Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Lỗi "Internet Explorer không thể hiển thị trang web"

Nếu bạn là khách hàng Doanh nghiệp Nhỏ, hãy tìm thêm các tài nguyên kiến thức và khắc phục sự cố tại trang web Hỗ trợ dành cho Doanh nghiệp nhỏ.

Nếu bạn được kết nối thành công với Internet nhưng không thể xem bất cứ trang web nào trong Internet Explorer, hãy sử dụng một trong những quy trình khắc phục sự cố sau nếu thích hợp cho hệ điều hành của bạn.

Khắc phục sự cố

Windows 8

Xóa lịch sử trình duyệt của bạn
Để xóa lịch sử duyệt trong Internet Explorer 10, hãy làm theo các bước sau:
 1. Khởi động Internet Explorer từ màn hình.
 2. Nhấn Alt để hiển thị thanh menu.
 3. Trên menu Công cụ, chạm hoặc bấm Tùy chọn Internet.
 4. Trong Lịch sử duyệt, bấm Xóa. 5. Chọn tất cả hộp kiểm phù hợp, sau đó chạm hoặc bấm Xóa. 6. Chạm hoặc bấm Thoát, sau đó khởi động lại Internet Explorer.
Tắt các trình bổ sung trong Internet Explorer
Internet Explorer 10 được thiết kế để cung cấp trải nghiệm trình bổ sung miễn phí và phát video HTML5 cũng như nhiều video Adobe Flash Player mà không cần phải cài đặt trình bổ sung riêng. Trình bổ sung và thanh công cụ chỉ hoạt động trong Internet Explorer dành cho máy tính để bàn. Để xem một trang yêu cầu trình bổ sung trong Internet Explorer, trượt xuống hoặc bấm chuột phải để hiển thị Thanh địa chỉ, chạm hoặc bấm vào nút Công cụ trang, sau đó chạm hoặc bấm Xem trên màn hình.

Bạn có thể xem, bật và tắt danh sách các trình bổ sung có thể được sử dụng bởi Internet Explorer dành cho máy tính để bàn. Trình bổ sung mà bạn có thể quản lý bao gồm các đối tượng trợ giúp trình duyệt, điều khiển ActiveX, tiện ích mở rộng thanh công cụ, thanh khám phá, tiện ích mở rộng trình duyệt, nhà cung cấp tìm kiếm, trình tăng tốc và các thiết đặt bảo vệ chống theo dõi.

Để quản lý trình bổ sung
 1. Khởi động Internet Explorer dành cho máy tính để bàn.
 2. Trên menu Công cụ, chạm hoặc bấm Quản lý trình bổ sung.
 3. Trong Hiển thị, chạm hoặc bấm Tất cả Trình bổ sung, sau đó tắt tất cả các trình bổ sung bằng cách chạm hoặc bấm vào từng trình bổ sung rồi chọn Tắt.
 4. Chạm hoặc bấm Đóng.
 5. Khởi động lại Internet Explorer và kiểm tra.
Nếu bạn có thể truy cập Internet thành công, sự cố liên quan đến trình bổ sung đã cài đặt. Bật lại lần lượt từng trình bổ sung một và kiểm tra để xác định trình bổ sung nào đang gây ra sự cố.
Đặt lại Internet Explorer
Để đặt lại Internet Explorer về thiết đặt mặc định, hãy làm theo các bước sau:
 1. Khởi động Internet Explorer, sau đó trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn Internet.
 2. Bấm vào tab Nâng cao, sau đó bấm Đặt lại.


 3. Trong hộp thoại Thiết đặt Mặc định của Internet Explorer, bấm Đặt lại.
 4. Trong hộp thoại Đặt lại Thiết đặt Internet Explorer, bấm Đặt lại.


 5. Bấm Đóng, sau đó bấm OK hai lần.


 6. Thoát, sau đó khởi động lại Internet Explorer. Các thay đổi sẽ có hiệu lực vào lần tới khi bạn khởi động Internet Explorer.
Kiểm tra xem chương trình hoặc dịch vụ của bên thứ ba có xung đột với Internet Explorer không
Để xác định liệu chương trình hoặc dịch vụ của bên thứ ba có xung đột với Internet Explorer hay không, hãy làm theo các bước sau:
 1. Chạm hoặc bấm vào nút Tìm kiếm, nhập msconfig vào hộp tìm kiếm, sau đó chạm hoặc bấm vào biểu tượng Cấu hình Hệ thống hiển thị.
 2. Chạm hoặc bấm vào tab Dịch vụ và chọn hộp kiểm Ẩn tất cả các dịch vụ của Microsoft, sau đó bấm Tắt tất cả.
 3. Chạm hoặc bấm vào tab Khởi động.
 4. Chạm hoặc bấm Tắt tất cả ở góc dưới cùng bên phải, sau đó bấm OK.
Bạn được nhắc khởi động lại máy tính của mình. Sau khi khởi động lại, kiểm tra xem Internet Explorer có kết nối mạng hay không. Tùy thuộc vào kết quả, hãy chuyển sang phần "Kết nối hoạt động" hoặc sang phần "Kết nối vẫn không hoạt động".
Kết nối hoạt động
Nếu kết nối hoạt động, dịch vụ hoặc chương trình của bên thứ ba có thể đang xung đột với Internet Explorer. Để xác định dịch vụ hoặc chương trình xung đột, hãy làm theo các bước sau:

