Điều khoản Dịch vụ của Microsoft Power Query

Lưu ý: Power Query còn được biết đến với tên Get & Transform trong Excel 2016. Thông tin được cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem mục Get & Transform trong Excel 2016.

CẬP NHẬT GẦN NHẤT 20/04/2018

1. NỘI DUNG ĐƯỢC ĐỀ CẬP TRONG THỎA THUẬN

Đây là một thỏa thuận giữa bạn ("bạn" hoặc "của bạn") và Microsoft Corporation, (hoặc dựa vào vị trí bạn đang sống, một trong các chi nhánh của chúng tôi) ("Microsoft", "we", "US" hoặc "chúng tôi"). Các điều khoản của thỏa thuận này ("thỏa thuận") áp dụng cho quyền truy nhập và sử dụng dịch vụ của Microsoft Power query ("Dịch vụ"). Các dịch vụ cho phép người dùng tìm kiếm một bộ dữ liệu nhất định bằng cách sử dụng Microsoft Power query cho Microsoft Excel ("bổtrợ"). Nếu bạn đang sử dụng các dịch vụ liên kết với một gói đăng ký Power BI for Microsoft 365 ("Power bi"), các dịch vụ cũng sẽ cho phép bạn chia sẻ một số thông tin với những người khác trong tổ chức của bạn. (Để biết thêm thông tin về Power BI, hãy xem www.powerbi.com.) Bằng việc truy nhập hoặc sử dụng các dịch vụ, bạn chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này. Nếu bạn không chấp nhận chúng, không truy nhập hoặc sử dụng các dịch vụ. Nếu bạn đang truy nhập vào các dịch vụ trong Đức, thỏa thuận tiếng Đức được áp dụng cho bạn.

2. DỮ LIỆU

Bạn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ và tất cả dữ liệu được dùng liên quan đến việc truy nhập hoặc dùng Dịch vụ ("Dữ liệu") và bất kỳ chương trình phần mềm hoặc dịch vụ nào mà bạn dùng liên quan đến việc truy nhập hoặc sử dụng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc thực hiện các bước cần thiết để sao lưu Dữ liệu, chương trình phần mềm hoặc dịch vụ.

3. DỊCH VỤ

3.1. Bạn có thể dùng Dịch vụ như thế nào.

Bạn chỉ có thể truy nhập và dùng Dịch vụ phù hợp với các điều khoản của thỏa thuận này và các chính sách và thủ tục chúng tôi quy định về việc sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận này, bạn có thể sử dụng Dịch vụ để (a) tìm kiếm và khám phá Dữ liệu và nguồn dữ liệu sẵn dùng công cộng, và (b) chia sẻ truy vấn và Dữ liệu của bạn với người khác trong tổ chức của bạn cũng như truy nhập các truy vấn và dữ liệu do người khác trong tổ chức của bạn chia sẻ nếu bạn có một thuê bao của Power BI.

3.2. Bạn không thể dùng Dịch vụ trong trường hợp nào.

Khi dùng Dịch vụ, bạn không được phép:

(a) lọc, truy xuất, chú thích, tạo hoặc phát hành bất kỳ Dữ liệu hoặc nội dung nào khác thông qua Dịch vụ mà (i) bạn không phải là chủ sở hữu trừ khi bạn được chủ sở hữu hợp pháp cho phép dùng hoặc (ii) vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba nào về quyền riêng tư hoặc sự công khai, hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác, điều khoản sử dụng (bao gồm nhưng không giới hạn trong chính sách sử dụng giao diện lập trình ứng dụng (API)), hoặc các điều khoản khác liên quan đến Dữ liệu hay nội dung khác;

(b) thuê, cho thuê, cho mượn, bán hoặc chuyển giao Dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc dùng Dịch vụ cho dịch vụ lưu trữ thương mại;

(c) dùng bất kỳ phương tiện trái phép nào để sửa đổi hoặc tái định tuyến hoặc cố gắng sửa đổi hoặc tái định tuyến Dịch vụ;

(d) gây hại, vô hiệu hóa hoặc làm hư hỏng Dịch vụ (hoặc (các) mạng kết nối với Dịch vụ) hoặc gây trở ngại cho khả năng truy nhập và việc sử dụng Dịch vụ của bất kỳ ai;

