Nhập thư email sao lưu và địa chỉ liên hệ trong Outlook 2010

blurb
Bài viết này giải thích cách nhập dữ liệu thư và địa chỉ liên hệ mà bạn đã xuất từ Outlook 2010 vào lại Outlook 2010.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-wonder.gif
Bạn đã giải thích cho tôi cách sao lưu thư email và địa chỉ liên hệ sang CD-R trong "Backing up messages and Contacts in Outlook 2010 (Sao lưu thư và Danh bạ trong Outlook 2010)". Tôi muốn tải lại dữ liệu trở lại Outlook 2010. Bạn có thể cho tôi biết cách thực hiện không?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-notice.gif
Bạn có thể sử dụng chức năng nhập trong Outlook 2010. “Nhập” là tải dữ liệu và làm cho dữ liệu đó có thể đọc được.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-yes.gif
Tôi hiểu.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-explain.gif
Trước tiên, hãy chèn CD-R mà bạn đã sao lưu dữ liệu của Outlook 2010 ở đó vào máy tính của mình rồi sao chép dữ liệu lên màn hình.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-standard.gif
Xong.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-standard.gif
Sau đó, trong Outlook 2010, bấm tab File (Tệp) và bấm Open (Mở) rồi bấm Import (Nhập).

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-wonder.gif
Thuật sỹ Nhập / Xuất được hiển thị.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-explain.gif
Sau đó chọn Import from anther program or file (Nhập từ chương trình hoặc tệp khác) và bấm Next (Tiếp).

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-standard.gif
Tôi được yêu cầu chọn loại tệp nguồn để nhập.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-smile.gif
Chọn Outlook Data File (Tệp Dữ liệu Outlook) (.pst) rồi bấm Next (Tiếp).

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-say.gif
Tiếp theo tôi phải chọn tệp để nhập trong Outlook 2010, đúng không?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-standard.gif
Có. Bấm Browse (Duyệt) và chọn tệp bạn vừa sao chép từ CD-ROM. Sau đó bấm Next (Tiếp).


Đối với phần Options (Tuỳ chọn), bạn có thể chọn tác vụ thực hiện khi dữ liệu hiện có và dữ liệu bạn đang nhập bị trùng lặp. Bạn có các tùy chọn sau.

Thay thế các mục trùng lặp bằng các mục được nhập : Khi có trùng lặp, thông tin bị trùng lặp được tệp mới nhập ghi đè.

Cho phép tạo các mục trùng lặp : Dữ liệu hiện có không bị ghi đè và dữ liệu bị trùng lặp được nhập vào Outlook 2010.

Không nhập mục trùng lặp :  Thông tin bị trùng lặp sẽ không được nhập.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-standard.gif
Tôi đã bấm Next (Tiếp)và tôi được yêu cầu chọn cặp nguồn để nhập.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-smile.gif
Nếu bạn muốn nhập dữ liệu cụ thể từ dữ liệu đã sao lưu, hãy chọn dữ liệu ở đây. Nếu bạn muốn nhập dữ liệu hoàn tất, hãy chọn Outlook Data File (Tệp Dữ liệu Outlook)và đánh dấu chọn vào hộp kiểm Include subfolders (Bao gồm cặp con).

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-say.gif
Tôi hiểu. Sau đó bấm Finish (Kết thúc)?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-standard.gif
Có. Tác vụ này sẽ bắt đầu quá trình nhập.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-smile.gif
Quá trình nhập đã hoàn tất. Tôi cảm thấy rất yên tâm khi biết rằng mình có thể nhập dữ liệu sao lưu bất cứ khi nào mình cần.
Thuộc tính

ID Bài viết: 982839 - Xem lại Lần cuối: 10/29/2014 09:59:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Outlook 2010

  • kbexpertisebeginner kbtypenonkb kbpctalk KB982839
Phản hồi