đợi khi hệ điều hành tắt nếu máy tính đang chạy dịch vụ được quản lý cùng với .NET Framework 2.0
943804KHẮC PHỤC SỰ CỐ: Một số ký tự Unicode nhất định được trả lại bởi thuộc tính Application.ExecutablePath trong .NET Framework 2.0 được hiển thị dưới dạng "?"
944099KHẮC PHỤC SỰ CỐ: Thông báo lỗi khi bạn sử dụng nhà cung cấp dữ liệu SQL Native Client để kết nối với một phiên bản của SQL Server 2005 được định cấu hình để sử dụng tính năng sao chép cơ sở dữ liệu: "Internal .Net Framework Data Provider error 6"
944100KHẮC PHỤC SỰ CỐ: Bạn không thể truy cập bảng được sử dụng trong giao dịch SQL Server nếu bạn kết thúc chuỗi thực hiện giao dịch trước khi giao dịch kết thúc trong .NET Framework 2.0
944157KHẮC PHỤC SỰ CỐ: Bạn có thể bị trì hoãn đáng kể khi thực hiện yêu cầu đầu tiên đối với ứng dụng Web ASP.NET đang chạy trên Windows Server 2003
946102KHẮC PHỤC SỰ CỐ: Điều khiển ActiveX sẽ không nhận được sự kiện điều hướng bàn phím khi bạn sử dụng điều khiển System.Windows.Forms.WebBrowser để lưu trữ các trang Web
946223KHẮC PHỤC SỰ CỐ: Ngôn ngữ nhập trong hộp văn bản trên giao diện của Microsoft Expression Design không hoạt động bình thường khi bạn thay đổi ngôn ngữ nhập sang tiếng Đông Á
946503KHẮC PHỤC SỰ CỐ: Thông báo lỗi khi bạn sử dụng công cụ của trình cài đặt để cài đặt hệ thống nằm trong máy tính từ xa: "Đã xảy ra ngoại lệ trong giai đoạn Cài đặt"
946660KHẮC PHỤC SỰ CỐ: Thuộc tính tiêu đề của ô được kết xuất không đúng cách khi ô được kết hợp với nhiều tiêu đề trong ứng dụng Web ASP.NET 2.0
946927KHẮC PHỤC SỰ CỐ: Quá trình cài đặt có thể không thành công với lỗi 1935 khi tệp .msi cố cài đặt nhiều tệp chính sách trên máy tính đã cài đặt .NET Framework 2.0
947148KHẮC PHỤC SỰ CỐ: Các phương pháp không đúng được gọi khi bạn gọi một số COM API được bao gồm trong ứng dụng 64 bit dựa trên .NET Framework 2.0
947317KHẮC PHỤC SỰ CỐ: Trong ứng dụng Windows Forms được tạo bằng cách sử dụng .NET Framework 2.0, đối tượng CurrencyManager kích hoạt các trường hợp bổ sung của một số sự kiện khi bạn xoá hàng cuối cùng khỏi bảng
947461KHẮC PHỤC SỰ CỐ: Gói cập nhật sẵn có cho .NET Framework 2.0 Gói Dịch vụ 1
947581KHẮC PHỤC SỰ CỐ: Giá trị của thuộc tính "WsdlContractConversionContext.WsdlPortType" là không trong .NET Framework 3.0 Gói Dịch vụ 1
948233Bạn nhận được lỗi ngoại lệ System.InvalidOperationException khi chạy ứng dụng dụng dựa trên Microsoft .NET Framework 2.0 sau khi bạn cài đặt bản cập nhật bảo mật MS 07-040 trên máy tính
948646KHẮC PHỤC SỰ CỐ: Các đối tượng không được sắp xếp thành chuỗi đúng cách khi bạn sắp xếp thành chuỗi và sắp xếp song song các đối tượng DataSet bằng cách sử dụng tham số định dạng SerializationFormat.Binary trong ứng dụng dựa vào .NET Framework 2.0
948815Tính khả dụng của gói cập nhật bản hotfix của .NET Framework 2.0 Gói sau Dịch vụ 1 cho System.Data.dll và System.Data.OracleClient.dll
948873KHẮC PHỤC SỰ CỐ: Bạn có thể nhận được ngoại lệ của System.Xml.XmlException khi bạn sử dụng các phương pháp Web một chiều để liên lạc với các dịch vụ Web trong ứng dụng dựa vào .NET Framework 3.0
948887KHẮC PHỤC SỰ CỐ: Ngoại lệ xảy ra khi ứng dụng Web dựa vào .NET Framework 2.0 sử dụng lớp HttpWebRequest và nhận được phản hồi HTTP 1.0 chứa mã trang thái HTTP 401
949272KHẮC PHỤC SỰ CỐ: Ứng dụng Windows Forms sử dụng điều khiển ActiveX có thể bị lỗi và ngoại lệ tham chiếu rỗng xảy ra sau khi bạn cài đặt .NET Framework 2.0 Gói Dịch vụ 1
949777KHẮC PHỤC SỰ CỐ: Thông báo lỗi nếu bạn triển khai ứng dụng thi hành tới đường dẫn chứa các ký tự thoát trong .NET Framework 2.0: "Thông tin về đường dẫn tuyệt đối là bắt buộc"
950230KHẮC PHỤC SỰ CỐ: Bạn nhận được thông báo lỗi ngoại lệ System.ArgumentException khi sử dụng công cụ Sgen.exe và trình biên soạn XmlSerializer JIT để tạo hệ thống XmlSerializer cho proxy dịch vụ Web trong .NET Framework 2.0
950986KHẮC PHỤC SỰ CỐ: Trong .NET Framework 2.0 Gói Dịch vụ 1, phương pháp ModuleBuilder.GetTypeToken trả lại mã thông báo không chính xác
951111KHẮC PHỤC SỰ CỐ: Thông báo cảnh báo khi bạn sử dụng công cụ SvcUtil.exe để nhập siêu dữ liệu dịch vụ vào .NET Framework 3.5: "Biểu thức chính sách chưa được nhập đầy đủ vì biểu thức này vượt quá mức độ phức tạp tối đa được phép"
951113KHẮC PHỤC SỰ CỐ: Tập hợp giá trị được trả lại từ phương pháp row.GetColumnsInError là rỗng khi máy khách đã cài đặt .NET Framework 2.0 nhận được đối tượng DataSet từ dịch vụ WCF
952324KHẮC PHỤC SỰ CỐ: Bạn không thể tải xuống tệp ứng dụng khi triển khai ứng dụng bằng cách sử dụng triển khai ClickOnce trong môi trường bảo mật

