Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để thực hiện màn hình rõ ràng (CLS) trong một ứng dụng giao diện điều khiển

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:99261
TÓM TẮT
Một số phiên bản không phải của Microsoft c++ cung cấp một chức năng clrscr đã xoá màn hình trong một ứng dụng DOS. Tuy nhiên, không có không có chức năng Win32 ứng dụng lập trình giao diện (API) hoặc C-Runtime sẽ thực hiện chức năng này.

Để thực hiện tác vụ này cho một ứng dụng giao diện điều khiển Win32, sử dụng một trong những phương pháp sau đây:
 • Sử dụng một hàm hệ thống.
 • Viết một chức năng lập trình sẽ rõ ràng màn hình.
Những phương pháp này được mô tả trong phần "Thông tin thêm" sau.
THÔNG TIN THÊM

Sử dụng một chức năng hệ thống

#include <stdlib.h>void main(){  system("cls");}				

Viết một chức năng lập trình sẽ rõ ràng màn hình

Các chức năng sau đây xóa màn hình:
 /* Standard error macro for reporting API errors */ #define PERR(bSuccess, api){if(!(bSuccess)) printf("%s:Error %d from %s \   on line %d\n", __FILE__, GetLastError(), api, __LINE__);} void cls( HANDLE hConsole ) {  COORD coordScreen = { 0, 0 };  /* here's where we'll home the                    cursor */   BOOL bSuccess;  DWORD cCharsWritten;  CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO csbi; /* to get buffer info */   DWORD dwConSize;         /* number of character cells in                    the current buffer */   /* get the number of character cells in the current buffer */   bSuccess = GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );  PERR( bSuccess, "GetConsoleScreenBufferInfo" );  dwConSize = csbi.dwSize.X * csbi.dwSize.Y;  /* fill the entire screen with blanks */   bSuccess = FillConsoleOutputCharacter( hConsole, (TCHAR) ' ',    dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );  PERR( bSuccess, "FillConsoleOutputCharacter" );  /* get the current text attribute */   bSuccess = GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );  PERR( bSuccess, "ConsoleScreenBufferInfo" );  /* now set the buffer's attributes accordingly */   bSuccess = FillConsoleOutputAttribute( hConsole, csbi.wAttributes,    dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );  PERR( bSuccess, "FillConsoleOutputAttribute" );  /* put the cursor at (0, 0) */   bSuccess = SetConsoleCursorPosition( hConsole, coordScreen );  PERR( bSuccess, "SetConsoleCursorPosition" );  return; }				
CLEARSCREEN

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 99261 - Xem lại Lần cuối: 08/17/2011 14:05:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Win32 Application Programming Interface

 • kbapi kbcode kbconsole kbhowto kbkernbase kbmt KB99261 KbMtvi
Phản hồi
>