(e) truy nhập hoặc dùng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào bất hợp pháp hoặc thúc đẩy hoạt động bất hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn, bằng bất cứ cách nào có thể mang tính phân biệt đối xử dựa trên bất kỳ cơ sở nào được bảo vệ, bao gồm chủng tộc, nơi xuất thân, tình trạng hôn nhân, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, tình trạng khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc độ tuổi;

(f) vi phạm các quy định về quyền riêng tư người dùng của địa phương, tiểu bang, quốc gia, liên bang, tỉnh hoặc các quy định khác về quyền riêng tư người dùng;

(g) việc truy nhập hay sử dụng các Dịch vụ theo cách khiến vi phạm Chính sách Chống Thư rác của Microsoft tại https://privacy.microsoft.com/vi-VN/; hay

(h) truy nhập hoặc dùng Dịch vụ theo cách thức phỉ báng, công kích, độc hại hoặc gây hại cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

4. QUYỀN SỞ HỮU

4.1. Bảo lưu quyền; Không cấp phép nào khác

Ngoại trừ quyền sử dụng và truy nhập bị giới hạn đối với Dịch vụ như được trình bày trong thỏa thuận này, Microsoft bảo lưu tất cả các quyền khác vốn không được đưa ra rõ ràng trong thỏa thuận này. Không có quyền bổ sung nào (bao gồm cấp phép, quyền hoặc thỏa ước ngầm hiểu) được cấp theo ngụ ý, theo quy định chống phủ định hoặc theo cách khác. Bằng cách tạo điều kiện cho bạn khám phá và truy nhập Dữ liệu, Microsoft không trao cho bạn bất kỳ quyền nào để truy nhập hoặc sử dụng Dữ liệu như vậy.

4,2. giấy phép cho Microsoft.

Bằng việc dùng Dịch vụ, theo đó bạn đã cấp cho Microsoft (với quyền cấp phép phụ nhiều giấy phép phụ và thông qua một số lớp của các giấy phép phụ), theo quyền sở hữu trí tuệ của bạn, bất kỳ quyền nào mà Microsoft cảm thấy cần thiết để sử dụng hoặc xử lý Dữ liệu thông qua Dịch vụ hoặc bất kỳ thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi liên quan đến việc dùng Dịch vụ, chỉ duy nhất với mục đích làm cho Microsoft có thể cung cấp Dịch vụ hoặc các dịch vụ hỗ trợ (nếu có) cho bạn. Bạn cũng cấp cho Microsoft quyền theo dõi và ghi nhận các kiểu sử dụng, xu hướng và số liệu thống kê khác liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ để Microsoft có thể sử dụng nội bộ.

4.3. Microsoft Không tuyên bố Quyền sở hữu.

Microsoft không tuyên bố quyền sở hữu hoặc kiểm soát Dữ liệu hoặc thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi trong việc dùng Dịch vụ. Chỉ riêng bạn chịu trách nhiệm bảo vệ bất kỳ quyền nào mà bạn có thể có đối với Dữ liệu và thông tin đó.

4.4. Bạn Không tuyên bố Quyền sở hữu.

Trừ khi được cho phép theo thỏa thuận này, bạn sẽ không có được quyền sở hữu hoặc kiểm soát Dịch vụ.

4.5. Sử dụng Dịch vụ.

Bạn sẽ đảm bảo rằng bạn có các quyền cần thiết đối với bất kỳ Dữ liệu, chương trình phần mềm hoặc dịch vụ nào mà bạn dùng liên quan đến Dịch vụ và các hoạt động này không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn sẽ có được tất cả các quyền cần thiết và tuân thủ tất cả giấy phép hoặc các điều khoản khác, từ chủ sở hữu hợp pháp của Dữ liệu, chương trình phần mềm hoặc dịch vụ mà bạn không sở hữu. Bạn đồng ý truy nhập hoặc dùng Dịch vụ mà (a) không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc ngụ ý Microsoft có bất kỳ nghĩa vụ nào khác đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào và (b) duy nhất theo cách thức tuân thủ tất cả luật và quy định thích hợp.

5. MỨC ĐỘ DỊCH VỤ; BẢO MẬT

5.1.Mức độ Dịch vụ.

