Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Khắc phục: "SqlDumpExceptionHandler: quá trình <spid>tạo ra trường hợp ngoại lệ tử vong c0000005 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION." lỗi khi bạn chạy một truy vấn SQL Server 2012, trong SQL Server 2008, trong SQL Server 2008 R2 hoặc ...

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 972936
Microsoft phân phối Microsoft SQL Server 2008 sửa chữa như là một tải về tệp. Bởi vì các bản sửa lỗi tích lũy, mỗi bản phát hành mới chứa tất cả các hotfix và tất cả các sửa lỗi bảo mật mà được đính kèm với trước SQL Server 2008 sửa chữa phát hành.
Triệu chứng
Trong Microsoft SQL Server 2012, Microsoft SQL Server 2008, Microsoft SQL Server 2008 R2 hoặc trong Microsoft SQL Server 2005, bạn truy vấn quản lý năng động xem sys.dm_os_waiting_tasks, một sự vi phạm truy nhập xảy ra, và SQL Server tai nạn.

Lưu ý Nói chung, quan sys.dm_os_waiting_tasks có thể được truy vấn bởi một tiện ích bộ sưu tập dữ liệu phụ, chẳng hạn như PSSDIAG.

Khi vấn đề này xảy ra, một tập tin mini-dump được tạo ra trong mục tin thư thoại kí nhập máy chủ SQL. Ngoài ra, thông báo lỗi tương tự như sau đây được kí nhập tệp nhật ký lỗi SQL Server:
Ngày thời gian bản ghi dịch vụ SPID bằng cách sử dụng 'dbghelp.dll' Phiên bản '4.0.5'
Ngày thời gian bản ghi dịch vụ SPID *** Stack đổ được gửi đến<Log file="" path="">
Ngày thời gian bản ghi dịch vụ SPID SqlDumpExceptionHandler: Quá trình <spid>tạo ra trường hợp ngoại lệ tử vong c0000005 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION. SQL Server chấm dứt quá trình này.
Ngày thời gian bản ghi dịch vụ SPID *
*******************************************************************************
Ngày thời gian bản ghi dịch vụ SPID *
Ngày thời gian bản ghi dịch vụ SPID * Bắt đầu ngăn xếp bãi chứa:
Ngày thời gian bản ghi dịch vụ SPID * ngày thời gian bản ghi dịch vụ SPID
Ngày thời gian bản ghi dịch vụ SPID *
Ngày thời gian bản ghi dịch vụ SPID *
Ngày thời gian bản ghi dịch vụ SPID * ngoại lệ địa chỉ = 0000000113DFDB00 Module(UNKNOWN+0000000000000000)
Ngày thời gian bản ghi dịch vụ SPID * mã ngoại lệ = c0000005 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION
Ngày thời gian bản ghi dịch vụ SPID * vi phạm truy nhập xảy ra viết địa chỉ 0000000113DFDB00
Ngày bản ghi dịch vụ SPID thời gian * đầu vào bộ đệm 37 byte -
Ngày thời gian bản ghi dịch vụ SPID * 16 00 00 00 12 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ngày thời gian bản ghi dịch vụ SPID *? & J1 01 00 00 00 ff ff 0 c 00 02 00 00 00 26 04 04 4a 31 04
Ngày thời gian bản ghi dịch vụ SPID * 00
Ngày thời gian bản ghi dịch vụ SPID *
Ngày thời gian bản ghi dịch vụ SPID *
Ngày thời gian bản ghi dịch vụ SPID * mô-đun cơ sở cuối kích thước
Ngày thời gian bản ghi dịch vụ SPID * sqlservr 0000000001000000 0000000007AE3FFF 06ae4000
Ngày thời gian bản ghi dịch vụ SPID * ntdll 0000000077B30000 0000000077CCFFFF 001a0000
Ngày thời gian bản ghi dịch vụ SPID * kernel32 0000000076E10000 0000000076FFFFFF 001f0000. .
Ngày thời gian bản ghi dịch vụ SPID * StFIR: 0000000000000000:
Ngày thời gian bản ghi dịch vụ SPID * StFDR: 0000000000000000:
Date Time SPID * *******************************************************************************
Ngày thời gian bản ghi dịch vụ SPID *
-------------------------------------------------------------------------------
Ngày thời gian bản ghi dịch vụ SPID 0000000113DFDB00 Module(UNKNOWN+0000000000000000)
Ngày thời gian bản ghi dịch vụ SPID 0000000002F74640 Module(sqlservr+0000000001F74640)
Ngày thời gian bản ghi dịch vụ SPID ngăn xếp chữ ký cho các bãi chứa là 0x0000000164592CC6
Ngày thời gian bản ghi dịch vụ SPID đổ quá trình trở lại mã bên ngoài 0x20000001. Bên ngoài đổ quá trình trở lại không có lỗi. Ngày thời gian bản ghi dịch vụ SPID lỗi: 17311, mức độ nghiêm trọng: 16, bang: 1.
Ngày thời gian bản ghi dịch vụ SPID SQL Server chấm dứt vì gây tử vong ngoại lệ c0000005. Lỗi này có thể được gây ra bởi một ngoại lệ không được Win32 hoặc c + +, hoặc bằng một sự vi phạm truy nhập gặp phải trong quá bộ xử lý văn bản ngoại lệ. Kiểm tra Nhật ký lỗi SQL cho bất kỳ liên quan đến ngăn xếp bãi hoặc tin thư thoại. Ngoại lệ này lực lượng SQL Server để tắt máy. Để phục hồi từ lỗi này, khởi động lại máy chủ (trừ khi SQLAgent được cấu hình để tự động khởi động lại).
Theo dõi SQL ngày thời gian bản ghi dịch vụ SPID đã tắt máy do máy chủ tắt. Theo dõi ID = '1'. Đây là một bài viết thông tin chỉ; không có hành động người dùng được yêu cầu.
Ngày thời gian kí nhập lỗi: 17188, mức độ nghiêm trọng: 16, bang: 1.
Ngày thời gian kí nhập SQL Server không thể chấp nhận kết nối mới, bởi vì nó đang tắt. Kết nối đã bị đóng cửa. [Khách hàng: <IP address="">]</IP></spid></Log>
Bạn cũng có thể gặp vấn đề sau đây:
  • Một truy vấn được điều hành chống lại sys.dm_os_wait_stats gặp một sự vi phạm truy nhập. Yêu cầu có thể từ các chương trình khác như hoạt động giám sát hoặc từ việc thu thập dữ liệu được sử dụng bởi kho dữ liệu quản lý.
  • Khác truy vấn đang chạy chống lại sys.dm_os_wait_stats dường như có thể chờ đợi mãi mãi trên loại DEADLOCK_ENUM_MUTEX chờ đợi.
Giải pháp

