Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Định dạng ngày theo cách bạn muốn

Khi bạn nhập một số văn bản vào một ô, chẳng hạn như "2/2",Excel giả định rằng đây là ngày và định dạng theo thiết đặt ngày mặc định trong Panel Điều khiển. Excel có thể định dạng thành"2-2". Nếu bạn thay đổi thiết đặt ngày trong Panel Điều khiển, định dạng ngày mặc định trong Excel sẽ thay đổi theo đó. Nếu không thích định dạng ngày mặc định, bạn có thể chọn một định dạng ngày khác trong Excel, chẳng hạn như " Ngày 2 tháng2 năm 2012" hoặc "2/2/12". Bạn cũng có thể tạo định dạng tùy chỉnh của riêng mình trong Excel trên máy tính.

Hãy làm theo các bước sau:

 1. Chọn những ô bạn muốn định dạng.

 2. Nhấn CTRL+1.

 3. Trong hộp Định dạng Ô, hãy bấm vào tab Số.

 4. Trong danh sách Thể loại, bấm vào Ngày.

  Chọn Ngày trong danh sách Thể loại

 5. Dưới Loại, hãy chọn một định dạng ngày. Định dạng mà bạn chọn sẽ hiện trong hộp Mẫu với ngày đầu tiên trong dữ liệu của bạn.

  Lưu ý: Những định dạng ngày bắt đầu bằng một dấu sao (*) sẽ thay đổi nếu bạn thay đổi thiết đặt ngày giờ khu vực trong Ngăn Điều khiển. Những định dạng không có dấu sao sẽ không thay đổi.

 6. Nếu bạn muốn sử dụng định dạng ngày theo cách một ngôn ngữ khác hiển thị ngày, hãy chọn ngôn ngữ trong Bản địa (vị trí).

Mẹo: Bạn thấy số hiện trong các ô có dạng #####? Có thể ô của bạn không đủ rộng để hiện toàn bộ số. Hãy thử bấm đúp vào đường viền bên phải của cột chứa ô có #####. Làm như vậy sẽ đổi kích cỡ cột cho vừa với số. Bạn cũng có thể kéo đường viền bên phải của cột đến bất kỳ kích cỡ nào bạn muốn.

Nếu bạn muốn dùng một định dạng không có trong hộp Loại, bạn có thể tạo định dạng của riêng mình. Cách dễ nhất để làm điều này là bắt đầu từ một định dạng gần giống những gì bạn muốn.

 1. Chọn những ô bạn muốn định dạng.

 2. Nhấn CTRL+1.

 3. Trong hộp Định dạng Ô, hãy bấm vào tab Số.

 4. Trong danh sách Thể loại, bấm vàoNgày , rồi chọn định dạng ngày bạn muốn trong Kiểu. Bạn có thể điều chỉnh định dạng này ở bước cuối cùng dưới đây.

  Chọn Ngày trong danh sách Thể loại

 5. Quay lại danh sách Thể loại, rồi chọn Tùy chỉnh. Bên dướiLoại , bạn sẽ thấy mã định dạng của định dạng ngày bạn đã chọn ở bước trước đó. Định dạng ngày dựng sẵn sẽ không thể thay đổi, vì vậy đừng lo là bạn sẽ làm rối tung mọi thứ lên. Những thay đổi bạn thực hiện sẽ chỉ áp dụng cho định dạng tùy chỉnh mà bạn đang tạo.

 6. Trong hộp Loại, hãy thực hiện những thay đổi bạn muốn bằng cách dùng mã trong bảng dưới đây.

Để hiển thị

Dùng mã này

Tháng có dạng 1–12

m

Tháng có dạng 01–12

mm

Tháng có dạng T1–T12

mmm

Tháng có dạng Tháng 1–Tháng 12

mmmm

Tháng có dạng chữ cái đầu tiên của tháng

mmmmm

Ngày có dạng 1-31

d

Ngày có dạng 01-31

dd

Ngày có dạng CN–Th7

ddd

Ngày có dạng Chủ Nhật–Thứ Bảy

dddd

Năm có dạng 00-99

yy

Năm có dạng 1900-9999

yyyy

Nếu bạn sửa đổi một định dạng bao gồm giá trị thời gian và bạn dùng "m" ngay sau mã "h" hoặc "hh" hoặc ngay trước mã "ss", Excel sẽ hiển thị phút thay vì tháng.