Microsoft không có trách nhiệm cung cấp bất kỳ dịch vụ hỗ trợ nào cho Dịch vụ. Đôi khi bạn có thể không truy nhập được vào Dịch vụ vì những lý do như cập nhật bảo trì, mất điện, lỗi hệ thống, ngừng hoạt động kéo dài hoặc các hình thức gián đoạn khác. Trong những giai đoạn đó, có thể bạn sẽ không truy nhập hoặc sử dụng được toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ. Một số hoặc toàn bộ Dữ liệu có thể bị mất. Nếu Microsoft xác định rằng việc mất điện hoặc gián đoạn có thể gây ra rủi ro cho Dịch vụ, Microsoft có thể tạm dừng Dịch vụ.

5.2. Bảo mật.

Microsoft sử dụng một loạt các công nghệ và quy trình bảo mật để giúp chống lại việc truy nhập hoặc sử dụng Dịch vụ trái phép; tuy nhiên, Microsoft không thể đảm bảo rằng sẽ luôn thành công khi làm như vậy. Theo đó, không giới hạn ở bất kỳ điều khoản nào khác trong thỏa thuận này, bạn công nhận rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm duy nhất đối với việc bảo mật, bảo vệ và sao lưu một cách thích hợp cho Dữ liệu và các dữ liệu khác, các chương trình phần mềm hoặc dịch vụ mà bạn dùng liên quan đến Dịch vụ. Chúng tôi khuyến khích bạn nên thực hiện biện pháp bảo vệ Dữ liệu nếu sẵn có và phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc dùng công nghệ mã hóa để bảo vệ Dữ liệu khỏi bị truy nhập trái phép và lưu trữ thường xuyên Dữ liệu.

5.3. Vi phạm Bảo mật – Thông báo đến Microsoft.

Bạn sẽ thông báo ngay cho chúng tôi nếu bạn thấy có vi phạm bảo mật liên quan đến Dịch vụ.

6. QUYỀN RIÊNG TƯ

Phần mềm có thể thu thập thông tin về bạn và việc bản sử dụng phần mềm, rồi gửi thông tin đó đến Microsoft. Microsoft có thể sử dụng thông tin này để cung cấp dịch vụ và cải thiện sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Quyền chọn không tham gia của bạn, nếu có, được mô tả trong tài liệu sản phẩm. Một số tính năng trong phần mềm có thể cho phép thu thập dữ liệu từ người dùng ứng dụng đã truy nhập hoặc sử dụng phần mềm. Nếu bạn sử dụng các tính năng này để cho phép thu thập dữ liệu trong các ứng dụng của mình, bạn phải tuân thủ theo luật hiện hành, bao gồm việc nhận mọi chấp thuận cần thiết của người dùng, cũng như duy trì chính sách về quyền riêng tư nổi bật thông báo chính xác đến người dùng về cách bạn sử dụng, thu thập và chia sẻ dữ liệu của họ. Bạn có thể tìm hiểu thêm về thu thập và sử dụng dữ liệu của Microsoft trong tài liệu sản phẩm và Điều khoản về quyền riêng tư của Microsoft tại https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản hiện hành trong Điều khoản về quyền riêng tư của Microsoft.

ĐANG XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN. Trong phạm vi Microsoft là bên xử lý hoặc bên xử lý phụ dữ liệu cá nhân liên quan đến phần mềm, Microsoft thực hiện các cam kết của mình theo Điều khoản quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu trong Điều khoản dịch vụ trực tuyến đối với tất cả khách hàng có hiệu lực vào 25/05/2018, tại http://go.microsoft.com/?linkid=9840733.

7. THỰC HÀNH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Nếu bạn thu thập, lưu trữ hoặc xử lý thông tin cá nhân khác trong khi sử dụng các dịch vụ, bạn phải: (a) tuân thủ tất cả các quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu áp dụng; và (b) có được ủy quyền đầy đủ từ những người cung cấp thông tin để cho phép xử lý thông tin bởi Microsoft, các chi nhánh, công ty con và nhà cung cấp dịch vụ (gọi chung là "Microsoft Parties") như được dự tính bởi thỏa thuận này, bao gồm (i) chuyển thông tin đến các bên Microsoft để xử lý; và (II) việc xử lý thông tin bên ngoài thẩm quyền mà thông tin được cung cấp cho bạn, chẳng hạn như lưu trữ và xử lý khác tại Hoa Kỳ..