Cumulative update Cập nhật thông tin

Cumulative update 6 cho SQL Server 2012

Sửa chữa cho vấn đề này lần đầu tiên được phát hành trong Cumulative Update 6. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được điều này gói cumulative update cho SQL Server, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2728897 Cumulative update Cập Nhật gói 6 cho SQL Server 2012
Lưu ý Bởi vì các bản xây dựng tích lũy, mỗi sửa chữa mới phát hành chứa tất cả các hotfix và tất cả các sửa lỗi bảo mật mà được đính kèm với trước SQL Server 2012 sửa chữa phát hành. Chúng tôi khuyên bạn hãy xem xét việc áp dụng sửa chữa phát hành gần đây nhất có chứa hotfix này. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2692828 SQL Server 2012 xây dựng mà đã được phát hành sau khi SQL Server 2012 được phát hành

Tích lũy Update 5 cho SQL Server 2008 R2 SP2

Sửa chữa cho vấn đề này lần đầu tiên được phát hành trong Cumulative Update 5. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được điều này gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2 SP 2, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2797460 Cumulative update Cập Nhật gói 5 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
Lưu ý Bởi vì các bản xây dựng tích lũy, mỗi sửa chữa mới phát hành chứa tất cả các hotfix và tất cả các sửa lỗi bảo mật mà được đính kèm với trước SQL Server 2008 R2 SP 2 sửa chữa phát hành. Chúng tôi khuyên bạn hãy xem xét việc áp dụng sửa chữa phát hành gần đây nhất có chứa hotfix này. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2730301 SQL Server 2008 R2 xây dựng mà đã được phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 được phát hành

Cumulative Update 2 cho SQL Server 2012 SP1

Sửa chữa cho vấn đề này lần đầu tiên được phát hành trong Cumulative Update 2. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được điều này gói cumulative update cho SQL Server 2012 SP1, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2790947 Cumulative update Cập Nhật gói 2 cho SQL Server 2012 Service Pack 1
Lưu ý Bởi vì các bản xây dựng tích lũy, mỗi sửa chữa mới phát hành chứa tất cả các hotfix và tất cả các sửa lỗi bảo mật mà được đính kèm với trước SQL Server 2012 SP1 sửa chữa phát hành. Chúng tôi khuyên bạn hãy xem xét việc áp dụng sửa chữa phát hành gần đây nhất có chứa hotfix này. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2772858 SQL Server 2012 xây dựng mà đã được phát hành sau khi SQL Server 2012 Service Pack 1 đã được phát hành

