Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Sử dụng hàm AND, một trong các hàm lô-gic, để xác định xem liệu tất cả các điều kiện trong một kiểm tra có là TRUE hay không.

Ví dụ

Các ví dụ về hàm AND

Hàm AND trả về TRUE nếu tất cả các tham đối của hàm là TRUE, trả về FALSE nếu một hoặc nhiều tham đối là FALSE.

Một trong những cách dùng thường gặp của hàm AND là để mở rộng tính hữu dụng của các hàm thực hiện các kiểm nghiệm lô-gic. Ví dụ, hàm IF thực hiện kiểm nghiệm lô-gic rồi trả về một giá trị nếu kiểm nghiệm là TRUE và một giá trị khác nếu kiểm nghiệm là FALSE. Bằng cách dùng hàm AND làm đối số logical_test của hàm IF, bạn có thể kiểm nghiệm nhiều điều kiện khác nhau thay vì chỉ một điều kiện.

Cú pháp

AND(biểu_thức_logic1; [biểu_thức_logic2]; ...)

Cú pháp của hàm AND có các tham đối sau đây:

Tham đối

Mô tả

Biểu_thức_logic1

Bắt buộc. Điều kiện thứ nhất mà bạn muốn kiểm nghiệm và có thể đánh giá là TRUE hoặc FALSE.

Biểu_thức_logic2, ...

Tùy chọn. Những điều kiện khác mà bạn muốn kiểm nghiệm, có thể đánh giá là TRUE hoặc FALSE, tối đa 255 điều kiện.

Chú ý

  • Các đối số phải định trị về các giá trị logic, chẳng hạn như TRUE hoặc FALSE, hoặc các đối số phải là các mảng hoặc tham chiếu có chứa các giá trị lô-gic.

  • Nếu một đối số mảng hoặc tham chiếu có chứa văn bản hoặc các ô trống, những giá trị này được bỏ qua.

  • Nếu dải ô đã xác định không chứa giá trị lô-gic nào, hàm AND sẽ trả về giá #VALUE! .

Ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ thường gặp về cách sử dụng AND riêng lẻ và sử dụng kết hợp với hàm IF.

Ví dụ về cách sử dụng hàm IF với AND

Công thức

Mô tả

=AND(A2>1;A2<100)

Hiển thị TRUE nếu A2 lớn hơn 1 nhỏ hơn 100, nếu không sẽ hiển thị FALSE.

=IF(AND(A2<A3;A2<100);A2;"Giá trị nằm ngoài phạm vi")

Hiển thị giá trị trong ô A2 nếu giá trị đó nhỏ hơn A3 nhỏ hơn 100, nếu không thì hiển thị thông báo "Giá trị nằm ngoài phạm vi".

=IF(AND(A3>1;A3<100);A3;"Giá trị nằm ngoài phạm vi")

Hiển thị giá trị trong ô A3 nếu giá trị đó lớn hơn 1 nhỏ hơn 100, nếu không thì hiển thị thông báo. Bạn có thể thay thế nội dung tùy ý cho thông báo.

Tính toán Tiền thưởng

Đây là một kịch bản khá phổ biến khi chúng ta cần tính toán xem nhân viên bán hàng có đủ điều kiện được thưởng hay không bằng cách sử dụng hàm IFAND.

Ví dụ về cách tính toán Tiền thưởng Doanh số với các hàm IF và AND.  Công thức trong ô E14 là =IF(AND(B14>=$B$7;C14>=$B$5);B14*$B$8;0)
  • =IF(AND(B14>=$B$7;C14>=$B$5);B14*$B$8;0)NẾU Tổng Doanh số lớn hơn hoặc bằng (>=) Doanh số Mục tiêu Số khách hàng lớn hơn hoặc bằng (>=) Số khách hàng Mục tiêu thì nhân Tổng Doanh số với % Thưởng, nếu không thì trả về 0.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi chuyên gia trong Cộng đồng kỹ thuật Excel hoặc nhận hỗ trợ trong Cộng đồng.

Chủ đề liên quan

Video: Hàm IF nâng cao
Tìm hiểu cách sử dụng các hàm lồng trong công thức
Hàm IF

Hàm OR Hàm NOT
Tổng quan về các công thức trong Excel
Cách tránh các công thức bị lỗi
Phát hiện lỗi trong công thức
Phím tắt trong Excel
Hàm lô-gic (tham khảo)
Các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)
Các hàm Excel (theo thể loại)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×