 • Để dùng nhanh định dạng ngày mặc định, hãy bấm vào ô có ngày, rồi nhấn CTRL+SHIFT+#.

 • Nếu một ô hiển thị ##### sau khi bạn áp dụng định dạng ngày, thì có thể là ô này không đủ rộng để hiện toàn bộ số. Hãy thử bấm đúp vào đường viền bên phải của cột chứa ô có #####. Làm như vậy sẽ đổi kích cỡ cột cho vừa với số. Bạn cũng có thể kéo đường viền bên phải của cột đến bất kỳ kích cỡ nào bạn muốn.

 • Để nhập nhanh ngày hiện tại vào trang tính, hãy chọn một ô trống bất kỳ, nhấn Ctrl+; (dấu chấm phẩy), rồi nhấn ENTER, nếu cần.

 • Để nhập một ngày mà ngày đó sẽ cập nhật thành ngày hiện tại mỗi khi bạn mở lại một trang tính hoặc tính toán lại một công thức, hãy nhập =TODAY() vào một ô trống, rồi nhấn ENTER.

Khi bạn nhập một số văn bản vào một ô, chẳng hạn như "2/2",Excel giả định rằng đây là ngày và định dạng theo thiết đặt ngày mặc định trong Panel Điều khiển. Excel có thể định dạng thành"2-2". Nếu bạn thay đổi thiết đặt ngày trong Panel Điều khiển, định dạng ngày mặc định trong Excel sẽ thay đổi theo đó. Nếu không thích định dạng ngày mặc định, bạn có thể chọn một định dạng ngày khác trong Excel, chẳng hạn như " Ngày 2 tháng2 năm 2012" hoặc "2/2/12". Bạn cũng có thể tạo định dạng tùy chỉnh của riêng mình trong Excel trên máy tính.

Hãy làm theo các bước sau:

 1. Chọn những ô bạn muốn định dạng.

 2. Nhấn Control+1 hoặc Command+1.

 3. Trong hộp Định dạng Ô, hãy bấm vào tab Số.

 4. Trong danh sách Thể loại, bấm vào Ngày.

  Chọn Ngày trong danh sách Thể loại

 5. Dưới Loại, hãy chọn một định dạng ngày. Định dạng mà bạn chọn sẽ hiện trong hộp Mẫu với ngày đầu tiên trong dữ liệu của bạn.

  Lưu ý: Những định dạng ngày bắt đầu bằng một dấu sao (*) sẽ thay đổi nếu bạn thay đổi thiết đặt ngày giờ khu vực trong Ngăn Điều khiển. Những định dạng không có dấu sao sẽ không thay đổi.

 6. Nếu bạn muốn sử dụng định dạng ngày theo cách một ngôn ngữ khác hiển thị ngày, hãy chọn ngôn ngữ trong Bản địa (vị trí).

Mẹo: Bạn thấy số hiện trong các ô có dạng #####? Có thể ô của bạn không đủ rộng để hiện toàn bộ số. Hãy thử bấm đúp vào đường viền bên phải của cột chứa ô có #####. Làm như vậy sẽ đổi kích cỡ cột cho vừa với số. Bạn cũng có thể kéo đường viền bên phải của cột đến bất kỳ kích cỡ nào bạn muốn.

Nếu bạn muốn dùng một định dạng không có trong hộp Loại, bạn có thể tạo định dạng của riêng mình. Cách dễ nhất để làm điều này là bắt đầu từ một định dạng gần giống những gì bạn muốn.

 1. Chọn những ô bạn muốn định dạng.

 2. Nhấn Control+1 hoặc Command+1.

 3. Trong hộp Định dạng Ô, hãy bấm vào tab Số.

 4. Trong danh sách Thể loại, bấm vàoNgày , rồi chọn định dạng ngày bạn muốn trong Kiểu. Bạn có thể điều chỉnh định dạng này ở bước cuối cùng dưới đây.