8. PHẦN MỀM

Để sử dụng Dịch vụ, bạn phải tải xuống và cài đặt Phần bổ trợ. Chúng tôi có thể tự động kiểm tra phiên bản Phần bổ trợ của bạn. Chúng tôi có thể tự động tải các bản nâng cấp dành cho Phần bổ trợ về máy tính của bạn để cập nhật, nâng cao và tiếp tục phát triển Dịch vụ.

9. THÔNG BÁO

9.1 Thông báo chúng tôi gửi cho bạn.

Bạn đồng ý rằng Microsoft có thể gửi thông báo theo cách thức do Microsoft toàn quyền quyết định, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong việc đăng tải thông báo đó trên bất kỳ cổng thông tin hoặc website trung tâm phát triển cộng đồng nào cho Dịch vụ. Miễn là bạn có thể truy nhập và dùng Dịch vụ, bạn có phần mềm và phần cứng cần thiết để nhận thông báo. Nếu không đồng ý nhận bất kỳ thông báo điện tử nào, bạn phải ngừng dùng Dịch vụ.

9.2.Thông báo bạn gửi cho Microsoft.

Bạn có thể thông báo cho chúng tôi thông qua phần phản hồi hoặc tính năng trợ giúp trong Bổ trợ.

10. PHẢN HỒI

Bằng tài liệu này, bạn cấp cho Microsoft (với quyền cấp phép phụ nhiều giấy phép phụ và thông qua một số lớp của các giấy phép phụ) mà không tính phí, bất kỳ quyền cần thiết nào (a) để sử dụng, chia sẻ và thương mại hóa theo bất kỳ cách nào và vì bất kỳ mục đích gì đối với bất kỳ phản hồi nào về Dịch vụ mà bạn cung cấp cho chúng tôi và (b) cho sản phẩm, công nghệ và dịch vụ của bên thứ ba để sử dụng hoặc làm giao diện với bất kỳ phần cụ thể nào của một phần mềm hoặc dịch vụ của Microsoft bao gồm các thông tin phản hồi đó. Bạn sẽ không đưa ra phản hồi nào tuân theo giấy phép mà giấy phép đó yêu cầu Microsoft phải cấp phép cho phần mềm hoặc tài liệu hoặc cung cấp dịch vụ cho bên thứ ba bởi vì chúng tôi bao gồm phản hồi của bạn trong đó. Những quyền trong phần này không thể hủy, không thể chấm dứt và vẫn tiếp tục hiệu lực khi thỏa thuận này chấm dứt hoặc hết hạn.

11. BỒI THƯỜNG

Bạn sẽ bồi thường, thanh toán chi phí bảo vệ và giữ cho Microsoft và bên kế nhiệm, quản lý, giám đốc và nhân viên không bị tổn hại và chống lại bất kỳ và tất cả khiếu nại, yêu cầu, phí tổn, nghĩa vụ, bản án, tổn thất, chi phí và thiệt hại (bao gồm cả chi phí luật sư) phát sinh, có liên hệ đến, hoặc liên quan đến (a) việc bạn dùng Dịch vụ đã vi phạm thỏa thuận này hoặc vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định có thể áp dụng nào, hoặc (b) bất kỳ dữ liệu, chương trình phần mềm hoặc dịch vụ nào bạn dùng liên quan đến Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ khiếu nại nào mà dữ liệu, chương trình phần mềm hoặc dịch vụ, hoặc bất kỳ phần nào của dữ liệu, chương trình phần mềm hoặc dịch vụ đó, xâm phạm, lạm tiêu hoặc vi phạm bất kỳ bản quyền, bằng sáng chế, bí mật thương mại, nhãn hiệu hàng hóa hoặc quyền hợp pháp khác của bất kỳ bên thứ ba nào.