Sự cố đã xác định

Sự cố 1

Sau khi bạn cài đặt .NET Framework 3.5 SP1 trong Windows XP hoặc Windows Server 2003, có một thư mục bất kỳ được tạo trong gốc của ổ đĩa C. Thư mục này chứa hai thư mục con có tên là amd64 và i386. Hai thư mục con này đều bao gồm các tệp sau:
  • Filterpipelineprintproc.dll
  • Msxpsdrv.cat
  • Msxpsdrv.inf
  • Msxpsinc.gpd
  • Msxpsinc.ppd
  • Mxdwdrv.dll
  • Xpssvcs.dll
Các tệp này đang chờ xoá khỏi quá trình cài đặt XPSEPSC.

Giải pháp

Để giải quyết sự cố này, hãy xoá thư mục theo cách thủ công.

Sự cố 2

.NET Framework assistant dành cho Firefox đã vô hiệu hoá nút Dỡ cài đặt.Trong .NET Framework 3.5 SP1, .NET Framework Assistant cho phép Firefox sử dụng công nghệ ClickOnce được bao gồm trong .NET Framework. .NET Framework Assistant được thêm ở cấp độ máy tính để mọi người dùng đều có thể sử dụng chức năng của ứng dụng này ở cấp máy tính thay vì cấp người dùng. Do đó, nút Dỡ cài đặt không khả dụng trong trình đơn Trình bổ sung của Firefox vì người dùng chuẩn không được phép dỡ cài đặt các cấu phần ở cấp độ máy tính.

Giải pháp

Một bản cập nhật đã được tạo để giải quyết sự cố này và làm cho phiên bản này của .NET Framework Assistant dành cho Firefox tương thích với phiên bản tiếp theo của trình duyệt Firefox. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

Các tính năng và chức năng mới

Bản cập nhật sẵn có cho .NET Framework 3.5 Gói Dịch vụ 1. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
Thuộc tính

ID Bài viết: 951847 - Xem lại Lần cuối: 09/29/2011 15:36:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft .NET Framework 3.5, Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 3.0, Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 (x86), Microsoft .NET Framework 2.0

  • kbexpertiseadvanced kbhowto kbinfo kbcip KB951847
Phản hồi