 1. Chạm hoặc bấm vào nút Tìm kiếm, nhập msconfig vào hộp tìm kiếm, sau đó chạm hoặc bấm vào biểu tượng Cấu hình Hệ thống hiển thị.
 2. Chạm hoặc bấm vào tab Dịch vụ, sau đó chọn hộp kiểm Ẩn tất cả các dịch vụ của Microsoft.
 3. Chọn một nửa số mục được liệt kê, sau đó bấm OK.
 4. Khởi động lại máy tính, sau đó kiểm tra Internet Explorer.
 5. Lặp lại các bước từ 1 tới 4 cho tới khi bạn xác định được dịch vụ đang xung đột với Internet Explorer. Nếu bạn hiện không sử dụng dịch vụ xung đột, chúng tôi khuyên bạn nên xoá dịch vụ hoặc định cấu hình dịch vụ để dịch vụ đó không khởi động khi khởi động máy tính.
Nếu bạn không thể tìm thấy dịch vụ gây ra sự cố, hãy mở Cấu hình Hệ thống lần nữa, bấm vào tab Khởi động và lặp lại các bước từ 3 tới 5.
Kết nối vẫn không hoạt động
Nếu kết nối vẫn không hoạt động, hãy bật lại tất cả các chương trình, sau đó đi tới phần "Tạm thời tắt tường lửa". Để bật lại tất cả các chương trình, hãy làm theo các bước sau:
 1. Chạm hoặc bấm vào nút Tìm kiếm, nhập msconfig trong hộp tìm kiếm, sau đó chạm hoặc bấm vào biểu tượng Cấu hình Hệ thống hiển thị.
 2. Chạm hoặc bấm vào tab Dịch vụ, sau đó bật tất cả các chương trình.
 3. Chạm hoặc bấm vào tab Khởi động, bật tất cả các chương trình, sau đó bấm OK.
 4. Khởi động lại máy tính.
Khôi phục PC của bạn về thời điểm trước đó
Nếu bạn nghĩ rằng một ứng dụng hoặc trình điều khiển mà bạn cài đặt gần đây đã gây ra sự cố trên PC của bạn, bạn có thể khôi phục PC về thời điểm trước đó (thời điểm khôi phục). Tính năng Khôi phục Hệ thống không thay đổi tệp cá nhân của bạn nhưng có thể xóa các ứng dụng và trình điều khiển đã được cài đặt gần đây.

Để khôi phục PC bằng tính năng Khôi phục Hệ thống

 1. Trượt vào từ cạnh phải của màn hình, sau đó chạm Tìm kiếm.
  (Nếu bạn sử dụng chuột, trỏ vào góc phía trên bên phải của màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống, sau đó bấm Tìm kiếm.) Nhập "khôi phục" vào hộp tìm kiếm, chạm hoặc bấm Thiết đặt, sau đó chạm hoặc bấmKhôi phục.
 2. Chạm hoặc bấm Mở Khôi phục Hệ thống, sau đó làm theo hướng dẫn.

Windows 7

Xóa lịch sử trình duyệt của bạn

Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 hoặc Internet Explorer 10
Làm theo các bước được liệt kê để xóa lịch sử duyệt cho Internet Explorer
 1. Khởi động Internet Explorer.
 2. Nhấn Alt để hiển thị thanh menu.
 3. Trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn Internet.
 4. Trong Lịch sử duyệt, bấm Xóa. 5. Chọn tất cả hộp kiểm, sau đó chạm hoặc bấm Xóa. 6. Chạm hoặc bấm Thoát, sau đó khởi động lại Internet Explorer.
Tắt các trình bổ sung trong Internet Explorer
Internet Explorer 10
Internet Explorer 10 được thiết kế để cung cấp trải nghiệm trình bổ sung miễn phí và phát video HTML5 cũng như nhiều video Adobe Flash Player mà không cần phải cài đặt trình bổ sung riêng. Trình bổ sung và thanh công cụ sẽ chỉ hoạt động trong Internet Explorer dành cho máy tính để bàn. Để xem một trang yêu cầu trình bổ sung trong Internet Explorer, trượt xuống hoặc bấm chuột phải để hiển thị Thanh địa chỉ, chạm hoặc bấm vào nút Công cụ trang, sau đó chạm hoặc bấm Xem trên màn hình.

Bạn có thể xem, bật và tắt danh sách các trình bổ sung có thể được sử dụng bởi Internet Explorer dành cho máy tính để bàn. Trình bổ sung mà bạn có thể quản lý bao gồm các đối tượng trợ giúp trình duyệt, điều khiển ActiveX, tiện ích mở rộng thanh công cụ, thanh khám phá, tiện ích mở rộng trình duyệt, nhà cung cấp tìm kiếm, Trình tăng tốc và các thiết đặt Bảo vệ Chống theo dõi.

Để quản lý trình bổ sung

 1. Mở Internet Explorer dành cho máy tính để bàn.
 2. Chạm hoặc bấm vào nút Công cụ , sau đó chạm hoặc bấm Quản lý trình bổ sung.
 3. Trong Hiển thị, chạm hoặc bấm Tất cả Trình bổ sung, sau đó tắt tất cả các trình bổ sung bằng cách chạm hoặc bấm vào từng trình bổ sung, sau đó chọn Tắt.
 4. Chạm hoặc bấm Đóng.
 5. Khởi động lại Internet Explorer và kiểm tra.
Nếu bạn có thể truy cập internet thành công thì sự cố liên quan đến trình bổ sung đã cài đặt. Bật lại lần lượt từng trình bổ sung một và kiểm tra để xác định trình bổ sung nào đang gây ra sự cố.
Internet Explorer 9
Một số trình bổ sung được cài sẵn trong Internet Explorer nhưng nhiều trình bổ sung có nguồn gốc từ Internet. Trình bổ sung thường yêu cầu bạn cấp quyền trước khi chúng được cài đặt trên máy tính của bạn. Tuy nhiên, một số trình bổ sung có thể được cài đặt mà bạn không biết. Việc này có thể xảy ra nếu trình bổ sung là một phần của một chương trình khác mà bạn đã cài đặt.

