PC Talk – Không tìm được biểu tượng Internet Explore hoặc biểu tượng phần mềm e-mail trên menu Start trong Windows 7!

blurb
Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng máy tính có Windows 7 nhưng không thấy biểu tượng của Internet Explore và email đâu cả. Tại sao thế ?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-panic.gif
Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng máy tính có Windows 7 nhưng không thấy biểu tượng của Internet Explore và email đâu cả. Tại sao thế ?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-smile.gif
Trong Windows 7, biểu tượng Internet Explore không xuất hiện mặc định ở menu Start

Phần mềm email là không cần thiết kèm theo, đầu tiên bạn có thể đọc tại trang này, “Không thể tìm thấy bất cứ phần mềm email nào trong Windows 7!”.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-question.gif
Tôi có thế đặt biểu tượng chương trình lên menu Start giống trong Windows Vista hoặc Windows XP không ?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-explain.gif
Có, bạn có thể. Lấy Internet Explore làm ví dụ, nhấp chuột vào nút Start và chọn All Programs.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-say.gif
Một danh sách dài chương trình xuất hiện.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-standard.gif
Nhấp chuột phải lên Internet Explore và chọn Pin to Start Menu.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-wonder.gif
Thế thôi sao?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-smile.gif
Đúng vậy. Nhấp chuột vào nút Start để kiểm tra
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-say.gif
Internet Explore đã xuất hiện trên đầu của menu
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-explain.gif
Bạn cũng có thể đặt biểu tượng chương trình lên thanh taskbar.Bạn có thể xem làm cách nào trong trang này “Không thể tìm thấy thanh Quick Launch và slidebar trên màn hình Windows 7!”.
Thuộc tính

ID Bài viết: 976584 - Xem lại Lần cuối: 10/29/2014 08:42:00 - Bản sửa đổi: 2.0

  • kbpctalk kbtshoot kbexpertisebeginner kbtypenonkb KB976584
Phản hồi