Đặc tính và giới hạn của Mô hình Dữ liệu

Đặc tính và giới hạn của Mô hình Dữ liệu

Mô hình dữ liệu được nhúng dữ liệu trong một sổ làm việc Excel có quyền dòng công việc trực quan hóa dữ liệu chẳng hạn như Pivottable và biểu đồ Pivot. Bài viết này mô tả giới hạn tối đa và giới hạn có thể cấu hình cho sổ làm việc Excel chứa mô hình dữ liệu.

Sổ làm việc có chứa mô hình dữ liệu và trực quan hóa dữ liệu thường rất lớn, đôi khi vượt quá giới hạn kích cỡ tệp được áp dụng cho SharePoint Online hoặc Office dành cho web trong Microsoft 365.

Bảng sau đây nói về các giới hạn tối đa dung lượng lưu trữ và kích cỡ tệp cho sổ làm việc trong Excel và trên các nền tảng khác nhau. Để biết các mẹo về cách giảm kích cỡ mô hình, hãy xem tạo mô hình dữ liệu có bộ nhớ hiệu quả bằng cách dùng Excel và bổ trợ Power Pivot.

Bạn cũng có thể xem xét cũng đang chạy trình tối ưu kích cỡ sổlàm việc. Trình tối ưu hóa đó sẽ phân tích sổ làm việc Excel của bạn và nếu có thể sẽ nén sổ đó thêm. 

Sản phẩm hoặc nền tảng

Giới hạn Tối đa

Excel 2013

Môi trường 32-bit có được 2 GB không gian địa chỉ ảo, chia sẻ bởi Excel, sổ làm việc và những bổ trợ chạy trong cùng một quá trình. Phần không gian địa chỉ của một mô hình dữ liệu có thể đạt tới tối đa 500 – 700 megabyte (MB), nhưng có thể ít hơn nếu các mô hình dữ liệu và bổ trợ khác được tải.

Môi trường 64-bit không có giới hạn cố định về kích cỡ tệp. Kích cỡ sổ làm việc chỉ bị giới hạn bởi bộ nhớ còn trống và tài nguyên hệ thống.

SharePoint Server 2013 (1)

Kích cỡ tệp tối đa để tải lên một thư viện tài liệu:

 • mặc định 50 megabyte (MB)

 • tối đa 2 gigabyte (GB) (2)

Kích cỡ tệp tối đa để kết xuất một sổ làm việc trong Excel Services:

 • Mặc định là 10 MB

 • tối đa 2 gigabyte (GB) (2)

Excel dành cho web trong Office 365 3

Tổng giới hạn kích cỡ tệp 250 megabytes (MB). Cốt lõi nội dung trang tính (tất cả mọi thứ không trong Mô hình Dữ liệu) giới hạn kích cỡ theo giới hạn kích cỡ tệp đối với các sổ làm việc trong SharePoint Online.

Power BI Pro hoặc dịch vụ miễn phí

0-250 MB

Xem cách giảm kích cỡ của sổ làm việc Excel cho Power bi.

(1) trên SharePoint Server, hãy lưu ý rằng giá trị mặc định thấp hơn nhiều so với tối đa được phép. Nếu tệp của bạn quá lớn để tải lên hoặc kết xuất, hãy hỏi người quản trị SharePoint của bạn về cách tăng giới hạn kích cỡ tệp. Thông tin thêm về ranh giới và giới hạn phần mềm đối với SharePoint Server 2013.

(2) tối đa kích cỡ tải lên phải được cấu hình cho từng ứng dụng web bởi người quản trị SharePoint. Kích cỡ Sổ làm việc Tối đa phải được cấu hình trong Excel Services bởi một người quản trị máy chủ. Thông tin thêm dành cho người quản trị có thể tìm thấy trong cấu hình kích cỡ tải lên tệp tối đa trên TechNet.

(3) giới hạn trong Microsoft 365 không được cấu hình nhưng có thể thay đổi theo thời gian. Kiểm tra mô tả Dịch vụ Microsoft 365 cho doanh nghiệp để biết thông tin mới nhất. Bạn cũng có thể thấygiới hạn SharePoint Online.

Bảng sau đây chỉ rõ kích cỡ và số lượng tối đa cho các đối tượng khác nhau được xác định trong một Mô hình Dữ liệu.

Đối tượng

Giới hạn Tối đa

Các ký tự trong tên cột hoặc bảng

100 ký tự

Số bảng trong một mô hình

2.147.483.647

Số cột và cột tính toán trong một bảng

2.147.483.647

Số yêu cầu đồng thời trên mỗi sổ làm việc

6

Số kết nối

5

Số giá trị khác biệt trong một cột

1.999.999.997

Số hàng trong bảng

1.999.999.997

Độ dài chuỗi

536.870.912 byte (512 MB), tương đương với 268.435.456 ký tự Unicode (256 mega ký tự)

Thận trọng: 
Các ngoại lệ cho giới hạn chuỗi sẽ áp dụng cho các hàm sau đây, trong đó chuỗi được giới hạn trong các ký tự Unicode 2.097.152:

 • CONCATENATE và toán tử nối trung tố

 • DATEVALUE

 • EXACT

 • FIND

 • FORMAT

 • LEFT

 • LEN

 • LOWER

 • MID

 • REPLACE

 • REPT, hạn chế áp dụng cho tham số đầu vào và kết quả

 • RIGHT

 • SEARCH

 • SUBSTITUTE, hạn chế áp dụng cho tham số đầu vào và kết quả

 • TIMEVALUE

 • TRIM

 • UPPER

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Các nối kết liên quan

Tạo mô hình dữ liệu bộ nhớ có hiệu quả bằng cách dùng Excel và bổ trợ Power Pivot

Tải xuống trình tối ưu kích cỡ sổ làm việc

PowerPivot: Phân tích dữ liệu và lập mô hình dữ liệu mạnh mẽ trong Excel

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×