 1. Mở Internet Explorer.
 2. Bấm vào nút Công cụ, sau đó bấm Quản lý trình bổ sung.
 3. Trong Hiển thị, bấm Tất cả trình bổ sung
 4. Bấm vào một trình bổ sung, sau đó bấm Tắt.
 5. Lặp lại bước 4 cho từng trình bổ sung mà bạn muốn bật hoặc tắt. Khi bạn hoàn tất, bấm Đóng.
 6. Khởi động lại Internet Explorer.
Internet Explorer 8
Các trình bổ sung, còn được gọi là điều khiển ActiveX, tiện ích mở rộng trình duyệt, các đối tượng trợ giúp trình duyệt hay thanh công cụ, có thể cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web bằng cách cung cấp nội dung đa phương tiện hoặc nội dung tương tác, chẳng hạn như hoạt hình. Tuy nhiên, một số trình bổ sung cũng có thể làm cho máy tính của bạn ngừng hồi đáp hay hiển thị nội dung bạn không muốn, chẳng hạn như các quảng cáo bật lên.

Nếu bạn nghi ngờ trình bổ sung của trình duyệt đang ảnh hưởng đến máy tính của mình, bạn có thể tắt tất cả các trình bổ sung để xem liệu việc đó có giải quyết được sự cố hay không.

Để tạm thời tắt tất cả các trình bổ sung

 1. Bấm vào nút Bắt đầu, sau đó bấm Tất cả Chương trình.
 2. Bấm Các tiện ích, bấm Công cụ Hệ thống, sau đó bấm Internet Explorer (Không có Trình bổ sung).
Để tắt trình bổ sung trong Trình quản lý Trình bổ sung
 1. Mở Internet Explorer.
 2. Bấm vào nút Công cụ, sau đó bấm Quản lý trình bổ sung.
 3. Trong Hiển thị, bấm Tất cả Trình bổ sung
 4. Bấm vào trình bổ sung mà bạn muốn tắt, sau đó bấm Tắt.
 5. Lặp lại bước 4 cho từng trình bổ sung bạn muốn tắt. Khi bạn hoàn tất, bấm Đóng.
Đặt lại Internet Explorer
Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 hoặc Internet Explorer 10
Để đặt lại thiết đặt Internet Explorer về thiết đặt mặc định, hãy làm theo các bước sau:
 1. Khởi động Internet Explorer, bấm Công cụ, sau đó bấm Tùy chọn Internet.
 2. Bấm vào tab Nâng cao, sau đó bấm Đặt lại.


 3. Trong hộp thoại Thiết đặt Mặc định của Internet Explorer, bấm Đặt lại.
 4. Trong hộp thoại Đặt lại Thiết đặt Internet Explorer, bấm Đặt lại.


 5. Bấm Đóng, sau đó bấm OK hai lần.


 6. Thoát, sau đó khởi động lại Internet Explorer. Các thay đổi sẽ có hiệu lực vào lần tới khi bạn mở Internet Explorer.
Kiểm tra xem chương trình hoặc dịch vụ của bên thứ ba có xung đột với Internet Explorer không
Để xác định liệu chương trình hoặc dịch vụ của bên thứ ba có xung đột với Internet Explorer hay không, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, nhập msconfig vào hộp tìm kiếm, sau đó bấm vào biểu tượng Cấu hình Hệ thống hiển thị.
 2. Bấm vào tab Dịch vụ và chọn hộp bên cạnh Ẩn tất cả các dịch vụ của Microsoft, sau đó bấm Tắt tất cả.
 3. Tiếp theo, bấm vào tab Khởi động.
 4. Bấm Tắt tất cả ở phía dưới cùng bên phải, sau đó bấm OK.
Bạn sẽ được nhắc khởi động lại máy tính của mình. Sau khi khởi động lại, kiểm tra xem Internet Explorer có kết nối hay không. Tùy thuộc vào kết quả, đi tới phần "Kết nối hoạt động" hoặc đến phần "Kết nối vẫn không hoạt động".

Kết nối hoạt động
Nếu kết nối hoạt động, có thể dịch vụ hoặc chương trình của bên thứ ba đang xung đột với Internet Explorer. Để xác định dịch vụ hoặc chương trình xung đột, hãy làm theo các bước sau:

 1. Bấm Bắt đầu, nhập msconfig vào hộp Tìm kiếm chương trình và tệp, sau đó bấm msconfig trong danh sách Chương trình
 2. Bấm vào tab Dịch vụ và chọn hộp bên cạnh Ẩn tất cả các dịch vụ của Microsoft.
 3. Chọn một nửa số mục được liệt kê, sau đó bấm OK.
 4. Khởi động lại máy tính, sau đó kiểm tra Internet Explorer.
 5. Lặp lại các bước từ 1 tới 4 cho tới khi bạn xác định được dịch vụ đang xung đột với Internet Explorer. Nếu bạn hiện không sử dụng dịch vụ xung đột, chúng tôi khuyên bạn nên xóa dịch vụ hoặc định cấu hình dịch vụ để dịch vụ không khởi động khi khởi động máy tính.
Nếu bạn không thể tìm thấy dịch vụ đang gây ra sự cố thì hãy mở Cấu hình hệ thống lần nữa, bấm vào tab Khởi động và lặp lại các bước từ 3 tới 5.