10 Gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

Sửa chữa cho vấn đề này lần đầu tiên được phát hành trong Cumulative Update 10. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được điều này gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2 SP1, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2783135 10 Gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2 SP1
Lưu ý Bởi vì các bản xây dựng tích lũy, mỗi sửa chữa mới phát hành chứa tất cả các hotfix và tất cả các sửa lỗi bảo mật mà được đính kèm với trước SQL Server 2008 R2 SP1 sửa chữa phát hành. Chúng tôi khuyên bạn hãy xem xét việc áp dụng sửa chữa phát hành gần đây nhất có chứa hotfix này. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2567616 SQL Server 2008 R2 xây dựng mà đã được phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 đã được phát hành

SQL Server 2008

Sửa chữa cho vấn đề này lần đầu tiên được phát hành trong Cumulative Update 4 cho SQL Server 2008 Service Pack 1. Để biết thêm chi tiết về gói này cumulative update, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
973602 Cumulative update Cập Nhật gói 4 cho SQL Server 2008 Service Pack 1
Lưu ý Bởi vì các bản xây dựng tích lũy, mỗi sửa chữa mới phát hành chứa tất cả các hotfix và tất cả các sửa lỗi bảo mật mà được đính kèm với trước SQL Server 2008 sửa chữa phát hành. Microsoft khuyến cáo rằng bạn xem xét việc áp dụng sửa chữa phát hành gần đây nhất có chứa hotfix này. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
970365 SQL Server 2008 xây dựng mà đã được phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 1 đã được phát hành
Microsoft SQL Server 2008 hotfixes được tạo ra cho cụ thể SQL Server service pack. Bạn phải áp dụng một hotfix SQL Server 2008 Service Pack 1 cho tiến trình cài đặt chuyên biệt của SQL Server 2008 Service Pack 1. theo mặc định, bất kỳ hotfix được cung cấp trong gói bản ghi dịch vụ máy chủ SQL được bao gồm trong các gói bản ghi dịch vụ tiếp theo của SQL Server.

SQL Server 2005

Sửa chữa cho vấn đề này đầu tiên được phát hành trong Cumulative Update 9 cho SQL Server 2005 Service Pack 3. Để biết thêm chi tiết về gói này cumulative update, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
980176 Cumulative update Cập Nhật gói 9 cho SQL Server 2005 Service Pack 3
Lưu ý Bởi vì các bản xây dựng tích lũy, mỗi sửa chữa mới phát hành chứa tất cả các hotfix và tất cả các sửa lỗi bảo mật mà được đính kèm với trước SQL Server 2005 sửa chữa phát hành. Chúng tôi khuyên bạn hãy xem xét việc áp dụng sửa chữa phát hành gần đây nhất có chứa hotfix này. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
960598 SQL Server 2005 xây dựng mà đã được phát hành sau khi SQL Server 2005 Service Pack 3 được phát hành
Microsoft SQL Server 2005 hotfixes được tạo ra cho cụ thể SQL Server service pack. Bạn phải áp dụng một hotfix SQL Server 2005 Service Pack 3 cho tiến trình cài đặt chuyên biệt của SQL Server 2005 Service Pack 3. theo mặc định, bất kỳ hotfix được cung cấp trong gói bản ghi dịch vụ máy chủ SQL được bao gồm trong các gói bản ghi dịch vụ tiếp theo của SQL Server.
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Tham khảo
Để biết thêm thông tin về mô hình bản ghi dịch vụ gia tăng cho SQL Server, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
935897Một mô hình bản ghi dịch vụ gia tăng là có sẵn từ đội SQL Server để cung cấp hotfixes cho báo cáo vấn đề
Để biết thêm chi tiết về lược đồ đặt tên cho SQL Server Cập Nhật, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
822499Lược đồ đặt tên mới cho gói cập nhật phần mềm Microsoft SQL Server
Để biết thêm chi tiết về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 972936 - Xem lại Lần cuối: 02/18/2013 18:42:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Workgroup, Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 3, Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter, Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer, Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard, Microsoft SQL Server 2008 R2 Web, Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup, SQL Server 2012 Enterprise Core, Microsoft SQL Server 2012 Web, Microsoft SQL Server 2012 Standard, Microsoft SQL Server 2012 Express, Microsoft SQL Server 2012 Enterprise, Microsoft SQL Server 2012 Developer

  • kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbqfe kbfix kbmt KB972936 KbMtvi
Phản hồi