Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng của hàm ASIN trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về arcin, hay sine nghịch đảo của một số. Arcsine là góc màine của nó là số. Góc được trả về được tính bằng radian trong phạm vi từ -pi/2 đến pi/2.

Cú pháp

ASIN(number)

Cú pháp của hàm ASIN có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Sin của góc mà bạn muốn và phải từ -1 đến 1.

Chú thích

Để biểu thị arcsin bằng độ, hãy nhân kết quả với 180/PI( ) hoặc dùng hàm DEGREES.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=ASIN(-0.5)

Arcsin của -0,5 tính bằng radian, -pi/6

-0,523598776

=ASIN(-0.5)*180/PI()

Arcsin của -0,5 tính bằng độ

-30

=DEGREES(ASIN(-0.5))

Arcsin của -0,5 tính bằng độ

-30

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×