×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.
Chuyển sang PowerPoint cho web từ Trang chiếu

Thêm và định dạng

Add and format in PowerPoint for the web

Add text

 • Tap inside the text placeholder, and start typing.

 • For text bullets, place your cursor in the line of text, and on the Home tab, select a bullet style in the Paragraph group.

Input Text box with text in PowerPoint

Insert pictures

 1. Select where you want to insert the picture on the slide.

 2. Select Insert > Pictures and where to find the image: This device, OneDrive, or Bing pictures.

 3. In the dialog box that opens, browse to the picture that you want to insert, tap that picture, and then Insert.

Insert a picture

Insert Shapes, Icons, and SmartArt

The Insert tab allows you to add visual appeal to your slides.

 • Select Insert > Shapes and in the drop-down select the shape.

 • Select Insert > Icons and in the drop-down select the icon.

 • Select Insert > SmartArt and in the gallery tap the layout for the SmartArt graphic you want.

Insert tab

Insert videos

 1. In your web browser, locate the video you want.

 2. For an online video, copy the URL of the web page from the Address bar of your browser.

 3. Switch back to PowerPoint and select the slide where you want to place the video.

 4. On the Insert tab of the ribbon, select Online Video.

 5. In the Online Video dialog box, paste the URL you copied in step 2.

 6. Select Insert.

Input video menu in PowerPoint

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×