Kết nối vẫn không hoạt động
Nếu kết nối vẫn không hoạt động, hãy bật lại tất cả các chương trình, sau đó chuyển sang phần Tạm thời tắt tường lửa. Để bật lại tất cả các chương trình, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, nhập msconfig vào hộp Tìm kiếm chương trình và tệp, sau đó bấm msconfig trong danh sách Chương trình.
 2. Trong hộp thoại Cấu hình Hệ thống, bấm vào tab Dịch vụ. Bật tất cả các mục.
 3. Bấm vào tab Khởi động, bật tất cả các chương trình, sau đó bấm OK.
 4. Khởi động lại máy tính.
Khôi phục PC của bạn về thời điểm trước đó

Nếu bạn cho rằng một ứng dụng hoặc trình điều khiển mà bạn cài đặt gần đây đã gây ra sự cố với PC của bạn, bạn có thể khôi phục PC về thời điểm trước đó, được gọi là thời điểm khôi phục. Tính năng Khôi phục Hệ thống không thay đổi tệp cá nhân của bạn nhưng có thể xóa các ứng dụng và trình điều khiển được cài đặt gần đây.

Để khôi phục máy tính của bạn bằng cách sử dụng Khôi phục Hệ thống

Mở tính năng Khôi phục Hệ thống bằng cách bấm nút Bắt đầuẢnh minh họa nút Bắt đầu. Trong hộp tìm kiếm, nhập Khôi phục hệ thống, sau đó trong danh sách kết quả, bấm Khôi phục Hệ thống.‌ Yêu cầu quyền quản trị viên Nếu bạn được nhắc cung cấp mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.

Windows Vista

Xóa lịch sử trình duyệt của bạn
Internet Explorer 8 hoặc Internet Explorer 9
Làm theo các bước được liệt kê để xóa lịch sử duyệt cho Internet Explorer
 1. Khởi động Internet Explorer.
 2. Nhấn Alt để hiển thị thanh menu.
 3. Trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn Internet.
 4. Trong Lịch sử duyệt, bấm Xóa. 5. Chọn tất cả các hộp kiểm, sau đó chạm hoặc bấm Xóa. 6. Chạm hoặc bấm Thoát, sau đó khởi động lại Internet Explorer.
Internet Explorer 7
 1. Khởi động Internet Explorer.
 2. Trên menu Công cụ, bấm Xóa Lịch sử Duyệt.
 3. Chọn hộp kiểm bên cạnh các mục sau đây:
  • Tệp Internet tạm thời
  • Lịch sử
  • Dữ liệu biểu mẫu
  • Cookie
 4. Bấm Xóa.
 5. Thoát, sau đó khởi động lại Internet Explorer rồi cố gắng truy cập trang web.
Tắt trình bổ sung trong Internet Explorer
Internet Explorer 9
Một số trình bổ sung được cài sẵn trong Internet Explorer nhưng nhiều trình bổ sung có nguồn gốc từ Internet. Trình bổ sung thường yêu cầu bạn cấp quyền trước khi chúng được cài đặt trên máy tính của bạn. Tuy nhiên, một số trình bổ sung có thể được cài đặt mà bạn không biết. Việc này có thể xảy ra nếu trình bổ sung là một phần của một chương trình khác mà bạn đã cài đặt.
 1. Mở Internet Explorer.
 2. Bấm vào nút Công cụ, sau đó bấm Quản lý trình bổ sung.
 3. Trong Hiển thị, bấm Tất cả trình bổ sung.
 4. Bấm vào một trình bổ sung, sau đó bấm Tắt.
 5. Lặp lại bước 4 cho từng trình bổ sung mà bạn muốn bật hoặc tắt. Khi bạn hoàn tất, bấm Đóng.
 6. Khởi động lại Internet Explorer.
Internet Explorer 8
Các trình bổ sung, còn được gọi là điều khiển ActiveX, tiện ích mở rộng trình duyệt, các đối tượng trợ giúp trình duyệt hay thanh công cụ, có thể cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web bằng cách cung cấp nội dung đa phương tiện hoặc nội dung tương tác, chẳng hạn như hoạt hình. Tuy nhiên, một số trình bổ sung có thể làm cho máy tính của bạn ngừng hồi đáp hay hiển thị nội dung bạn không muốn, chẳng hạn như các quảng cáo bật lên.

Nếu bạn nghi ngờ trình bổ sung trình duyệt đang ảnh hưởng đến máy tính của mình, bạn có thể tắt tất cả các trình bổ sung để xem liệu việc đó có giải quyết được sự cố hay không.