  Chọn Ngày trong danh sách Thể loại

 5. Quay lại danh sách Thể loại, rồi chọn Tùy chỉnh. Bên dướiLoại , bạn sẽ thấy mã định dạng của định dạng ngày bạn đã chọn ở bước trước đó. Định dạng ngày dựng sẵn sẽ không thể thay đổi, vì vậy đừng lo là bạn sẽ làm rối tung mọi thứ lên. Những thay đổi bạn thực hiện sẽ chỉ áp dụng cho định dạng tùy chỉnh mà bạn đang tạo.

 6. Trong hộp Loại, hãy thực hiện những thay đổi bạn muốn bằng cách dùng mã trong bảng dưới đây.

Để hiển thị

Dùng mã này

Tháng có dạng 1–12

m

Tháng có dạng 01–12

mm

Tháng có dạng T1–T12

mmm

Tháng có dạng Tháng 1–Tháng 12

mmmm

Tháng có dạng chữ cái đầu tiên của tháng

mmmmm

Ngày có dạng 1-31

d

Ngày có dạng 01-31

dd

Ngày có dạng CN–Th7

ddd

Ngày có dạng Chủ Nhật–Thứ Bảy

dddd

Năm có dạng 00-99

yy

Năm có dạng 1900-9999

yyyy

Nếu bạn sửa đổi một định dạng bao gồm giá trị thời gian và bạn dùng "m" ngay sau mã "h" hoặc "hh" hoặc ngay trước mã "ss", Excel sẽ hiển thị phút thay vì tháng.

 • Để dùng nhanh định dạng ngày mặc định, hãy bấm vào ô có ngày, rồi nhấn CTRL+SHIFT+#.

 • Nếu một ô hiển thị ##### sau khi bạn áp dụng định dạng ngày, thì có thể là ô này không đủ rộng để hiện toàn bộ số. Hãy thử bấm đúp vào đường viền bên phải của cột chứa ô có #####. Làm như vậy sẽ đổi kích cỡ cột cho vừa với số. Bạn cũng có thể kéo đường viền bên phải của cột đến bất kỳ kích cỡ nào bạn muốn.

 • Để nhập nhanh ngày hiện tại vào trang tính, hãy chọn một ô trống bất kỳ, nhấn Ctrl+; (dấu chấm phẩy), rồi nhấn ENTER, nếu cần.

 • Để nhập một ngày mà ngày đó sẽ cập nhật thành ngày hiện tại mỗi khi bạn mở lại một trang tính hoặc tính toán lại một công thức, hãy nhập =TODAY() vào một ô trống, rồi nhấn ENTER.

Khi bạn gõ điều gì đó như 2/2 trong một ô, bạn Excel dành cho web nghĩ rằng bạn đang nhập một ngày và hiển thị nó là 2 tháng 2. Nhưng bạn không thể thay đổi ngày thành ngắn hơn hoặc dài hơn.

Để xem một ngày dạng ngắn như 2/2/2013, hãy chọn ô, rồi bấm Trang đầu > Định dạng Số > Ngày dạng Ngắn. Đối với một ngày dạng dài như Thứ Bảy, 2 tháng 2 năm 2013, thay vào đó hãy chọn Ngày dạng dài.

 • Nếu một ô hiển thị ##### sau khi bạn áp dụng định dạng ngày, thì có thể là ô này không đủ rộng để hiện toàn bộ số. Hãy thử kéo cột chứa các ô có #####. Làm như vậy sẽ đổi kích cỡ cột cho vừa với số.

 • Để nhập một ngày mà ngày đó sẽ cập nhật thành ngày hiện tại mỗi khi bạn mở lại một trang tính hoặc tính toán lại một công thức, hãy nhập =TODAY() vào một ô trống, rồi nhấn ENTER.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi chuyên gia trong Cộng đồng kỹ thuật Excel hoặc nhận hỗ trợ trong Cộng đồng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×