T.báo lỗi khi cố đồng bộ hoá TT T.bị Di động của Windows với phiên bản 64-bit Outlook 2010 hoặc với cài đặt Click-to-Run của Outlook 2010: "Không có trình s.dụng thư mặc định hay trình s.dụ...

TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cố gắng đồng bộ hoá Trung tâm Thiết bị Di động của Windows với phiên bản 64 bit của Microsoft Outlook 2010 hoặc với cài đặt Click-to-Run của Outlook 2010, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau đây:

Không có trình sử dụng thư mặc định hoặc trình sử dụng thư hiện tại không thể đáp ứng được yêu cầu thông báo. Vui lòng chạy Microsoft Outlook và đặt Microsoft Outlook là trình sử dụng thư mặc định
Trung tâm Thiết bị Di động của Windows động bộ hoá chính xác với phiên bản 32 bit của Outlook 2010 sử dụng cài đặt MSI chuẩn.
THÔNG TIN THÊM
Không có kế hoạch cập nhật Trung tâm Thiết bị Di động của Windows để nâng cao tính tương thích với Outlook 2010.

Nếu đối tác đồng bộ hoá đã tồn tại và bạn cài đặt phiên bản không được hỗ trợ của Outlook 2010, các mục liên hệ, email và lịch của Outlook sẽ bị xoá khỏi điện thoại trong lần đồng bộ hoá đầu tiên.

Vẫn có thể đồng bộ hoá không dây thư, liên hệ, lịch và các tác vụ bằng máy chủ Microsoft Exchange chạy Exchange Active Sync. Điện thoại của Windows cũng có thể đồng bộ hoá không dây với thư của Hotmail, Gmail, Yahoo và các dịch vụ khác. Trung tâm Thiết bị Di động của Windows vẫn có thể được sử dụng để đồng bộ hoá dữ liệu không phải Outlook từ máy tính đến Điện thoại của Windows ngay cả khi chạy phiên bản 64 bit của Outlook hoặc Click-to-Run của Outlook.

Nếu bạn muốn đồng bộ hoá Điện thoại của Windows với Outlook 2010, bạn có thể sử dụng phiên bản 32 bit của Outlook 2010 sử dụng cài đặt MSI chuẩn.
Thuộc tính

ID Bài viết: 980513 - Xem lại Lần cuối: 09/20/2011 18:57:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Outlook 2010

  • kbprb kbexpertiseinter kbsurveynew KB980513
Phản hồi