Để tạm thời tắt tất cả các trình bổ sung

 1. Bấm vào nút Bắt đầu, sau đó bấm Tất cả Chương trình.
 2. Bấm Các tiện ích, bấm Công cụ Hệ thống, sau đó bấm Internet Explorer (Không có Trình bổ sung).
Để tắt trình bổ sung trong Trình quản lý Trình bổ sung
 1. Mở Internet Explorer.
 2. Bấm vào nút Công cụ, sau đó bấm Quản lý trình bổ sung.
 3. Trong Hiển thị, bấm Tất cả trình bổ sung.
 4. Bấm vào trình bổ sung mà bạn muốn tắt, sau đó bấm Tắt.
 5. Lặp lại bước 4 cho từng trình bổ sung mà bạn muốn tắt. Khi bạn hoàn tất, bấm Đóng.
Internet Explorer 7
Trình bổ sung của Microsoft Internet Explorer là cấu phần của phần mềm. Khi bạn truy cập một trang web, trình bổ sung của Internet Explorer có thể được tải xuống tự động hoặc bạn có thể được nhắc tải xuống trình bổ sung. Đối với một số trình bổ sung, bạn có thể truy cập riêng một trang web để nhận được trình bổ sung mới nhất cho Internet Explorer. Những cấu phần này có thể là các điều khiển ActiveX của bên thứ ba mở rộng chức năng của trình duyệt hoặc cung cấp phần tử giao diện người dùng đặc biệt trong Internet Explorer. Bạn có thể kiểm soát trình bổ sung bằng cách sử dụng tính năng Quản lý Trình bổ sung.
 1. Mở Internet Explorer.
 2. Bấm nút Công cụ, sau đó bấm Quản lý trình bổ sung.
 3. Bấm trình bổ sung, sau đó bấm Tắt.
 4. Lặp lại bước 4 cho từng trình bổ sung mà bạn muốn tắt. Khi bạn hoàn tất, bấm Đóng.
Đặt lại Internet Explorer
Internet Explorer 8 hoặc Internet Explorer 9
Để đặt lại thiết đặt Internet Explorer về thiết đặt mặc định, hãy làm theo các bước sau:
 1. Khởi động Internet Explorer, bấm Công cụ, sau đó bấm Tùy chọn Internet.
 2. Bấm vào tab Nâng cao, sau đó bấm Đặt lại.


 3. Trong hộp thoại Thiết đặt Mặc định của Internet Explorer, bấm Đặt lại.
 4. Trong hộp thoại Đặt lại Thiết đặt Internet Explorer, bấm Đặt lại.


 5. Bấm Đóng, sau đó bấm OK hai lần.


 6. Thoát, sau đó khởi động lại Internet Explorer. Các thay đổi sẽ có hiệu lực vào lần tới khi bạn mở Internet Explorer.
Internet Explorer 7
Bằng cách đặt lại thiết đặt Internet Explorer, bạn khôi phục Internet Explorer về trạng thái khi được cài đặt lần đầu tiên trên máy tính của bạn. Việc này hữu ích để khắc phục các sự cố có thể gây ra bởi các thiết đặt bị thay đổi sau khi cài đặt. Khi bạn khôi phục các thiết đặt mặc định của Internet Explorer, một số trang web dựa trên cookie được lưu trữ trước đó, dữ liệu biểu mẫu, mật khẩu, hoặc trình bổ sung của trình duyệt được cài đặt trước đó có thể hoạt động không đúng. Đặt lại Internet Explorer về thiết đặt mặc định không xóa mục yêu thích, nguồn cấp dữ liệu và một số thiết đặt được cá nhân hóa khác của bạn.

Đặt lại thiết đặt Internet Explorer tự động.
 1. Bấm vào nút Chạy Ngay bây giờ:

  Microsoft fix it banner
  Trình khắc phục sự cố Đặt lại thiết đặt Internet Explorer có thể tự động khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này.

  Trình khắc phục sự cố này khắc phục nhiều sự cố.
  tìm hiểu thêm
  chạy ngay bây giờ

 2. Trong hộp thoại Tải Tệp xuống, bấm Chạy, sau đó làm theo các bước trong trình hướng dẫn.
 3. Trong hộp thoại Đặt lại Thiết đặt Internet Explorer, bấm Đặt lại.
 4. Khi Internet Explorer hoàn tất quá trình áp dụng thiết đặt mặc định, bấm Đóng, sau đó bấm Đóng lần nữa.
Để đặt lại thiết đặt Internet Explorer theo cách thủ công

 1. Đóng bất cứ cửa sổ Internet Explorer hoặc Windows Explorer nào hiện đang mở.
 2. Mở Internet Explorer bằng cách bấm vào nút Bắt đầu, sau đó bấm Internet Explorer.
 3. Bấm vào nút Công cụ, sau đó bấm Tùy chọn Internet.
 4. Bấm vào tab Nâng cao, sau đó bấm Đặt lại.
 5. Trong hộp thoại Đặt lại Thiết đặt Internet Explorer, bấm Đặt lại.
 6. Khi Internet Explorer hoàn tất quá trình áp dụng thiết đặt mặc định, bấm Đóng, bấm OK, sau đó bấm OK lần nữa.
 7. Đóng Internet Explorer.

  Các thay đổi của bạn sẽ có hiệu lực vào lần tới khi bạn mở Internet Explorer.
Kiểm tra xem chương trình hoặc dịch vụ của bên thứ ba có đang xung đột với Internet Explorer không
Để xác định liệu chương trình hoặc dịch vụ của bên thứ ba có xung đột với Internet Explorer hay không, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, nhập msconfig vào hộp tìm kiếm, sau đó bấm vào biểu tượng Cấu hình Hệ thống hiển thị.
 2. Bấm vào tab Dịch vụ và chọn hộp bên cạnh Ẩn tất cả các dịch vụ của Microsoft, sau đó bấm Tắt tất cả.
 3. Tiếp theo, bấm vào tab Khởi động.
 4. Bấm Tắt tất cả ở phía dưới cùng bên phải, sau đó bấm OK.
Bạn sẽ được nhắc khởi động lại máy tính của mình. Sau khi khởi động lại, kiểm tra xem Internet Explorer có kết nối hay không. Tùy thuộc vào kết quả, đi tới phần "Kết nối hoạt động" hoặc sang phần "Kết nối vẫn không hoạt động".
Kết nối hoạt động
Nếu kết nối hoạt động, dịch vụ hoặc chương trình của bên thứ ba có thể đang xung đột với Internet Explorer. Để xác định dịch vụ hoặc chương trình xung đột, hãy làm theo các bước sau:

 1. Bấm Bắt đầu, nhập msconfig vào hộp Tìm kiếm chương trình và tệp, sau đó bấm msconfig trong danh sách Chương trình
 2. Bấm tab Dịch vụ và chọn hộp bên cạnh Ẩn tất cả các dịch vụ của Microsoft.
 3. Chọn một nửa số mục được liệt kê, sau đó bấm OK.
 4. Khởi động lại máy tính, sau đó kiểm tra Internet Explorer.
 5. Lặp lại các bước từ 1 tới 4 cho tới khi bạn xác định được dịch vụ đang xung đột với Internet Explorer. Nếu bạn hiện không sử dụng dịch vụ xung đột, chúng tôi khuyên bạn nên xóa dịch vụ hoặc định cấu hình dịch vụ để dịch vụ không khởi động khi khởi động máy tính.
Nếu bạn không thể tìm thấy dịch vụ đang gây ra sự cố thì hãy mở Cấu hình hệ thống lần nữa, bấm vào tab Khởi động và lặp lại các bước từ 3 tới 5.


Kết nối vẫn không hoạt động
Nếu kết nối vẫn không hoạt động, hãy bật lại tất cả các chương trình, sau đó chuyển sang phần Tạm thời tắt tường lửa. Để bật lại tất cả các chương trình, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, nhập msconfig vào hộp Tìm kiếm chương trình và tệp, sau đó bấm msconfig trong danh sách Chương trình.
 2. Trong hộp thoại Cấu hình Hệ thống, bấm vào tab Dịch vụ. Bật tất cả các mục.
 3. Bấm tab Khởi động, bật tất cả các chương trình, sau đó bấm OK.
 4. Khởi động lại máy tính.
Khôi phục PC của bạn về thời điểm trước đó

Nếu bạn cho rằng một ứng dụng hoặc trình điều khiển mà bạn cài đặt gần đây đã gây ra sự cố với PC của bạn, bạn có thể khôi phục PC về thời điểm trước đó, được gọi là thời điểm khôi phục. Tính năng Khôi phục Hệ thống không thay đổi tệp cá nhân của bạn nhưng có thể xóa các ứng dụng và trình điều khiển được cài đặt gần đây.

Để khôi phục máy tính của bạn bằng cách sử dụng Khôi phục Hệ thống

 1. Bấm Bắt đầunút Bắt đầu, nhập khôi phục hệ thống trong ôBắt đầu Tìm kiếm, sau đó bấm Khôi phục Hệ thống trong danh sách Chương trình.

   Quyền Kiểm soát Tài khoản Người dùng Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu hoặc xác nhận của quản trị viên, hãy nhập mật khẩu của bạn hoặc bấm Tiếp tục.
 2. Trong hộp thoại Khôi phục Hệ thống, bấm Chọn thời điểm khôi phục khác, sau đó bấm Tiếp tục.
 3. Trong danh sách thời điểm khôi phục, bấm vào thời điểm khôi phục được tạo trước khi bạn bắt đầu gặp phải sự cố, sau đó bấm Tiếp theo.
 4. Bấm Hoàn tất.

Windows XP

Xóa lịch sử trình duyệt của bạn
Internet Explorer 8
Làm theo các bước được liệt kê để xóa lịch sử duyệt cho Internet Explorer
 1. Khởi động Internet Explorer.
 2. Nhấn Alt để hiển thị thanh menu.
 3. Trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn Internet.
 4. Trong Lịch sử duyệt, bấm Xóa. 5. Chọn tất cả các hộp kiểm, sau đó chạm hoặc bấm Xóa. 6. Chạm hoặc bấm Thoát, sau đó khởi động lại Internet Explorer.
Internet Explorer 7
 1. Khởi động Internet Explorer.
 2. Trên menu Công cụ, bấm Xóa Lịch sử Duyệt.
 3. Chọn hộp kiểm bên cạnh các mục sau đây:
  • Tệp Internet tạm thời
  • Lịch sử
  • Dữ liệu biểu mẫu
  • Cookie
 4. Bấm Xóa.
 5. Thoát, sau đó khởi động lại Internet Explorer rồi cố gắng truy cập trang web.
Internet Explorer 6
 1. Khởi động Internet Explorer.
 2. Trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn Internet.
 3. Trong phần Tệp Internet Tạm thời, bấm Xóa tệp, sau đó bấm chọn hộp văn bản Xóa tất cả nội dung gián tuyến.
 4. Bấm OK.
 5. Trong phần Lịch sử, bấm Xóa lịch sử, sau đó bấm Có.
 6. Thoát, sau đó khởi động lại Internet Explorer rồi cố gắng truy cập trang web.
Tắt trình bổ sung trong Internet Explorer
Internet Explorer 8
Các trình bổ sung, còn được gọi là điều khiển ActiveX, tiện ích mở rộng trình duyệt, các đối tượng trợ giúp trình duyệt hay thanh công cụ, có thể cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web bằng cách cung cấp nội dung đa phương tiện hoặc nội dung tương tác, chẳng hạn như hoạt hình. Tuy nhiên, một số trình bổ sung cũng có thể làm cho máy tính của bạn ngừng hồi đáp hay hiển thị nội dung bạn không muốn, chẳng hạn như các quảng cáo bật lên.

Nếu bạn nghi ngờ trình bổ sung trình duyệt đang ảnh hưởng đến máy tính của mình, bạn có thể tắt tất cả các trình bổ sung để xem liệu việc đó có giải quyết được sự cố hay không.