12. MICROSOFT KHÔNG CUNG CẤP SỰ ĐẢM BẢO

CHÚNG TÔI CUNG CẤP, ĐẾN MỨC TỐI ĐA ĐƯỢC CHO PHÉP BỞI LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH, DỊCH VỤ VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ (NẾU CÓ) "NHƯ LÀ," "VỚI TẤT CẢ LỖI" VÀ "NHƯ SẴN DÙNG" VÀ TOÀN BỘ RỦI RO NHƯ CHẤT LƯỢNG THỎA ĐÁNG, HIỆU SUẤT, ĐỘ CHÍNH XÁC, TÍNH SẴN SÀNG CỦA DỮ LIỆU TỪ DỊCH VỤ VÀ NỖ LỰC VỚI BẠN. MICROSOFT, ĐẾN MỨC TỐI ĐA ĐƯỢC PHÉP THEO LUẬT ÁP DỤNG, KHÔNG THỂ ĐẠI DIỆN. BẢO ĐẢM BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ HOẶC DỊCH VỤ HỖ TRỢ (NẾU CÓ). TRONG PHẠM VI ĐƯỢC PHÉP THEO LUẬT ÁP DỤNG, MICROSOFT TỪ CHỐI VÀ LOẠI TRỪ BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC ĐẠI DIỆN, BẢO HÀNH, BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN, THỂ HIỆN, THEO LUẬT LỆ VÀ NGỤ Ý; BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN (A) BIỂU THỊ, BẢO ĐẢM BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN KHẢ NĂNG BÁN, TẬP THỂ DỤC CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, WORKMANLIKE NỖ LỰC, ĐỘ CHÍNH XÁC, YÊN TĨNH, THƯỞNG THỨC VÀ KHÔNG XÂM PHẠM, (B) BIỂU THỊ, BẢO ĐẢM, BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH THÔNG QUA QUÁ TRÌNH XỬ LÝ HOẶC SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI, VÀ (C), BẢO HÀNH, BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN MÀ BẠN TRUY NHẬP HOẶC BẢO MẬT HOẶC BẠN SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ SẼ ĐÁNG TIN CẬY VÀ CHÍNH XÁC, BAO GỒM KHÔNG CÓ GIỚI HẠN LƯU TRỮ, ĐỌC, CẬP NHẬT HOẶC XÓA DỮ LIỆU. KHÔNG CÓ CÂU LỆNH VIẾT TAY HOẶC BẰNG VĂN BẢN NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN CHO BẠN TRONG NGỮ CẢNH CUNG CẤP DỊCH VỤ HOẶC DỊCH VỤ HỖ TRỢ (NẾU CÓ) SẼ TẠO BẤT KỲ BẢO HÀNH NÀO ĐÃ ĐƯỢC TỪ CHỐI RÕ RÀNG TRONG THỎA THUẬN NÀY. BẠN CÓ THỂ CÓ MỘT SỐ QUYỀN BÊN DƯỚI LUẬT CỤC BỘ CỦA BẠN NOWITHSTANDING CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY. KHÔNG CÓ GÌ TRONG THỎA THUẬN NÀY NHẰM LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC QUYỀN ĐÓ NẾU CHÚNG ĐƯỢC ÁP DỤNG.

Nếu bạn là người tiêu dùng Australia, chúng tôi bắt buộc thông báo cho bạn như sau: Hàng hóa của chúng tôi đi kèm những cam đoan không thể bị loại trừ theo Luật người tiêu dùng Australia. Bạn có quyền được thay thế hoặc hoàn tiền đối với lỗi hỏng hóc nghiêm trọng và bồi thường cho bất kỳ tổn thất hoặc hư hại nào khác có thể thấy trước một cách hợp lý. Bạn cũng có quyền yêu cầu sửa chữa hoặc thay thế hàng hóa nếu mặt hàng đó không đạt chất lượng chấp nhận được và sự hỏng hóc đó không dẫn đến hỏng hóc nghiêm trọng.

13. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, MICROSOFT SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁT SINH TỪ, DỰA VÀO HOẶC LÀ KẾT QUẢ CỦA THỎA THUẬN NÀY HOẶC VIỆC DÙNG DỊCH VỤ HOẶC CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ (NẾU CÓ) CỦA BẠN, ĐỐI VỚI: (A) BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, LÀ HẬU QUẢ, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, LÀM MẪU HOẶC TRỪNG PHẠT, (B) THIỆT HẠI DO MẤT LỢI NHUẬN, (C) MẤT THÔNG TIN; (D) MẤT VIỆC SỬ DỤNG, (E) THIỆT HẠI HOẶC MẤT UY TÍN, (F) VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ (NẾU CÓ), (G) CHI PHÍ MUA HÀNG HÓA, DỮ LIỆU, CHƯƠNG TRÌNH PHẦN MỀM HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ, (H) TRUY NHẬP TRÁI PHÉP HOẶC SỬ DỤNG, HAY BẤT KỲ THAY ĐỔI, HƯ HỎNG, XÓA BỎ, THIỆT HẠI HOẶC MẤT DỮ LIỆU HOẶC DỮ LIỆU KHÁC, CHƯƠNG TRÌNH PHẦN MỀM HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC DÙNG VỚI DỊCH VỤ, (I) KHÔNG CUNG CẤP THÔNG TIN CHÍNH XÁC; (J) VIRUS HOẶC CÁC TÍNH NĂNG VÔ HIỆU HÓA KHÁC ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TRUY NHẬP HOẶC DÙNG DỊCH VỤ CỦA BẠN HOẶC ĐƯỢC TRUYỀN TẢI ĐẾN BẠN THÔNG QUA DỊCH VỤ; (K) TÍNH KHÔNG TƯƠNG THÍCH GIỮA DỊCH VỤ VÀ CÁC DỊCH VỤ, PHẦN MỀM HOẶC PHẦN CỨNG KHÁC VÀ (L) BẤT KỲ HƯỚNG DẪN, TRUYỀN TẢI HOẶC DỮ LIỆU NÀO CỦA BÊN THỨ BA. TRÁCH NHIỆM CỦA MICROSOFT VỀ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở 5,00 ĐÔ LA MỸ. NHỮNG GIỚI HẠN NÀY ÁP DỤNG BẤT KỂ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ DỰA TRÊN VI PHẠM HỢP ĐỒNG, SƠ SUẤT (BAO GỒM BẤT CẨN), TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT, VI PHẠM BẢO HÀNH HOẶC LÝ THUYẾT PHÁP LÝ KHÁC VÀ NGAY CẢ KHI (Y) CÁCH GIẢI QUYẾT NÀY KHÔNG HOÀN TOÀN BÙ ĐẮP CHO BẠN VỀ BẤT KỲ TỔN THẤT NÀO, HOẶC SAI MỤC ĐÍCH THIẾT YẾU VÀ (Z) MICROSOFT ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ.

MICROSOFT SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MỌI GIÁN ĐOẠN DỊCH VỤ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, VIỆC MẤT ĐIỆN, LỖI HỆ THỐNG HOẶC CÁC TÌNH HUỐNG GIÁN ĐOẠN KHÁC.

MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ NHỮNG HẠN CHẾ HAY LOẠI TRỪ NÀY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN NẾU BANG, TỈNH HOẶC QUỐC GIA CỦA BẠN KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HAY HẠN CHẾ CÁC TỔN THẤT NGẪU NHIÊN, ĐỂ LẠI HẬU QUẢ HOẶC CÁC TỔN THẤT KHÁC.

14. LIÊN KẾT ĐẾN CÁC SITE CỦA BÊN THỨ BA

Dịch vụ có thể bao gồm các nối kết đến trang của bên thứ ba. Microsoft không kiểm soát các trang đó và Microsoft không chịu trách nhiệm đối với nội dung của bất kỳ trang được kết nối nào, bất kỳ nối kết nào có trong trang được kết nối, hoặc bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào đối với trang đó. Microsoft không chịu trách nhiệm đối với việc phát hành trên web hoặc bất kỳ hình thức truyền tải nào khác nhận được từ bất kỳ trang kết nối nào. Microsoft cung cấp những nối kết này cho bạn chỉ vì mục đích thuận tiện và việc đưa vào bất kỳ nối kết nào không ngụ ý việc Microsoft chứng thực cho trang đó.

15. NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA

Dịch vụ có thể bao gồm, cung cấp hoặc tạo điều kiện cho bạn truy nhập vào nội dung của bên thứ ba, bao gồm dữ liệu, chỉ nhằm mục đích thuận tiện. Microsoft không kiểm soát nội dung của bên thứ ba và cũng không chịu trách nhiệm về chất lượng, tính chính xác và hoạt động của bất kỳ nội dung nào như vậy. Thực tế rằng nội dung như thế có thể được bao gồm, được cung cấp hoặc được truy nhập thông qua Dịch vụ không ngụ ý lời chứng thực của Microsoft hoặc bên thứ ba về site hoặc dịch vụ của một trong hai bên. Một số nội dung bên thứ ba có thể không có sẵn cho bạn tùy thuộc vào khu vực pháp quyền của bạn.

16. SỬA ĐỔI ĐIỀU KHOẢN; ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG

16.1. Sửa đổi điều khoản

Microsoft có toàn quyền sửa đổi thỏa thuận này bất kỳ lúc nào. Nếu sửa đổi thỏa thuận này, chúng tôi sẽ cập nhật ngày được liệt kê ở trên cùng của thỏa thuận này. Bạn có thể truy nhập phiên bản mới nhất của thỏa thuận này thông qua nối kết trong hộp Giới thiệu của Bổ trợ. Nếu không đồng ý với những thay đổi này, thì bạn phải hủy bỏ và ngừng dùng Dịch vụ ngay lập tức. Nếu không ngừng dùng Dịch vụ, thì việc bạn dùng Dịch vụ sẽ tiếp tục tuân theo thỏa thuận đã thay đổi.

16.2. Các Điều khoản Bổ sung.

Thỏa thuận này cũng bao gồm mọi điều khoản bổ sung dưới dạng dẫn chiếu áp dụng đối với những khía cạnh cụ thể của Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở chính sách chống thư rác. Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ liên quan đến đăng ký Power BI (a) việc bạn sử dụng Dịch vụ cũng sẽ tuân theo các điều khoản đang chi phối việc bạn sử dụng Power BI (“các điều khoản Power BI của bạn”) và (b) trong trường hợp xung đột giữa các điều khoản Power BI của bạn với các điều khoản của thỏa thuận này thì các điều khoản Power BI của bạn sẽ chiếm ưu thế miễn là bạn vẫn có đăng ký Power BI hiện hoạt.

17. THỜI HẠN; CHẤM DỨT

Thỏa thuận này có hiệu lực vào ngày đầu tiên bạn đồng ý với thỏa thuận.

Bạn có thể chấm dứt thỏa thuận này bất kỳ lúc nào bằng cách ngưng sử dụng Dịch vụ. Bất kể thời hạn của thỏa thuận này như được nêu bên trên, Microsoft có thể toàn quyền hoãn hoặc hủy bỏ việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc chấm dứt thỏa thuận này, với bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do gì vào bất kỳ lúc nào. Sau khi hoãn hoặc chấm dứt, quyền của bạn trong việc sử dụng Dịch vụ ngay lập tức ngừng lại. Bạn có trách nhiệm thực hiện các bước cần thiết để sao lưu Dữ liệu. Khi chấm dứt thỏa thuận này, tất cả các quyền khác cấp cho bạn theo thỏa thuận này cũng sẽ tự động chấm dứt.

18. KHÔNG CÓ NGƯỜI THỤ HƯỞNG BÊN THỨ BA

Thỏa thuận này chỉ dành phục vụ cho lợi ích của bạn và lợi ích của chúng tôi. Thỏa thuận này không dành cho lợi ích của bất kỳ bên nào khác, ngoại trừ bên kế nhiệm được phép và chuyển nhượng theo thỏa thuận này.

19. KHÔNG TỪ BỎ

Việc Microsoft chậm trễ hoặc không thực hiện một quyền hoặc giải pháp sẽ không dẫn đến việc từ bỏ quyền hoặc giải pháp đó hoặc bất kỳ quyền hoặc giải pháp nào khác.