Để tạm thời tắt tất cả các trình bổ sung

 1. Bấm Bắt đầu, sau đó bấm Tất cả Chương trình.
 2. Bấm Các tiện ích, bấm Công cụ Hệ thống, sau đó bấm Internet Explorer (Không có Trình bổ sung).
Để tắt trình bổ sung trong Trình quản lý Trình bổ sung
 1. Mở Internet Explorer.
 2. Bấm vào nút Công cụ, sau đó bấm Quản lý trình bổ sung.
 3. Trong Hiển thị, bấm Tất cả Trình bổ sung
 4. Bấm vào trình bổ sung mà bạn muốn tắt, sau đó bấm Tắt.
 5. Lặp lại bước 4 cho từng trình bổ sung mà bạn muốn tắt. Khi bạn hoàn tất, bấm Đóng.
Internet Explorer 7
Trình bổ sung của Microsoft Internet Explorer là cấu phần của phần mềm. Khi bạn truy cập một trang web, trình bổ sung của Internet Explorer có thể được tải xuống tự động hoặc bạn có thể được nhắc tải xuống trình bổ sung. Đối với một số trình bổ sung, bạn có thể truy cập riêng một trang web để nhận được trình bổ sung mới nhất cho Internet Explorer. Những cấu phần này có thể là các điều khiển ActiveX của bên thứ ba mở rộng chức năng của trình duyệt hoặc cung cấp phần tử giao diện người dùng đặc biệt trong Internet Explorer. Bạn có thể kiểm soát trình bổ sung bằng cách sử dụng tính năng Quản lý Trình bổ sung.
 1. Mở Internet Explorer.
 2. Bấm vào nút Công cụ, sau đó bấm Quản lý trình bổ sung.
 3. Bấm vào trình bổ sung và sau đó bấm Tắt.
 4. Lặp lại bước 4 cho từng trình bổ sung mà bạn muốn tắt. Khi bạn hoàn tất, bấm Đóng.
Đặt lại Internet Explorer
Internet Explorer 8
Để đặt lại thiết đặt Internet Explorer về thiết đặt mặc định, hãy làm theo các bước sau:
 1. Khởi động Internet Explorer, bấm Công cụ, sau đó bấm Tùy chọn Internet.
 2. Bấm vào tab Nâng cao, sau đó bấm Đặt lại.


 3. Trong hộp thoại Thiết đặt Mặc định của Internet Explorer, bấm Đặt lại.
 4. Trong hộp thoại Đặt lại Thiết đặt Internet Explorer, bấm Đặt lại.


 5. Bấm Đóng, sau đó bấm OK hai lần.


 6. Thoát, sau đó khởi động lại Internet Explorer. Các thay đổi sẽ có hiệu lực vào lần tới khi bạn mở Internet Explorer.
Internet Explorer 7
Bằng cách đặt lại thiết đặt Internet Explorer, bạn khôi phục Internet Explorer về trạng thái khi được cài đặt lần đầu tiên trên máy tính của bạn. Việc này hữu ích để khắc phục các sự cố có thể gây ra bởi các thiết đặt bị thay đổi sau khi cài đặt. Khi bạn khôi phục các thiết đặt mặc định của Internet Explorer, một số trang web dựa trên cookie được lưu trữ trước đó, dữ liệu biểu mẫu, mật khẩu, hoặc trình bổ sung của trình duyệt được cài đặt trước đó có thể hoạt động không đúng. Đặt lại Internet Explorer về thiết đặt mặc định không xóa mục yêu thích, nguồn cấp dữ liệu và một số thiết đặt được cá nhân hóa khác của bạn.

Đặt lại thiết đặt Internet Explorer tự động.
 1. Bấm vào nút Chạy Ngay bây giờ:

  Microsoft fix it banner
  Trình khắc phục sự cố Đặt lại thiết đặt Internet Explorer có thể tự động khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này.

  Trình khắc phục sự cố này khắc phục nhiều sự cố.
  tìm hiểu thêm
  chạy ngay bây giờ

 2. Trong hộp thoại Tải Tệp xuống, bấm Chạy, sau đó làm theo các bước trong trình hướng dẫn.
 3. Trong hộp thoại Đặt lại Thiết đặt Internet Explorer, bấm Đặt lại.
 4. Khi Internet Explorer hoàn tất quá trình áp dụng thiết đặt mặc định, bấm Đóng, sau đó bấm Đóng lần nữa.
Để đặt lại thiết đặt Internet Explorer theo cách thủ công

 1. Đóng bất cứ cửa sổ Internet Explorer hoặc Windows Explorer nào hiện đang mở.
 2. Mở Internet Explorer bằng cách bấm vào nút Bắt đầu, sau đó bấm Internet Explorer.
 3. Bấm vào nút Công cụ, sau đó bấm Tùy chọn Internet.
 4. Bấm vào tab Nâng cao, sau đó bấm Đặt lại.
 5. Trong hộp thoại Đặt lại Thiết đặt Internet Explorer, bấm Đặt lại.
 6. Khi Internet Explorer hoàn tất quá trình áp dụng thiết đặt mặc định, bấm Đóng, bấm OK, sau đó bấm OK lần nữa.
 7. Đóng Internet Explorer.

  Các thay đổi của bạn sẽ có hiệu lực vào lần tới khi bạn mở Internet Explorer.
Kiểm tra xem chương trình hoặc dịch vụ của bên thứ ba có đang xung đột với Internet Explorer không
Để kiểm tra liệu chương trình hoặc dịch vụ của bên thứ ba có xung đột với Internet Explorer hay không, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, nhập msconfig, sau đó bấm OK.
 2. Bấm vào tab Dịch vụ và chọn hộp bên cạnh Ẩn tất cả các dịch vụ của Microsoft, sau đó bấm Tắt tất cả.
 3. Tiếp theo, bấm vào tab Khởi động.
 4. Bấm Tắt tất cả ở phía dưới cùng bên phải, sau đó bấm OK.
Bạn sẽ được nhắc khởi động lại máy tính của mình. Sau khi khởi động lại, kiểm tra xem Internet Explorer có kết nối hay không. Tùy thuộc vào kết quả, hãy chuyển sang phần "Kết nối hoạt động" hoặc sang phần "Kết nối vẫn không hoạt động".
Kết nối hoạt động
Nếu kết nối hoạt động, dịch vụ hoặc chương trình của bên thứ ba có thể đang xung đột với Internet Explorer. Để xác định dịch vụ hoặc chương trình xung đột, hãy làm theo các bước sau:

 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, nhập msconfig, sau đó bấm OK.
 2. Bấm tab Dịch vụ và chọn hộp bên cạnh Ẩn tất cả các dịch vụ của Microsoft.
 3. Chọn một nửa trong số mục được liệt kê, sau đó bấm OK.
 4. Khởi động lại máy tính, sau đó kiểm tra Internet Explorer.
 5. Lặp lại các bước từ 1 tới 4 cho tới khi bạn xác định được dịch vụ xung đột với Internet Explorer. Nếu bạn hiện không sử dụng dịch vụ xung đột, chúng tôi khuyên bạn nên xóa dịch vụ hoặc cấu hình dịch vụ để dịch vụ không khởi động khi khởi động máy tính.
Nếu bạn không thể tìm thấy dịch vụ đang gây ra sự cố, hãy mở Cấu hình hệ thống lần nữa, bấm vào tab Khởi động và lặp lại các bước từ 3 tới 5.


Kết nối vẫn không hoạt động
Nếu kết nối vẫn không hoạt động, hãy bật lại tất cả các chương trình, sau đó chuyển sang phần Tạm thời tắt tường lửa. Để bật lại tất cả chương trình, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, nhập msconfig, sau đó bấm OK.
 2. Trong hộp thoại Cấu hình Hệ thống, bấm vào tab Dịch vụ. Cho phép tất cả các mục.
 3. Bấm tab Khởi động, bật tất cả chương trình, sau đó bấm OK.
 4. Khởi động lại máy tính.
Khôi phục PC của bạn về thời điểm trước đó

Nếu bạn cho rằng một ứng dụng hoặc trình điều khiển mà bạn cài đặt gần đây đã gây ra sự cố với PC của mình, bạn có thể khôi phục PC về thời điểm trước đó, được gọi là thời điểm khôi phục. Khôi phục Hệ thống không thay đổi tệp cá nhân của bạn nhưng có thể xóa các ứng dụng và trình điều khiển được cài đặt gần đây.

Để sử dụng tính năng Khôi phục Hệ thống để khôi phục Windows XP về trạng thái trước đó, hãy làm theo các bước sau:
 1. Đăng nhập vào Windows với tư cách quản trị viên.
 2. Bấm Bắt đầu, trỏ vào Tất cả Chương trình, trỏ vào Các tiện ích, trỏ vào Công cụ Hệ thống, sau đó bấm Khôi phục Hệ thống.


 3. Trên trang Chào mừng bạn đến với tính năng Khôi phục Hệ thống, bấm để chọn tùy chọn Khôi phục máy tính của tôi về thời gian trước đó , sau đó bấm Tiếp tục.


 4. Trên trang Chọn Thời điểm Khôi phục, bấm thời điểm khôi phục hệ thống gần đây nhất trong danh sách Trên danh sách này, bấm vào một thời điểm khôi phục, sau đó bấm Tiếp tục.
  Chú ý Thông báo Khôi phục Hệ thống có thể xuất hiện, liệt kê các thay đổi cấu hình mà tính năng Khôi phục Hệ thống sẽ thực hiện. Bấm OK.


 5. Trên trang Xác nhận Lựa chọn Thời điểm Khôi phục, bấm Tiếp tục. Khôi phục Hệ thống sẽ khôi phục cấu hình Windows XP trước đó rồi khởi động lại máy tính.
 6. Đăng nhập vào máy tính với tư cách quản trị viên. Sau đó, bấm OK trên trang Khôi phục Hệ thống Khôi phục Hoàn tất.


Nếu bạn đã khôi phục thành công máy tính của mình về trạng thái trước đó và máy tính chạy như mong đợi, bạn đã hoàn tất.

Nếu quy trình tương ứng với hệ điều hành của bạn không giải quyết được sự cố, đi tới Sự cố với mạng có dây và mạng không dây. Hướng dẫn được cung cấp ở đó sẽ giúp bạn xác định các sự cố về kết nối mạng và chạy trình khắc phục sự cố tự động để khắc phục sự cố.

Sau khi bạn bấm vào liên kết này, hãy xác minh xem các bước được cung cấp có tương ứng với hệ điều hành của bạn hay không. Để thực hiện việc này, bấm vào mũi tên thả xuống, sau đó chọn hệ điều hành của bạn.

Thuộc tính

ID Bài viết: 956196 - Xem lại Lần cuối: 07/04/2013 12:53:00 - Bản sửa đổi: 11.0

Windows Internet Explorer 10, Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbfixme kbmatsfixme kbexpertiseadvanced kbceip kbtshoot kbexpertisebeginner kbcip kbvideocontent KB956196
Phản hồi
ript> html>