20. BÊN KÝ HỢP ĐỒNG, LỰA CHỌN LUẬT PHÁP VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐỂ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Nếu bạn sống tại Hoa Kỳ, luật của Tiểu bang Washington, Hoa Kỳ, sẽ chi phối việc cắt nghĩa thỏa thuận này và áp dụng đối với các khiếu nại vi phạm, bất chấp xung đột về các nguyên tắc của luật. Tất cả khiếu nại khác, bao gồm khiếu nại về luật bảo vệ người tiêu dùng, luật cạnh tranh không công bằng và lỗi sơ suất, sẽ tuân thủ theo luật của bang mà bạn cư trú tại Hoa Kỳ. Nếu bạn sống bên ngoài Hoa Kỳ, các điều khoản này sẽ tuân thủ theo luật của quốc gia nơi chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn. Bạn và chúng tôi đồng ý không hủy ngang đối với nơi xét xử và khu vực pháp quyền dành riêng của tòa án tiểu bang hoặc liên bang tại Hạt King, Washington, Hoa Kỳ, đối với mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến thỏa thuận này.

21. CẮT NGHĨA THỎA THUẬN NÀY

Tất cả điều khoản áp dụng trong phạm vi được pháp luật áp dụng cho phép. Tòa án có thể quyết định là chúng tôi không thể thi hành một phần của thỏa thuận này như đã quy định. Nếu điều này xảy ra, bạn và chúng tôi sẽ thay thế phần đó bằng các điều khoản gần nhất với mục đích của phần mà chúng tôi không thể thực thi. Phần còn lại của thỏa thuận này sẽ không thay đổi. Thỏa thuận này, bao gồm bất kỳ chính sách hoặc điều khoản nào khác được đưa vào theo dẫn chiếu, là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi về việc bạn sử dụng Dịch vụ. Thỏa thuận này sẽ thay thế bất kỳ thỏa thuận hoặc tuyên bố nào trước đó (dù bằng miệng hoặc bằng văn bản) về việc bạn sử dụng Dịch vụ.

22. CHUYỂN NHƯỢNG

Chúng tôi có thể chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ thỏa thuận này, bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Bạn không được phép chuyển nhượng thỏa thuận này, hoặc bất kỳ phần nào của thỏa thuận này, cho bất kỳ bên thứ ba nào. Mọi nỗ lực làm như vậy của bạn đều vô hiệu. Bạn không thể chuyển nhượng, tạm thời hoặc vĩnh viễn, cho bên thứ ba bất kỳ quyền sử dụng Dịch vụ nào hoặc bất kỳ phần nào của các quyền đó.

23. THÔNG BÁO VỀ BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

Tất cả nội dung của Dịch vụ đều thuộc Bản quyền © 2014 của Microsoft, các nhà cung ứng của Microsoft hoặc các bên thứ ba khác có nội dung (bao gồm dữ liệu) được cung cấp hoặc sẵn dùng thông qua Dịch vụ. Bảo lưu mọi quyền. Các hiệp ước và luật về bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ khác sẽ bảo vệ mọi phần mềm hoặc nội dung vốn được cung cấp như một phần của Dịch vụ. Chúng tôi hoặc các nhà cung cấp của chúng tôi có quyền sở hữu, bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với phần mềm hoặc nội dung. Microsoft, Windows và/hoặc các sản phẩm và dịch vụ khác của Microsoft được dẫn chiếu ở đây cũng có thể là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của Microsoft tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. W® là thương hiệu đã đăng ký của Wikimedia Foundation. Bất kỳ quyền nào không được cấp một cách rõ ràng ở đây đều được bảo lưu. Phần mềm được dùng trong một số máy chủ website của Microsoft một phần dựa vào công việc của Independent JPEG Group. Bản quyền © 1991 -1996 Thomas G. Lane. Bảo lưu mọi quyền. Phần mềm "gnuplot" dùng trong một số máy chủ website của Microsoft thuộc bản quyền © 1986-1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Bảo lưu mọi quyền.

24. CHỈ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI HOA KỲ: THÔNG BÁO VÀ QUY TRÌNH KHIẾU NẠI VỀ VI PHẠM BẢN QUYỀN

Theo Điều 17, Bộ luật Hoa kỳ, Phần 512(c)(2), thông báo về vi phạm bản quyền theo khiếu nại phải được gửi tới đại lý được chỉ định của nhà cung cấp dịch vụ. CÁC CHẤT VẤN KHÔNG PHÙ HỢP VỚI QUY TRÌNH SAU ĐÂY SẼ KHÔNG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI.

Xem Thông báo và quy trình khiếu nại về vi phạm bản quyền tại www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.html.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×